Οι «Διαδρομές» της δικτατορίας από τον Γιάννη Μεϊμάρογλου και άλλους 7 συγγραφείς (audio)

Με μία «δύσκολη» εποχή της ελληνικής ιστορίας, τις δεκαετίες ’60 – ’70 και κυρίως τα χρόνια της δικτατορίας, ασχολείται το βιβλίο «Διαδρομές», για το οποίο μίλησε στο Πρώτο Πρόγραμμα και την εκπομπή Καθρέπτης του Χρήστου Μιχαηλίδη ένας εκ των οκτώ συγγραφέων, ο Γιάννης Μεϊμάρογλου, εκδότης του ηλεκτρονικού περιοδικού metarithmisi.gr, ο οποίος χαρακτήρισε το βιβλίο ως «ύμνο για τη δημοκρατία».

Στόχος του βιβλίου «να ανοίξει διάλογος για εκείνη την εποχή» και να ενημερωθούν οι νεότερες γενιές, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μεϊμάρογλου και τόνισε ότι «μπορεί η χούντα να τελείωσε, αλλά ο αγώνας για τη δημοκρατία δεν τελείωσε».

Ειδικότερα, ο κα­θέ­νας από τους οκτώ συγ­γρα­φείς πε­ρι­γρά­φει την πο­λι­τι­κή και προ­σω­πι­κή του διαδρομή από πιο πα­λιά μέ­χρι χθες και μέ­χρι σή­με­ρα. Κα­τα­θέ­τει γε­γο­νό­τα, στιγ­μι­ό­τυ­πα, εμπει­ρί­ες, βε­βαι­ό­τη­τες και αμ­φι­σβη­τή­σεις, άκρως υπο­κει­με­νι­κά. Και όπως σημειώνεται στο οπισθόφυλλο του βιβλίου: «Πο­λι­τι­κο­ποι­ή­θη­καν τα χρό­νια του ’60 και ιδι­αί­τε­ρα μέ­σα στη δι­κτα­το­ρία. Συμ­με­τεί­χαν σε δι­ά­φο­ρα κόμ­μα­τα, πο­λι­τι­κές ορ­γα­νώ­σεις, ομά­δες. Δρα­στη­ρι­ο­ποι­ή­θη­καν και στη Με­τα­πο­λί­τευ­ση. Ορι­σμέ­νοι στα­μά­τη­σαν, άλ­λοι συ­νε­χί­ζουν. Το πλαί­σιο του χρό­νου είναι ενι­αίο. Οι εμπει­ρί­ες, ατομικές ή συλ­λο­γι­κές, έχει ση­μα­σία πώς προσ­λή­φθη­καν από τον κα­θέ­να».

Το βιβλίο «Διαδρομές» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επίκεντρο και την προσεχή Τετάρτη, 21 Απρι­λίου 2021, στις 18.00 είναι προγραμματισμένη η δι­α­δι­κτυ­α­κή πα­ρου­σί­α­ση του βι­βλίου των Νί­κου Δι­α­κου­λά­κη, Σπύ­ρου Κα­βου­νί­δη, Νί­κου Κου­τρέ­τση, Γι­άν­νη Μα­ρού­κη, Γι­άν­νη Με­ϊ­μά­ρο­γλου, Λά­μπη Ντόλ­κα, Βα­σί­λη Στε­φα­νή, Δη­μή­τρη Κ. Ψυ­χο­γιού. Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι Γι­άν­νης Βούλ­γα­ρης, Μα­ρία Δα­μα­νά­κη, Πέ­τρος Ευθυ­μίου, Νί­κος Χρι­στο­δου­λά­κης.

Ακούστε την ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Γιάννη Μεϊμάρογλου.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ