Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Τρίτη 11 Ιανουαρίου 1922

Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Η πορεία του κόμματος των Φιλελευθέρων συνεχίζει να απασχολεί τον ημερήσιο Τύπο, αν και το θέμα -καθώς μάλιστα ανακινείται κυρίως από τις φιλικές εφημερίδες- είναι μάλλον άκαιρο, καθώς τα εθνικά θέματα βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή και η κυβέρνηση βρίσκεται  αντιμέτωπη με σειρά εσωτερικών προβλημάτων…

ΑΘΗΝΑΙ

 • ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΜΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΣΤΙΓΜΗΣ

«Ο Δημήτριος Ράλλης έπρεπε να φύγη. Και επειδή δεν επετεύχθη τούτο διά της σκαιάς αρχικώς παρατηρήσεως, ότι ετόλμησε να δηλώση αποδοχήν της προσκλήσεως διά την Διάσκεψιν και να ορίση αυτός τον αρχηγόν της αποστολής εις Λονδίνον ετέθησαν άλλα μέσα εις ενέργειαν. Αξίζει ακριβώς τον κόοπν να αποκαλυφθώσι και ταύτα ίνα εννοηθή πώς δρα ο παλαιοκομματισμός και όταν ακόμη διακυβεύωνται και συζητούνται τα ύψιστα των συμφερόντων της πατρίδος»

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • ΤΡΙΤΗ ΕΚΔΟΣΙΣ

Ο κ. ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΥΠΑΤΟΣ ΑΡΜΟΣΤΗΣ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ. ΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙΑ ΤΟΥ κ. ΓΟΥΝΑΡΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ κ.κ. ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ ΚΑΙ ΣΤΑΗ

 • ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗΝ ΣΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ

«Η καταστολή της Κρητικής εξεγέρσεως, ήτις κατωρθώθη μέχρις ενός σημείου, δεν πρέπει να καθησυχάση την Κυβέρνησιν. Η αντίδρασις, αποτυχούσα εις την πρώτην ταύτην απόπειραν, θα στρέψη αλλού τας προσπαθείας της και θα τας στρέψη κυρίως εις το μέτωπον διά να κλονίση το φρόνημα του μαχομένου στρατού, εκμεταλλευομένη την δυσφορίαν, ήτις είνε φυσικόν ν’ αναπτύσσεται εκ της παρατάσεως της εκστρατείας και χρησιμοποιούσα πολλούς και προθύμους πράκτορας, οι οποίοι έτυχον εξαιρετικής προστασίας και εμπιστοσύνης εκ μέρους των διοικούντων»

ΕΘΝΟΣ

 • Η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ – Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΣ – ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ – ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ – Η Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Δηλώσεις του πρώην Γεν. Διοικητού και πολιτευτού Λέσβου κ. Γ. Παπανδρέου)

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΟΥ
 • ΤΟ ΦΡΑΓΓΕΛΙΟΝ

«Αλλά διατί ο κ. Βενιζέλος, ενώ εκηρύχθη υπέρ του καθαρμού, δεν τον επραγματοποίησε; […] Διότι πέριξ του είχε σχηματισθή αυλή πολιτικών ή κοινωνικών παρασίτων, αυλή κόλαξ, μηχανορράφος, ζηλότυπος, ήτις δεν επέτρεπε να φθάση μέχρις αυτού η αγία πνοή της λαϊκής θελήσεως και ήτις δεν επέτρεπε να φθάσωσιν αι ωραιότεραί του ορμαί μέχρι της παραγματικότητος, αυλή, ήτις παρεμόρφου τα γεγονότα, παρεχάρασσε τας τιμιωτέρας των προθέσεων και εχάρασσε περί αυτόν απαραβίαστον κλοιόν μονώσεως»

ΕΜΠΡΟΣ

 • ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΤΕΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
 • ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ!

«Άλλοι δε αξιωματικοί, αληθείς ήρωες του καθήκοντος και υπόδειγμα αρετής και ικανότητος, τίθενται υπό καταδίωξιν, επί τη βάσει σφαλερών ή εμπαθών εισιγήσεων, όταν ίσως άλλοι, οίτινες εδείχθησαν κατώτεροι του έργου των και ώφειλε να είχον αντικατασταθή δι’ άλλων επαρκεστέρων αφήνονται εις τας θέσεις των. […] Επί κεφαλής των μονάδων οφείλουν να τεθούν οι άριστοι, οι εμπνέοντες και δυνάμενοι να εμπνεύσουν εμπιστοσύνην εις τα ένδοξα στρατεύματα»

 • ΑΙ ΑΘΗΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΟΙ!

Η ΠΟΛΙΣ ΚΤΙΖΕΤΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΣ. ΑΙ ΝΕΑΙ ΟΙΚΙΑΙ ΣΑΘΡΑΙ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑΙ. Η ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

 • ΜΟΝΟΝ ΔΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ

«Αλλ’ η Γαλλία πλανάται πιστεύουσα και επιχειρούσα να επιλύση τα άλλα σπουδαιότατα δι’ αυτήν ζητήματα προ του Ανατολικού, διότι το Ανατολικόν αποτελεί την βάσιν της ειρηνεύσεως της Ευρώπης και άνευ της οριστικής διευθετήσεως αυτού, είνε αδύνατον να παγιωθή η τόσον ποθητή διά τους Λαούς της γης ειρήνη. Αλλά το Ανατολικόν ζήτημα θα λυθή διά της δυνάμεως και της επιβολής των Ελληνικών όπλων, εάν δε η αναγνώρισις του Βασιλέως Κωνσταντίνου δεν αποτελεί ήδη ή ΑΠΛΩΣ ΤΥΠΟΝ διά τας Δυνάμεις της Αντάντ η επίλυσις και διακανόνισις του Ανατολικού διά των Ελληνικών όπλων αποτελεί ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΑΚΛΟΝΗΤΟΝ»

 • ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
 • Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΦΘΙΣΕΩΣ

ΕΣΤΙΑ

 • ΜΙΑ ΑΚΑΙΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ

«Και οι Φιλελεύθεροι, οι οποίοι είχον την υποχρέωσιν να διαφωτίζουν διαρκώς τον λαόν επί των αποτυχιών αυτών και να εμφανίζουν, χάριν αυτού του εθνικού ζητήματος, εις την Ευρώπην τουλάχιστον, μίαν έντονον αντίδρασιν κατά της μοιρολατρικής πολιτικής της Κυβερνήσεως, συζητούν αν πρέπει να γίνη εκκαθάρισισς του κόμματος. […] Και η Κυβέρνησις τρίβει τας χείρας και ο Τύπος της ευρίσκει την ευκαιρίαν να αποφύγη την υποχρέωσιν, την οποίαν έχει, να διαφωτίση τους αναγνώστας του επί των εθνικών ζητημάτων»

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ

 • ΛΕΙΠΕΙ Η ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ

«Ενδιαφέρει ημάς να μάθωμεν ποίος θα δώση το σχέδιον της κοινοβουλευτικής τακτικής την οποίαν θα ακολουθήση το κόμμα των Φιλελευθέρων; Ημάς ενδιαφέρει να μάθωμεν αν πρόκειται το κόμμα των Φιλελευθέρων να τεθή υπό πολιτικόν αρχηγόν υπευθύνως εκπροσωπούντα αυτό […] Είνε αληθές ότι η απάντησις δίδεται σιωπηρώς. Δίδεται δι’ αποπείρας δικαιολογιών περί της ορθότητος της διευθυνούσης επιτροπής […] Αλλ’ αποτελεί τούτο δήλωσιν προσαρμογής εις το μετανοεμβριανόν πολιτειακόν καθεστώς της χώρας; […] Βεβαίως όχι, Αποτελεί τουναντίον δήλωσιν ότι το κόμμα των Φιλελευθέρων εννοεί να διαατηρήση αμείωτον και ως ιεράν κληροδοσίαν την επαναστατικήν του ιδιότητα»

 • ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ ΤΩΝ ΚΑΝΝΩΝ

ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

 • ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

«Οι κυβερνητικοί κύκλοι δεν αποκρύπτουν από τινων ημερών, ότι η στάσις της Κυβερνήσεως εις το Πατριαρχικόν ζήτημα σημειώνει επαισθητήν μεταβολήν […] Μεθ’ όλας τας τελευταίας δηλώσεις της Κυβερνήσεως, ότι δεν θα αναμιχθή εις το ζήτημα, θεωρείται και μεταξύ των κυβερνητικών κύκλων βέβαιον, ότι η Κυβέρνησις θα αναγνωρίση τον Πατριάρχην Μελέτιον, αφού και εις την Αγγλίαν θεωρείται η εκλογή του νόμιμος και σύμφωνος με τους Εκκλησιαστικούς κανόνας»

 • ΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΑΣ – ΓΑΛΛΙΑΣ
 • Ο ΠΟΑΝΚΑΡΕ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΠΑΤΡΙΣ

 • ΣΥΜΜΑΧΙΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ

«Άλλο αυτοτέλεια και άλλο συμμαχίαι! Επιδιώκοντες να επιτύχουν την αυτοτέλειαν, δεν είχαν υπόψη τους να διαλύσουν τας συμμαχίας. Αλλά προκειμένου διλήμματος εκλογής μεταξύ της πρώτης και των δευτέρων, στο διάβολο επί τέλους αι συμμαχίαι. […] Και τώρα ο κ. Γούναρης περιφέρει την Ελληνικήν αυτοτέλειαν εντός δίσκου ευτελούς επαιτείας ανά τας πρωτευούσας των Μ. Δυνάμεων. […] Έγδυσαν την Ελλάδα και γυμνήν την περιάγουν από πρωτευούσης εις πρωτεύουσαν προαγωγοί της σαρκός της. Θα ήτο πολύ ν’ αξιώσουν παρ’ αυτής να πιστεύση ότι τώρα είνε αυτοτελής και όχι όταν ομότιμος των Μ. Δυνάμεων ήτο μόνη κυρίαρχος της Ανατολής»

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 • Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ

«Όταν η Ελληνική Αντιπροσωπεία ανεχώρει εξ Αθηνών εδικαιολογείτο εκ των τότε περιστάσεων η προσδοκία της επιτεύξεως συμμαχικής αποφάσεως διά το ζήτημα της Ανατολής προ της εκπνοής του λήξαντος έτους. Η απόφασις αύτη σήμερον δεν φαίνεται προωρισμένη να διατυπωθή λίαν συντόμως. Και δεν είναι, βεβαίως, ανάγκη να τονίσωμεν, ότι ένεκα τούτου ακριβώς το Ανατολικόν εισέρχεται οσημέραι εις την κρισιμωτέραν φάσιν αυτού από της διεθνούς –διασυμμαχικής θα ελέγετο κυριολεκτικώτερον- απόψεως. Και διά τούτο η ένωσις όλων των εθνικών δυνάμεων είναι σήμερον ειπέρ ποτέ αναγκαία»

ΠΡΩΙΝΗ

 • ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΣΑΣ ΠΙΣΤΕΥΕΙ

«Ουδείς διέπραξεν, αλλά και ουδείς εζήτησεν εκδίκησιν κατά των τυραννησάντων και υποκλεψάντων, διότι το Κράτος το νόμιμον, το στηριζόμενον επί της βουλήσεως του λαού, ΔΕΝ ΕΚΔΙΚΕΙΤΑΙ, ΤΙΜΩΡΕΙ. Και το νόμιμον καθεστώς εν Ελλάδι, εναντίον του οποίου διατυπώνει μομφάς ο κ. Δαγκλής, δεν ετιμώρησε, συνεχώρησε. […] Η Κυβέρνησις της θελήσεως και της εκλογής του Ελληνικού Λαού, δεν έχει πλέον θέσιν εις την συνείδησιν και το έργον του Βενιζελισμού πρέπει να απέλθη και να σχηματισθή Κυβέρνησις έχουσα διεθνές κύρος!»

 • ΜΟΝΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΝ

«Τοιουτοτρόπως η νέα στροφή των πραγμάτων αποτελεί πλήγμα ταυτόχρονον τόσον κατά της Γαλλικής, όσον και κατά της Κεμαλικής πολιτικής, και καθιστά πιθανήν μίαν άμεσον βελτίωσιν της καταστάσεως της Ανατολής διά της επιβολής ειρήνης παγίας και διαρκούς, η οποία διά να είνε τοιαύτη, πρέπει να υπαγορευθή διά της λόγχης του Ελληνικού στρατού, όστις κατ’ αναπόδραστον ανάγκην οφείλει να εισέλθη εις την Κωνσταντινούπολιν»

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

 • ΟΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ κ. Ν. ΣΤΡΑΤΟΥ

«Ο ερχομός του κ. Γούναρη εις την συνείδησιν όλων προανήγγειλε τον ερχομόν του Βασιλέως. Διότι ίνα τεθή το δυναστικόν ζήτημα εχρειάζετο το κύρος ενός Γούναρη. Και η πολιτική ευστροφία ενός Γούναρη. Ο οποίος εχώρισε το κυβερνητικόν από το δυναστικόν ζήτημα. […] Ο κ. Ν. Στράτος ισχυρίζεται ότι μετά τας εκλογάς δεν προσεκλήθη όπως μετάσχη της κυβερνήσεως. Αλλ’ ο κ. Ν. Στράτος γνωρίζει ποίος τον απέκλεισεν εκ της κυβερνήσεως. Γνωρίζει ότι ούτος δεν ήτο ο κ. Γούναρης»

 • Ο κ. ΛΟΫΔ ΤΖΩΡΤΖ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΟΝ ΕΛΑΤΗΡΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

 • ΕΧΑΣΑΝ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗΝ

«Τα συμφέροντα και τους πόθους του λαού ένα μόνον κόμμα εκπροσωπεί και δύναται να εκπροσωπή. Το Κόμμα της εργατικής τάξεως. […] Το μέλλον ανήκει εις το κόμμα τούτο. Ο βενιζελισμός και ο αντιβενιζελισμός ως κόμματα και ως ιδέαι, δεν ευρίσκουν πλέον απήχησιν παρά μόνον μέσα εις την ψυχήν της ολιγαρίθμου τάξεως των εκ του πολέμου πλουτισάντων εκμεταλλευτών του λαού, των οποίων τα συμφέροντα συνταυτίζονται με την πολιτικήν της εθνικής επεκτάσεως και της εσωτερικής βίας»

ΣΚΡΙΠ

 • Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΜΕΤΑΞΑΚΗΝ
 • ΥΒΡΙΣ ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ

«Διότι η ιδέα της Ορθοδοξίας είναι τόσον υπερτέρα πάσης άλλης ιδέας φανατισμού ή κομματισμού, ώστε πολλάκις και αυτή η ιδέα της ελευθερίας εληθάργησε. Της πίστεως όμως ποτέ! Ουδέποτε λοιπόν θα επετρέπετο να φαντασθή τις, ότι οιαδήποτε Κυβέρνησις απορρέουσα εκ της θελήσεως κυριάρχου λαού, θα εσκέπετετο να αψηφήση μίαν τόσον εντόνως εκπεφρασμένην θέλησιν. […] Αναμένομεν έντονον την διάψευσιν των καταστρεπτικών σπερμολογιών, αίτινες αποτελούσι βαρείαν ύβριν κατά του λαού και δεινήν συκοφαντίαν κατά της Κυβερνήσεως»

 • ΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΑΙ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΣΦΑΙΡΑ

 • ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΓΟΡΑ ΝΑΥΛΩΝ
 • ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ LLOYDS ΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΣΕΩΝ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ ΤΑΙΣ ΛΟΙΠΑΙΣ ΧΩΡΑΙΣ

Πόσα εναυπηγούντο εν Αγγλία κατά την 31 Δεκεμβρίου 1921

Πόσα εναυπηγούντο κατά την αυτήν ως άνω ημερομηνίαν εν τη λοιπή υφηλίω

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ