Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Σάββατο 18 Ιουνίου 1922

Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για την επίτευξη αγγλο-ιταλικής συμφωνίας, ωστόσο η αναζήτηση κοινού τόπου στο Ανατολικό δυσχεραίνει την πρόοδο. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ‘’η Αγγλία θέτει υπεράνω όλων την ελευθερίαν των Στενών και των Χριστιανών, η Ιταλία αποδίδει μεγαλυτέραν σημασίαν εις την οικονομικήν τύχην της Μ. Ασίας’’. Στην Ελλάδα, το λαϊκό αίσθημα απαιτεί την παγίωση των κεκτημένων στη Μικρασία…

ΑΘΗΝΑΙ

 • Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ

«Η Συνέλευσις έχει την υποχρέωσιν ν’ αρνηθή εφ’ εξής παν νομοθέτημα δημιουργίας λαϊκών επιβαρύνσεων και προσωπικών ικανοποιήσεων κομματισμού […] Έκαστος πληρεξούσιος οφείλει να λογοδοτή εφ’ εξής προς τους εκλογείς του. Εάν θέλωσιν ας δίδωσι ψήφον. Αλλ’ η ψήφος θα έχη την ευθύνην απροκάλυπτον»

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΥΤΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

«Και αν δε ακόμη επρόκειτο να επιδιωχθή η λύσις του εξωτερικού ζητήματος διά της εκκενώσεως της Μικράς Ασίας, κατά παρόμοιον τρόπον επεβάλλετο να γίνη η μελέτη διά την απόφασιν και την εφαρμογήν της τοιαύτης πολιτικής. Διότι και η λύσις αυτή έτι εγκλείει αρκετούς κινδύνους, γνωστούς υποθέτομεν εις την Κυβέρνησιν, η οποία άλλως τε εν πάση περιπτώσει, εάν εις τοιαύτην απόφασιν κατέληξεν, δεν έπρεπε να ωθήση τα πράγματα μέχρι τοιούτου σημείου, ώστε να καταστή ενδεχομένη η διεξαγωγή αυτής υπό εχθρικήν πίεσιν»

ΕΘΝΟΣ

 • ΖΗΤΗΜΑ ΙΔΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΑΣ

«Φαίνεται, ότι εις το όλον κυβερνητικόν συγκρότημα επικρατεί πάντοτε η ‘’ιδιοσυγκρασία’’ του κ. Γούναρη, δηλαδή η σύγχυσις, η αναβλητικότης, η μοιρολατρία, η παρέλκυσις, ο φόβος της δράσεως. Φαίνεται, ότι και πάλιν ευρισκόμεθα προ δισταγμών και δέους. […] Ποία γενικώς ατυχής και τυφλή πηδαλιούχησις του εθνικού σκάφους κατά τοιαύτας στιγμάς;»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • Η ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ ΕΙΣ ΜΥΣΤΙΚΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΝ – ΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ
 • ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΠΑΛΙΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΑΠΗΤΟΣ
 • ΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

ΕΜΠΡΟΣ

 • ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΑΓΚΥΡΑΝ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΠΟΛΙΝ
 • Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΛΥΣΕΩΝ

«Λέγουν ότι διά των μέτρων, τα οποία σκέπτεται να λάβη και εκτελέση η Κυβέρνησις, επιζητεί να εκβιάση μίαν λύσιν, ήτις θα μας ήγεν εις το τέρμα της εκκρεμότητος. Πώς θα εξεβιάζετο αυτή η λύσις και τις προπαντός, θα ήτο ο εκβιαζόμενος και προς τίνα σκοπόν; Θα εγίνετο απόπειρα εκβιάσεως των Δυνάμεων προς εντονωτέραν επέμβασιν αυτών μεταξύ των εμπολέμων; Και προς επιβολήν οποίας άρα γε μεταξύ αυτών ειρηνικής διευθετήσεως; […] Η Κυβέρνησις ας σταθμίση καλώς και ας προσέξη. Αποκλειομένης οιασδήποτε συμπτύξεως η πολιτική των τετελεσμένων γεγονότων δέον να ενεργοποιηθή το ταχύτερον αλλ’ όχι προς εκβίασιν των Δυνάμεων προς επέμβασιν, αλλά προς εκβίασιν του εχθρού εις υποταγήν και επιτάχυνσιν της αποσυνθέσεως και καταρρεύσεως αυτού»

 • ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟΝ

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

 • ΖΗΤΟΥΜΕΝ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

«Τον τερματισμόν του πολέμου θα φέρωμεν, οιαιδήποτε και αν είνε ΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ, ΔΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΗΜΩΝ ΜΕΣΩΝ, διά των ιδίων ημών δυνάμεων. Άλλη διέξοδος δεν υπάρχει. […] Ν’ αποβάλωμεν τους δισταγμούς και τας αναβολάς. Να παρουσιάσωμεν ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ εν τη επιδιώξει του σκοπού μας. Να πείσωμεν τους Συμμάχους, ότι δεν δημιουργούμεν περιπλοκάς, αλλά προσπαθούμεν και τείνομεν παντί σθένει να διαλύσωμεν τας υπαρχούσας και ν’ αποκαταστήσωμεν διαρκή ειρήνην εις την Ανατολήν εξυπηρετούσαν και τα ιδικά μας και τα ιδικά των συμφέροντα»

 • Η ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ. ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΕΙΑ

ΕΣΤΙΑ

 • ΠΩΣ ΚΑΤΗΝΤΗΣΕΝ Η ΖΩΗ ΕΝΤΟΣ 20 ΜΟΝΟΝ ΜΗΝΩΝ

ΚΑΙ ΕΧΕΙ Ο ΘΕΟΣ !

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 • ΑΛΗΘΕΙΣ ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΙ ΣΠΑΤΑΛΩΝ

ΠΩΣ ΔΙΑΣΠΑΘΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΤΟΥ ΣΤΕΝΑΖΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ. ΑΣΚΟΠΟΣ ΣΠΑΤΑΛΗ ΠΟΛΛΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ

 • ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΗΣΗ!

«Είμεθα τόσον λίγοι οι Έλληνες εν συγκρίσει προς άλλα έθνη, έχουν σφάξη τόσους έως τώρα οι Τούρκοι και οι άλλοι επιδρομείς και περιβαλλόμεθα από τόσους εχθρούς ώστε είνε αδύνατον ν’ ανθέξωμεν αν διατηρούμεν επ’ άπειρον και εσωτερικόν μέτωπον. Όσοι διαφωνούν με την αντίληψιν αυτήν και αισθάνονται την όρεξιν βαλείν μάχαιραν αντί ειρήνης, ας αποχωρήσουν το ταχύτερον από τας τάξεις των φιλελευθέρων. Δεν υπάρχει θέσις δι’ αυτούς»

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ

 • ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΑΔΙΕΞΟΔΟΥ

«Γνωρίζει καλώς ο Ελληνικός λαός ότι η εμπλοκή του ζητήματός του εις το σημερινόν αδιέξοδον οφείλεται εις τρεις κυρίως παράγοντας. Εις την υφισταμένην ακατεύναστον εισέτι αγγλογαλλικήν διάστασιν συμφερόντων. Εις την άνευ πολιτικού αποτελέσματος παραμείνασαν πολεμικήν επιχείρησιν, την οποίαν διεξηγάγομεν κατά το παρελθόν έτος εναντίον του εχθρού. Εις την έλλειψιν πρωτοβουλίας, τόλμης και γονίμου αποφασιστικότητος, την οποίαν επέδειξεν η ελληνική πολιτική»

ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

 • Η ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
 • ΤΑ ΕΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟ-ΙΤΑΛΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ

ΠΑΤΡΙΣ

 • Η ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ ΤΗΣ ‘’ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΦΥΠΝΙΣΕΩΣ’’
 • Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 • ΠΡΟΣ ΑΡΣΙΝ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΕΩΝ

«Δεν εζητήθη παρ’ ουδενός, ουδέ διενοήθη τις, ότι ήτο δυνατόν να ζητηθή η ύπαρξις και η επιβολή υπευθύνου βασιλικής πολιτικής εν τη διαχειρίσει των εθνικών ζητημάτων. Η χάραξις μιας οιασδήποτε πολιτικής εν τη διαχειρίσει των εθνικών ζητημάτων […] Κατά συνέπειαν, προκύπτει σαφώς, ότι ούτε η Εθνοσυνέλευσις ηγνοήθη κατά το τελευταίον βαρυσήμαντον συμβούλιον, ούτε ο βασιλικός παράγων εξήλθε των ορίων των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών Του. Ελήφθησαν κατ’ αρχήν από κοινού αι αποφάσεις, αίτινες εκρίθησαν ως δυνάμεναι να επιφέρουν μίαν λύσιν»

ΠΡΩΪΝΗ

 • ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΣΩΜΕΝ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΤΟΥ

«Ο Βασιλικός παράγων υπέβαλεν ήδη εις την Κυβέρνησιν το πρόγραμμά Του. Η Κυβέρνησις κατ’ αρχήν το ενέκρινε […] Έχομεν τυφλήν εμπιστοσύνην προς το νέον πρόγραμμα της διπλωματικής και στρατιωτικής δράσεως, το οποίον υπέδειξεν εις την Κυβέρνησιν και το οποίον αναμφιβόλως θα μας εξαγάγη ΑΠΟ ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟΝ, εις το οποίον περιέπλεξεν η ακαταλόγιστος μεγαλομανία του μεγάλου ψεύστου […] Από το αδιέξοδον αυτό του Μικρασιατικού αγώνος θα εξέλθωμεν εάν εφαρμοσθή κατά γράμμα το σχέδιον της εθνικής δράσεως, όπερ ήδη θα θέσουν εις εφαρμογήν οι αρμόδιοι παράγοντες υπό την Αρχιστρατηγίαν του Βασιλέως»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

 • ΣΑΠΙΛΑ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΟΣ
 • Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Η ΦΩΝΗ ΕΝΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ. Η ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΕΦΕΤΩΝ ΖΩΤΟΥ

ΣΚΡΙΠ

 • Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΩΝ ΑΓΓΛΟΪΤΑΛΙΚΩΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΩΝ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ
 • ΠΡΟ ΠΑΝΤΟΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΝ

«Και δεν γνωρίζομεν μεν από πότε ήρχισαν αι συνεννοήσεις μεταξύ των βαλκανικών κρατών, και αν επεδιώχθησαν αρχήθεν μετά της αυτής ειλικρινείας και της ταυτότητος των σκέψεων. Γνωρίζομεν όμως ότι αύται έληξαν τώρα μόλις. Και ότι από τώρα δύναται να υπολογίζη η Ελλλάς ότι ευρίσκεται εις κύκλον εξασφαλίζοντα ήσυχον και αδιατάρακτον το καθεστώς της Βαλκανικής κατά πάσης ενεργείας […] Η συνεννόησις λοιπόν μετά των πέριξ φίλων λαών είναι ευτύχημα μέγα, αλλά προ παντός επίκαιρον»

ΣΦΑΙΡΑ

 • Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 • ΜΙΑ ΛΥΣΙΣ ΔΙΑ ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ