Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 1921

Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Ο Δ. Γούναρης παραμένει στο Λονδίνο –παρά τις πληροφορίες των προηγούμενων εικοσιτετραώρων ότι αναχώρησε για Ρώμη- προκειμένου να παρακολουθεί τις διπλωματικές κινήσεις της αγγλικής κυβέρνησης. Σύμφωνα με τους αρθρογράφους ωστόσο ‘’ανεξαρτήτως των ελληνικών απόψεων, οι όροι της ελληνοτουρκικής ειρήνης θα καθορισθώσιν υπό της προσεχώς συνερχομένης Διασυμμαχικής Διασκέψεως’’…

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • Η ΛΑΪΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ

«Η οργάνωσις η λαϊκή, διά την οποίαν ολίγοι μόνον ευρέθησαν κατ’ αρχάς πρόθυμοι, ήρξατο ήδη ευρυνομένη, παγιουμένη και παρασκευαζομένη προς ενεργοτέραν δράσιν, ήτις ασφαλώς θα εκδηλωθή, ευθύς ως η εξωτερική κατάστασις το επιτρέψη. Αυτή δε η οργάνωσις και η δράσις των ανεξαρτήτων και πατριωτικών τάξεων αποτελεί την μοναδικήν ελπίδα διά την απαλλαγήν της χώρας από τη  Σκύλλαν του Βενιζελισμού και την Χάρυβδιν του Παλαιοκομματρισμού. Και εις αυτήν οφείλουν όλοι οι νέοι άνδρες να συνεισφέρουν τας δυνάμεις των, εγκαταλείποτες πάσαν υστερόβουλον σκέψιν και πάντα δισταγμόν»

 • ΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΣΤΩΝ ΕΝ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΙ – ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ ΦΙΛΟΚΕΜΑΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΑΚΡΟΥ ΕΙΣ ΑΚΡΟΝ – Η ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΟΥΔΕΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΑΣΤΡΑΠΗ

 • Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ

«Και απόδειξις ότι αι κομμουνιστικαί τάσεις δεν εύρον θέσιν εις την συνείδησιν των εργατών , οι δε θόρυβοι ολίγων αστείων υποκειμένων αυτοκαλουμένων ‘’κομμουνιστών’’ είνε ανάξιοι να προκαλούν την προσοχήν των παρατηρητών της κοινωνικοοικονομικής κινήσεως εν Ελλάδι […] Η θεωρία της ‘’πάλης των τάξεων’’ μένει, εν σχέσει προς την Ελληνικήν κοινωνίαν και τον παρ’ ημίν κύκλον των οικονομικών φαινομένων, έγκλειστος εις τας σελίδας των οικείων συγγραμμάτων, άτινα αποτελούν την τέρψιν των ερασιτεχνών οικονομολόγων»

ΕΘΝΟΣ

 • ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

«Ούτοι, λοιπόν, είνε οι δύο πρώτιστοι σκοποί, ους εσωτερικώς επιδιώκει το κόμμα των Φιλελευθέρων. Αφ’ ενός αναστήλωσις των αρχών του 1909 και [πλήρης και οριστικός πλέον ενταφιασμός του παλαιοκομματισμού, όστις απειλεί με ανατριχιαστικήν καταστροφήν την χώραν. Αφ’ ετέρου η πραγματική επίτευξις και αδέλφωσις του Λαού και η εν πλήρει πλέον συνενώσει χώρησις αυτού εις τα μεγάλα πεπρωμένα της Ελλάδος»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • Η ΕΛΛΑΣ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΤΗΝ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΙΝ – ΕΥΧΗ ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΗΡΗΘΗ Η ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

«Ο κ. Γούναρης, πράγματι, συνέταξε νέον υπόμνημα, όπερ επέδωκεν εις τον λόρδον Κώρζον. Εν τω υπομνήματι τούτω δηλοί ότι η Ελλάς αποδέχεται ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ την μεσολάβησιν των Συμμάχων, διατυπώνει δε απλώς την ευχήν όπως διατηρηθή η αυτονομία της περιοχής της Σμύρνης. […] Ανεξαρτήτως των ελληνικών απόψεων, οι όροι της ελληνοτουρκικής ειρήνης θα καθορισθώσιν υπό της προσεχώς συνερχομένης Διασυμμαχικής Διασκέψεως και ότι η κυρία φροντίς των Συμμάχων θα στραφή μόνον εις την εξασφάλισιν των εν Τουρκία μειονοτήτων, θεσπιζομένων πραγματικών εγγυήσεων»

 • ΚΑΙΡΝΣ

ΕΜΠΡΟΣ

 • ΠΩΣ ΕΘΕΣΕ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ Ο ΛΟΡΔΟΣ ΚΩΡΖΟΝ
 • Ο κ. ΜΠΡΙΑΝ ΚΑΙ Η ΒΟΜΒΑ ΤΟΥ

«Αντιθέτως λοιπόν προς την Αγγλικήν Κυβέρνησιν, ήτις επείγεται να ειρηνεύση η Ανατολή δι’ ενιαίας πολιτικής των Δυνάμεων, ο κ. Μπριάν δεν σπεύδει, και δεν φαίνεται τουλάχιστον μέχρι σήμερον συγκινούμενος εκ των προειδοποιήσεων και επικλήσεων της Αγγλίας. Και τοιαύτην στάσιν τηρών ο κ. Μπριάν, είνε σύμφωνος με την πολιτικήν του –ην εχάραξε διά της συμφωνίας της Αγκύρας»

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

 • ΤΡΑΓΙΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑΙ

«Εάν δε η Ελλάς ευρεθή εις την τραγικήν θέσιν να πληρώση αυτή διά μέρους των ιματίων της την αρμονίαν τω ν μεγάλων και κύψη την κεφαλήν της εις την βίαν, το σφάλμα ουδόλως θα βαρύνη τον Ελληνικόν Λαόν, όστις έδωσεν ό,τι και αν του εζήτησαν, και το αίμα του και τον άρτον του, και όστις ενεφάνισε προ των ομμάτων της υφηλίου την αυτοθυσίαν και τον πατριωτισμόν εις το υπέρτατον όριον της εμμονής και της θεληματικότητος»

ΕΣΤΙΑ

 • Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ

«Ήλθε με το πρόγραμμα να επιτύχη την αναγνώρισιν του καθεστώτος, την λύσιν του οικονομικού αποκλεισμού, την συνέχισιν της Μικρασιατικής πολιτικής. Αλλά το καθεστώς δεν ανεγνωρίσθη και η Ελλάς διατελεί εις την ιδίαν διπλωματικήν απομόνωσιν, εις την οποίαν ευρίσκετο την επομένην της επιδόσεως […] Και το μεν τηλεβόλον έκαμε πολύ καλά το έργον του. Αλλά αι διπλωματικαί απορίαι δεν ελύθησαν. Τρίτη λοιπόν αποτυχία της Κυβερνήσεως. Εν τούτοις, η Κυβέρνησις μένει εις την θέσιν της. Από απόψεως πολιτικής τούτο είνε το ορθόν, διότι η Κυβέρνησις, η αστοχήσασα καθ’ όλην την γραμμήν των ενεργειών της, πρέπει να πληρώση και τας αμαρτίας της. Από απόψεως εθνικής όμως;»

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 • ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
 • ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ – ΣΧΕΔΙΟΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ – ΘΑ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΘΩΜΕΝ ΝΑ ΠΡΟΒΩΜΕΣΝ ΕΙΣ ΒΑΡΕΙΑΣ ΘΥΣΙΑΣ ;

«Ελλείπουν και πάλιν ακριβείς πληροφορίαι, σχετικώς με την Ελληνικήν αποστολήν. Φαίνεται, ότι ούτε την εβδομάδα ταύτην ο κ. Γούναρης θα μεταβή εις την Ρώμην, αποφασίσας να παρακολουθήση εν Λονδίνω τας διαπραγματεύσεις, τας οποίας διεξάγει η Αγγλική Κυβέρνησις μετά της Ρώμης και Παρισίων, προς οριστικήν διευθέτησιν του Ανατολικού ζητήματος»

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ

 • ‘’ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ’’

«Σκοπός της ιδρύσεως του ‘’Πανελληνίου Λαϊκού Πολιτικού Συλλόγου, εν γενικότητι εκτιθέμενος, είνε η οργάνωσις της δημοσίας γνώμης κατά τρόπον δυνάμενον να παρέχη μείζονας πιθανότητας αμέσου επιρροής επί του πολιτικού βίου της χώρας. Η ενίσχυσις και διαφώτισις της ήδη σχηματιζομένης νέας πολιτικής συνειδήσεως εν τη χώρα»

ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

 • Η ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

«Αλλ’ οι Έλληνες εν τη συνειδήσει των οποίων ήδρευεν ο Θεός και η πίστις προς την πατρίδα και την ελευθερίαν, έλαβον την τρομεράν απόφασιν, ή να ελευθερωθώσιν, ή να αποθάνωσιν. Εξεδηλώθησαν τότε πανταχόθεν, ουχί απλώς αμφιβολίαι και δισταγμοί περί του αποτελέσματος και των ματαίων θυσιών, αλλά και αισθήματα οίκτου προς τους αποφασίσαντας να προσφέρωσιν εαυτούς ολοκαύτωμα εις τόσω καταδεδικασμένην εκ των προτέρων αποτυχίαν»

ΠΑΤΡΙΣ

 • ΔΕΝ ΗΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΞΕΦΥΓΕΤΕ

«Δεν ημπορείτε να ξεφύγετε διαρκώς τυραννολογούντες. Θα δώσετε ευθύνας εις τον λαόν, ο οποίος θα σας δικάση, συγκρίνων τας πράξεις σας προς τας ιδικάς μας. Αυτός είναι ο κυρίαρχος. Δεν σας εξεχώρησε δε ποτέ την κυριαρχίαν του, διά να έχητε το δικαίωμα ν’ αξιήτε παρ’ ημών περισσότερον από του να πολιτευώμεθα κατά τους νόμους και το πολίτευμα»

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 • ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

«Η λαϊκή αποδοκιμασία ην υπέστη, κατά την ημέραν της 1ης Νοεμβρίου το κόμμα των Φιλελευθέρων δεν είναι εξ εκείνων αίτινες αφίνουν περιθώριον αναθεωρήσεως της λαϊκής ετυμηγορίας, είτε ελπίδας εξιλασμού. Μόνον εν τη κολυμβήθρα νέων εκλογών ανασυνιστάμενον, ανανεούμενον και προ παντός μη στρέφον καθόλου την κεφαλήν προς τα οπίσω –η αναπόλησις του παρελθόντος κλέους και η αναδρομή εις την από του 1910 και εντεύθεν περίοδον, εις ουδέν προάγει την υπόθεσιν των Φιλελευθέρων- θα δυνηθή εν τω μέλλοντι να διεκδικήση το κόμμα τούτο πραγματικά δικαιώματα πολιτικής δράσεως και κατισχύσεως των ιδεών του»

ΠΡΩΪΝΗ

 • Η ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

«Τι να συμβαίνη άρα γε; Οι εχθροί μας, μας εκλαμβάνουν ως λιποψυχήσαντες; Ή πιστεύουν ότι διαχειριζόμεθα τόσον κακώς τας πολιτικάς μας υποθέσεις, ώστε να επιτυγχάνουν να μας αποπλανούν τόσον χονδροειδώς […] Ο Ελληνικός Λαός οφείλει να γνωρίζη το μέγεθος και την έκτασιν του πολιτικού αγώνος, όπως εγνώρισε και επλήρωσε το μέγεθος και την έκτασιν των πολεμικών αγώνων. Εάν δε η άγνοια και η πλάνη δημιουργούν αδικήματα, η συνείδησις της αληθείας δημιουργεί την ψυχραιμίαν της ανάγκης»

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

 • Ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΤΡΟΠΕΩΝ

«Μεταξύ του Βενιζελικού στρατοπέδου υπάρχουν και στοιχεία συντηρητικά. Άνθρωποι μη ταυτίσατντες τελείως την ιδέαν της πατρίδος με την ιδέαν του κόμματος. Υπάρχουν μεταξύ του φιλελευθέρου κόμματος και στοιχεία μη αποβλέποντα εις ανατροπάς. Μη αποβλέποντα εις ανταρσίας. Εις νέον εμφύλιον πόλεμον […] Και αν η θέλησίς των δεν επικρατήση, και αν αι απόψεις των δεν εκτιμηθούν, τα στοιχεία ταύτα θ’ αποσυρθούν από το Βενιζελικόν κόμμα. Εις το οποίον θ’ απομείνουν τα ενδεχομένως εν αυτώ ευρισκόμενα αναρχικά στοιχεία. […] Η έξω του νόμου οργάνωσις, ο συνασπισμός των ανατροπέων θα λάβη τα επίχειρα της κακίας του»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

 • Λευκό –λόγω λογοκρισίας- στο πρώτο θέμα της εφημερίδας
 • Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ – ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΤΗΣ ΡΟΣΤΑ ΒΙΕΝ
 • Η ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ – Η ΕΞΕΓΕΡΣΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

ΣΚΡΙΠ

 1. ΣΥΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΓΚΛΗΣΙΣ ΔΙΑΣΕΚΨΕΩΣ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
 2. ΤΙ ΕΚ ΤΩΝ ΔΥΟ ;

«Αυτό εις όλα τα λεξικά του κόσμου ονομάζεται νίκη. Οποιονδήποτε άλλον ορισμόν και αν θέλουν να δώσουν οι φίλοι της Ελλάδος δύνανται να αντιτάξωσι την απόδειξιν, ην κρατούμεν εις χείρας : τα εδάφη άτινα κατέχομεν. […] Εις ποίαν θέσιν υπολογίζουν ότι θα ευρισκώμεθα σήμερον; Το γνωρίζουν; Εάν το γνωρίζουν, διατί δεν το είπον και δεν το λέγουν; Εάν δεν το γνωρίζουν διατί μεμψιμοιρούν;»

 1. Η ΔΙΚΗ ΕΝΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΟΥ – Ο ΛΑΝΔΡΥ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ – ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΕΣ, ΧΗΡΕΣ, ΔΟΥΛΕΣ

ΣΦΑΙΡΑ

 • ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΓΟΡΑ ΝΑΥΛΩΝ

Η κατάστασις παραμένει αμετάβλητος – Αι μεταπολεμικώς συσταθείσαι Εταιρίαι – Η κρίσις της Ναυτιλίας

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ