Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Παρασκευή 24 Ιουνίου 1922

Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Η καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου της Λαμίας για την υπόθεση των Δημοκρατικών, συνεχίζει να απασχολεί την αρθρογραφία, συντηρώντας το διχασμό της κοινωνίας, μιας κοινωνίας αντιμέτωπης με σειρά προβλημάτων στο εξωτερικό και το εσωτερικό…

ΑΘΗΝΑΙ

 • Η ΛΑΪΚΗ ΕΝΤΟΛΗ

«Ο Ελληνικός λαός ψηφίζων είπεν. Απαλλάξατέ με του ψυχικού μαρτυρίου ενός βίου δουλικού, μιας επιδρομής κακών και κακοποιών. […] Αυτή υπήρξεν η εντολή της λαϊκής ψήφου και τα έργα της θυσίας κατέδειξαν τούτο. Της εντολής ταύτης επεδιώχθη η εκπλήρωσις μονομερώς, υφ’ ενός εκάστου των πληρεξουσίων»

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΥΟΦΟΡΕΙ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ – Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΗ
 • ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ ΤΗΣ

«Ο λαός περιμένει την εξαφάλισιν του ψωμιού του από το Κράτος. Το Κράτος το ξεχαρβαλωμένον και ανίκανον να τον προστατεύση. Το Κράτος, το οποίον μόνον απέναντι των απροστατεύτων γνωρίζει να υψώνη την πυγμήν του. Ας περιμένη λοιπόν. Αλλά κοινωνία, η οποία έχασε και το αίσθημα της αμύνης ακόμη, η οποία ανέχεται να ληστεύεται από μίαν ολιγάριθμον σπείραν, είνε αξία της τύχης της. Είνε αξία να υποφέρη όσην υποφέρει αθλιότητα και δυστυχίαν, είνε αξία ακόμη να έχη κηδεμόνα των συμφερόντων της και διαιτητήν των αγώνων της μίαν Πολιτείαν ως η Ελληνική, συνεργόν και συμπράκτορα των εκμεταλλευτών της»

ΕΘΝΟΣ

 • Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ

«Οι χθες καταδικασθέντες επιφανείς πολίται δύνανται να είνε υπερήφανοι. Επετέλεσαν το καθήκόν των προς την πατρίδα, ως αντελαμβάνοντο αυτό, με την θυσίαν δε της ΙΔΙΚΗΣ των ελευθερίας υπηρετούν την ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ. Εν μέσω τόσης ταπεινότητος ήρθησαν εις το ύψος των περιστάσεων και έδειξαν, ότι υπάρχει πάντοτε εις την Ελλάδα ισχυρά η εκδήλωσις της απτοήτου οδεολογίας. […] Αν μη υπήρχον, ουδεμίαν θα υφίστατο ελπίς διά την χώραν μας. Διότι επέρχεται ο θάνατος εκεί, ένθα δεν υπάρχει ΨΥΧΗ»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗΝ – ΖΗΤΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΝΑ ΚΛΗΘΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΝ
 • ΕΝ ΛΑΜΙΑ ΕΔΙΚΑΣΘΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΘΗ ΤΟ ΜΕΤΑΝΟΕΜΒΡΙΑΝΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

«Εν Λαμία δεν δικάζονται οι Δημοκρατικοί Φιλελεύθεροι σήμερον. Δικάζεται το μετανοεμβριανόν καθεστώς. Τύχη αγαθή! Διότι οιαδήποτε και εάν είνε η ετυμηγορία των ενόρκων διά τους υπό κρίσιν Δημοκρατικούς, το μετανοεμβριανόν καθεστώς εδικάσθη και κατεδικάσθη εν Λαμία ανεκκλήτως εν τη συνειδήσει όλων των Ελλήνων»

ΕΜΠΡΟΣ

 • ΠΟΛΛΟΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΕΖΗΤΗΣΑΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
 • ΘΑ ΛΑΒΗ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗΝ ΗΝ ΤΟΥ ΗΤΟΙΜΑΣΕΝ Η ΕΛΛΑΣ

«Δεν είνε λοιπόν ούτε αι Δυνάμεις ούτε η Ελλάς, ήτις εξ ιπποτισμού ή ανανδρίας ή εκ του πόθου της αυτοκτονίας θα δώσουν την ειρήνην εις τον Κεμάλ, ην ζητεί. Αυτήν δύναται να την λάβη μόνον διά των όπλων του. Και εφ’ όσον είνε ανίκανος να την λάβη διά της βίας, ως ομολογεί ο ίδιος, οι φίλοι του και τα γεγονότα, θα λάβη την ειρήνην του δικαίου εκείνην την οποίαν του ητοίμασε και του ετοιμάζει η Ελλάς διά του τιμίου αίματος, της αρετής και του πολιτισμού των τέκνων της, την ειρήνην την οποίαν είνε ανίσχυροι να δώσουν αι Δυνάμεις»

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

 • ΤΙΣ ΗΜΠΟΔΙΣΕ ΤΟΝ ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

«Και εδημιουργήθη η συνθήκη των Σεβρών και διετάχθη η Ελλάς μόνη να την εφαρμόση. Και έπεσεν ούτως ο Απάχης της Φυλής εις την παγίδα. Και έρριψεν ο ασυνείδητος την Ελλάδα εις τον λάκκον των λεόντων. Και υπεστηρίχθη λάθρα και εκ του εμφανούς ο Κεμάλ με πολεμοφόδια. Και ούτως η ακμαιοτάτη μετά τον πόλεμον Ελλάς εσύρθη προς την εξάντλησιν, ωδηγήθη εις το σπήλειον του Κύκλωπος διά να φθαρή, να εξαντληθή, να καταρρακώση την αντοχήν της, ενώ ο πανούργος Οδυσσεύς με τους εταίρους Γύπαρην και Ρέπουλην τον Εμμανουήλ επέβησαν της τριήρους και εδώθε πάνε και οι άλλοι!… Ευνόητον λοιπόν διατί εματαιώθη ο διαμελισμός της Τουρκίας και διατί κατεπολεμήθησαν λυσσωδώς αι Ελληνικαί αξιώσεις εν Μικρά Ασία»

ΕΣΤΙΑ

 • Η ΣΚΕΨΙΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΦΥΛΑΚΑΣ

«Προσέφερεν όμως η Λαμία, χωρίς να το θέλη και χωρίς να το σκεφθή, μίαν ανυπολόγιστον υπηρεσίαν εις την ιδέαν, την οποίαν κατεδίκαζεν, εις την ιδέαν της ελευθερίας της σκέψεως. Της έδωκε διά της διώξεως την καθιέρωσιν, η οποία της έλειπεν. […] Οι επτά καταδικασθέντες πολίται υψώνονται ως παράδειγμα, το οποίον έχει την υποχρέωσιν να μιμηθή κάθε άνθρωπος εκτιμών την αξίαν του αγαθού αυτής : της ελευθερίας να σκέπτεται και να διανοήται»

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 • Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ

ΝΕΑΙ ΤΥΡΑΝΝΟΛΟΓΙΑΙ ΚΑΙ ΝΕΟΝ ΞΕΤΙΝΑΓΜΑ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ – ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

 • ΑΙ ΣΚΗΝΑΙ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ

«Λησμονούμεν όμως : Λησμονούμεν, ότι υπουργός της Δικαιοσύνης είνε ο Γούναρης. Λησμονούμεν, ότι ο ολετήρ των πάντων δεν ηδύνατο να μη πλήξη και την Δικαιοσύνην. Αλλοίμονο! Τίποτε όρθιον δεν θ’ αφήση αυτός ο μοιραίος άνθρωπος!…»

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ

 • ΟΜΙΛΕΙ Ο κ. Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ

«Αλλά τώρα εκεί όπου εφθάσαμεν, είνε επιτακτικόν καθήκον και διά πάντα Έλληνα και δι’ εμέ να θέση πάσαν επιφύλαξιν κατά μέρος και να πράξη ό,τι νομίζει δυνατόν όπως εξέλθη η χώρα εκ της κρισίμου θέσεως εις την οποίαν την έφερεν η απρονοησία και η αβουλία. […] Δεν θα παύσω δε από του να διακηρύττω, είνε ανάγκη επιτακτική να τεθή τέρμα εις την πολεμικήν πολιτικήν. Δεν νομίζετε ορθάς τας υποδείξεις μου; Ευρήτε άλλας ορθοτέρας, υμείς είσθε οι υπεύθυνοι και οι αρμόδιοι αλλά σταματήσατε επί του κατηφόρου επί του οποίου μετά τόσον ελαφράς καρδίας τρέχετε»

ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

 • Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΕΥΡΩΠΗΝ
 • Η ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙ ΙTΑΛΙΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ
 • ΤΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΝ

ΠΑΤΡΙΣ

 • Ο ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΓΚΑΣΛΩΒΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Η ΩΡΑΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΗΡΥΞΕΩΣ – Η ΕΞΟΧΟΣ ΠΡΟΠΟΣΙΣ ΤΟΥ κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

 • ΠΩΣ ΚΑΤΗΝΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΑΙ ΜΕΤΑΝΟΕΜΒΡΙΑΝΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 • ΥΣΤΑΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΝ

«Η τελευταία δε κρίσις απέδειξεν ότι οι κυβερνώντες όχι μόνον δεν βλέπουν, αλλά και όταν ιδούν με δάνειον φως, ουδέν δύνανται και ουδέν θέλουν, εμμένοντες εις ολέθρια πείσματα και στείρους μικροϋπολογισμούς. […] Ποιούμεθα υστάτην έκκλησιν προς τον πατριωτισμόν των κυβερνώντων να θελήσωσι να εννοήσουν πού οδηγούν παρατείνοντες την κρίσιν και ποίας συμφοράς συνεπισσωρεύουν επί την Χώραν και επί τας κεφαλάς των»

ΠΡΩΪΝΗ

 • Ο ΕΧΩΝ ΩΤΑ ΑΚΟΥΕΙΝ ΑΚΟΥΕΤΩ

«Εις την Λαμίαν δεν δικάζονται πολιτικοί εγκληματίαι. Δεν δικάζεται το πολιτικόν φρόνημα των εξάθλων οπαδών του Βενιζέλου. Ήχθησαν ενώπιον του εκεί δικαστηρίου των ενόρκων τα μέλη μιάς σπείρας επαναστατών, οι οποίοι εν ονόματι δήθεν της Πατρίδος επί τριετίαν ολόκληρον εξηπάτων την Ευρώπην, έδερον, εφυλάκιζον, εξώριζον και εφόνευαν τους αντιπάλους των […] Επομένως καλά θα κάμετε να μη προκαλήτε πλέον. […] Το κόμμα σας δεν θα έλθη ποτέ εις τα πράγματα, ως φαντάζεσθε και ονειροπολείτε»

 • Η ΑΛΗΘΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ Η ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

 • ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

«Και όταν η καταιγίς μεθαύριον ξεσπάση εναντίον των υπαιτίων του πολέμου της χθες και της σήμερον, θα σαρώση, μαζύ με τα σαράβαλα του νεκραναστημένου παλαιού πολιτικού κόσμου, κάθε απομεινάρι και κάθε αρρωστημένην απόπειραν νοσηρών εγκεφάλων προς εγκαθίδρυσιν εν Ελλάδι του χρεωκοπημένου παντού μοναρχισμού»

ΣΚΡΙΠ

 • ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΟΡΙΣΤΙΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
 • ΟΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ

«Εάν δε νομίζουν τόσον επιλήσμονα των προσφάτων δεινών του τον λαόν και τόσον ευγνώμονα προς τους διώκτας του, τότε δικαίως φρονούν ότι ο λαός επόθησε την επάνοδόν των. Δύνανται να τρέφουν τας ελπίδας των. Θα ήτο σκληρόν να θελήσωμεν να τους αφαιρέσωμεν αυτάς. Μήπως οι Ιουδαίοι, ανά παν έτος δεν προσέρχονται υπό τα τείχη της Ιεροουσαλήμ και κλαίουν διά την πτώσιν της πόλεώς των; Τον τραγικόν αυτόν θρήνον τις δικαιούται να καταπνίξη;…»

 • Η ΡΩΣΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

Η πείνα, η ασθένεια, η έλλειψις ύδατος – Σκηναί απεριγράπτου φρίκης

ΣΦΑΙΡΑ

 • ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΤΕ ΤΟΝ ΑΝΗΦΟΡΟΝ

Ο ΛΑΟΣ ΑΠΕΚΑΜΕ

«Αλλ’ αν οι πατέρες του Έθνους και η Κυβέρνησις, μη θιγόμενοι προσωπικώς εκ της απαισίας και πολυκεφάλου Ύδρας της αισχροκερδείας, αδιαφορούν προς την λαϊκήν οδύνην και την μαύρην απελπισίαν της, πολύ ταχέως θα πεισθούν ότι ευκολώτερον είνε να κρατήσωμεν ολόκληρον την υπό του στρατού μας κατακτηθείσαν χώραν, παρά να συγκρατήσουν την λαϊκήν λαίλαπα, όταν εκσπάση αγρία και ακάθεκτος, δημιουργουμένη από το στοιχειώδες ένστικτον της ζωής»

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ