Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Τρίτη 19 Οκτωβρίου 1921

Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Οι πληροφορίες για νέα διάσκεψη των Συμμάχων επιμένουν ότι αυτή δεν πρόκειται να διεξαχθεί στο άμεσο μέλλον, καθώς δεν υπάρχει ταύτιση απόψεων μεταξύ των τριών συμμαχικών κυβερνήσεων. Η ελληνική αντιπροσωπεία παραμένει για διαβουλεύσεις στο Λονδίνο, ενώ στην Αθήνα αρχίζουν οι αντιδράσεις για την πολυήμερη διάρκεια ενός ταξιδιού που έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα…

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΕΝΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

«Η 19η Οκτωβρίου 1920 ήτο ημέρα αγρίας βροχής. Εις τον πρωϊνόν Τύπον είχε δημοσιευθή, κατ’ εντολήν του τότε πρωθυπουργού, η είδησις, ότι ένεκεν της αρνήσεως του πρίγκηπος Παύλου να δεχθή τον προσφερθέντα εις αυτόν Ελληνικόν Θρόνον προέκυπτε ζήτημα δυναστικόν. […] Την 7 π.μ. τρεις δημοσιογράφοι (…) εσκέφθησαν και απεφάσισαν ότι η τιμή του αγώνος επιβάλλει να αντηχήση ο κυανούς θόλος της πόλεως των Αθηνών με το ‘’Ζήτω ο Κωνσταντίνος’’»

 

ΑΣΤΡΑΠΗ

 • ΠΡΟΣ ΝΕΑΝ ΔΙΑΣΚΕΨΙΝ

«Ο κ. Γούναρης ανακοινώσας τας Ελληνικάς αντιλήψεις, έλαβεν ωσαύτως γνώσιν και των συμμαχικών απόψεων. Ίσως ένεκα τούτου, δεν θα διατελή εν αγνοία κατά τας γενικάς γραμμάς της υποδειχθησομένης διά της κοινής συμφωνίας των Συμμάχων λύσεως προς τον τερματισμόν της Ανατολικής εκκρεμότητος. Επί τη βάσει συνεπώς των πρωθυπουργικών εντυπώσεων η Ελλάς θα εμφανισθή ενώπιον της μελλούσης Διασκέψεως με καθωρισμένην την στάσιν ην θα τηρήση απέναντι της προταθησομένης υπ’ αυτής λύσεως»

 • ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ ΔΗΘΕΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ

ΕΘΝΟΣ

 • Η ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΩΝ

«Πάσα αποτυχία των ανθρώπων, που μοιραίως κυβερνούν την Ελλάδα από της 1ης Νοεμβρίου, είνε η αφετηρία μιας νέας επιθέσεως κατά του κ. Βενιζέλου και των οπαδών του. Και όσο μεγαλειτέρα η αποτυχία, τόσο λυσσωδεστέρα η επίθεσις. […] Ας ιδούν ότι ουδέν κατορθούσι με την συκοφαντικήν αυτήν εκστρατείαν, ήτις εκάστοτε ειδοποιεί απλώς την κοινήν συνείδησιν ότι νέον κακόν επήλθεν ή επέρχεται. […] Είνε υπεύθυνοι απέναντι της ιστορίας, της Ελλάδος, του λαού»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ ΕΤΥΦΕΚΙΣΘΗΣΑΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ. ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΥΦΕΚΙΣΘΕΝΤΩΝ
 • ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ

«Το ζήτημα το Δωδεκανησιακόν δεν είνε ζήτημα Ελληνικόν μόνον. Είνε ζήτημα διεθνές. Εις την Δωδεκάνησον δεν υπάρχουσι συμφέροντα Ελληνικά μόνον αναγνωρισθέντα διά συνθηκών. Υπάρχουσι και συμφέροντα διεθνή απείρου σπουδαιότητος, τα οποία επ’ ουδενί λόγω αι ενδιαφερόμεναι Δυνάμεις θα παρίδωσιν»

ΕΜΠΡΟΣ

 • ΕΙΣ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ
 • Η ΑΔΙΕΞΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΝΤ

«Κατά τας τελευταίας εκ Λονδίνου πληροφορίας, το πρακτορείον Ρώϋτερ λέγει ότι ‘’όταν αι Σύμμαχοι Δυνάμεις θα έχουν πληροφορηθή την Ελληνικήν άποψιν επί του Μικρασιατικού ζητήματος θα προέλθουν εις συνεννοήσεις μεταξύ των εξετάζουσαι την δυνατότητα μιας κοινής ενεργείας εις την Ελληνοτουρκικήν ρήξιν προς αποκατάστασιν της ειρήνης’’. Αλλά τοιαύτη τις δικονομία επί του Ελληνοτουρκικού ζητήματος, διά να είνε λυσιτελής, προϋποθέτει πλήρη και ειλικρινή συμφωνίαν των τριών Μ. δυνάμεων […] Μας φαίνεται δύσκολον τούτο»

 • ΤΙ ΕΣΤΟΙΧΙΣΕΝ Η ΑΛΒΑΝΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ. ΜΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

 • ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΧΘΡΟΤΗΤΟΣ

«Η Ελλάς σήμερον ευρίσκεται απέναντι της σταθεράς Γαλλικής εχθρότητος, την οποίαν εχθρότητα μόνον μωροί και ανιάτως ηλίθιοι δύνανται να αποδώσουν εις άλλους λόγους ή εις την πλάνην της Γαλλίας να δημιουργήση Ανατολικήν πολιτικήν στηριζομένην επί της Τουρκίας, κατά πρότυπον της μεγάλης, αλλ’ οικτρώς καταρρευσάσης Γερμανικής πολιτικής. Η Ελλάς, είνε ανίσχυρος να ανατρέψη την εχθρότητα της πολιτικής ταύτης, αλλ’ η ανατροπή αυτής, είνε μοιραία και θα αποβή μετ’ ολίγον αναπόδραστος υπό της δυνάμεως αυτών τούτων των πραγμάτων»

 • ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΣΤΙΑ

 • ΙΔΟΥ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ

«Η Ελληνική Κυβέρνησις έχει από της επανόδου του κ. Δ. Γούναρη να σκεφθή και ν’ αποφασίση καθ’ όλον το χρονικόν διάστημα, καθ’ ό ο στρατός εξετέλει περιλάμπρως μίαν αποστολήν, αν είχε την πολιτικήν φρόνησιν, που χρειάζεται διά αν εννοήση ότι άνευ και της ιδικής της προσπαθείας αι θυσίαι του Ελληνικού Λαού εκινδύνευον ν’ αποβούν μάταιαι. Υπάρχει τάχα ελπίς ότι μετά την επάνοδον του προέδρου της θα το εννοήση και ότι θα εργασθή, έχουσα προ παντός υπόψη της ότι ο χρόνος δεν περισσεύει και ότι εκάστη παρερχομένη ώρα κλονίζει αυτάς τας βάσεις των Ελληνικών αξιώσεων; Ιδού το ερώτημα!»

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 • ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΝ ΤΟ ΤΑΧΥΤΕΡΟΝ

«Ο κ. Πρωθυπουργός και ο κ. υπουργός των Εξωτερικών παραμένοντες εν Ευρώπη δεν δύνανται να βελτιώσουν την κατάστασιν. Ας σπεύσουν λοιπόν να επανέλθουν και αφού δεν νομίζουν ότι έοχυν καθήκον και απέναντι του Έθνους και απέναντι της ιστορίας να καταθέσουν την αρχήν, ας φροντίσουν ίνα μη χειροτερεύση τουλάχιστον η κατάστασις. Εν Ευρώπη διαμένοντες δεν δύνανται να προσφέρουν υπέρ της χώρας»

 • Η ΓΑΛΛΟΚΕΜΑΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. ΤΟ ΦΡΟΝΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΑΓΓΛΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΝ ΑΡΘΡΟΝ ΤΟΥ ‘’ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΥ’’

ΠΑΤΡΙΣ

 • ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΛΑΟΝ! ΑΙ ΣΚΙΑΙ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΜΑΣ

«Η κραυγή, η σπαρακτική κραυγή της Ελλάδος, ας ακουσθή συμπαθέστερον από το άχαρι και εγκληματικόν βροντοφώνημα καθημερινών υβριστών της Γαλλίας. Οι τελευταίοι αυτοί δεν εκπροσωπούν την Ελληνικήν ψυχήν. […] Εάν δεν δύναντια να ζητήσωσι δικαιοσύνην αι μοιραίαι μετανοεμβριαναί Κυβερνήσεις της Ελληνικής καταστροφής, αι σκιαί των ενδόξων νεκρών μας ζητούν δικαιοσύνην από τον γαλλικόν λαόν»

 • Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΣΕΡΑΚΛΗ. ΜΙΑ ΕΝΔΟΞΟΣ ΣΕΛΙΣ ΤΟΥ 48ΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ. ΣΚΗΝΑΙ ΑΠΕΡΙΓΡΑΠΤΟΥ ΑΥΤΟΘΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΩΪΣΜΟΥ

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 • ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ

«Εξ όλων τούτων προκύπτει η ανάγκη όπως, ευθύς ως συμπληρωθούν αι εν Λονδίνω και Ρώμη συνεννοήσεις, επανέλθη ο κ. Γούναρης και εκθέση σαφώς το πόρισμα των ενεργειών του και των συνομιλιών του. Το Έθνος θα έχη τότε το δικαίωμα να λάβη τας αποφάσεις του. Εν τω μεταξύ η Κυβέρνησις καθήκον έχει, γνωρίζουσα όσα δύναται έως τώρα να γνωρίζη, να μη παρίδη την υπερτάτην σημασίαν, την οποίαν έχει η εν Μικρά Ασία κατοχή ημών και να πράξη ό,τι οφείλει διά να γίνη η βαρύτης του θετικού τούτου και πραγματικού επιχειρήματος απολύτως αισθητή κατά την ώραν των οριστικών περί ειρήνης συζητήσεων»

 • Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΞΟΠΛΙΖΕΤΑΙ

Έν παράτολμον σχέδιον. Η Αμερική … επί της Ασίας! Ο Ειρηνικός, αμερικανική θάλασσα

ΠΡΩΙΝΗ

 • Ο ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«Αν πρόκειται να ησυχάση η Ελλάς από τους Τούρκους, το τοιούτον δεν θα το κατορθώση με την υπογραφήν διαφόρων κουρελοχάρτων, τα οποία θα φέρουν την σφραγίδα του πρώτου τυχόντος Μεχμέτ και του πρώτου τυχόντος Κεμάλ. Θα ησυχάση τότε μόνον, όταν οι Τούρκοι γνωρίζουν ότι αι Ελληνικαί κατά ξηράν και θάλασσαν δυνάμεις είνε ισχυραί, ώστε να τοις επιβληθούν εις πάσαν στιγμήν. […] Ο αγιασμός του αφοπλισμού είνε καλός ως κήρυγμα. Αλλ’ η ασφάλεια, την οποίαν παρέχει ο γάτος ενός ισχυρού στρατού και στόλου, είνε πολύ σημαντική, ώστε να απορριφθή διά μίαν ιδέαν»

 • ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

 • Η ΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

«Οι εργοδόται των θα ηδύναντο ίσως να σκεφθούν και αυτοί λογικώτερον και πρακτικώτερον. Ουχί διά λόγους φιλαλληλίας βέβαια. Ουχί εκ πνεύματος δικαιοφροσύνης. Αλλά διότι ωθούντες τους υπαλλήλους των εις το απροχώρητον, καθιστώντες αναπόφευκτον την οργάνωσίν των, εξυπνώντες την επαγγελματικήν των συνείδησιν θα πληρώσουν ταχέως και αναποφεύκτως πολύ ακριβώτερα τας προς αυτούς υποχρεώσεις των»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

 • ΕΡΓΑΤΕΣ, ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΑΙ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΙ ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΣΧΟΥΣΑΝ ΡΩΣΣΙΑΝ
 • Χωρίς τίτλο, λόγω λογοκρισίας

«Το αποτέλεσμα δε των ταξειδίων του δεν υπήρξεν η ποθητή Ειρήνη αλλά αι πολύνεκραι μάχαι από του Μαρτίου μέχρι σήμερον εις το εσωτερικόν της Μικρασίας. Πολύ φοβούμεθα ότι και αυτήν την φοράν δίδει υποσχέσεις και καταστρώνει σχέδια διά νέους πολεμικούς αγώνας»

 • ΤΟ ΟΚΤΑΩΡΟΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ! Η ΚΑΚΟΗΘΗΣ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ

ΣΚΡΙΠ

 • ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
 • ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
 • ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΝ ΚΑΙ ΨΕΥΤΙΚΗΝ

«Το Ελληνικόν Έθνος δεν έστειλε τους αντιπροσώπους του ανά τας Συμμαχικάς πρωτευούσας διά να ζητήσουν ειρήνην, αλλά δικαιοσύνην. […] Η Ελληνική αποστολή εξεκίνησεν, όχι διά να ζητήση ειρήνην, αλλά διά να αποκτήση το δικαίωμα να αντλήση εκ Των Ευρωπαϊκών αγορών τα υλικά μέσα, όπως τερματίση τον αρξάμενον πόλεμον, πόλεμον όστις σκοπεί να πραγματοποιήση αληθώς εκείνα τα οποία υπέσχοντο μεν πλουσιοπαρόχως οι Σύμμαχοι δεν επραγματοποίησαν όμως ποσώς, και να αποδώση εις την Ανατολήν την αληθή ειρήνην, την στηριζομένην επί της ελευθερίας των επ’ αυτής λαών!»

ΣΦΑΙΡΑ

 • ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

«Διότι ο κ. Γούναρης δεν μετέβη εις την Ευρώπην, όπως ζητήση καμμιάς Δυνάμεως την μεσολάβησιν εις την Ελληντουρκικήν διαφοράν, αλλ’ απλώς όπως εκθέση τας Ελληνικάς αντιλήψεις και τα Ελληνικά δίκαια επί της διαφοράς ταύτης, ούτως ώστε όταν αι Δυνάμεις απεφάσιζον να επιληφθούν, είτε της διαιτησίας, είτε της οριστικής λύσεως του Ανατολικού ζητήματος να έχουν υπ’ όψιν των τι ζητεί και τι θέλει η Ελλάς»

 • Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Ενδιαφέρουσαι αγορεύσεις εν τη Ναυτική εκθέσει ‘’OLYMPIA’’ του Λονδίνου. Μεταφορικά μέσα και ευκολίαι. Το μέλλον της βιομηχανίας ταύτης και στατιστικαί εισαγωγής.

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ