ΕΛΠΕ: Οικονομικά Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου/Α’ Εξαμήνου 2019

“Ισχυρή κερδοφορία με θετικές ταμειακές ροές και βελτίωση ισολογισμού, παρά τα χαμηλότερα διεθνή περιθώρια διύλισης της τελευταίας πενταετίας”. Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δημοσίευσε τα οικονομικά αποτελέσματα Β’ Τριμήνου σύμφωνα με ΔΠΧΑ, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να διαμορφώνονται στα €130 εκατ. και τα αντίστοιχα Καθαρά Κέρδη στα €33 εκατ., καταγράφοντας θετικές επιδόσεις για ακόμη ένα τρίμηνο.

Παρά τα χαμηλότερα διεθνή περιθώρια διύλισης και μια σειρά από άλλους εξωγενείς παράγοντες που επιδείνωσαν το επιχειρησιακό περιβάλλον σε σχέση με την τελευταία πενταετία, η καλή λειτουργία των διυλιστηρίων, η ιστορικά υψηλότερη επίδοση του κλάδου των Πετροχημικών, καθώς και η συνεχιζόμενη μείωση του κόστους δανεισμού, οδήγησαν σε θετικά αποτελέσματα και ταμειακές ροές για τον Όμιλο. Τα διεθνή περιθώρια σύνθετων διυλιστηρίων Μεσογείου διαμορφώθηκαν στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών, με σημαντικά προβλήματα στον εφοδιασμό αργού πετρελαίου από τη Ρωσία προς την Ευρώπη και τα περισσότερα προϊόντα να καταγράφουν μειωμένα περιθώρια σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Σε αυτό το περιβάλλον, η ευελιξία των διυλιστηρίων του Ομίλου για κατεργασία διαφόρων τύπων αργού πετρελαίου, καθώς και η αξιοποίηση ευκαιριών στην αγορά ελαφρύτερων τύπων αργού επέτρεψαν για άλλη μία φορά τον απρόσκοπτο εφοδιασμό των μονάδων και τη λειτουργία τους με τον πλέον συμφέροντα τρόπο, διατηρώντας αμετάβλητα, σε σχέση με πέρυσι, τα υψηλά επίπεδα παραγωγής (3,7 εκατ. τόνοι) και πωλήσεων, που ανήλθαν στους 4,1 εκατ. τόνους. Υψηλά παραμένει το ποσοστό εξαγωγών για τον Όμιλο, με 57% των πωλήσεων να κατευθύνονται σε αγορές του εξωτερικού, επιβεβαιώνοντας την ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών διυλιστηρίων.

Αυξημένη ήταν και η συνεισφορά των κλάδων Εμπορίας και Πετροχημικών στα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου, με τα Πετροχημικά να σημειώνουν ιστορικό υψηλό Συγκρίσιμων EBITDA στα €28 εκατ. Οι επιδόσεις των εμπορικών εταιρειών παρουσίασαν επίσης βελτίωση, ενώ συνεχίστηκε και η μείωση του κόστους δανεισμού (-17%) καθώς υλοποιούνται οι ενέργειες αναχρηματοδότησης.

Σε ό,τι αφορά τα δημοσιευμένα καθαρά αποτελέσματα, σύμφωνα με τα ΔΠΧA, ανήλθαν σε €75 εκατ., επηρεασμένα κατά €59 εκατ. και από τα λογιστικά κέρδη λόγω της επίπτωσης των αυξημένων τιμών πετρελαίου στην αποτίμηση αποθεμάτων. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα αποτελέσματα το 2019 ενσωματώνουν, όπως προβλέπεται από την 1/1/2019, τις επιπτώσεις του νέου προτύπου ΔΠΧA 16 που αφορά στις μισθώσεις πρατηρίων κυρίως, αλλά και λοιπών παγίων και εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται από τις εταιρείες του Ομίλου.

Αναφορικά με τις επικείμενες αλλαγές στις προδιαγραφές των ναυτιλιακών καυσίμων από 1ης Ιανουαρίου 2020 (ΙΜΟ 2020), εξέλιξη που αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την παγκόσμια βιομηχανία διύλισης τα τελευταία χρόνια, το σύστημα διύλισης ΕΛΠΕ είναι σε ετοιμότητα να καλύψει τις ανάγκες της Ελληνικής ναυτιλιακής αγοράς με υψηλής ποιότητας καύσιμα, προγραμματίζοντας τη σταδιακή μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο λειτουργίας εντός του Δ’ Τριμήνου 2019. Είναι ενδεικτικό ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα διεξήχθησαν εκτεταμένες δοκιμές νέων μιγμάτων αργών πετρελαίων στον Ασπρόπυργο, με ιδιαίτερα ικανοποιητικά αποτελέσματα, τόσον αναφορικά με την ποιότητα και τις προδιαγραφές του νέου προϊόντος μαζούτ 0,5%, όσο και τη διακίνησή του.

Σύνθετα περιθώρια διύλισης στα χαμηλότερα επίπεδα πενταετίας

Οι διεθνείς τιμές αργού κινήθηκαν ανοδικά από τα $64/bbl κατά μέσο όρο το Α’ Τρίμηνο 2019, στα $69/bbl στο Β’ Τρίμηνο, με διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου, αντανακλώντας τις παγκόσμιες μακροοικονομικές και γεωπολιτικές εξελίξεις.

Σε ό,τι αφορά την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, η μόλυνση μεγάλων ποσοτήτων ρωσικού αργού στον αγωγό Druzhba, που τροφοδοτεί χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, διατάραξε τον εφοδιασμό ρωσικού αργού για μεγάλο διάστημα στο Β’ Τρίμηνο. Σαν αποτέλεσμα, επηρεάστηκαν σημαντικά, όχι μόνο η διαθεσιμότητα και οι τιμές αργών Urals, αλλά και αυτές άλλων τύπων αργού (κυρίως υψηλού θείου) που χρειάστηκε να συμπληρώσουν τον εφοδιασμό πολλών διυλιστηρίων στην περιοχή. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τα αδύναμα περιθώρια στα περισσότερα προϊόντα, οδήγησαν τα περιθώρια σύνθετων διυλιστηρίων σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Συγκεκριμένα, τα περιθώρια τύπου FCC στη Μεσόγειο κατέγραψαν πτώση 40% και διαμορφώθηκαν στα $3,2/bbl. Ταυτόχρονα, η υποχώρηση των περιθωρίων νάφθας στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας επταετίας οδήγησαν τα περιθώρια Hydrocracking στα $1,3/bbl, ωφελώντας με σημαντικές αποδόσεις τα διυλιστήρια Ασπροπύργου και Θεσσαλονίκης που χρησιμοποιούν τη νάφθα σαν πρώτη ύλη για παραγωγή βενζίνης, εξέλιξη που αναδεικνύει την ικανότητα του συστήματος διύλισης ΕΛΠΕ να εκμεταλλεύεται τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. Μετά την αποκατάσταση των υποδομών εφοδιασμού ρωσικού αργού στην ανατολική Ευρώπη, η αγορά φαίνεται να οδηγείται σταδιακά σε εξομάλυνση και ήδη από το τέλος του Β’ Τριμήνου καταγράφεται βελτίωση των περιθωρίων.

Η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου διατηρήθηκε στα 1,12 ευρώ κατά μέσο όρο, με το δολάριο να συνεχίζει να ενισχύεται, στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δυο ετών. Σημειώνεται ότι, το ισχυρό δολάριο έναντι του ευρώ ευνοεί εταιρείες με διεθνοποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο και έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό, σε κλάδους όπως αυτόν της διύλισης που οι τιμές πρώτης ύλης και προϊόντων εκφράζονται σε δολάρια.

 

Αύξηση ζήτησης καυσίμων εσωτερικής αγοράς

Η ζήτηση στην εσωτερική αγορά καυσίμων το Β’ Τρίμηνο 2019 ανήλθε στα 1,6 εκατ. τόνους (+4%), κυρίως λόγω αυξημένης κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης τον Απρίλιο, ενώ η ζήτηση καυσίμων κίνησης κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα με τα περσινά. Η ζήτηση αεροπορικών και ναυτιλιακών καυσίμων κατέγραψε νέα αύξηση 9%, στους 1,2 εκατ. τόνους, κυρίως λόγω αυξημένης κατανάλωσης πελατών διεθνούς εμπορικής ναυτιλίας, με όλες τις επιμέρους κατηγορίες να σημειώνουν άνοδο.

 

Ισχυρός ισολογισμός, εξέταση επιλογών για βελτίωση κεφαλαιακής δομής

Ο Καθαρός Δανεισμός διαμορφώθηκε στα €1,4 δισ., μειωμένος κατά περίπου €500 εκατ. σε σχέση με πέρυσι, ενώ και ο Συντελεστής Μόχλευσης περιορίστηκε στο 37%, σημειώνοντας επιπλέον πτώση σε σχέση με το Α’ Τρίμηνο, με τον ισολογισμό του Ομίλου να ενδυναμώνεται περαιτέρω. Σημειώνεται ότι μετά το τέλος του Β’ τριμήνου, ο Όμιλος προχώρησε σε αποπληρωμή διεθνούς ομολόγου €325 εκατ., έκδοσης 2014 με κουπόνι 5,25%, αξιοποιώντας ίδια ταμειακά διαθέσιμα, κίνηση που θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους.

Ο Όμιλος, στο πλαίσιο του χρηματοοικονομικού του σχεδιασμού για αριστοποίηση της κεφαλαιακής του δομής και δεδομένης της βελτίωσης των συνθηκών στις κεφαλαιαγορές και της απόδοσης των υφιστάμενων ομολογιών του, εξετάζει το ενδεχόμενο νέας ομολογιακής έκδοσης εντός του 2019, αναλόγως συνθηκών αγοράς.

Σημαντικές εξελίξεις

Όσον αφορά τον κλάδο Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων, στις 27 Ιουνίου 2019 υπεγράφησαν οι Συμβάσεις Μίσθωσης για τις δύο θαλάσσιες περιοχές “Δυτικά Κρήτης” και “Νοτιοδυτικά Κρήτης” (Total 40% – Operator, ExxonMobil 40%, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 20%) και αναμένεται η κύρωσή τους από το ελληνικό Κοινοβούλιο για την έναρξη των ερευνητικών εργασιών. Παράλληλα, κατά το Β’ Τρίμηνο συνεχίστηκαν οι προγραμματισμένες περιβαλλοντικές μελέτες και ερευνητικές εργασίες σε άλλες παραχωρήσεις στη Δ. Ελλάδα. 

Επιπλέον στις 26 Ιουλίου 2019, η ELPEDISON BV, στην οποία ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συμμετέχει με ποσοστό 50%, ολοκλήρωσε την εξαγορά  ποσοστού 24,22% στην ELPEDISON Α.Ε. από τους ομίλους ΕΛΛΑΚΤΩΡ και ΕΛΒΑΛ-ΧΑΛΚΟΡ, έναντι τιμήματος €20 εκατ. σε μετρητά. Πλέον, η ELPEDISON BV κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ELPEDISON Α.Ε..

Τέλος, στις 7 Αυγούστου 2019, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ και εξέλεξε τους κ.κ. Ιωάννη Παπαθανασίου ως Μη Εκτελεστικό Πρόεδρο και τον Ανδρέα Σιάμισιη ως Διευθύνοντα Σύμβουλο.

 

Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων Β’ Τριμ. 2019 για τις επιμέρους επιχειρηματικές δραστηριότητες αναφέρονται πιο κάτω:

ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΠΩΛΗΣΕΙΣ

  • Το Β’ Τρίμηνο 2019, τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Διύλισης, Εφοδιασμού και Πωλήσεων ανήλθαν στα €69 εκατ. (-50%), λόγω κυρίως της σημαντικής υποχώρησης των διεθνών περιθωρίων.
  • Η απόδοση λευκών προϊόντων διατηρήθηκε στα επίπεδα του 84%.
  • Οι πωλήσεις κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, διαμορφώνοντας τις συνολικές πωλήσεις Β’ Τρίμηνου 2019 στα 4,1 εκατ. ΜΤ (-1%).

ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ

  • Η αύξηση πωλήσεων Πολυπροπυλενίου διαμόρφωσε σε ιστορικό υψηλό τα Συγκρίσιμα EBITDA του Β’ Τριμήνου στα €28 εκατ. (+3%).

ΕΜΠΟΡΙΑ

  • Τα EBITDA της Εμπορίας για το Β’ Τρίμηνο 2019 ανήλθαν σε €36 εκατ. (+44%), επηρεασμένα από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16, με τη συγκρίσιμη κερδοφορία να βελτιώνεται σε σχέση με πέρυσι.
  • Στην Εγχώρια Εμπορία, οι όγκοι πωλήσεων παρέμειναν σταθεροί, με τα EBITDA Β’ τριμήνου να διαμορφώνονται στα €21 εκατ. (+81%).
  • Στη Διεθνή Εμπορία σημειώθηκε αύξηση όγκων πωλήσεων κατά 3%, με τα EBITDA στα €15 εκατ. (+12%).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

  • Η συμμετοχή της ΔΕΠΑ και των θυγατρικών της εταιρειών στα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου ήταν μειωμένη (€0 εκατ. έναντι €4 εκατ. το Β’ Τρίμηνο 2018), καθώς δεν περιλαμβάνονται πλέον τα αποτελέσματα της ΔΕΣΦΑ μετά την πώληση.
  • Η μείωση παραγωγής λόγω διακοπής λειτουργίας συντήρησης στο εργοστάσιο της Θίσβης, αλλά και η απουσία μηχανισμού αποζημίωσης ευελιξίας, οδήγησαν το EBITDA Β’ Τριμήνου της Elpedison σε αρνητικά επίπεδα (€-4 εκατ.).

 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ/Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019

(Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης)

 

€ εκατ. B’ Τρίμηνο 2018 B’ Τρίμηνο 2019 % Δ   Α’ Εξάμηνο 2018 Α’ Εξάμηνο 2019 % Δ
Στοιχεία αποτελεσμάτων    
Όγκοι πωλήσεων Διύλισης (χιλ. ΜΤ) 4.165 4.139 -1% 8.267 7.690 -7%
Πωλήσεις 2.499 2.465 -1% 4.667 4.457 -5%
EBITDA 307 187 -39% 473 323 -32%
Συγκρίσιμα EBITDA 1 187 130 31%   336 252 -25%
Καθαρά Κέρδη 151 75 -50% 225 121 -46%
Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη 1 66 33 -50%   128 70 45%
Κύρια Στοιχεία Ισολογισμού              
Απασχολούμενα Κεφάλαια 4.431 3.766 -15%
Καθαρός Δανεισμός 1.916 1.398 -27%
Συντελεστής Δανειακής Μόχλευσης 43% 37%

Σημείωση 1: Αναπροσαρμοσμένα για τις επιπτώσεις από την αποτίμηση των αποθεμάτων Διύλισης, Εφοδιασμού και Πωλήσεων, καθώς και μη λειτουργικών κερδών/εξόδων. Τα αποτελέσματα Α’ Τριμήνου περιλαμβάνουν την επίπτωση ΔΠΧΑ16

ΕΛΠΕ: Οικονομικά Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου/Α’ Εξαμήνου 2019

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΑΜΙΣΙΗΣ: «ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΟΡΘΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, κ. Ανδρέας Σιάμισιης, δήλωσε αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα: «Τα αποτελέσματα του Β’ τριμήνου 2019, δείχνουν ότι ο Όμιλος ΕΛΠΕ είναι σε θέση να εμφανίζει θετικά αποτελέσματα και να διατηρεί ισχυρές ταμειακές ροές, ακόμη και όταν το διεθνές περιβάλλον διύλισης δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό. Αυτό, επιβεβαιώνει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής μας για επενδύσεις στις βασικές δραστηριότητες του Ομίλου, παράλληλα με την τεχνική αναβάθμιση των διυλιστηρίων, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, αλλά και την έμφαση στην προϊοντική και γεωγραφική διαφοροποίηση. Ιδιαίτερα, εάν ληφθεί υπόψη και η βελτίωση του περιβάλλοντος που παρατηρήθηκε μετά το τέλος του τριμήνου, έχουμε βάσιμες προσδοκίες για άλλη μια θετική χρονιά για τον Όμιλο.

Σαν νέα Διοίκηση, έχουμε θέσει ως πρωταρχικούς στόχους, την ασφάλεια στη λειτουργία των μονάδων, τον εκσυγχρονισμό των δομών και της εταιρικής διακυβέρνησης του Ομίλου, την περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, αλλά και την ανάπτυξη με ταχύτερους ρυθμούς σε νέες αγορές. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται και αξιολογούνται όλες οι στρατηγικές μας επιλογές στις βασικές δραστηριότητες και αγορές, αλλά και οι εξελίξεις σε κλάδους όπως οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και το Φυσικό Αέριο. Η στρατηγική μας λαμβάνει υπόψη τις δυνατότητες του Ομίλου, αλλά και τους περιβαλλοντικούς στόχους που επηρεάζουν τη μελλοντική πορεία της διεθνούς αγοράς Ενέργειας.

Για άλλη μια φορά, θα ήθελα να ευχαριστήσω δημοσίως τα στελέχη και το προσωπικό του Ομίλου, γιατί, με τη δική τους καθημερινή προσπάθεια και αφοσίωση στον κοινό στόχο, συντελούν ώστε η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ να συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων επιχειρήσεων στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, με θετικό αποτύπωμα για την κοινωνία και τις τοπικές οικονομίες».

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr
Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube
Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος