Ακριβώς πριν από έναν αιώνα: Δευτέρα 15 Μαρτίου 1921

Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Η συνεργασία των κυβερνήσεων Κωνσταντινουπόλεως και Άγκυρας, της Υψηλής Πύλης με τον Κεμάλ, δίνει νέα τροπή στις εξελίξεις. Την ίδια ώρα στο εσωτερικό της χώρας, καλά κρατεί το αντιβενιζελικό μένος όπως εκφράζεται σε σειρά δημοσιευμάτων. Ο ελληνικός στρατός συνεχίζει την προέλασή του στο μικρασιατικό μέτωπο, απ’ όπου έρχονται και οι πρώτες πολεμικές ανταποκρίσεις.

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

ΤΑ ΕΛΠΙΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
«Το Ελληνικόν Κράτος από της 22ας Νοεμβρίου ιδία και εντεύθεν συνέδεσε την τύχην του αρρήκτως προς το πρόσωπον του Βασιλέως. Και εφόσον Ούτος είνε ο διεθνής παραστάτης της Ελλάδος, αδύνατον είνε να υπάρχουν διαφορετικαί διαθέσεις προς Αυτόν, από εκείνας τας οποίας έχουν οι Σύμμαχοι προς το Κράτος, το οποίον αντιπροσωπεύει»
ΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ
«Διότι εκδίκησιν και τιμωρίαν του λαού αποτελεί η καταναγκαστική αργία των σχολείων, των οποίων τα πλείστα έπαυσαν να λειτουργούν και ούτε πρόκειται να λειτουργήσουν μέχρι τέλους του σχολικού έτους, ένεκα των αλλεπαλλήλων μεταθέσεων των διδασκάλων και της παραιτήσεως πολλών εκ τούτων λόγω της δημιουργηθείσης καταστάσεως»

ΑΣΤΡΑΠΗ

Η ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΙΣ
«Αλλ’ ο Ελληνικός λαός διακρίνεται διά την θετικότητά τους εντίμου ήττης, αλλά προτιμά ταύτης κάποιο θετικώτερον κέρδος, έστω και αν προς απόκτησιν αυτού προβάλληται η ανάγκη βαρειών θυσιών. Προσφέρει σήμερον τας θυσίας αυτάς μετά ιερού ενθουσιασμού διότι γνωρίζει ότι ο καρπός αυτών είνε η εξασφάλισις της εν τη Ανατολή θέσεώς του και η αναγνώρισις της κυριάρχου θελήσεως, την οποίαν διεκήρυξε διά της ψήφου της 1ης Νοεμβρίου»

ΕΘΝΟΣ

ΕΙΣ ΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΕΩΣ
«Η Κεμαλική οργάνωσις κατόπιν των δεινών πληγμάτων, τα οποία υπέστη το παρελθόν θέρος διά των περιλάμπρων νικών του στρατού μας, κλονίζεται ήδη εκ βάθρων, τόσον ώστε ότι ευρίσκεται εις τα πρόθυρα της αποσυνθέσεως… Ακόμη μίαν φοράν ο Ελληνικός στρατός διέψευσε με τον περιφανέστερον τρόπον τας προβλέψεις των ειδικών και των Τουρκοφίλων περί του αγώνος εν τη Μικρά Ασία»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

Ο ‘’ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ’’ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗΝ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ
ΑΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑΙ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΣΥΝΤΡΙΒΟΥΝ ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟΝ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ. ΟΙ ΦΑΝΤΑΡΟΙ ΚΑΙ ΕΥΖΩΝΟΙ
ΜΑΣ, ΥΠΕΡΠΗΔΩΝΤΕΣ ΤΑΣ ΧΙΟΝΟΣΚΕΠΕΙΣ ΚΟΡΥΦΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ, ΕΚΜΗΔΕΝΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΕΧΘΡΟΝ. Η ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ. ΠΛΗΡΗΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΕΞΑΓΟΜΕΝΩΝ ΜΑΧΩΝ
«Σας γράφω από την πρώτην γραμμήν του πυρός, εν ω το τηλεβόλον βρέμεται, τα πολυβόλα εξαπολύουν την χαλυβδίνην βροχήν των, αι σφαίραι κροταλίζουν, αι χειροβομβίδες σκορπίζουν τον θάνατον και οι ακατάβλητοι υιοί της αιωνίας Ελλάδος αφίνοντες την πολυθρύλητον κραυγήν – Αέρα, Αέρα – να υψωθή μέχρι του γαλανού ουρανού της Ιωνίας μας, χύνονται θυελλώδεις και τρομερο΄΄ι εναντίον του εχθρού»

ΕΜΠΡΟΣ

Η ΠΤΩΣΙΣ ΤΟΥ ΑΦΙΟΝ ΚΑΡΑΧΙΣΣΑΡ ΒΕΒΑΙΑ ΑΠΟ ΧΘΕΣ
Η ΤΡΟΜΕΡΑ ΠΟΡΕΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΕΡΑΡΧΙΩΝ
ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ ΜΑΧΗ ΠΡΟ ΤΟΥ ΕΣΚΗ-ΣΕΧΙΡ
ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
«Αλλ’ ενώ το πολεμικόμν μέτωπον της Ελλάδος, κινείται προς τα εμπρός ακτινοβόλον και χαλύβδινον, θέτουν τας βάσεις νέας και σταθεράς ειρήνης εις την Μικρασίαν, δεν αποβλέπει μετ’ ολιγωτέρας αγωνίας ο Ελληνικός λαός και εις το διπλωματικόν μέτωπον της Ελλάδος… Εν μέσω των αντιζηλιών και των εχθροτήτων, αίτινες μας απειλούν πανταχόθεν, η Ελλάς έχει ανάγκην να προστατεύση και παγιώση την θέσιν της εν τω Αίμω και τη Ανατολή»

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩΜΕΝ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΝ ΔΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
& ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
«Η Τουρκία της Κων/πόλεως εκηρύχθη αλληλέγγυος προς την Τουρκίας της Αγκύρας και η Πύλη συνέδεσε την τύχην αυτής μετά των επαναστατών του Κεμάλ. Η αυλαία, υπό την οποίαν εκρύπτετο κακώς πάσα η εργασία των εν Κων/πόλει, εσχίσθη, το προσωπείον κατέπεσε και η Πύλη ανεπέτασε την σημαίαν του πολέμου, παραπλεύρως προς την σημαίαν της Αγκύρας… ως εξειλίχθησαν και εξελίσσονται τα γεγονότα, η Ελλάς είνε υποχρεωμένη να ΚΑΤΑΛΑΒΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΣ ή να αποκλείση ναυτικώς την ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΝ…»
ΠΩΣ ΕΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗ Ο ΤΑΛΑΑΤ ΠΑΣΣΑΣ
ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΑΤΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ


ΕΣΤΙΑ

ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΡΙΩΤΕΡΟΝ ΤΡΟΠΟΝ
«Εν ω ο Ελληνικός στρατός ορμά ακάθεκτος προς τα εμπρός και το Κράτος αναγκάζεται να καλέση υπό τα όπλα και άλλες χιλιάδες νέων, μία δράξ εγκληματιών παραφρόνων θορυβεί μέσα εις τας Αθήνας, και ψάλλει ύμνους κομμουνιστικούς και προπαγανδίζει υπέρ των ιδεών της Μόσχαας, και καλεί τους νέους στρατευσίμους ή να μην υπακούσουν εις την φωνήν της Πατρίδος και προσπαθεί να εξεγείρει τα εργατικά σωματεία»
ΤΑ ΝΑΥΑΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (από άρθρο βρετανικού περιοδικού
με αφορμή τη δυσπιστία που προκάλεσαν στις ασφαλιστικές εταιρείες αλλεπάλληλα ναυάγια ελληνικών εμπορικών πλοίων) «… τα απολεσθέντα πλοία ήσαν ησφαλισμένα εις το διπλάσιον ή τριπλάσιον της αγοραίας αξίας των. Το να συμπεράνη όμως κανείς εξ αυτού ότι έλαβε χώρα δολία πράξις εκ μέρους τινός θα ήτο ου μόνον εντελώς απρεπές…»

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΕΛΑΣΙΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΜΑΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ κ. ΠΑΠΟΥΛΑ : Ο ΕΧΘΡΟΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ Ν’ ΑΝΑΠΝΕΥΣΗ
ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΕΧΘΡΟΝ
ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
«Όσα ψάλλει σύσσωμος ο ιταλικός τύπος και η γνωστή μερίς του γαλλικού τύπου, περί ευθύνης διά τας νέας επιχειρήσεις εν Μικρασία, δεν αξίζει καν τον κόπον ν’ αναιρεθούν… Υπεύθυνος η Ελλάς! Αλλ’ από πότε οι αμυνόμενοι θεωρούνται υπεύθυνοι; Δεν είνε, λοιπόν, ο Κεμάλ, που συγκεντρώνει στρατεύματα;… Αρνάκι άκακο ο Κεμάλ και θυρίον ανήμερον η Ελλάς!»

ΠΑΤΡΙΣ

ΤΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΜΑΣ ΕΦΘΑΣΑΝ ΕΙΣ ΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ ΤΟΥ ΑΦΙΟΝ ΚΑΡΑΧΙΣΑΡ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΥΣΣΗΣ Η ΠΡΟΕΛΑΣΙΣ ΕΦΘΑΣΕ ΝΟΤΙΩΣ ΤΟΥ ΣΟΥΓΚΙΟΥΤ
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΚΑΙ Η ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝ
«Ο αγών και εις τους δύο τομείς διεξάγεται επί βουνοκορυφών, διά μέσζου πόρων δυσβάτων, μέσα εις στενά οχυρά, και όλαι αι δυσχέρειαι αυταί επιτείνονται με την ύπαρξιν αφθόνου χιόνος… Πρέπει μετά πεποιθήσεως ν’ αναμένωμεν την απόλυτην νίκην και συντόμως την αναγγελίαν της πτώσεως των δύο πόλεων, του Εσκή Σεχήρ και του Αφιόν-Καραχισσάρ, των οποίων η απώλεια θα προσημάνη την οριστικήν συντριβήν του Κεμάλ».

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ
«Ήτο καιρός ίσως, να τονισθή η σημασία και η άμεσος ανάγκη μιάς σοφής και ωργανωμένης ελληνικής προπαγάνδας. Διότι μαχόμεθα, μόνον ημείς σήμερον εξ όλων των λαών, και μαχόμεθα διά μίαν ιεράν υπόθεσιν, εκ των δικαιοτάτων, διά να ακούωμεν εν τούτοις συχνά, δυσμενείς κρίσεις και προκαταλήψεων σχόλια ακαι εσφαλμένων αντιλήψεων συμπερασμούς…»
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ
«Η διαγωγή την οποίαν έδειξαν οι διοικούντες την Ομοσπονδίαν των σιδηροδρομικών όχι μόνον από της απεργίας και εντεύθεν, όχι μόνον κατά την απεργίαν, αλλά και πολύ πριν, προ των βουλευτικών εκλογών, επιβεβαιώνει την υποψίαν μας ότι είναι αυτοί οι ενθαρρύνοντες την Κυβέρνησιν εις τας κατά των σιδηροδρομικών ενεργείας της»
Η ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ
«Μεγαλυτέρα πολιτική ανανδρία δεν ηδύνατο να γίνη. Να εφαρμόζη λογοκρισίαν η Κυβέρνησις ‘’της ελευθερίας’’ και να επιρρίπτη την ευθύνην επί του Βενιζέλου… Οφείλει η Κυβέρνησις να λάβη το θάρρος να καταργήση την απαισίαν αυτήν εγκύκλιον. Εις στιγμάς εθνικής κρίσεως το έθνος δέον να είναι εγκαίρως και λεπτομερώς φωτισμένον επί της καταστάσεως»

ΣΚΡΙΠ

Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΣ ΚΑΤΕΛΑΒΕ ΤΟ ΑΦΙΟΝ ΚΑΡΑΧΙΣΣΑΡ
ΣΥΓΚΡΟΤΕΙΤΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΧΗ ΠΡΟ ΤΟΥ ΕΣΚΗ-ΣΕΧΗΡ
• ΠΡΩΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ. ΕΠΕΣΕ ΚΑΙ ΤΟ ΑΦΙΟΝ-ΚΑΡΑΧΙΣΣΑΡ.
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΙΠΠΙΚΟΝ ΚΑΤΑΔΙΩΚΕΙ ΑΠΝΕΥΣΤΙ ΤΟΝ ΕΧΘΡΟΝ
ΣΦΟΔΡΑ ΜΑΧΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΣ
ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΙΝ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ
«Ο Μουσταφά Κεμάλ, απροκάλυπτος εις τον κατήφορον τον οποίον έχει λάβει, παρασύρων μεθ’ εαυτού και ολόκληρον την Τουρκίαν, δηλοί πλέον κατηγορηματικώς ενώπιον της Εθνοσυνελεύσεως της επαναστατικής πρωτευούσης του, ότι ο εμφύλιος σπαραγμός έληξεν και ότι πλήρης επήλθεν η ενότης, μεταξύ της Αγκύρας και της Κωνσταντινουπόλεως»

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ