Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Κυριακή 6 Ιουνίου 1921

Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Η καθυστέρηση της έναρξης της επίθεσης ερμηνεύεται ή δικαιολογείται ποικιλοτρόπως στην αρθρογραφία της ημέρας. Ο αναμφισβήτητα ‘’μη θετικός’’ ρόλος των συμμαχικών δυνάμεων πρέπει να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα. Το ηθικό πρέπει να παραμείνει ακμαίο…

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • ΜΕ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑΝ ΤΗΣ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑΣ

«Είναι προφανές ότι η Συμμαχική Ευρώπη αποβλέπει μετά δέους εις την έκρηξιν νέας πολεμικής πυρκαϊάς, όπισθεν της οποίας διαφαίνεται ορθουμένη η απειλή του Μπολσεβικισμού, ετοίμου να επωφεληθή αυτής και της εκ των συνεχών πολέμων απαυδήσεως των λαών διά να επιτύχη την εξάπλωσιν του νεοφανούς δόγματος. […] Τολμώμεν εν τούτοις να συστήσωμεν εις την Ελληνικήν Κυβέρνησιν, όπως μη αποστέρξη την διαπραγμάτευσιν εάν ευρεθή απέναντι προτάσεων συζητησίμων»

 • Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΩΝ

«Καθώς δε αποδεικνύουν εξ άλλου αι μέχρι τούδε περιελθούσαι εις την δημοσιότητα αποφάσεις του ‘’Σωματείου αλληλεγγύης των ενοικιαστών’’, κατωρθώθη να περιορισθούν αι αξιώσεις αυτών εντός του δικαίου, του πρέποντος, και του λογικού εις τρόπον ώστε να μην είνε παντάπασι δικαιολογημένη η επιρριφθείσα κατ’ αυτών αβασανίστως μομφή ότι διά της οργανώσεώς των ενισχύουν τους οπαδούς της ερυθράς σημαίας»

ΑΣΤΡΑΠΗ

 • Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΣ

«Ότι ο Ελληνικός στρατός, συμπληρώσας πάσας τας προπαρασκευάς του είνε πλέον καθ’ όλα έτοιμος όπως αναλάβη την επίθεσιν κατά του Κεμάλ, τούτο είνε εις πάντας φανερόν. Αλλά και ότι η έναρξις της ελληνικής επιθέσεως αναβάλλεται συνεπεία των εσπευσμένως ανταλλασσομένων μεταξύ των Δυνάμεων συνεννοήσεων και μέχρι πέρατος αυτών είνε πάλιν επίσης αναμφισβήτητον. Δεν φαίνεται εν τούτοις πιθανή η εκδοχή περί οριστικής αποτροπής της επιθέσεως»

ΕΘΝΟΣ

 • ΜΟΝΟΝ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

«Η Αγγλία και η Γαλλία φαίνονται αποφασισμέναι να επιτύχουν την ειρήνευσιν της Ανατολής, φυσικώ τω λόγω εις βάρος της Ελλάδος. […] Η Ελλάς εχρειάζετο σήμερον έναν ‘’άσον’’ της διπλωματίας, ένα κορυφαίον διπλωμάτην, ο οποίος να γίνεται ακουστός και ν’ ανατρέπη καταστάσεις με την ικανότητά του. […] Παραμελεί τον διπλωματικόν παράγοντα και εξαρτά το παν εκ του στρατιωτικού. Τας ευθύνας της τοιαύτης παραμελήσεως θα φέρουν ακεραίας και βαρυτάτας εκείνοι, που κατεδίκασαν εις απομόνωσιν την χώραν και την αποξένωσαν των συμπαθειών των ισχυρών Συμμάχων της. […] Αντί των διπλωματών της, ανικάνων να αποτρέψουν τους κινδύνους, ο στρατός της Ελλάδος θα υπερασπίση μέχρις εσχάτων τα εθνικά δίκαια και θα εξασφαλίση όσα εδάφη απηλευθέρωσε».

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΟΛΗΝ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ. ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΟΛΙΓΩΤΕΡΟΝ ΑΝΗΣΥΧΟΙ ΣΗΜΕΡΟΝ
 •  DELENDA CARTHAGO

«Από του παρελθόντος Αυγούστου, με την υπογραφήν της Ελληνο»ιταλικής Συνθήκης των Σεβρών, η Ιταλία ώφειλε πάραυτα να εκκενώση την Δωδεκάνησον, όπως υπεσχέθη πλειστάκις έκτοτε επισήμως […] Και όμως επικαλουμένη διαφόρους μικροπροφάσεις και παρεμβάλλουσα διάφορα μικροκωλύματα, ανάξια Μεγάλης Δυνάμεως, δεν εξεκένωσεν έτι, αλλ’ ούτε και παρέδωκε την Δωδεκάνησον εις την Ελλάδα

 • ΑΝΔΡΑΓΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΕΜΟΝΤΩΝ

«Προσοχή ‘Ελληνηες! Η αστυνομία εμπήκεν εις το βιβλιοπωλείον. Και ηνδραγάθησε. Συνέλαβε δύο… διηγήματα, ένα του Φραγκ κ’ ένα του Ρώσσου Σβολόφσκυ […] Το σπίτι μας δεν φρουρείται. όταν η Χάρις του Υψίστου αποσύρη τους αγγέλους της, ο διαρρήκτης εργάζεται ανενόχλητος και σας γδύνει. Η προσωπική μας ελευθερία είναι εις το έλεος πολλάκις του καπρίτσιου του πρώτου τυχόντος χωροφύλακος. Αλλά πρέπει να φρουρηθή εξάπαντος ο εγκέφαλός μας από πάντα πειρασμόν σκέψεως!»

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

 • Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΙΣ

«Λύσεις συμβιβαστικαί και λύσεις νόθοι έρχονται να ανατεθούν κατά της ριζικής λύσεως και της ριζικωτέρας εκκαθαρίσεως ζητήματος, το οποίον υπήρξε πηγή σπαραγμών και αιματοχυσιών, και του οποίου εάν δεν σβεσθή η νοσογόνος εστία, αι συνέπειαι θα αποβούν λίαν ταχέως ολεθριώταται διά την ειρήνην, ουχί της Ανατολής, αλλά και συμπάσης της Ευρώπης. Ύποπτοι φίλοι της ειρήνης αγωνίζονται να περισώσουν την Τουρκίαν, αφού των ενεργειών των προέταξαν την ισχυροποίησιν αυτής διά παντοίων μέσων και μεθόδων»

ΕΣΤΙΑ

 • ΠΕΡΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ – Ο κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ – ΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ

«Ας ησυχάσουν λοιπόν οι κύριοι των Αθηνών. Οι εν τη Τουρκική πρωτευούση Έλληνες αξιωματικοί –εκ των γενναιοτέρων και αρτιώτερα μορφωμένων του Ελληνικού στρατού –δεν έχουν καμμίαν διάθεσιν να πάρουν το χαρτοφυλάκιον του κ. Γούναρη […] Η Ελληνική Κυβέρνησις δεν εδέχθη την επανειλημμένως προσφερθείσαν βοήθειά των. Είνε φυσικόν οι Έλληνες αυτοί, οι τόσον αφωσιωμένοι εις το Ελληνικόν ιδεώδες, να ζητούν να έυρουν ένα τρόπον διά να ημπορέσουν να κτυπήσουν τον Κεμαλισμόν»

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 • ΘΑ ΠΡΑΞΟΥΝ – Ο,ΤΙ ΔΕΝ ΕΠΡΑΞΑΝ ;

«Το διπλωματικόν πεδίον έχει ούτω αφεθή τελείως ελεύθερον εις τον ακοίμητον και μακιαβελικώτατον εχθρόν. Μήπως ηγνόουν οι τούρκοι την καθ’ ημών εχθρότητα της Ιταλίας, την αδιάλλακτον μηνσικακίαν της Γαλλίας, τα εκ του μουσουλμανικού κόσμου τεράστια συμφέροντα της Αγγλίας, την δυσαρέσκειαν αυτής επίσης καθ’ ημών;»

 • Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑΣ. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΑ ΣΥΝΤΡΙΨΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΕΜΑΛΙΚΟΥΣ

ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ

 • ΑΠΟ ΤΩΝ ΛΑΘΩΝ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

 «Χωρίς κατεύθυνσιν άλλην από την κομματικήν και το πάθος της εκδικήσεως, οι πάντοτε Ηνωμένοι αντιβενιζελικοί, καίτοι αλληλοτρωγόμενοι, περιμένουν να εξασφαλισθή η νίκη και οι εκ ταύτης καρποί από τα λάθη του Κεμάλ, από τα σφάλματα της Τουρκικής πολιτικής»

 • ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΕΝ Μ. ΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΕΝΟΥΣΗ

«Επειδή όμως οι Άγγλοι καλώς γνωρίζουσι τα αφορώντα τους Μουσουλμάνους ζητήματα, φυσικά κάποιαν παράδοξον εντύπωσιν θα εδοκίμασαν όταν επληροφορήθησαν ότι ο πολύς Κεμάλ, τη συνεργασία των Ιταλών, επιχειρεί να αποκαταστήση την Μεσοποταμίαν αυτοτελές Κράτος, εις ο να ανακηρύξη Καλίφην, τον πιστόν φίλον και αργυρώνητον όργανον της Ιταλικής προπαγάνδας, τον Σέχην ήτοι Πατριάρχην της θρησκευτικής αδελφότητος ή αιρέσεως, των Σενουσίων»

ΠΑΤΡΙΣ

 • ΕΣΧΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΣ

«Ενώπιον της μοιραίας ώρας, ας αφήσωμεν κατά μέρος τα πείσματα και ας σκεφθώμεν με ψυχραιμίαν. […] Δεν παραγνωρίζομεν την σπουδαιότητα του μετώπου, μολονότι δεν γνωρίζομεν ποίαν ακριβώς σχέσιν δύναται να έχη ο κ. Πρωθυπουργός με το μέτωπον. Αλλ’ ιδού ότι το ‘’διπλωματικόν μέτωπον’’ –όπως κατά συνήθειαν λέγεται- αποκτά σπουδαιότητα πολύ μεγαλειτέραν του στρατιωτικού αιφνιδίως […] Διά τον διπλωματικόν δε αγώνα το καλλίτερον στρατηγείον δεν φαίνεται να είνε η Σμύρνη»

 • Η ΕΛΛΑΣ ΔΙΚΑΖΕΤΑΙ ΕΡΗΜΗΝ. Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΗΝ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΡΑΞΗ ΤΙΠΟΤΕ – ΑΙ ΣΥΜΜΑΧΙΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΟΥΝ ΑΝΕΚΚΛΗΤΩΣ ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΩΣ ΠΡΟΣ ΠΑΣΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΔΡΑΣΙΝ

«Η μοναδική Ελληνική διπλωματική δύναμις ΜΕΝΕΙ ΣΧΕΔΟΝ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟΣ, ΜΗ ΔΥΝΑΜΕΝΗ ΟΥΔΕΝ ΝΑ ΠΡΑΞΗ ΑΝΕΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΗΣ και ακριβούς γνώσεως των αυτόθι πραγμάτων»

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

 • ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΣΚΕΨΕΩΣ

«Εις την Ελλάδα, την κοιτίδα των φώτων και του πολιτισμού, εις την χώραν όπου η σκέψις έφθασε κάποτε εις το μεσουράνωμά της (…) εις την Ελλάδα του Γούναρη και του Βενιζέλου (…) η οποία αξιοί να εκπολιτίση την Ανατολήν (…) εις την Ελλάδα αυτήν του 1921, άνθρωποι ωδηγήθησαν χθες σιδηροδέσμιοι διά μέσου των δρόμων της πρωτευούσης της, άνθρωποι ωδηγήθησαν εις τας φυλακάς διότι διέπραξαν το έγκλημα να ανατυπώσουν δύο διηγήματα, λογοκριθέντα υπό της βενιζελικής λογοκρισίας και κυκλοφορήσαντα κατά χιλιάδας διά του ‘’Ριζοσπάστη’’»

ΣΚΡΙΠ

 • ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ – ΑΛΛΕΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

«Ο κ. Τσάμπερλαιν απήντησεν. Η κηβέρνησις επιθυμεί την ταχυτέραν αποκατάστασιν της ειρήνης, ποθεί δε διακώς ν’ αποφύγη πάσαν στρατιωτικην επέμβασιν, αλλλά πάσα κυβέρνησις είνε αδύνατον να δεσμευθή διά το μέλλον, προβαίνουσα εις κατηγορηματικάς δηλώσεις περί υποθετικών περιπτώσεων»

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ