Με ενέργειες του ΟΣΔΕΛ νέο καίριο χτύπημα κατά της διαδικτυακής πειρατείας

Τον πε­ρα­σμέ­νο Νο­έμ­βριο, ο Ορ­γα­νι­σμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων Λόγου, με­τά από εκτε­τα­μέ­νη έρευ­να, που διε­ξή­γα­γαν τα στε­λέ­χη του αρ­μό­διου τμή­μα­τος, στο δια­δί­κτυο και με­τά από τις κα­ταγ­γε­λί­ες συμ­βα­σιού­χων δη­μιουρ­γών και εκ­δο­τών, εντό­πι­σε 16 ιστό­το­πους με πει­ρα­τι­κό πε­ριε­χό­με­νο. Στη συ­νέ­χεια προ­χώ­ρη­σε άμε­σα στην υπο­βο­λή αι­τή­μα­τος προς την Επι­τρο­πή για τη Γνω­στο­ποί­η­ση Δια­δι­κτυα­κής Προ­σβο­λής Δι­καιω­μά­των Πνευ­μα­τι­κής Ιδιο­κτη­σί­ας και Συγ­γε­νι­κών Δι­καιω­μά­των (ΕΔΠ­ΠΙ) του ΟΠΙ, ζη­τώ­ντας τη δια­κο­πή της πρό­σβα­σης σε αυ­τούς τους ιστό­το­πους από τους πα­ρό­χους δια­δι­κτύ­ου στην Ελ­λά­δα.

Όπως αναφέρει ο ΟΣΔΕΛ: «Με την από­φα­σή της Νο 37/2021, που δη­μο­σιεύ­τη­κε στις αρ­χές Ια­νουα­ρί­ου 2022, η Επι­τρο­πή έκα­νε δε­κτό το αί­τη­μα του ΟΣ­ΔΕΛ και διέ­τα­ξε τους πα­ρό­χους να προ­χω­ρή­σουν στη δια­κο­πή της πρό­σβα­σης στους πα­ρα­κά­τω ιστό­το­πους που δια­κι­νού­σαν πα­ρά­νο­μα προ­στα­τευό­με­νο πε­ριε­χό­με­νο: cupdf.com, pdfslide.org, pdfslide.net, pdfslide.us, pdfslide.tips, dokumen.tips, vdocuments.mx, vdocuments.site, vdocuments.in, vdocuments.es, fdocuments.org, fdocuments.fr, fdocuments.net, fdocuments.in, fdocuments.us και pdfdrive.com.

Οι πά­ρο­χοι COSMOTE, Vodafone και Wind, συμ­μορ­φού­με­νοι με την από­φα­ση της ΕΔΠ­ΠΙ, διέ­κο­ψαν την πρό­σβα­ση και στους 16 προ­α­να­φερ­θέ­ντες ιστό­το­πους.

Ο ΟΣ­ΔΕΛ, στο πλαί­σιο της απο­στο­λής του, ερευ­νά συ­στη­μα­τι­κά την πα­ρά­νο­μη κυ­κλο­φο­ρία και διά­θε­ση προ­στα­τευό­με­νων έρ­γων λό­γου στο δια­δί­κτυο. Το Τμή­μα Anti-piracy συ­γκε­ντρώ­νει και δια­χει­ρί­ζε­ται τις κα­ταγ­γε­λί­ες δη­μιουρ­γών κι εκ­δο­τών και όταν εί­ναι εφι­κτή η συλ­λο­γή απο­δει­κτι­κού υλι­κού, προ­χω­ρά στις απα­ραί­τη­τες κα­τά πε­ρί­πτω­ση νο­μι­κές ενέρ­γειες.

Η συ­νέ­χι­ση των προ­σπα­θειών για την κα­τα­πο­λέ­μη­ση του φαι­νο­μέ­νου της πει­ρα­τεί­ας βι­βλί­ων στο δια­δί­κτυο απο­τε­λεί προ­τε­ραιό­τη­τα για τον ΟΣ­ΔΕΛ. Με την ενερ­γή συμ­βο­λή των συγ­γρα­φέ­ων και των εκ­δο­τών τους οποί­ους εκ­προ­σω­πεί, σκο­πεύ­ει να εντα­τι­κο­ποι­ή­σει το πρό­γραμ­μα Anti-piracy και να υλο­ποι­ή­σει κα­μπά­νιες ενη­μέ­ρω­σης της κοι­νής γνώ­μης για τη ση­μα­σία του σε­βα­σμού και της προ­στα­σί­ας των πνευ­μα­τι­κών δι­καιω­μά­των».

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ