Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Τρίτη 30 Νοεμβρίου 1921

Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Η αντιβενιζελική ρητορική συντηρείται σε καθημερινή βάση στον κυβερνητικό Τύπο, ενώ η απουσία συμφωνίας μεταξύ των συμμαχικών δυνάμεων, ειδικά Γαλλίας – Αγγλίας, οδηγεί μάλλον σε ματαίωση την αναμενόμενη προδιάσκεψη…

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • Η ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ

«Το στασιαστικόν κίνημα της Κρήτης, το προαναγγελθέν προ πολλών μηνών εις την Κυβέρνησιν υπό των εν τη νήσω αφωσιωμένων εις το καθεστώς, το απειληθέν σχεδόν απεριφράστως, απέδειξε την πλήρη ανικανότητα, την πλήρην αδιαφορίαν των αναλαβόντων την αποκατάστασιν της τάξεως και της γαλήνης εν τη χώρα μετά την θύελλαν του βενιζελισμού […] Η Κυβέρνησις εδοκίμασε και άλλοτε τας δυνάμεις της και μας ωδήγησεν εις την υποδούλωσιν. Αλλά πριν αποτελειώση και τώρα το έργον της έχει υπερτάτην υποχρέωσιν και προς την πατρίδα, αλλά και προς εαυτήν ακόμη, ν’ αφίση εις άλλους την ηγεσίαν του αγώνος αυτού, διά την οποίαν απεδείχθη διά δευτέραν φοράν αναξία»

 • ΑΠΟΔΩΣΑΤΕ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ

ΑΣΤΡΑΠΗ

 • ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΗΣ

«Δεν κηρύσσομεν το μίσος. Δεν συνιστώμεν την εφαρμογήν ιδεών εκδικήσεως κατά των λεγομένων Φιλελευθέρων. Ούτε απευθύνομεν προτροπάς προς αναθεώρησιν της τηρηθείσης υπό του καθεστώτος εσωτερικής πολιτικής εκ φόβων περί της σταθερότητός του. Ζητούμεν απλώς όπως το Κράτος ασκήση εφεξής πρακτικώτερον το δικαίωμα της αμύνης, όχι διότι φοβούμεθα τας βενιζελικάς μηχανορραφίας αλλά διότι, απλούστατα αισθανόμεθα την ανάγκην όπως εξασφαλισθή η ησυχία, την οποίαν υπονομεύει ο βενιζελισμός εις βάρος των συμφερόντων της χώρας και των πόθων του Ελληνικού λαού»

ΕΘΝΟΣ

 • ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ ΝΑ ΑΝΑΠΝΕΩΜΕΝ ;

«Τι θέλετε τέλος, κύριοι; Αποκτήσατε το θάρρος να ειπήτε καθαρά την θέλησίν σας. Θέλετε να αναγνωρίσωμεν, ότι είσθε οι κατακτηταί, εις τους οποίους οφείλομεν τυφλήν υποταγήν και πάσαν υπηρεσίαν; Θέλετε η ‘’ελευθερία’’ να είνε αποκλειστικόν τιμάριον και φέουδόν σας, οι δε φιλελεύθεροι ν’ αποβούν δορυάλω τοι δούλοί σας; […] Νομίζουν αληθώς ότι έχουν την δύναμιν να επιβάλουν σιγήν και να δεσμεύσουν την ανθρωπίνην συνείδησιν; Νομίζουν αληθώς, ότι εις τον σημερινόν αιώνα θα επιβάλουν συστήματα, άτινα απετίναξαν οι λαοί του μεσαίωνος; Οι πολιτικοί απατεώνες, οίτινες παρέσυραν τον λαόν με το πρόσχημα της ελευθερίας, έχουν την μωρίαν να πιστεύουν, ότι θα διοικήσουν αυτόν με την απαισιωτέραν δουλείαν;»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • ΜΑΤΑΙΟΥΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ Η ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ. Ο ΛΟΡΔΟΣ ΚΟΡΖΟΝ ΑΔΥΝΑΤΕΙ Ν’ ΑΠΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
 • ΠΟΘΕΝ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ

«Ας μη ταράσσωνται τα παλαιά κόμματα. Το Κόμμα των Φιλελευθέρων δεν θα τα ενοχλήση. Το Κόμμα των Φιλελευθέρων δεν ζητεί την αρχήν […] Ο λαός το απεδοκίμασε και προς τον λαόν θα απευθυνθή και πάλιν διά να ζητήση την εμπιστοσύνην του, παρουσιάζον την εθνικήν του δράσιν, αλλά και την κάθαρσιν από πάντα ρύπον και πάσαν ατέλειαν. Αλλά μέχρι της αποχής εκείνης ας μη ταράσσωνται από εφιάλτες ανυπάρκτους τα παλαιά κόμματα. Ουδέν έχουν να φοβηθούν παρ’ ημών. Τον λαόν μόνον ας φοβούνται. […] Γνωρίζουν τι πρέπει να πράξουν εάν θέλουν να προλάβουν την έκρηξιν της τρομεράς οργής του : Να φύγουν το ταχύτερον!»

ΕΜΠΡΟΣ

 • Ο ΛΟΫΔ ΤΖΩΡΤΖ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΗ ΤΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ
 • ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

«Και ποίαν άλλην έννοιαν δύναται να έχη η συγκρότησις του συλλαλητηρίου παρά την έννοιαν της φρίκης της Αγγλικής ψυχής κατά των Τουρκικών φρικαλεοτήτων, και ποίον άλλον σκοπόν παρά την καταδίκην του βαρβάρου και αιμοσταγούς Τουρκικού Κυβερνητικού συστήματος, και την υπόδειξιν της εξαφανίσεως αυτού, ως του μόνου δραστικού μέσου και της μόνης σοβαράς εγγυήσεως της εξασφαλίσεως των Χριστιανών;»

 • ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΤΟΥ ΑΦΙΟΝ ΚΑΡΑΧΙΣΑΡ ΖΗΤΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ Ή ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ – ΔΥΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ – ΤΟΥΡΚΟΙ ΧΩΡΙΚΟΙ ΕΚΤΟΠΙΖΟΜΕΝΟΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ ΕΥΡΙΣΚΟΥΝ ΑΣΥΛΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΖΩΝΗΝ

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

 • ΕΝΩΠΙΟΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ

«Εκ του συνεδρίου θα προκύψη διά την Ανατολήν ή η ειρήνη ή ο πόλεμος. Βεβαίως πάντες ευχόμεθα την ειρήνην και επί της ειρήνης ελπίζομεν, αλλ’ ουχί ειρήνην όπως ελπίζουν και εργάζονται να επιτύχουν οι Τούρκοι, ουδέ η πολιτική του κ. Μπριάν, ειρήνην δουλωτικήν των χριστιανών της Ανατολής και εξοντωτικήν του Ελληνισμού. Αλλά και ουδείς επιθυμεί την συνέχισιν του πολέμου […] Απέναντι της καταστάσεως ταύτης, καταστάσεως εξαιρετικών σοβαράς, η Ελλάς παραμένει άγρυπνος […] Την Ελλάδα δε, ευρισκομένην εν αγρύπνω επιφυλακή και περισυλλογή και συντάξει και υπερεντάσει των δυνάμεων αυτής, δεν επιβουλεύονται μόνον οι Τούρκοι, αλλά και οι τετυφλωμένοι εκείνοι Βενιζελικοί, οίτινες πραξικοπούν και προδίδουν»

ΕΣΤΙΑ

 • ΤΑ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

«Εγκατελείφθη λοιπόν η Κρήτη εις την τύχην της. Αυτό δεν το αρνείται κανείς πλέον. […] Αλλ’ απευθυνόμεθα προς την Κυβέρνησιν, η οποία, εις επίσημον ανακοίνωσιν ενός υπουργού της, ηπείλησεν ότι ‘’θα κάμη στάχτη τα Χανιά’’. Αι πόλεις ευτυχώς, δεν γίνονται εύκολα στάχτη. Αλλά, και αν τούτο ήτο ζήτημα ολίγης πυρίτιδος, πάντως αυτός δεν θα ήτο ο καλλίτερος τρόπος να διοικηθή μία χώρα»

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 • Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩΝ. Η ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΜΟΙΡΑΝ. ΠΟΤΕ ΘΑ ΣΥΝΕΛΘΗ Η ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
 • ΑΙ ΚΡΗΤΙΚΑΙ ΑΝΩΜΑΛΙΑΙ

«Αλλ’ αν και μετά τα τελευταία γεγονότα ο κ. Γούναρης δεν θελήση συνιέναι με ποίαν άρα γε ξεροκολοκύνθην πρέπει να κτυπήση κανείς την κεφαλήν του διά ν’ αφυπνίση τον άνθρωπον, ο οποίος, εν μέσω της καταρρεούσης Πατρίδος του, παίζει μακαρίως τα κομβολόγια του, πεπεισμένος ότι και αν η μοιραία καταστροφή επέλθη δεν θα πταίη αυτός αλλ’ ο εις τους Αμερικανικούς αντίποδας ευρισκόμενος;»

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ

 • ΕΝ ΣΥΝΑΦΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑ

«Η επανεμφάνισις του Βενιζελισμού, στασιαστού όπως πάντοτε και ανατροπέως, φέρει μεθ’ εαυτής το συναφές ερώτημα, αν διά την νεκρανάστασιν αυτήν ευθύνεται ή όχι η Κυβέρνησις. Ποίαν ηκολούθησεν αύτη πολιτικήν απέναντι του εκπτώτου κόμματος; Ηκολούθησε ποιτικήν ανάμικτον. Και διαλλακτικήν και αδιάλλακτον. Απέτυχαν όμως αμφότεραι»

ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

 • Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ

«Η πόλις των Πατρών κατά την ημέραν ταύτην υφίσταται βαθύτατα όλην την είδρασιν της αναμνήσεως, αθρόα δε συρρέει εις τον φερώνυμον Ναόν του Αποστόλου Ανδρέου, ίνα επικαλεσθή την αντίληψιν και τας ευλογίας του […] Και η εορτή είναι ανταξία του αποτελέσματος της θυσίας, όταν και ο μαρτυρήσας ενταύθα μαθητής του Ιησού, εγένετο είς εκ των Σκαπανέων του Χριστιανισμού […] Και η αναπόλησις θα ήνε πάντοτε ζωηρά και έντονος, όπως δικαιολογήση την βαθείαν κατάνυξιν της εορταζούσης πόλεως, προσερχομένης εις τον ναόν, εις γενικόν προσκύνημα»

ΠΑΤΡΙΣ

 • ΕΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΣ

«Σύσσωμος σχεδόν ο Κυβερνητικός Τύπος, ως εκπροσωπών περισσότερον τας κρατικάς εξουσίας και ολιγώτερον την γνώμην της πλειονοψηφίας του Ελληνικού λαού, δεν εννοεί να πεισθή περί της νομιμοφροσύνης του εν Ελλάδι κόμματος των Φιλελευθέρων. Επιμένει θεωρών όλους ημάς συνωμότας κατά των καθεστώτων! Λυπούμεθα διότι δεν ηδυνήθημεν να τον πείσωμεν περί του εναντίου […] Εάν οι κυβερνώντες, θέλουν να κατέλθουν από τα νέφη της ουτοπίας, εις το έδαφος της πραγματικότητος, ας φροντίσουν πάση δυνάμει να εμφανίσουν έργα εθνικά, εσωτερικά και ξωτερικά, άξια πανελληνίου εκτιμήσεως και τότε ας είναι βέβαιοι ότι ελάχιστοι θα είναι οι Έλληνες εκείνοι, οι οποίοι θα τους εμβάλουν εις ανησυχίαν και ασήμαντος θα είναι οιαδήποτε αντίδρασις, είτε έσωθεν, είτε έξωθεν»

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 • ΒΑΣΙΝ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑΣ

«Το κόμμα των Φιλελευθέρων οφείλει να εννοήση, ότι επαναστατικώς δρων, θάπτεται διά δευτέραν φοράν! Ας μη επαναλάβη την θεμελιώδη πλάνην της εκνόμου διαβιώσεως, ήτις το ωδήγησεν εις την τραγικήν ήτταν των περισυνών εκλογών. […] Πολλαπλούν είναι το συμφέρον της νομιμόφρονος πορείας του. Ας εξελιχθή και πάλιν πολιτικώς. Αρκετά θα κερδίση αρνητικώς εκ των σφαλμάτων των αντιπάλων του. Το πολιτικόν μέλλον είναι ευρύ και ευρεία θα είναι και η Ελλάς, εάν το θελήσωμεν όλοι»

ΠΡΩΪΝΗ

 • ΤΟ ΕΝ ΙΤΑΛΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ

«Τώρα βέβαια οι διάφοροι γνωστοί καλοθεληταί και τα απομεινάρια της τυραννίας υβρίζουν τον κ. Μητσόπουλον αγωνιζόμενον υπέρ της πατρίδος, διότι ο καταφανής σκοπός είνε να κλονίσουν το έργον του, διά να ματαιωθή κάθε όφελος, όπερ θα προήρχετο εξ Ιταλίας εις Ελλάδα, την οποίαν δεν διευθύνει ο Βενιζέλος. […] Αλλά δεν πταίουν οι Φαρισσαίοι αυτοί. Την δουλειάν τους κάνουν και τα πάθη τους κορεννύουν. Πταίει η Κυβέρνησις, η οποία δεν έσπευσεν ακόμη να προβή εις δηλώσεις αποδοκιμαζούσας τοιαύτας ελεεινάς αποπείρας»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

 • Η ΥΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗ

«Το ιδιαίτερον χαρακτηριστικόν της πολιτικής της Φαυλοκρατίας είνε η αναβλητικότης και η προσποίησις […] Διά τα των αφθόνων υποσχέσεων τας οποίας διεσάλπησεν η Κυβέρνησις προς τους εργάτας, ηθέλησε και πάλιν ν’ αναλάβη το παλαιόν και απωλεσθέν γόητρον της φιλικής Κυβερνήσεως προς τον λαόν»

ΣΚΡΙΠ

 • ΗΡΧΙΣΕΝ Η ΚΑΤΑΔΙΩΞΙΣ ΤΩΝ ΛΙΠΟΤΑΚΤΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΟΡΗ
 • ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΡΗΓΜΑΤΑ

«Τα ρήγματα ήρχισαν ήδη, ακίνδυνα μεν και αβλαβή σήμερον, δυνάμενα όμως αύριον να γίνουν σοβαρώτερα και αποτελεσματικώτερα. Θα αφυπνίσουν άρα γε ταύτα την κυβέρνησιν; Θα θελήση να μελετήση βαθύτερον την κοινήν γνώμην, να ψυχολογήση εις τα βάθη της λαϊκής ψυχής, να αισθανθή το κοινόν αίσθημα και να σταθή εις το ύψος της μεγάλης εντολής και των δικαιωμάτων τα οποία τη εχορήγησεν ο Ελληνικός Λαός; Ας προσέξη. Είνε μεγάλη η ευθύνη αυτής»

 • ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑΚΗ. ΤΙ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ Ι. ΣΥΝΟΔΟΝ ΝΑ ΠΡΑΞΗ

ΣΦΑΙΡΑ

 • Η ΔΙΩΡΥΞ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΦΑΛΗΡΟΥ
 • ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. Ο ΙΑΠΩΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ