Δήμος Ιάσμου: Απορρίφθηκε από την ΑΔΜΘ η προσφυγή του Ηλία Μπούκα

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ιάσμου, απέρριψε την προσφυγή (14/04/20) του Μπούκα Ηλία κατά της αρ. 302/2020 απόφασης του Δημάρχου Ιάσμου, Οντέρ Μουμίν, με την οποία είχε αφαιρέσει τη νομιμοποίηση υπογραφής των επικυρώσεων γνησίου υπογραφών και φωτοαντιγράφων από τον Πρόεδρο της Κοινότητας Ιάσμου.

Ο δήμαρχος Ιάσμου, ο κος Οντέρ Μουμίν

“Η 302/2020 απόφαση του Δημάρχου Ιάσμου κρίθηκε νόμιμη και επαρκώς αιτιολογημένη, με σαφή και ορισμένη αιτιολογία.” αναφέρεται σε ανακοίνωση του δήμου.
Αναλυτικά η απόφαση:

 

ΘΕΜΑ: ́ ́ Εξέταση προσφυγής του κ. Μπούκα Ηλία, Προέδρου της Κοινότητας Ιάσμου, κατά της αρ. 302/2020 απόφασης του Δημάρχου Ιάσμου. ́ ́ 

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις 

α) των άρθρων 214,227,238 και 280 του Ν.3852/2010( ΦΕΚ 87/07-06-2010)  ́ ́Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης  ́ ́, όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν με τον Ν.4555/2018 και ισχύουν. 

β) Τις διατάξεις του Π.Δ 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης» και ειδικότερα το άρθρο 24 αυτού. 

γ) Την υπ. αρ. 15 Εγκύκλιο ( αρ. πρωτ. 5370/02-02-2011) του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

δ) Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ Α ́47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις». 

ε) Την αρ. 14138/15-05-2017 (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/26-05-2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. 

στ) Την αριθ. 35748/30-05-2017(ΦΕΚ1971/ Β ́/07-06-2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης περί ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης. 2.Την αρ. 302/2020 απόφαση του Δημάρχου Ιάσμου με την οποία αποφάσισε την αφαίρεση της νομιμοποίησης υπογραφής των επικυρώσεων γνησίου υπογραφών και φωτοαντιγράφων από τον Πρόεδρο της Κοινότητας Ιάσμου. 

ΑΔΑ: ΩΕ59ΟΡ1Υ-2ΜΜ 

  1. Η από 14-04-2020 προσφυγή του κ. Μπούκα Ηλία του Κωνσταντίνου, Προέδρου της Κοινότητας Ιάσμου, κατά της αρ. 302/2020 απόφασης του Δημάρχου Ιάσμου. 4. Το αρ. 2281/04-05-2020 έγγραφο του Δήμου Ιάσμου με το οποίο μας απέστειλε τις απόψεις του Δήμου επί της προσφυγής. 5. Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του N.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7- 6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 118 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α ́/2018) ορίζονται τα εξής: «1. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη ΟΤΑ, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ’ αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους νομιμότητας ενώπιον του επόπτη ΟΤΑ μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών…..5. Ο Επόπτης ΟΤΑ αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρών απορριφθεί. 6.Επειδή,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 238 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 131 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α ́/2018) ορίζονται τα εξής: « 1.Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων, κατά τα άρθρα 225 έως 227, ασκείται από το Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 οι οποίες βρίσκονται στις έδρες των Περιφερειών που ανήκουν στην ανωτέρω Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθώς και τις Επιτροπές Ελέγχου των Πράξεων του άρθρου 68 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Π.Δ 30/1996) που βρίσκονται στην έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης…. 2. Όπου στα ανωτέρω άρθρα αναφέρεται ο Επόπτης Ο.Τ.Α, κατά το μεταβατικό διάστημα νοείται, ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.3….4….5….6…..7. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ΑΥΕ ΟΤΑ….. Κατά το μεταβατικό αυτό χρονικό διάστημα της αρμοδιότητες του Ελεγκτή Νομιμότητας ασκεί ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης….» Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.1 του Ν.4325/2015 ορίζεται ότι: «…όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή Γενικός Γραμματέα Περιφέρειας νοείται, από το διορισμό του, ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης.». Σύμφωνα δε με το άρθρο 28Α παρ.1 του ιδίου ως άνω νόμου (όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 24 του Ν.4368/2016) ορίζεται ότι «…ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης ασκεί τις αρμοδιότητες που ασκούσε ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης». Σύμφωνα επίσης με το άρθρο 24 του Π.Δ 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α ́) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης», ορίζεται ότι «Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α η εποπτεία του Κράτους επί των Ο.Τ.Α και των νομικών τους προσώπων, όπως ορίζεται στο άρθρο 214 του Ν.3852/2010 ασκείται από το τμήμα Προσωπικού και τα τμήματα Διοικητικού Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης». Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3463/2006, όπως ισχύει « Ο δήμαρχος μπορεί, με απόφασή του να αναθέτει την υπογραφή, με εντολή του, εγγράφων και πιστοποιητικών, πλην χρηματικών ενταλμάτων, σε δημοτικό σύμβουλο ή στον πρόεδρο του συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος ή στον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου ή στον πρόεδρο ή στον γενικό γραμματέα του δήμου ή στον προϊστάμενο δημοτικής υπηρεσίας ή σε μόνιμο υπάλληλο του Δήμου.» 

ΑΔΑ: ΩΕ59ΟΡ1Υ-2ΜΜ 

Επειδή η απόφαση μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής έχει κανονιστικό χαρακτήρα και η κανονιστική πράξη είναι ελεύθερα ανακλητή μόνο για το μέλλον. Επειδή όσον αφορά τη μεταβίβαση αρμοδιότητας υπογραφής (βλ. ΣτΕ 4060/12) «κατά γενική αρχή, όταν πρόκειται για μεταβίβαση της αρμοδιότητας υπογραφής (σε αντίθεση με την περίπτωση της μεταβίβασης αρμοδιότητας) εκείνος που μεταβίβασε την αρμοδιότητα υπογραφής ορισμένων πράξεων αρμοδιότητας του, ως οργάνου, εξακολουθεί να θεωρείται ως μόνος αρμόδιος προς έκδοση των πράξεων αυτών, ακόμη και όταν οι πράξεις αυτές υπογράφονται από τον εξουσιοδοτηθέντα προς τούτο, σε τρόπο ώστε ο εξουσιοδοτήσας να μπορεί οποτεδήποτε να υπογράφει ο ίδιος τις πράξεις αυτές, ανεξάρτητα από τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας υπογραφής σε άλλο όργανο(ΣτΕ 4478/1987,5797/1996)». Επειδή βάσει του άρθρου 11 του Ν.2690/1999, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 1 της Π.Ν.Π (ΦΕΚ Α ́/68/2020) όπως ισχύει «1. Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερόμενου γίνεται, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή από Κ.Ε.Π, βάσει του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 3. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου, όταν προσέρχεται αυτοπροσώπως για υποθέσεις του στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα ή Κ.Ε.Π, προσκομίζοντας το δελτίο ταυτότητας ή τα αντίστοιχα πρωτότυπα έγγραφα. Στις περιπτώσεις που ο νόμος απαιτεί βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου αρκεί, κατά περίπτωση, η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή η εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του ενδιαφερομένου, εφόσον το έγγραφο διακινείται ηλεκτρονικά…γ. Οι διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ εξακολουθούν να επικυρώνουν φωτοαντίγραφα από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής (όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του Ν.2690/1999 (Α ́45), που το εξέδωσε, μόνο στην περίπτωση που αυτά υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο σε φορείς που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος. Αντίγραφα των ανωτέρω επικυρώνονται και από δικηγόρους ή συμβολαιογράφους, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την άσκηση των λειτουργημάτων τους. Ομοίως, οι διοικητικές αρχές από τα ΚΕΠ εξακολουθούν να επικυρώνουν αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, μόνο στην περίπτωση που αυτά υποβάλλονται σε φορείς που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις τους παρόντος». Επειδή η επικύρωση γνησίου υπογραφών και φωτοαντιγράφων μπορεί να διεκπεραιωθεί μεταξύ άλλων σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή η ΚΕΠ. Συνεπώς, εν προκειμένω αρμόδια όργανα προς τούτο είναι ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι, οι λοιποί, έχοντες σχετική εξουσιοδότηση, Πρόεδροι Κοινοτήτων, το Αστυνομικό Τμήμα και το ΚΕΠ του Δήμου Ιάσμου. Επειδή το δικαίωμα της επικύρωσης του γνησίου υπογραφών και φωτοαντιγράφων των πολιτών του Δήμου Ιάσμου δεν καταργείται ούτε περιορίζεται καθότι μπορεί να συντελείται στο Δημαρχείο. Περαιτέρω οι επικυρώσεις μπορούν να διεκπεραιώνονται στο ΚΕΠ ή στο Αστυνομικό Τμήμα του Δήμου Ιάσμου, τα οποία βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από το δημαρχείο Ιάσμου. Επειδή η 302/2020 απόφαση του Δημάρχου Ιάσμου είναι νόμιμη και επαρκώς αιτιολογημένη, με σαφή και ορισμένη αιτιολογία. 

Εν όψει των ανωτέρω, 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

Απορρίπτουμε την από 14-04-2020 προσφυγή της Μπούκα Ηλία, Προέδρου της Κοινότητας Ιάσμου, κατά της αρ. 302/2020 απόφασης του Δημάρχου Ιάσμου, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης. 

ΑΔΑ: ΩΕ59ΟΡ1Υ-2ΜΜ 

Η παρούσα απόφαση μπορεί να προσβληθεί, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν3463/2006 ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ιδίου νόμου εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίηση της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. 

Με εντολή Συντονιστή Α.Δ.Μ.Θ Ο Αναπληρωτής Προϊσταμένος Τμήματος 

Ανδρέας Χρίστου 

K ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

  1. Δήμος Ιάσμου ( επί αποδείξει) 

2.Μπούκας Ηλίας 

Θεσσαλονίκης 14, Ίασμος ( επί αποδείξει)

Τι απαντά ο Ηλίας Μπούκας
Σχετικά με την υπόθεση της Ανάκλησης υπογραφών και τις αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας.Θράκης ο κος Ηλίας Μπούκας έδωσε την δική του εκδοχή με έγγραφη ανακοίνωση δημοσιοποιώντας τις ενέργειές του “κυρίως για να έχουν γνώση οι πολίτες της Κοινότητας Ιάσμου”, όπως αναφέρει.

Ο κος Ηλίας Μπούκας

Ειδικότερα,αναφέρει στην ανακοίνωσή του:
Στον Δήμο Ιάσμου υπάρχουν 11 Πρόεδροι Κοινοτήτων όπως αυτοί εκλέχτηκαν στις Αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαίου του 2019.

Ο Δήμαρχος Ιάσμου έδωσε τη δυνατότητα στους Προέδρους να υπογράφουν επικυρώσεις γνησίου υπογραφών και φωτοαντιγράφων.

Όπως αποδείχτηκε στη συνέχεια, για λόγους εντυπωσιασμού και όχι για την πραγματική διευκόλυνση των κατοίκων των Κοινοτήτων.

Κατόπιν, στα πλαίσια αντιπαράθεσης με την Αντιπολίτευση θέλοντας να τιμωρήσει την Παράταξη του κ.Αμούτζα, ανακαλεί χωρίς λόγο τις υπογραφές τεσσάρων Προέδρων των Κοινοτήτων, Ιάσμου, Σώστου, Σάλπης και Αμβροσίας.

Προσβάλλοντας την αρχή της Ισότητας, της ίσης μεταχείρισης και της διάκρισης των προνομίων των πολιτών όλου του Δήμου, αναγκάστηκα να προσφύγω στην Αποκεντρωμένη κατά της απόφασης που είχε τιμωρητικό χαρακτήρα.

Η Αποκεντρωμένη διοίκηση έκανε αποδεκτή την προσφυγή μου και μη έχοντας άλλο δρόμο ο Δήμαρχος αναγκάστηκε να εκδώσει εκ νέου αποφάσεις ανάκλησης με την διαφορά ότι αυτή τη φορά τις αιτιολογεί.

Επειδή η ουσία της προσφυγής μου δεν ήταν τόσο η εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς στην δική μου περίπτωση στον Ίασμο υπάρχει ΚΕΠ και Δημαρχείο, αλλά η επιλεκτική ανάκληση, σεβόμενος την τιμή και την υπόληψή μου αλλά και τους πολίτες καθώς θίγεται η θεσμική μου ιδιότητα, προσέφυγα εκ νέου κατά της απόφασης.

Η Αποκεντρωμένη αυτή τη φορά απέρριψε την προσφυγή μου δεχόμενη την αιτιολόγησή του καθώς στον κώδικα λειτουργίας των Δήμων και Κοινοτήτων δεν αναφέρονται πουθενά ζητήματα Ηθικής.

Θέλοντας να υποβαθμίσει τον Θεσμό των Προέδρων των Κοινοτήτων από την πρώτη ημέρα της εκλογής του, στοχοποιώντας ανθρώπους και προσωπικότητες, ο Δήμαρχος συνεχίζει να παίζει πολιτικά παιχνίδια στις πλάτες των Προέδρων, αφού μετά την νέα απόφαση της Αποκεντρωμένης αναθέτει εκ νέου τις υπογραφές αλλά αυτή τη φορά μόνο στους τρείς από τους τέσσερις αποκλείοντας τον Πρόεδρο της Κοινότητας Ιάσμου.

Πράξεις που μόνο γέλωτα προκαλούν.

Καλώ του συναδέλφους μου να σταθούν στο ύψος τους καθώς οι πολίτες ψήφισαν οντότητες και όχι πιόνια του κ.Μουμίν Οντέρ.

Τέλος, μου δίνεται η ευκαιρία με την συμπλήρωση ενός έτους από τις εκλογές να ευχαριστήσω τους Δημότες της μεγαλύτερης Κοινότητας, αυτής του Ιάσμου, για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στον Συνδυασμό “ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ” του υποψηφίου Δημάρχου Κυριάκου Αμούτζα, κατατάσσοντας τον νικητή στις εκλογές στην Κοινότητα Ιάσμου και εκλέγοντας εμένα Πρόεδρο ως πρώτο πλειοψηφών, απογοητεύοντας τον δεύτερο σε σειρά συνδυασμό και τους κοινοτικούς συμβούλους του που άλλα τους είχαν τάξει.

Θα συνεχίσω να υποστηρίζω τις αρμοδιότητές μου υπηρετώντας τα συμφέροντα των κατοίκων του Ιάσμου, της Διαλαμπής, του Μωσαικού, της Γαλήνης και του Κοπτερού στο σύνολό τους όπως έχω ορκιστεί.

Με ζήλο, διαφάνεια αλλά πάνω απ’όλα με ΑΓΩΝΙΑ και ΗΘΙΚΗ.

Με τιμή
Μπούκας Ηλίας, Πρόεδρος Κοινότητας Ιάσμου

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ