Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 1921

Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Τα γεγονότα της Κρήτης, ‘’το στασιαστικόν κίνημα εκ φυγοστράτων, ανυποτάκτων, λιποτακτών’’ αποδίδονται, από τον κυβερνητικό Τύπο, στο βενιζελισμό. Το σενάριο θέλει μάλιστα τον Βενιζέλο ‘’Πρόεδρον της Ελληνικής Δημοκρατίας’’…   

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ
 • ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΩΣ ΕΦΘΑΣΑΝ ΕΚΕΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ‘’ΚΕΝΤΡΟΥ’’ – Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ – ΠΟΘΕΝ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΩΝ – Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

«Λέγεται ότι πρόκειται περί αξιωματικών της Αμύνης, οίτινες ήλθον εις συνεννόησιν μετά διαφόρων λιποτακτών και πρώην χωροφυλάκων, εις ους ανεκοίνωσαν τας αποφάσεις του ‘’Κέντρου’’ περί επαναστάσεως, εις ην ήσαν δήθεν μεμυημένοι πλείστοι αξιωματικοί και πολίται εν Αθήναις, Θεσσαλονίκη και Σμύρνη. Σκοπός δε αυτής ήτο η Ελληνική Δημοκρατία με Πρόεδρον τον κ. Βενιζέλον, τον οποίον υποστηρίζει και ωρισμένη μεγάλη Δύναμις»

ΑΣΤΡΑΠΗ

 • ΕΛΠΙΔΕΣ ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ

«Είνε αληθές ότι εν Γαλλία υπάρχει πολλή συμπάθεια προς σχέδια διαρρυθμίσεως του Μικρασιατικού ζητήματος, τα οποία κατ’ ουδένα λόγον δύναται η Ελλάς ν’ αποδεχθή. Αλλ’ αι Ελληνικαί απόψεις, αίτινες είνε γνωσταί εις τους Συμμάχους, περιέχουν ευρύτητα ικανήν να συνδιαλλάξη την γαλλικήν αντίθεσιν, αν επιδειχθή καλή θέλησις»

 • ΤΑ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

«Το στασιαστικόν κίνημα της Κρήτης έχει ευρυτέραν σημασίαν εκείνης ήτις φαίνεται εκ πρώτης όψεως. Ούτε είνε τυχαίος ο συγχρονισμός αυτού με την επικειμένην Πατριαρχικήν εκλογήν […] Η Κυβέρνησις ας συλλογισθή τας ευθύνας της. Χλιαρά στάσις της έναντι των στασιαστών θα προσθέση νέας δυσχερείας εις την αντιμετώπισιν των κινδύνων και θα ενθαρρύνη τας εξ άλλων σημείων εκδηλώσεις, αίτινες κατ’ ουδέν διαφέρουν των εν Κρήτη τοιούτων»

ΕΘΝΟΣ

 • Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ

«Ας συγκρατούνται λοιπόν οι κυβερνήται εν μέσω των εκρήξεων μίσους. Ας καταστείλουν πάση θυσία το κίνημα της Κρήτης, ης την υπερηρωϊκήν ιστορίαν επιχειρούν ν’ αμαυρώσουν ολίγοι ή πολλοί ανυπότακτοι. Επιδοκιμάζει και απαιτεί την τοιαύτην πολιτειακήν ενέργειαν σύμπας ο λαός. Αλλ’ ας απομάθη να μισή! Ας απομάθη να επιζητή κομματικά οφέλη, εκεί, όπου πρόκειται περί των υπερτάτων της πατρίδος συμφερόντων»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • Η ΠΡΟΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ – ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ – ΑΔΥΝΑΤΟΣ ΠΑΣΑ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΣ
 • ΟΙ ΑΝΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

«Και ο κυβερνητικός τύπος ανέλαβε να συνεχίση το έργον του κ. Υπουργού. Πράττων τι; Και πολιτευόμενος πώς; Επιτιθέμενος κατά των Φιλελευθέρων […] Ζητεί συγχρόνως να περισπάση την προσοχήν του λαού εις άλλα ζητήματα. Ζητεί ακόμη να καταστρώση από σήμερον όλας τας δικαιολογίας τας οποίας θα παρουσιάση αύριον η Κυβέρνησις με την αφελή σκέψιν, ότι είνε δυνατόν να θάψη υπ’ αυτάς τας συνεπείας των σφαλμάτων του. Και δημιουργεί ανύπαρκτα φαντάσματα […] Κυβερνά ή δεν κυβερνά από ενός έτους ο κ. Γούναρης; Ποίος δ’ άλλος δύναται να ευθύνεται δι’ όλην αυτήν την απελπιστικήν κατάστασιν, εκτός αυτού και του παλαιοκομματισμού;»

ΕΜΠΡΟΣ

 • ΠΛΗΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
 • ΤΟ ΠΑΡΑΦΡΟΝ ΚΙΝΗΜΑ

«Το ανόσιον κίνημά των, το οποίον δεν στρέφεται εναντίον ενός κόμματος, αλλά εναντίον της εννόμου τάξεως, ην επέβαλεν η κυρίαρχος θέλησις του Ελληνικού λαού, αλλά εναντίον της μαχομένης τον υπέραττο αγώνα Ελληνικής πατρίδος, αποτελεί την αυθαδεστέραν πρόκλησιν κατά σύμπαντος του Ελληνικού Λαού και την πικροτέραν ύβριν κατά του πατριωτικού και υπερηφάνου Κρητικού λαού […] Είναι ζήτημα τιμής δι’ αυτούς σήμερον ότε ατυχώς έφθασαν τα πράγματα εις αυτό το σημείον να σβύσουν αυτοί με τας ιδίας χείράς των την φλόγα, ήτις ήναψε»

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

 • Η ΕΝ ΚΡΗΤΗ ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

«Αλλά τους ολεθρίους σκοπούς των στασιαστών έρχονται να αποδείξουν οι θρασύτατοι όροι, τους οποίους απετόλμησαν να θέσουν ενώπιον των Κρατικών αρχών οι επαναστάται, και διά των οποίων απεσκόπουν να εξευτελίσουν το Κράτος, διότι ούτω τους έπεισαν οι πολιτικοί αυτών ιθύντορες, ότι θα επιτύχουν μεγάλα και σπουδαία. Και εζήτησαν, τίποτε ολιγώτερον τίποτε περισσότερον, να τους παραδώση η Ελλάς την Κρήτην διά να την διοικήσουν αυτοί»

ΕΣΤΙΑ

 • ΥΠΟ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΝ

«Εν τω μεταξύ, όχι πλέον εν λευκώ, αλλ’ εντελώς ανεξελέγκτως διαχειρίζεται την Ελλην. υπόθεσιν ο κ. Γούναρης. Κρίνονται αυτήν την στιγμήν τα αποτελέσματα ενός αγώνος, τον οποίον ήρχισεν το Ελληνικόν Έθνος προ εκατόν ετών. […] Πρόκειται ν’ αποφασισθή, αν εχύθη αδίκως το αίμα τόσων χιλιάδων παιδιών από την Κιουτάχειαν έως τον Σαγγάριον. Και ο Ελληνικός λαός δεν γνωρίζει τίποτε. Κανείς δεν καταδέχεται να τον πληροφορήση. Ο εκλεκτός του της 1ης Νοεμβρίου δεν έλαβεν εντολήν εν λευκώ. Αλλά έσβυσεν ό,τι ήτο γραμμένον εις το έγγραφον της λαϊκής πληρεξουσιότητος»

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 • ΟΙ ΤΡΕΣΑΝΤΕΣ ΚΑΙ Ο ΛΑΟΣ

«Ήρχισαν αιωρούμενα απειλητικά τα σύννεφα των εθνικών συμφορών υπέρ τον ουρανόν της Αττικής. Απόδειξις η εμφάνισις νέων Κομμάτων […] Πρώην Επιτελάρχης του Στρατού, ακούων εις το όνομα Ι. Μεταξάς, φέρεται ο αρχηγός του ενός Κόμματος. Στύλος εκ των εδραιοτέρων της ‘’Ηνωμένης’’[…] Ιδρύει νέον Κόμμα και τεχνουργεί προκήρυξιν […] Και προβάλλει αμείλικτον το δίλημμα! Ο Γούναρης ή ήτο ο κάλλιστος και καλώς εχρίσθη και υπό του ιδίου του εαυτού του και υφ’ υμών ως Αρχηγός ή ήτο κάκιστος και κακώς εχρίσθη»

 • Η ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ – Η ΓΑΛΛΙΑ ΔΕΝ ΚΑΤΗΡΤΙΣΕΝ ΑΚΟΜΗ ΤΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ – ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΣ ΤΩΝ ΙΤΑΛ. ΚΙΚΛΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΙΝ ΤΟΥ κ. ΜΠΡΙΑΝ

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ

 • Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Μ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ ΕΙΣ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

«Η γνώμη της Βρεττανικής κυβερνήσεως, η οποία επίσης επικρατεί και μεταξύ των διπλωματικών συμμαχικών κύκλων, είνε ότι αι προτάσεις της Κυβερνήσεως Αθηνών είνε απαράδεκτοι και  η κυβέρνησις του Λονδίνου δεν δείκνυται διατεθειμένη να υποστηρίξη ταύτας πλησίον των Συμμάχων της […] Λέγεται αφ’ ετέρου εν Λονδίνω ότι οι Σύμμαχοι της Αγγλίας θεωρούν τους ελληνικούς όρους υπερβολικούς και δεν διαβλέπουν το ενδεχόμενον αποδοχής αυτών ως αξίων προσοχής κατά την αναζήτησιν μιας βάσεως προς μεσολάβησιν εις την ελληνοτουρκικήν διαφοράν»

ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

 • ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΕΡΜΑ

«Ασχέτως όμως προς τας παρορματούσας δυσκολίας, θα έπρεπεν η αποδοχή της προκαταρκτικής ταύτης διασκέψεως, εφ’ όσον επετεύχθη ήδη, να θεωρηθή ως εν βήμα προς τον τερματισμόν της εκκρεμούς καταστάσεως, και ως οιωνός αγαθός, ότι ευρισκόμεθα ουχί μακράν του τέλους. […] Η Ελλάς η πολλά πράξασα, και πολλάς υποστάσα θυσίας διά την εξυπηρέτησιν των Συμμαχικών συμφερόντων, δεν είνε δυνατόν να πιστεύση εις παραγνώρισιν των δικαίων της, όταν ταύτα τόσον υπερτράνως είνε δεδικαιολογημένα και αναμφισβήτητα»

ΠΑΤΡΙΣ

 • ΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΝΤΑ ΕΝ ΚΡΗΤΗ – ΠΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΠΟΙΟΝ ΕΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

«Κατά τας εκ Κρήτης ειδήσεις η εκεί κατάστασις είνε εκτάκτως σοβαρά, ουδέ συμφέρει να την αποκρύπτωμεν. Και είνε σοβαρά, όχι διότι έχει οργανωθή επανάστασις, της οποίας τα νήματα φθάνουν εις Αμερικήν και Κων/πολιν, ως ηθέλησαν να παραστήσουν ανόητα κυβερνητικά δημοσιεύματα, αλλ’ ακριβώς, διότι δεν υφίσταται τοιαύτη οργάνωσις. Σήμερον εδημιουργήθη μία αναρχική ακέφαλος κατάστασις, την οποίαν πρέπει ν’ αντιμετωπίσωμεν μετά ψυχραιμίας, ίνα μη δρέψωμεν τρομεράς συμφοράς»

 • ‘’Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΤΩΣΙΝ ΤΟΥ’’

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 • ΑΣ ΠΡΟΛΗΦΘΟΥΝ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

«Οι εκτός των ορίων των ελληνικών νόμων ευρισκόμενοι δύνανται βεβαίως να βυσσοδομούν κατά της ενότητος της πατρίδος των, ονειρευόμενοι σχισματικόν κράτος εξικνούμενον από Κωνσταντινουπόλεως μέχρι Κρήτης, αλλ’ ας εγκαταλείψουν, εάν ανθρωπίνως δύνανται, προς στιγμήν, τα ιδιοτελή των όνειρα και ας σταθμίσουν καλώς τας εκνόμους ενεργείας των και τας εκ τούτων δυνατάς να προκύψουν συνεπείας. Μήπως οδηγούν προς οριστικάς συμφοράς το έθνος; […] Ας σιγήσουν τα πάθη, ας προληφθούν τα εγκλήματα»

ΠΡΩΪΝΗ

 • Η ΕΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

«Είτε διακόσιοι, είτε πεντακόσιοι, είνε οι ένοπλοι Κρήτες οι συγκεντρωθέντες εις τα πρόθυρα των Χανίων και απειλούντες εκείθεν την πρωτεύουσαν της νήσου, το γεγονός είνε εν, ότι οι Κρήτες ούτοι εστασίασαν κατά του κράτους, διότι συνήλθον ένοπλοι […] Ηδιαφόρησεν η Κυβέρνησις προς τας συστάσεις πολιτευτών Κρητών και αφήκε τα πράγματα να εξελιχθώσι κατά τον μοιραίον αυτών ρουν. Αλλ’ η μοιραία εξέλιξις μιας κακής αποφύσεως επί οιουδήποτε κορμού, μόνον σήψιν και αποσύνθεσιν θα δημιουργήση»

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

 • ΟΠΛΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

«Το κίνημα της Κρήτης θα παταχθή. Θα εκλίπη. Οι φυγόστρατοι, οι ανυπότακτοι, οι λιποτάκται θα μάθουν ότι ο φόρος του αίματος είνε δι’ όλους ανεξαρτήτως τους Έλληνας ιερός […] Δεν ανησυχούμεν διόλου διά το κίνημα. Το κίνημα θα καταπνιγή. Το κράτος διαθέτει προς τούτο την αναγκαίαν δύναμιν […] Δυσφορούμεν μόνον ότι η Ελληνική ιστορία θα περιλάβη μίαν βδελυράν σελίδα εις την οποίαν θ’ αναγραφή ότι : Πολέμου διεξαγομένου ευρέθησαν ομάδες τινές Ελλήνων εν Κρήτη αι οποίαι όχι μόνον ηρνήθησαν τον φόρον του αίματος, αλλά και ύψωσαν όπλα κατά της πατρίδος»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

 • ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

«Η βαθυτέρα σημασία των γεγονότων της Κρήτης στασιαστικών ή μη, είνε ότι είνε αποτέλεσμα της μεγάλης οικονομικής κρίσεως την οποία ως εκ της αδικαιολογήτου παρατάσεως της επιστρατεύσεως διέρχεται η χώρα μας. Κατά τας επισήμους πληροφορίας μέγα μέρος των μετασχόντων εις το κίνημα αποτελείται από λιποτάκτας και ανυποτάκτους»

ΣΚΡΙΠ

 • ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΛΙΠΟΤΑΚΤΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΕΡΜΑ ΤΟΥ
 • ΟΥΔΕΝ ΚΑΚΟΝ ΑΜΙΓΕΣ ΚΑΛΟΥ

«Εάν δε επρόκειτο τώρα να καταλογισθώσιν αι ευθύναι εκείνων άτινα τελούνται εν Κωνσταντινουπόλει και εν Κρήτη, αι ευθύναι αυταί βαρύνουσιν ακεραίως την τηρηθείσαν πολιτικήν της ανοχής, ήτις παρεσκεύασε τα σημερινά γεγονότα. Διότι, κατά σοφόν αξίωμα, τας επαναστάσεις δεν τας παρασκευάζει τόσον το θάρρος των επαναστατούντων, όσον η ανοχή των κρατούντων την εξουσίαν»

 ΣΦΑΙΡΑ

 • ΑΟΡΙΣΤΙΑΙ

«Ίσως αι αναμενόμεναι αύριον εν τη Γαλλική Βουλή δηλώσεις του πρωθυπουργού κ. Μπριάν επί του φλέγοντος τούτου ζητήματος μας δώσουν κάποιαν ιδέαν του σταδίου της εξελίξεως εις την οποίαν τούτο ευρίσκεται. Και πάλιν όμως από της απόψεως ταύτης μέχρι της αντιλήψεως των δύο άλλων Συμμάχων Δυνάμεων και ακόμη της διαμορφώσεως την οποίαν θα λάβη εν τη συζητήσει μεταξύ των τριών υπάρχουν τόσα απρόοπτα, ώστε επί του παρόντος τουλάχιστον μόνον ευχάς δύναται να διατυπώση κάθε ειλικρινής πατριώτης, χωρίς να παρασύρεται ούτε από τους κρώζοντας απαισιοδόξους, ούτε και από τους άδοντας αισιοδόξους τέττιγας»

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ