Το Facebook καταργεί ομάδα που διακινούσε παράνομα βιβλία μετά από ενέργειες του ΟΣΔΕΛ

Πρό­σφα­τα, εκ­δό­τες-μέ­λη του ΟΣ­ΔΕΛ, ενη­μέ­ρω­σαν τον Ορ­γα­νι­σμό για την πε­ρί­πτω­ση ομά­δας στο Facebook, που αριθ­μού­σε πε­ρισ­σό­τε­ρα από 850 μέ­λη, η οποία εί­χε αναρ­τή­σει και δια­κι­νού­σε στο δια­δί­κτυο ολό­κλη­ρα βι­βλία σε μορ­φή PDF.

Ακολούθως, όπως τονίζει ο ΟΣΔΕΛ: “Ο κα­τά­λο­γος των βι­βλί­ων ξε­περ­νού­σε τους 1.400 ελ­λη­νι­κούς τί­τλους, από πε­ρισ­σό­τε­ρους εκ­δο­τι­κούς οί­κους. Πα­ρό­μοιες ομά­δες έχουν εμ­φα­νι­στεί πολ­λές φο­ρές στο Facebook. Αυ­τού του εί­δους οι αναρ­τή­σεις συ­νι­στούν πα­ρά­νο­μη πρά­ξη, που προ­σβάλ­λει τα δι­καιώ­μα­τα δη­μιουρ­γών και εκ­δο­τών, θέ­το­ντας σε κίν­δυ­νο τον κλά­δο του βι­βλί­ου και βε­βαί­ως επι­φέ­ρει νο­μι­κές κυ­ρώ­σεις”.

Ο ΟΣΔΕΛ αναφέρει πως “σύμφωνα με την αποστολή του, όταν εντο­πί­ζει τέ­τοιες ενέρ­γειες, προ­σφεύ­γει στη δι­καιο­σύ­νη προ­κει­μέ­νου να προ­στα­τευ­θούν τα δι­καιώ­μα­τα δη­μιουρ­γών και εκ­δο­τών και να επι­βλη­θούν στους υπεύ­θυ­νους οι προ­βλε­πό­με­νες από τον νό­μο κυ­ρώ­σεις.

Στη συγκεκριμένη πε­ίπτωση ο Οργανισμός κα­τ’ αρ­χάς ενη­μέ­ρω­σε τους δια­χειριστές της πλατ­φόρ­μας Facebook, ζη­τώ­ντας την κα­τάρ­γη­ση της ομά­δας. Το Facebook αντα­πο­κρί­θη­κε άμε­σα στο αί­τη­μα του ΟΣ­ΔΕΛ και προ­χώ­ρη­σε στην κα­τάρ­γη­ση της ομά­δας. Πα­ράλ­λη­λα, ο Ορ­γα­νι­σμός κα­τέ­θε­σε και μη­νυ­τή­ρια ανα­φο­ρά.

Κάθε φορά που αναρ­τά­ται στο διαδίκτυο πα­ρά­νο­μα ένα βιβλίο, συγγραφείς, μεταφραστές, επι­με­λητές, βιβλιοπώλες και εκ­δό­τες δεν αμεί­βο­νται για την ερ­γα­σία τους, με απο­τέ­λε­σμα να μειώ­νο­νται οι πω­λή­σεις, να συρ­ρι­κνώ­νε­ται η πα­ρα­γω­γή και να απει­λεί­ται εν τέ­λει η επι­βί­ω­ση του βι­βλί­ου και των δη­μιουρ­γών.

Αν αγαπάμε το βιβλίο, σεβόμαστε τον δημιουργό, προστατεύουμε τα δικαιώματά του”.

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ