Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 1922

Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Η γαλλο-κεμαλική συμφωνία παραμένει ισχυρότατη. Ό,τι ζητάει ο Κεμάλ, η Γαλλία το παρουσιάζει ως δική της πρόταση στις διεργασίες πριν τη συμμαχική διάσκεψη…

ΑΘΗΝΑΙ

 • ΟΤΑΝ ΛΥΤΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΝΗΝ

«Απομονωθείσα η Ελλάς και σωρεύσασα πάσαν εχθρότητα και αντίδρασιν, αφ’ ης κατέστη έκπτωτος της συμμαχίας, δεν δύναται να σκέπτεται σοβαρώς περί προστασίας των Αλυτρώτων αδελφών εφ’ όσον ή δεν συντρίβει τας κεμαλικάς οργανώσεις, ή δεν επανέρχεται εις την συμμαχικήν οικογένειαν. Ούτω πρώτον πρέπει να απολυτρωθή το κράτος από την μόνωσιν εις ην το κατεδίκασεν η ασκηθείσα πολιτική»

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • ΝΑ ΔΙΑΦΩΤΙΣΘΗ Ο ΛΑΟΣ

«Ο δε λαός, όστις θα κληθή ενδεχομένως ν΄αποφασίση τελικώς επί της δημιουργηθείσης κρίσεως, έχει την αξίωσιν να διαφωτισθή πλήρως και υπό των αναλαβόντων την διακυβέρνησιν της χώρας, αλλά και υπό των αξιούντων όπως τους διαδεχθώσιν εις την αρχήν»

 • ΤΑ ΛΑΪΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΠΙΤΙΑ

ΤΙ ΜΕΤΡΑ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΗ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΘΑ ΥΠΟΧΡΕΩΘΟΥΝ ΔΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΝΑ ΣΥΝΔΡΑΜΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΥΣΙΝ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΘΝΟΣ

 • ΔΕΝ ΚΑΤΑΠΡΟΔΙΔΟΝΤΑΙ…

«Βαρυαλγής και πλήρης αγανακτήσεως ο ελληνικός λαός απευθύνει επί τούτοις έντονον διαμαρτυρίαν εις τον πολιτισμένον κόσμον. […] Αλλ’ εν πάση περιπτώσει οι κυβερνώντες σήμερον την Ευρώπην οφείλουν ν’ αναλογισθούν, ότι υπάρχει και ιστορία, ήτις θα τους καταδικάση διά την τοιαύτην αποτροπαίαν καταπάτησιν των δικαίων ενός λαού… Και ακόμη δεν πρέπει να λησμονούν, ότι εν τη Ανατολή υπάρχει πάντοτε το έναυσμα του πανευρωπαϊκού πολέμου. Μία τοιαύτη διαρρύθμισις του Ανατολικού ζητήματος ουδέν άλλο θ’ απετέλει ή την συσσώρευσιν τοσαύτης πυρίτιδος, ώστε η σημερινή ειρήνη της Ευρώπης να μην είνε ή απλή βραχύχρονος ανακωχή!»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • ΕΑΝ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑΝ ΔΕΝ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ. ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΘΑ ΜΕΙΝΗ ΕΠΙ ΠΟΛΥ ΑΛΥΤΟΝ
 • ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΜΑΣ ΒΟΛΗΣ

ΕΜΠΡΟΣ

 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΕΦΕΔΡΩΝ 1910 ΚΑΙ 1911 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
 • Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ

«Η παρουσία της Ελλάδος, αν μη εις την Κωνσταντινούπολιν, τουλάχιστον εις τα άμεσα περίχωρά της επιβάλλεται από την στοιχειωδεστέραν φιλειρηνικήν μέριμναν, με τον βρεττανικόν στόλον, εγγύησις ότι παρά τον Βόσπορον δεν θα αναφθή και πάλιν παγκόσμιος πυρκαϊά»

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

 • ΕΝΤΟΝΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΡΖΟΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΟΑΝΚΑΡΕ
 • ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΘΑ ΤΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΩΜΕΝ

«Αφού δε το Ανατολικόν αποδεικνύεται ήδη, ότι δεν δύναται να λυθή διά συμβιβασμού, θα λυθή διά της βιαιαότητος. Προς την βιαίαν λύσιν άγει τα ζητήματα η Γαλλία, την βιαιότητα της λύσεως θα υποστή και αυτή και οι σύμμαχοί της Τούρκοι. Η Ελλάς έχει πλήρη την επίγνωσιν της καταστάσεως, και μετ’ αυτής, πλήρη την πεποίθησιν εις τους φίλους της και τους συμμάχους της, αλλ’ επί πλέον έχει πλήρη την πεποίθησιν επί της αλκής και της ΔΥΝΑΜΕΩΣ του στρατού της»

 • Ο ΤΡΙΠΛΟΥΣ ΑΓΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΕΣΤΙΑ

 • ‘’ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ…’’

«Αλλ’ η Κυβέρνησις θέλει να αγνοή, τουλάχιστον ‘’μέχρι της επανόδου του κ. Πρωθυπουργού’’, την ύπαρξιν εσωτερικών ζητημάτων. Το ‘’ες αύριον τα σπουδαία’’ δεν της στοιχίζει πολύ. Αλλά διά την Εθνοσυνέλευσιν, ήτις αντιπροσωπείει την χώραν, την χώραν αυτήν, η οποία θέλει και πρέπει να ζήση περισσότερον από μίαν περαστικήν Κυβέρνησιν, εξακολουθεί να ισχύη ο όρος ‘’μέχρι της επανόδου’’;»

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 • ΑΙ ΣΥΜΜΑΧΙΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΙ ΔΙΑ ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ

ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΘΑ ΦΑΝΟΥΝ ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΑΚΙΚ. ΣΥΝΟΡΩΝ – Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΙΝ

 • ΟΙ ΜΟΙΡΑΙΟΙ !

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ

 • Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΥΗΣ

«Ο Λόϋδ Τζωρτζ παν άλλο ή να επιθυμή την απαλλαγήν της Γερμανίας από ανειλημμένας υποχρεώσεις, διατρέξας τον κίνδυνον να χαρακτηρισθή και ως Γερμανόφιλος, διατείνεται μόνον ότι αύτη δέον να πληρώση το δυνατόν μέγιστον των οφειλών της […] Έχομεν δι’ ελπίδος ότι τας ανωτέρω θεμελιώδεις Αγγλικάς σκέψεις αποδεχομένη εν τέλει η Γαλλία και μη κάμνουσα πολιτικήν αισθήματος, αλλά ψυχραίμου κρίσεως, θα συνταυτίση τας προσπαθείας της μετά της κραταιάς Βρεττανικής φίλης της»

ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

 • Η ΣΟΒΑΡΩΤΕΡΑ ΑΠΟΨΙΣ

«Ως προς την Ελλάδα, παραδοθείσαν ήδη άνευ όρων εις την κρίσιν των Συμμάχων, ουδαμόθεν προβάλλεται ο φόβος αντιρρήσεων ή αντιδράσεων. Η συναίνεσίς της έχει προεξοφληθή ήδη. Και εννοείται, ότι ομιλούμεν περί των ιθυνόντων την Ελλάδα, διότι δεν είμεθα οι αρμόδιοι ούτε να προΐδωμεν την στάσιν του, ούτε να διατυπώσωμεν σύστασίν τινα περί του πρακτέου, εν περιπτώσει απευκταίας λύσεως των Εθνικών ζητημάτων»

ΠΑΤΡΙΣ

 • Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

«Το Πολίτευμα έχει σαφώς προνοήσει περί του δυνατού μέσου της αντικαταστάσεως Κυβερνήσεων, και όταν ακόμη πλειονοψηφούν πλασματικώς εν τη Βουλή, υπό άλλης φύσεως και χροιάς Κυβερνήσεων, αι οποίαι να δύνανται μετά ψυχραιμίας και σχετικής συγκαταβάσεως να αποκαταστήσουν τα πράγματα εις την θέσιν των και να διασώσουν ό,τι είνε δυνατόν να διασωθή, μέχρις ού ο κυρίαρχος λαός εν νηνεμία κοινωνική, κληθή να παγιώση διά της ψήφου του την Κυβέρνησιν της απολύτου εμπιστοσύνης του»

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΔΥΟ ΗΛΙΚΩΝ ΕΦΕΔΡΩΝ
 • Η ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ Η ΑΓΚΥΡΑ

«Τι ζητεί ο Κεμάλ; Απόδοσιν καθαράν και άνευ δεσμεύσεων της Οθωμανικής κυριαρχίας, της Σμύρνης και της Θράκης. Τι προτείνει η Γαλλία; Τον Έβρον ως σύνορον της Ευρωπαϊκής Τουρκίας την προ πάσης συζητήσεως εκκένωσιν της Μικράς Ασίας υπό του Ελληνικού στρατού […] Δεδομένης της ταχύτητος ταύτης του Γαλλικού σχεδίου προς το Κεμαλικόν εθνικόν συμβόλαιον, εξηγείται η προθυμία των εν Γαλλία (…0 προθυμία χρησιμοποιήσεως πιεστικών μέτρων μόνον εναντίον της Ελλάδος»

ΠΡΩΙΝΗ

 • Η ΕΛΛΑΣ ΘΑ ΜΕΙΝΗ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ

«Εάν η Γαλλία είχε την δύναμιν να εγείρη χείρα καθ’ ημών, θα το έπραττε. Σήμερον εγείρει και τονώνει την χείρα του Κεμάλ. Ας την εγείρει όσον θέλει και ας την τονώνη όσον δύναται. Τόσον το χειρότερον δι’ αυτήν και διά τον Κεμάλ. Θέλει να μας εκδιώξη από την Μικράν Ασίαν; Ας έλθη. Είμεθα εκεί και μένομεν. Όποιος νομίζει και πιστεύει, ότι έχει την δύναμιν να μας μετακινήση, ας έλθη να το επιχειρήση»

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

 • ΦΑΡΑ ΝΤΑ ΣΕ

«Είνε ακόμη δημαγωγία να γίνεται λόγος περί εκπτώσεως εκ της συμμαχίας καθ’ ην στιγμήν πλην των συνασπισμών της Μικράς Ασίας ουδεμία υφίσταται συμμαχία εν Ευρώπη εις την οποίαν να εισέλθωμεν ή από της οποίας να εκπέσωμεν. […] Η Ελλάς δεν θα διέλθη θρηνούσα την θύελλαν. Αν οι πρωταγωνισταί της αποβλέποντες εις ίδια τέλη την εγκατέλειψαν, αυτή δεν θα εγκαταλείψη εαυτήν και εν αναποδράστω ανάγκη ΘΑ ΔΡΑΣΗ»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

 • ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΠΗΤΙΑ
 • ΟΛΟΙ ΣΥΜΦΩΝΟΙ

«Το συμπέρασμα είνε, ότι ως προς το ζήτημα της εκκενώσεως της Μικράς Ασίας, είνε όλοι σύμφωνοι. Μένει να συμφωνήσουν τώρα, πόσο μέρος της Θράκης θα επιστραφή εις την Τουρκίαν. Εν τούτοις η ελληνική Κυβέρνησις δεν εννοεί να είπη ακόμη λέξιν εις τον λαόν περί του τι σκέπτεται να κάμη»

ΣΚΡΙΠ

 • Ο κ. ΣΤΑΗΣ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ ΧΘΕΣ ΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ ΕΙΣ ΚΡΗΤΗΝ
 • ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ
 • ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΥΠΟ ΤΑ ΟΠΛΑ ΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ 1910-1911 ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΘΕΟΤΟΚΗ

ΣΦΑΙΡΑ

 • ΠΟΙΑ Η ΚΑΤΑΛΗΞΙΣ

«Εν πάση περιπτώσει, κατόπιν των αναβολών και των παρελκύσεων η Ελληνική Κυβέρνησις έχει καθήκον, όπως παντοιοτρόπως ενισχύση το Μικρασιατικόν μέτωπον και το καταστήση ακλόνητον κατά παντός ενδεχομένου απροόπτου, συντονίζουσα ταυτοχρόνως και τας διπλωματικάς της ενεργείας, αι οποίαι θα έχουν ισχυροτέραν πλέον ευγλωττίαν, την αστραποβολίαν της Ελληνικής λόγχης»

 • Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΛΗΞΑΝ ΕΤΟΣ 1921

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ