Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 1921

Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Το ενδιαφέρον στρέφεται στον επόμενο σταθμό της διπλωματικής περιοδείας Γούναρη – Μπαλτατζή στην Ευρώπη, με την ελπίδα ότι οι συνομιλίες στο Λονδίνο θα είναι πιο διαφωτιστικές για την κατάσταση στο Ανατολικό. Το Παρίσι ήταν μια αποτυχία και όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται ‘’ότι λοιπόν απέτυχε πανηγυρικώς εις Παρισίους η Ελληνική αποστολή μόνον οι πολύ αφελείς ή οι εθελοτυφλούντες δεν αναγνωρίζουν’’…

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • ΑΣ ΕΛΠΙΣΩΜΕΝ

«Δεν επιτρέπεται αμφισβήτησις ότι βαδίζομεν ολοταχώς προς συνάντησιν της αναποτρέπτου πραγματικότητος, ήτις κατά τούτο θα είνε σκληρά και αγρία. Διότι ουδέποτε περί αυτής έγινε μνεία, παρ’ ουδενός προς τα πλήθη. Τι θα συμβή κατά την τραγικήν ταύτην συνάντησιν δεν δύναται επακριβώς να το προΐδη τις. […] Άς ελπίσωμεν όμως ότι αι ηθικαί και αγναί δυνάμεις της χώρας συνασπιζόμενοι εγκαίρως θα επιβάλωσι την κρίσιν, πρίν ή ακόμη εκδηλωθή ο καταστρεπτικός παραλογισμός»

 • ΤΟ ΔΑΝΕΙΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΘΡΑΚΗΝ

ΑΣΤΡΑΠΗ

 • ΑΕΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ

«Ο Βενιζελισμός είνε αεί εγκληματίας. Τοιούτος υπήρξε πάντοτε. Αείποτε σκευωρών, πάντοτε ραδιουργών, αεί διαβάλλων, διαταράσσει την γαλήνην των ψυχών και κρατεί εν εξάψει τα πνεύματα, γινόμενος ούτω πρόξενος εξαπλώσεως του μίσους και της εχθρότητος. […] Ο βενιζελισμός ούτος δεν είνε δυνατόν επί πολύ ακόμη να γείνη ανεκτός […] Και φαίνεται ότι η λαϊκή ανεκτικότης ήρχισεν ήδη εξαντλουμένη»

ΕΘΝΟΣ

 • ΕΙΣ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ

«Αι συνομιλίαι του κ. Γούναρη εν Λονδίνω θέλουν δώσει εις αυτόν την αληθή εικόνα της διεθνούς καταστάσεως, ως προς το Ανατολικόν ζήτημα. Οφείλομεν δε ν’ αναμένωμεν, ότι ο κ. Πρωθυπουργός δεν θα συνεχίση την μέθοδον της απάτης, αλλά θα εκθέση επακριβώς την κατάστασιν. Οφείλει ο Λαός, εάν την δυσμένειαν ή την αδιαφορίαν συναντήση ο κυβερνήτης του εις το Λονδίνον, να μάθη την απόλυτον αλήθειαν»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ. Η ΓΑΛΛΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΡΑΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΣ
 • ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΑΓΧΗΝ

«Ο κ. Γούναρης ΕΙΝΕ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΗ ΤΗΝ ΡΙΖΙΚΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΩΣΕΩΣ ΕΚΕΙΝΗΣ ΠΑΣΗ ΘΥΣΙΑ. Εάν το κατορθώση η Μεγάλη Ελλάς εσώθη και πρώτοι ημείς θα τον χειροκροτήσωμεν. Εάν όχι, τότε από σήμερον ημπορούμεν να θρηνήσωμεν το ελληνικόν όνειρον, μαζί με τόσας χιλιάδας νεκρών, την θυσίαν των οποίων κατέστησε ματαίαν η εγκληματική πολιτική της Κυβερνήσεως»

ΕΜΠΡΟΣ

 • ΤΙ ΕΖΗΤΗΣΕΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΠΡΙΑΝ
 • ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ
 • ΟΙ Κοι ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΚΑΙ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΑΝΕΧΩΡΗΣΑΝ ΠΡΟΧΘΕΣ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
 • Η ΘΡΑΚΗ ΕΙΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ ΚΑΙ ΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

 • Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«Συνεπολέμησα μεθ’ υμών εγώ η Ελλάς, θα είπη ο κ. Γούναρης, εν τη πεποιθήσει, ότι αγωνίζεσθε υπέρ των δικαίων και των ελευθεριών των Λαών και συνέβαλον εις την νίκην. Εγκατελείφθην μόνη απέναντι του κοινού εχθρού. Τινές απηρνήθησαν τας υπογραφάς των. […] Αυτή είνε η φωνή του Ελληνικού Λαού, όν η Κυβέρνησις Γούναρη αντιπροσωπεύει, και αυτή είνε η γλώσσα ήν το Έθνος αναμένει από τον Έλληνα Πρωθυπουργόν κατά την μετάβασίν του εις το Λονδίνον»

ΕΣΤΙΑ

 • Η ΛΕΥΚΟΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

«Δεν γνωρίζομεν βέβαια ποίου είδους χρώμα είχεν η εντολή, την οποίαν έδωκαν εις τον κ. Γούναρην οι διακόσιοι εν τη Εθνοσυνελεύσει φίλοι του και οι φίλοι του κ. Στράτου. Βεβαίως όμως δεν είνε λευκόν το χρώμα μιας εντολής διδομένης προς Κυβέρνησιν έπειτα από ένα μακρόν και αιματηρόν πόλεμον. Διότι εντολή εν λευκώ θα εσήμαινεν, απλούστατα, και άδειαν προς υποχωρήσεις»

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 • ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

«Ότι λοιπόν απέτυχε πανηγυρικώς εις Παρισίους η Ελληνική αποστολή μόνον οι πολύ αφελείς ή οι εθελοτυφλούντες δεν αναγνωρίζουν. Ίδωμεν τώρα τι θα επιτύχη εις Λονδίνον, από το οποίον δεν μας έρχονται και τα ενθαρρυντικώτερα των αγγελμάτων. Μάντεις κακοί δεν είμεθα, αλλά δεν αποκρύπτομεν τους φόβους μας ότι τα πράγματα θα μας καταστήσουν μάντεις κακών και διά τον δεύτερον σταθμόν του Ελληνικού διπλωματικού ταξειδίου»

 • Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ. ΠΩΣ Ο ΜΟΥΦΤΗΣ ΕΝΗΡΓΗΣΕ ΚΑΙ ΠΩΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΕΤΡΕΞΕ

ΠΑΤΡΙΣ

 • Ο ΡΩΜΑΝΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ

«Αφού επί δέκα όλους μήνας απεκοιμήθησαν ως Σαρδανάπαλοι επί των στρωμμάτων της ‘’εληάς’’, αφήκαν όλον τον διαρρεύσαντα πολύτιμον χρόνον να εξελιχθή εις συνεννοήσεις και συμβάσεις μετά του εχθρού, τον οποίον είχεν αντιμέτωπον η Ελλάς. Και όταν ούτως ευρέθημεν απέναντι τετελεσμένων γεγονότων, επιζητούμεν άρα γε τώρα να λύσωμεν διά του πολιτικού ρωμαντισμού, ζητήματα τα οποία ανάγονται εις τον κύκλον του απολύτου θετικισμού;»

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 • ΜΕΤΑ ΤΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

«Οπωσδήποτε, ο κ. Γούναρης κατέλιπε τους Παρισίους με αποτελέσματα απολύτως αρνητικά. Αν δι’ εγκαιροτέρας συστηματικής διπλωματικής εργασίας θα επετυγχάνετό τί διάφορον, τούτο είναι θέμα άλλης συζητήσεως, η οποία θα είχεν ως βάσιν τας κυβερνητικάς ευθύνας διά τον χειρισμόν της καθόλου κυβερνητικής πολιτικής. Σήμερον ο κ. Γούναρης ευρίσκεται εν Λονδίνω. Η διαφορά του παρά τον Τάμεσιν περιβάλλοντος είναι μεγάλη και δεν είναι άγνωστος»

ΠΡΩΪΝΗ

 • Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΔΕΜΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ

«Εάν υπάρχουν σελίδες άλγους και πικρίας εις τον θρόνον της Πατρίδος μας, αι αλγεινότεραι και πικρότεραι συνεσωρεύθησαν εις την βραχυτάτην Βασιλείαν του δεσμώτου εκείνου Βασιλέως, όπως εκ των τόσων μελανών σελίδων του Βενιζελισμού, από των οποίων η ιστορία θα αποστρέψη το πρόσωπον, μία μαύρη ως νέφος κελαινόν, είνε η εκτυλιχθείσα κατά του Βασιλέως Αλεξάνδρου υπό των τυράννων της εποχής εκείνης»

 • ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΤΗΣ Α.Μ. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΔΑΣ ΤΑΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

 • Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΡΔΟΥΛΑ ΚΛΙΝΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΥΣΙΝ ΤΗΣ

«Αλλ’ ίνα απαλλαγή ο Ελληνικός λαός των παρεκτροπών των χωροφυλάκων, πρέπει ν’ αφαιρεθώσι τα αστυνομικά καθήκοντα από των οργάνων τούτων, όπερ θεωρώ κατορθωτόν. Κατόπιν της επισήμου ταύτης καταδίκης, εις ουδένα απομένει έδαφος επικρίσεως. Η βασιλεία του βούρδουλα κλίνει εις την δύσιν της. Δεν την ανέχεται περισσότερον το δημόσιον φρόνημα. Και η Πολιτεία διερμηνεύουσα τους κοινούς πόθους μελετά και παρασκευάζει την εκ θεμελιών ανακαίνισιν του αστυνομικού μας συστήματος»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

 • ΕΡΓΑΤΕΣ, ΕΛΑΤΕ ΑΠΟΨΕ ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ σ. ΛΙΓΔΟΠΟΥΛΟΥ
 • ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΥΜΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΜΑΣ

«Το οαράδειγμα της αυτοθυσίας του συντρόφου Λιγδοπούλου ας μας είνε πάντα ζωντανό. Και όπως αυτός θα μας είνε αλησμόνητος έτσι και ο τραγικός του θάνατος ας μας θυμίζει πώς κ’ εμείς έχουμε καθήκοντα και υποχρεώσεις να εκτελέσουμε με την ίδια αυτοθυσία και αυταπάρνηση του συντρόφου Λιγδοπούλου»

 • Η ΦΩΝΗ ΕΝΟΣ ΠΑΤΕΡΑ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΑΤΕ Σ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΜΣΟ ΟΤΙ Ο ΕΣΘΡΟΣ ΕΙΝΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΜΑΣ ΠΙΝΕΙ ΤΟ ΑΙΜΑ

ΣΚΡΙΠ

 • ΟΙ κ.κ. ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΚΑΙ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΦΘΑΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
 • ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΝ ΤΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ
 • ΠΟΙΟΝ ΗΤΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ. ΔΥΟ ΚΕΜΑΛΗΔΕΣ

«Και εφεύρον μεν αμέσως ως αντιφάρμακον τον κεμάλ, όστις εδημιουργήθη διά των συμβουλών και της συνδρομής των, ήρχισαν δε συγχρόνως υποδεικνύοντες εις την Αγγλίαν ποίοι κίνδυνοι θα εδημιουργούντο δι’ αυτήν εκ της εξεγέρσεως του Ισλαμισμού εάν ελάμβανεν αύτη ενεργητικήν στάσιν υπέρ της Ελλάδπς και απήτει παρά της Τουρκίας την άμεσον αποδοχήν και εφαρμογήν της συνθήκης. Ούτω η Γαλλική διπλωματία διά της διπλής ταύτης κινήσεως ικανοποίει αμφότερα τα μέρη! Και την Ελλάδα και την Τουρκίαν!»

ΣΦΑΙΡΑ

 • Η ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ ΤΟΥ κ. ΓΟΥΝΑΡΗ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ

«Κατά πόσον επέτυχεν εις το δεύτερον τούτο σημείον των προσπαθειών του δεν δύναται να καταφανή αμέσως, δεδομένου ότι η διπλωματία των ισχυρών δεν ρυθμίζεται ατυχώς ούτε από τα αισθήματα, ούτε και από το δίκαιον, αλλ’ από τα συμφέροντα εκάστης των ενδιαφερομένων Δυνάμεων»

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ