Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Δευτέρα 13 Ιουνίου 1922

Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Νέα γαλλική πρόταση για απευθείας ελληνοτουρκικές συνομιλίες, χωρίς την παρουσία αντιπροσώπων των Συμμάχων, υπό το φόβο αγγλο-ιταλικής συμφωνίας, ενώ η Αγγλία συνεχίζει να κρατάει κλειστά τα χαρτιά της.  Οι προσπάθειες της Ελλάδας να γίνει δεκτή στην ομάδα κρατών της Μικράς Αντάντ, προσκρούουν στη συνεχιζόμενη εμπλοκή της στο μικρασιατικό πόλεμο…

Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Δευτέρα 13 Ιουνίου 1922

ΑΘΗΝΑΙ

 • ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ

«Ή αποφασίσατε να εργασθήτε οι λαϊκοί πληρεξούσιοι ή διαλυόμενοι ως αντιπροσωπευτικόν σώμα, απευθυνθήτε εις την λαϊκήν κρίσιν. Απεδείχθη η Συνέλευσις ανίκανος να αποδώση Κυβέρνησιν ισχυράν εις ηθικήν επιβολήν»

 • ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

ΑΙ ΘΕΩΡΙΑΙ ΤΟΥ ΑΪΝΣΤΑΪΝ – Η ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΣ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ- ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Δευτέρα 13 Ιουνίου 1922

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • ΑΠΟΔΟΣΑΤΕ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ

«Η Κυβέρνησις προανήγγειλεν ήδη ότι μετά τας συσκέψεις, αι οποίαι πρόκειται να λάβουν χώραν εντός της αρξαμένης εβδομάδος θα επακολουθήση η περίοδος των αποφασιστικών ενεργειών προς τερματισμόν της εμπολέμου καταστάσεως. Προβάλλει δε τόσον επιτακτική η ανάγκη μιας οριστικής λύσεως, ώστε να μην είνε δυνατόν να πιστευθή ότι οι κυβερνώντες εξακολουθούν να παραμένουν εν τη νυσταλέα αμεριμνησία, εις την οποίαν επί τοσούτον χρόνον μας εσυνήθησαν»

Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Δευτέρα 13 Ιουνίου 1922

ΕΘΝΟΣ

 • ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ

«Ας κρώζουν οι κήρυκες του εμφυλίου σπαραγμού, ας ανάπτουν τας δάδας των οι εμπρησταί, ας απειλούν οι τρομοκράται. Εις τα μύχια της ψυχής του Ελληνικού λαού υπάρχει η δίψα και η ΑΠΟΦΑΣΙΣ της αληθούς γεφυρώσεως. Και εν ονόματι της τοιαύτης κυριάρχου λαϊκής αποφάσως, το κόμμα των Φιλελευθέρων ταύτην θ’αναπετάση, ως πρωτίστην εκλογικήν σημαίαν : ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΩΣΙΝ»

Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Δευτέρα 13 Ιουνίου 1922

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • ΕΞΕΓΕΡΣΙΣ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ ΔΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΑΣ ΓΑΛΟΚΕΜΑΛΙΚΑΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ
 • ΘΑ ΣΑΣ ΑΝΑΜΕΙΝΩΜΕΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗΝ ΥΨΗΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΝ ΗΣΥΧΟΝ

«Αλλ’ αι πράξεις σας αύται θ’ αποκαλύψουν σαφέστατα τας εσωτερικας διαθέσεις σας. Θα καταδείξουν ότι σκέψις σας δεν είνε η σωτηρία της Ελλάδος, ως διατυμπανίζετε, αλλά η παραμονή σας μόνον εν τη αρχή. Και σας λέγομεν κατά πρόσωπον: Εμπρός. Παύσατε τας απειλάς. Και προχωρήσατε εις τα έργα. Ημείς, με την κεφαλήν υψηλά και με την συνείδησιν ήσυχον και με την πίστιν μας ακλόνητον προς την ωφελιμότητα του αγώνος τον οποίον διεξάγομεν υπέρ της πατρίδος, την οποίαν σεις εννοείτε διά παντός τρόπου να ενταφιάσητε θα σας αναμένωμεν»

Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Δευτέρα 13 Ιουνίου 1922

ΕΜΠΡΟΣ

 • ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ – ΤΟ ΚΟΝΣΟΡΤΣΙΟΥΜ – Η ΑΦΙΞΙΣ ΤΟΥ κ. ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗ
 • Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΣΠΑΤΑΛΗΣ ΖΗΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΝΗΣΤΕΙΑΝ

«Και ο κ. υπουργός των Οικονομικών συνιστά οικονομίας εις τον λαόν και υπόσχεται ότι θα κάμη τοιαύτας και η Κυβέρνησις! Δεν καταντά αφόρητος και πρόκλησις κατά της νοημοσύνης και υπομονής του λαού;»

 • ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ‘’ΠΕΡΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ’’

Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Δευτέρα 13 Ιουνίου 1922

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

 • Ο ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΣΑΣ

«Έλθετε να ταχθώμεν όλοι υπό την σημαίν του Αρχιστρατήγου Βασιλέως διά να καθυποτάξωμεν τελείως τον εχθρόν, να φέρωμεν την ειρήνην εις την Ανατολήν και έπειτα κάμνομεν ό,τι θέλετε : εκλογάς, δημοκρατίας, αλληλοφάγωμα, αναμπουμπούλας, ό,τι σας αρέσει τέλος πάντων. Αλλά πριν κλείση η ειρήνη ευαρεστηθήτε να σιωπήσητε, αν δεν θέλετε να συνεργασθήτε, και προ πάντων λαβετε την καλωσύνην να μη προκαλήτε τον Λαόν. Μη τον προκαλήτε, σας το είπομεν μυριάκις, διότι περισσότερον τον φανατίζετε εναντίον σας, περισσότερον τον εξωθείτε εις την αναρχίαν, η οποία πάντως θα ξεσλπάση εναντίον σας, διότι είσθε σεις οι ολιγώτεροι»

Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Δευτέρα 13 Ιουνίου 1922

ΕΣΤΙΑ

 • ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

ΟΜΙΛΕΙ Ο κ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ υπουργός της Εθνικής Οικονομίας επί της τελευταίας Βενιζελικής Κυβερνήσεως

«Δεν είμαι όμως ουδαμώς ήσυχος ότι και με τας σημερινάς απαγορεύσεις δεν θα έχωμεν διαμαρτυρίας. Και τότε τι μένει από αυτήν την μιζέριαν; Μερικά νέα εκατομμύρια εις χείρας μερικών εμπόρων και νέα της ζωής ακρίβεια, διότι ό,τι ανήλθεν εις τα ύψη δυσκόλως κατέρχεται»

Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Δευτέρα 13 Ιουνίου 1922

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 • ΝΕΑ ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ

ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΛΕΜΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΠΡΙΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ! – ΟΙ ΦΟΒΟΙ ΤΩΝ ΓΑΛΛΩΝ ΔΙΑ ΤΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑΣ

«Παρά τον πέπλον του μυστηρίου, με τον οποίον η Αγγλική Κυβέρνησις θέλει να περικαλύψη τας Αγγλοϊταλικάς διαπραγματεύσεις, βεβαιούται ότι η Ιταλία συνεχίζει επιμόνως την πολιτικήν, την αποβλέπουσαν εις συμφωνίαν μετά της Αγγλίας διά την Μεσόγειον»

 • ΔΕΥΤΕ ΔΙΑ ΤΟ… ΔΑΝΕΙΟΝ !

Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Δευτέρα 13 Ιουνίου 1922

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ

 • ΑΣ ΚΡΙΝΗ Ο ΛΑΟΣ

«Δεν έχομεν ή να εκδιώξωμεν τον Βασιλέα και να επαναφέρωμεν τον απόβλητον επαναστατικόν αρχηγόν, περιεγδεδυμένον διά της ιδιότητος του Γάλλου Αρμοστού εν Ελλάδι. Ούτω βεβαίως ανακτώμεν την απολεσθείσαν γαλλικήν εμπιστοσύνην. Αλλ’ ερωτάται ήδη. Αξίζει η ανάκτησις της γαλλικής εμπιστοσύνης την απώλειαν της ελληνικής ελευθερίας; […] Αυτό είνε το αληθές νόημα των λόγων του κ. Ταρνταί, το οποίον διαφαίνεται καθαρώτατα. Ας κρίνη ο Ελληνικός λαός»

Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Δευτέρα 13 Ιουνίου 1922

ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

 • Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
 • ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ
 • Η ΑΓΓΛΟΪΤΑΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Δευτέρα 13 Ιουνίου 1922

ΠΑΤΡΙΣ

 • ΜΙΑ ΡΗΤΟΤΙΚΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ

Η ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙ Ο ΘΑΥΜΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΩΝ ΤΟΥ

ΟΠΟΥ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΗΤΤΑΤΑΙ ΔΙΑ ΠΟΛΛΟΣΤΗΝ ΦΟΡΑΝ ΕΙΣ ΤΑ ΧΕΙΛΗ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Δευτέρα 13 Ιουνίου 1922

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 • Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ Η ΜΙΚΡΑ ΑΝΤΑΝΤ

«Η πείρα κατέδειξεν, ότι συνήθως, όταν μικρά κράτη, μη συνησπισμένα, προσφεύγουν μέχρις εξαρτήσεως εις μεγάλα, υφίστανται πολλά. Η Ελλάς μάχεται σήμερον εν Μικρασία προς εμπέδωσιν της ειρήνης, αυτής εκείνης, την οποίαν συνήψαν οι Μεγάλοι. Άρα ο σκοπός της, ο επιδιωκόμενος εν Μικρασία, είναι ο αυτός προς τον της Μικράς Αντάντ. Συνεπώς η προσπάθειά της την άγει, δεν την απομακρύνει, από τον πολιτικόν τούτον όμιλον»

 • Ο ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΑΡΜΟΣΤΗΣ ΑΝΤΙΤΙΘΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΝ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΩΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΕΜΑΛΙΚΩΝ ΩΜΟΤΗΤΩΝ

ΟΙ ΑΥΤΟΠΤΑΙ ΤΩΝ ΣΦΑΓΩΝ… ‘’ΠΙΠΤΟΥΝ ΘΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ’’

Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Δευτέρα 13 Ιουνίου 1922

ΠΡΩΪΝΗ

 • ΜΟΝΟΝ ΕΑΝ ΗΓΗΘΗ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΤΟΥ

«Θέλομεν να μείνη η Ελευθερία επί των Ελληνικών εδαφών, τα οποία ηλευθερώσαμεν. Θέλομεν να κυματίζη επ’ αυτών η ΚΥΑΝΟΛΕΥΚΟΣ ΣΗΜΑΙΑ μας με τον τίμιον Σταυρόν, ως προστάτις και ασπίς των κινδυνευόντων συμπατριωτών ημών και Χριστιανών. Υπέρ αυτών των δικαίων θα ζητήση ο Αρχιστράτηγος Βασιλεύς ελευθερίαν δράσεως, την οποίαν ουδείς θα αρνηθή εις Αυτόν μέλλοντα να προκινδυνεύση τα πάντα χάριν του Χριστιανισμού και χάριν της ειρήνης του κόσμου»

Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Δευτέρα 13 Ιουνίου 1922

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

 • ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΔΙΚΑΖΟΤΑΙ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ. Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΛΑΟΣ ΕΙΝΕ ΒΕΒΑΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΘΩΩΣΗ ΤΟΥΣ
 • ΟΛΙΓΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

«Δεν είνε τίπποτε πιο διδακτικόν και οδηγητικόν διά την εργατικήν τάξη από την μελέτην και την κριτικήν της ίδιας της ιστορίας. Το παρελθόν της φωτίζει το μέλλον της. Ο αγών της χθες καθοδηγεί την δράσιν της, της αύριον. Έτσι γίνεται η εργατική μάζα σοφωτέρα, ερευνώσα και μελετώσα και κρίνουσα και αναλύουσα τα γεγονότα τα οποία η ιδία παρήγαγε, των οποίων υπήρξε θεατής, και τα οποία εξήσκησαν επάνω της, επί της ζωής της, επί της τύχης της μίαν σημαντικήν επιρροήν»

Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Δευτέρα 13 Ιουνίου 1922

ΣΚΡΙΠ

 • ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΕΙΣ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
 • ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΤΑΡΝΤΙΕ
 • ΚΑΤΩ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΕΙΟΝ!

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΠΟΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΙΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Δευτέρα 13 Ιουνίου 1922

ΣΦΑΙΡΑ

 • Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛ. ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ

«Η Γαλλία, υπό τον εφιάλτην της φιλοτούρκου πολιτικής της, φοβείται μήπως η Ιταλία παρασυρθή τελείως προς τας Αγγλικάς αντιλήψεις, οπότε δεν θα ζημιωθή μόνον εις τας εν τη Εγγύς Ανατολή βλέψεις της, αλλά και θα υποστή ανάλογον αντίκτυπον και εις τας προς τον Ρήνον γνωστάς αξιώσεις της. Αυτοί κυρίως φαίνεται ότι είνε οι λόγοι της Γαλλικής σπουδής προς τερματισμόν της Ελληνοτουρκικής διαφοράς»

 • ΑΙ ΓΑΛΛΙΚΑΙ ΕΡΩΤΟΤΡΟΠΙΑΙ

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr
Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube
Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος