Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου Γεωργίου.