Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 1921

Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Τηλεγράφημα του πρακτορείου Ρώϋτερ, θέλει την αναγνώριση του βασιλιά Κωνσταντίνου να προσκρούει στην απουσία συμφωνίας μεταξύ των Συμμάχων επί του ελληνοτουρκικού ζητήματος. Συγχρόνως αναφέρεται ότι ‘’διά να πραγματοποιηθή η μεσολάβησις των Συμμάχων προς ειρήνευσιν, πρέπει προηγουμένως η Ελλάς και η Τουρκία να διατυπώσουν τας προτάσεις των’’, κρατώντας δηλαδή ίσες αποστάσεις από τις δύο πλευρές…

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΡΩΫΤΕΡ

«Το ημιεπίσημον πρακτορείον Ρώϋτερ παρά την αντίθετον διάψευσιν της εν Παρισίοις Ελληνικής Πρεσβείας, βεβαιοί, ότι ο κ. Γούναρης εζήτησε παρά του Γάλλου πρωθυπουργού την αναγνώρισιν του Βασιλέως Κωνσταντίνου. […] Σπουδαιοτάτης σημασίας εξ άλλου οφείλει να θεωρηθή, εάν πάντως βασίζεται εις επίσημον πηγήν, η αποκάλυψις του πρακτορείου Ρώϋτερ περί της εξαρτήσως του Ελληνικού δυναστικού ζητήματος και της εν Συμμαχική ομοφωνία διευθετήσεως της Ελληνοτουρκικής διαφοράς»

 • ΤΟ ΚΤΥΠΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

ΕΘΝΟΣ

 • Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

«Αλλ’ εάν παρ’ ελπίδα ο κ. Γούναρης συναντήση και αυτόθι την δυσπιστίαν, την ψυχρότητα, το απροχώρητον διά την Ελλάδα, βεβαίως είνε κωμικόν το να φαντάζεται, ως εγράφη, ότι επιστρέφων και προβαίνων εις παραίτησιν από της αρχής θα αναδείξη πάλιν Κυβέρνησιν της αρεσκείας του υπό τον κ. Καλογερόπουλον, όστις σοφώτατα άλλως τε ουδόλως φαίνεται δεχομενος, ή άλλον τινα εξαρτώμενον πάντως εκ του εν τη Εθνοσυνελεύσει Γουναρικού κόμματος, ίνα διαιωνισθή ούτως η ισχύς αυτού διά των γνωστών παροχών»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • Ο κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΕΣΕ ΖΗΤΗΜΑ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΕΩΣ. ΕΒΟΛΙΔΟΣΚΟΠΗΘΗ ΚΑΙ ΤΟ ΦΟΡΕΪΝ-ΟΦΦΙΣ
 • ΟΙ ΔΙΑΔΟΧΟΙ

«Τόσον λοιπόν βαθέως είνε πεπεισμένος ο κ. Πρωθυπουργός, ότι η Ελλάς αποτελεί αναπαλλοτρίωτόν του τιμάριον, ώστε να ρυθμίζη μετά τόσης αγίας αφελείας τι οφείλει να πράξη και μετά την πτώσίν τους Και τι οφείλει να πράξη η Ελλάς κατ’ αυτόν; Αντί να εκλέξη ως κυβερνήτην της ένα υπεργούναρην, ν’ ανεχθή ένα υπογούναρην!»

ΕΜΠΡΟΣ

 • Η ΑΦΙΞΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
 • ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΣΚΕΠΤΩΝΑΤΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ;
 • ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ
 • ΑΡΘΡΟΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ ΦΕΫΛΕΡ. ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΛΗΣΙΝ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

 • Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

«Η δύναμις των πραγμάτων σήμερον, καλώς και ψυχραίμως εξεταζομένη, δεν είνε καθ’ ημών, αλλά υπέρ ημών […] Ο Ελληνικός Λαός αναμένει μετ’ ευλόγου συγκινήσεως την επανοδον του κ. Πρωθυπουργού, διότι τότε θα γνωρίση την διπλωματικήν αυτού θέσιν και θα λάβη τας υστάτας και αμετακλήτους αυτού αποφάσεις αναλόγους προς τας κολοσσιαίας αυτού θυσίας και τα δίκαιά του εις την Ανατολήν. Διότι εάν τα βλέμματα της Δύσεως στρέφωνται βουλιμιώντα προς την Ανατολήν, η Ανατολή υπήρξε πάντοτε ο πολυπαθής οίκος του Ελληνισμού»

 • ΑΙ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΓΟΥΝΑΡΗ

ΕΣΤΙΑ

 • ΕΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

«Αλλά, διά να είμεθα δίκαιοι, οφείλομεν να παρατηρήσωμεν ότι η κοινή αξίωσις, όπως εν ίση μοίρα Ελλάς και Τουρκία απευθυνθούν προς τας Δυνάμεις υποβάλλουσαι προτάσεις, δεν αποτελεί μέτρον δίκαιον. Η Ελλάς σύμμαχος των Μ. Δυνάμεων εν τω κοινώ αγώνι, έχουσα υπέρ αυτής το κύρος μιας διεθνούς Συνθήκης και τους τίτλους περαιτέρω αγώνος σκληρού και νικηφόρου, έχει το δικαίωμα ν’ αξιοί ιδιαιτέραν θέσιν πλησίον των διαιτητών»

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 • ΤΑ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ

«Πολύ φοβούμεθα ότι δεν θα καταλίπη την αρχήν ο κ. Γούναρης, αλλά και αν την καταλίπη χάριν του κ. Καλογεροπούλου είνει το ίδιον ωσάν να παραμένη ο ίδιος εις αυτήν, διότι από του αφανούς αυτός πάλιν κυβερνά. Τα κόλπα αυτά δεν έχουν πέρασιν πλέον»

 • ΠΕΡΙ ΤΟ ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ ΤΟΥ κ. ΓΟΥΝΑΡΗ. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ. ΘΡΑΣΥΤΑΤΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ ΠΡΟΣ ΕΝΑΡΞΙΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

ΠΑΤΡΙΣ

 • ΑΝ Θ’ ΑΛΛΑΞΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ

«Τας ευθύνας της παρούσης καταστάσεως δεν τας υπέχει μόνος ο κ. Γούναρης, ίνα η πτώσις αυτού εξιλεώση, όπως συμβαίνει εις τα κοινοβουλευτικά Κράτη, την δυσφορούσαν Κοινήν Γνώμην. […] Ημίμετρα και ενδοιασμούς δεν επιτρέπει η παρούσα θέσις της Ελλάδος. Μία οία δήποτε οριστική απόφασος οφείλει να ληφθή και όσον ένεστιν μάλιστα γοργότερον»

 • ΜΙΑ ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΟΥ ΣΑΓΓΑΡΙΟΥ ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΝ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΟΥ ΤΩΝ ‘’ΤΑΪΜΣ’’

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 • Η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΙΣ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ

«Η Αγγλία –λέγει- θα ήτο διατεθειμένη να αναγνωρίση τον Βασιλέα Κωνσταντίνον, εάν ήθελεν επιτευχθή η εν ομοφωνία πάντων των Συμμάχων διευθέτησις της Ελληνοτουρκικής διαφοράς. […] Η Αγγλία επιθυμεί όπως η οριστική διευθέτησις της Ελληνοτουρκικής ρήξεως επιτευχθή τη συμφώνω συγκαταθέσει πάντων των Συμμάχων. Επί τούτου ουδείς ορθώς σκεπτόμενος θα ηδύνατο να αμφιβάλλη»

ΠΡΩΪΝΗ

 • Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«Συνεπολέμησα μεθ’ υμών εγώ η Ελλάς, θα είπη ο κ. Γούναρης, εν τη πεποιθήσει, ότι αγωνίζεσθε υπέρ των δικαίων και των ελευθεριών των Λαών και συνέβαλον εις την νίκην. Εγκατελείφθην μόνη απέναντι του κοινού εχθρού. Τινές απηρνήθησαν τας υπογραφάς των. […] Αυτή είνε η φωνή του Ελληνικού Λαού, όν η Κυβέρνησις Γούναρη αντιπροσωπεύει, και αυτή είνε η γλώσσα ήν το Έθνος αναμένει από τον Έλληνα Πρωθυπουργόν κατά την μετάβασίν του εις το Λονδίνον»

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

 • ΚΟΜΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΝ ΣΥΝΩΜΟΤΩΝ

«Ας γίνη λοιπόν αυτό το γενναίον βήμα προς την ηθικήν. Ας συσπειρωθούν τα μη αναρχικά στοιχεία του εκτός της εξουσίας κόμματος υπό τον κ. Α, Στεργιάδην. Ας αποκηρύξουν τους σκηνοθέτας της εναντίον της Γαλλικής πρεσβείας αποπείρας. Ας δηλώσουν ότι δεν έχουν καμμίαν σχέσιν με τα τεκταινόμενα εν Κωνσταντινουπόλει. […] Όταν αποκηρύξουν τους αντάρτας χάριν του νομιμόφρονος κ. Α. Στεργιάδου θα δεχθώμεν να τους θεωρήσωμεν κόμμα. Σήμερον είνε στρατόπεδον μετημφιεσμένων ή μη συνωμοτών»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

 • ΕΡΓΑΤΕΣ, ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΑΙ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΙ ΒΙΗΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΣΧΟΥΣΑΝ ΡΩΣΣΙΑΝ
 • ΑΙ ΔΥΟ ΛΥΣΕΙΣ

«Σήμερα χωρίς να μπορεί κανείς να πη πώς η Αγγλία, παραιτουμένη οριστικώς του σχεδίου της δημιουργίας μεγάλης Ελλάδος, αποκλίνει οριστικώς υπέρ της αποκαταστάσεως της Τουρκικής αυτοκρατορίας, πάντως όμως μπορεί να βεβαιώση, ότι η στάσις της είνε περισσότερο παρά ποτέ στάσις επιφυλάξεως. Η συνέχισις της σημερινής εκκρεμότητος είνε πιθανώς ό,τι σήμερα συμφέρει στην Αγγλία»

ΣΚΡΙΠ

 • Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
 • ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΟΤΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΑΣ
 • ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ

ΣΦΑΙΡΑ

 • Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ

«Είνε αναμφίβολον, ότι η Αγγλική κυβέρνησις ακολουθεί πολιτικήν φαινομενικώς φιλελληνικήν, λόγω της συμπτώσεως των Αγγλικών προς τα Ελληνικά εν τη εγγύς Ανατολή συμφέροντα. Είνε προσέτι γνωστόν, ότι η Αγγλία ενδιαφέρεται σοβαρώς διά την ασφάλειαν των Στενών, όσον και διά την σιδηροδρομικήν γραμμήν Βαγδάτης […] Τούτων δεδομένων, ο κ. Γούναρης ευρίσκει πλέον ή πρόσφορον το έδαφος των ενεργειών του εν Λονδίνω»

 • ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΓΟΡΑ ΝΑΥΛΩΝ

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ