Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Τρίτη 9 Αυγούστου 1922

Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Η υπό τέσσερις όρους συγκατάθεση της Αγγλίας στη σύγκληση της Διάσκεψης για το Ανατολικό, θεωρητικά μπορεί να αποτελέσει ένα βήμα προόδου. Μετά τη διατύπωση των αγγλικών όρων ωστόσο, κυκλοφορούν εκτιμήσεις ότι ‘’η Αγγλία ουδόλως επείγεται να επιτύχη λύσιν του ελληνικού ζητήματος’’…

ΑΘΗΝΑΙ

 • ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΧΕΙΜΩΝ

«Ο προσεχής χειμών θα επανεύρη πάνοπλον την χώραν, αναζητούσαν δε και πάλιν διέξοδον, την οποίαν κηρύσσει επερχομένην κατά το προσεχές θέρος. Ούτως ας παρασκευάζεται η δημοσία συνείδησις προς αντίκρυσμα των εκ της παρατάσεως της εκκρεμότητος υλικών δυσχερειών και ψυχικών αμφιβολιών. Είς προειδοποιημένος διά τύχην οικτράν, είνε ισχυρότερος προς αντιμετώπισίν της από τον πλανώμενον δι’ ελπίδων απραγματοποιήτων»

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • Η ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ

«Η Ελλάς υπεβλήθη όντως εις βαρυτάτας θυσίας διά την διατήρησιν της στρατιωτικής κατοχής εν Μικρά Ασία επί μίαν τριετίαν. Αλλά μόνον προς τον σκοπόν της εξασφαλίσεως της ανεξαρτησίας και της ελευθέρας αναπτύξεως των Μικρασιατικών πληθυσμών. Αρκεί δε περί τούτων να υπάρξωσιν εγγυήσεις πραγματικαί διά να καταστή δυνατή η αποκατάστασις της ειρήνης μεταξύ των δύο γειτόνων λαών»

ΑΣΤΡΑΠΗ

 • Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΙ

«Η Κυβέρνησις και κάλλιστα πληροφορημένη περί των γνωμών, αίτινες επικρατούν και των σκέψεων μεταξύ των παραγόντων εκείνων εκ των οποίων εξαρτάται η λύσις των μεγάλων ζητημάτων άτινα απασχολούν τον κόσμον, εν των οποίων, αν ουχί δε και εκ των μη σπουδαίων, είνε και το ιδικόν μας κατήρτισε το σχέδιόν της και προβαίνει μετά θάρρους εις την εκτέλεσιν αυτού μη αναμένουσα ζημίας εξ αυτού και αδιαφορούσα προς τους κρωγμούς εκείνων, οι οποίοι, (…) υπονομεύουν το έργον της Κυβερνήσεως»

 • Η ΚΩΝ/ΠΟΛΙΣ ΦΘΙΝΕΙ

ΕΘΝΟΣ

 • Η ΝΕΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΣ

«Πολύ φοβούμεθα, ότι πολλαί πάλιν θα γίνουν ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ, αλλ’ ΟΥΔΕΝ θα προέλθη ΘΕΤΙΚΟΝ αποτέλεσμα. Η Κυβέρνησις δύναται να αισοδοξή, αφού η αισιοδοξία αποτελεί ΑΝΑΓΚΗΝ δι’ αυτήν. Αλλά καταστάσεις ακανθώδεις και πλήρεις δυσχερειών, ως η ελληνοανατολική, δεν λύνονται με συσκέψεις και αισιοδοξίας. Τοιαύται διεθνείς περιπλοκαί απαιτούν αποφασιστικότητα, ειλικρίνειαν, δύναμιν θελήσεως, νουν αληθή. Οι σήμερον δε κυβερνώντες ουδέποτε, δυστυχώς, έδειξαν, ότι έχουν, έστω και πόρρωθεν, τας αρετάς αυτάς. Αλλ’ ας αναμείνωμεν. Είθε των πραγμάτων η εξέλιξις να διαψεύση ημάς!»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • ΤΑ ΟΙΚΤΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

«Ήθελονς ‘’δάνειον’’ οι κ.κ. Γουναρο-Πρωτοπαπαδάκης διά να δικαιολογήσωσι δι’ αυτού την δαπάνην πολλών εκατομμυρίων, υπό μορφήν διαφημίσεως και εξόδων εκδόσεως προς γενναίαν αμοιβήν οργάνων χρησίμων προς τόνωσιν του κομματικού στρατοπέδου των και επιδίωξιν φατριαστικών σκοπών διά την παράτασιν του αμαρτωλού κυβερνητικού βίου των! […] Η πολιτική και εγωϊστική ιδιοτέλεια ενέπνευσαν το οικτρόν αναγκαστικόν δάνειον, του οποίου τα δεινά επί γενεάς γενεών θα φέρει ο ελληνικός λαός, καταρώμενος τους απαισίας μνήμης δημιουργούς του!»

ΕΜΠΡΟΣ

 • Η ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΘΑ ΣΥΝΕΛΘΗ ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ – ΒΑΣΙΣ ΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ
 • ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΚΑΘΗΣΥΧΑΣΤΙΚΑΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

«Βάσις της παγίας ειρήνης ετέθη ήδη η μόνιμος εγκατάστασις της Ελλάδος και το θεμέλιον αυτό ουδείς θα δυνηθή να ανατρέψη. Διότι εστώθη βαθύ, συμφώνως με τας μεγάλας αρχάς του μεγάλου πολέμου και με τα ανθρωπιστικά ιδανικά, τα οποία διεκήρυξεν ο κ. Λόϋδ Τζώρτζ. Και ταύτα και εκείναι είμεθα απολύτως βέβαιοι ότι παρά την χαρτομανίαν των Δυνάμεων, ότι παρά την αντίδρασιν τινών εξ αυτών, παρά την διακύμανσιν κατά την τρέχουσαν διετίαν της Αγγλικής τακτικής, ήτις δεν διαφεύγει κανένα εν Ελλάδι, δεν θα λησμονηθούν κατά την τελικήν ώραν της κρίσεως ούτε από το Αγγλικόν Έθνος, ούτε από την Βρεττανικήν Κυβέρνησιν»

 • ΕΝ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Η ΣΠΑΤΑΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΞΕΝΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΞΕΝΟΥΣ ΝΑΥΤΑΣ – ΠΩΣ ΛΗΣΜΟΝΕΙΤΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΚΡΙΒΑΙΝΕΙ Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

 • ΣΟΒΑΡΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΓΓΛΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΟΥ

Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ – ΤΟ ΠΡΟΤΕΚΤΡΟΡΑΤΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΥΝΙΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΛΑΝΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

«Είχε παραδώσει την Ελλάδα δεμένην χειροπόδαρα εις την Γαλλίαν. Η Γαλλία δε είχε μεταβάλει το Ελληνικόν Κράτος εις ένα είδος προτεκτοράτου, ομοίου με την Τύνιδα. Τα πάντα οφείλονται εις την Γαλλίαν. Και η διαίρεσις του λαού και η εκθρόνισις του Βασιλέως και η τυραννία. Η Γαλλία ήθελε να καταπνίξη πάσαν ελευθέραν φωνήν εν Ελλάδα […] Η Αγγλική Κυβέρνησις πολλάκις είχε διαμαρτυρηθή διά τας εσωτερικάς καταπιέσεις. Αλλ’ ο κ. Βενιζέλος ειργάζετο επί ωρισμένου σχεδίου, καταστρωθέντος από τον κ. Ντέ Μπιγύ»

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 • Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΣ

«Εμπνεόμενοι μόνον από το κόμμα, ωθούν επιμόνως προς τον όλεθρον την Ελλάδα, ήτις πρόκειται να εμφανισθή εις την Διάσκεψιν υπό οιωνούς, ουχί τους αρίστους, αφού ακόμη και η ενέργειά των εν Μικρασία δεν είνε εκείνη, ΗΤΙΣ ΤΟΙΣ ΥΠΕΔΕΙΧΘΗ, διά να ελπίζουν βασίμως οι πληθυσμοί της Ιωνίας εις μίαν πλήρη αυτοδιοίκησιν, η οποία θα εξησφαλίζετο, εάν οι Κυβερνώντες, άφινον εις αυτούς πλήρη ελευθερίαν ενεργείας»

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ

 • Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

«Υπάρχουν πληροφορίαι, ουχί ανάξιαι πίστεως, καθ’ ας η Αγγλική Κυβέρνησις δηλοί διά της επιδοθείσης Διακοινώσεώς της ότι αποδέχεται μεν την πρότασιν περί συγκλήσεως Συνδιασκέψεως εν Βενετία, αλλ’ υπό όρους σαφείς και συγκεκριμένους, εκ της πραγματοποιήσεως των οποίων εξαρτά την τελικήν αποδοχήν της γαλλικής προτάσεως […] Τι προκύπτει εξ αυτών; Αλλά τι άλλο δύναται να προκύπτη ειμή ότι η Αγγλία ουδόλως επείγεται να επιτύχη λύσιν του ελληνικού ζητήματος. Επειγόμεθα βεβαίως ημείς και επειγόμεθα μέχρις θανάτου. Αλλά τούτο φαίνεται ότι έχει δευτερεύουσαν σημασίαν»

ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

 • Η ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΘΑ ΣΥΝΕΛΘΗ ΤΑΧΕΩΣ
 • ΥΠΟΥΡΓΙΚΑΙ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ

ΠΑΤΡΙΣ

 • ΑΙ ΜΥΛΟΠΕΤΡΑΙ

«Ελησμόνει (η κυβέρνηση) ότι εις το υπουργείον των Εξωτερικών υπάρχουν δύο διακοινώσεις, διά της μιάς των οποίων η Ελλάς κηρύσσεται έκπτωτος της συμμαχίας και διά της άλλης των οποίων κηρύσσεται εις οικονομικόν αποκλεισμόν […] Αι διακοινώσεις αύται είνε δύο μυλόπετραι εν μέσω των οποίων συνθλίβεται η Ελλάς. Εφόσον αυταί παραμένουν εν ισχύϊ είνε ματαιοπονία πάσα κυβερνητική προσπάθεια προς ειρήνευσιν»

 • ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΟΙ, ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ! ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΤΕ ΕΛΛΗΝΟΠΡΕΠΩΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟΝ

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 • ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΙΝ

«Είναι φυσικόν, ότι οι σχόντες την πρωτοβουλίαν της νέας Διασκέψεως, θα προτείνουν αυτοί τας νέας βάσεις της συζητήσεως. Και όταν ακόμη θα δοθούν αι κατ’ αρχήν συγκαταθέσεις των εμπολέμων όπως προσέλθωσιν εις την Διάσκεψιν, θ’ απομένη ο καταρτισμός των βάσεων της συζητήσεως»

ΠΡΩΪΝΗ

 • ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΩΣΕΩΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΒΕΝΕΤΙΑΝ

ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΑΓΓΛΙΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟ ΚΕΜΑΛΙΚΟΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ

 • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΘΥΠΟΥΡΓΟΝ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ κ. ΦΑΚΤΑ

Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΝ ΕΙΡΗΝΕΥΣΙΝ – ΠΟΙΑΝ ΓΝΩΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

 • ΔΙ’ ΕΝΟΠΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ

«Εν Μικρασία δε δεν ευρίσκεται η Ελλάς απέναντι των σημαιών των Μ. Δυνάμεων. Και όταν διοργανωθή και διοικηθή καλώς η Μικρασία, όταν εμπεδωθή η τάξις, όταν βεβαιωθούν ότι δεν θίγονται τα ξένα συμφέροντα και όταν ίδουν την αδυναμίαν και την μοιραίαν κατάρρευσιν του Κεμαλισμού και λάβουν υπ’ όψιν τας οξείας διαφωνίας των και την επικίνδυνον πολιτικοκοινωνικήν και οικονομικήν κατάστασιν των ιδίων Κρατών, τι άλλο θα ηδύναντο να πράξουν ειμή ν’ αναγνωρίσουν τα τετελεσμένα γεγονότα ως καλώς έχοντα»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

 • Η ΓΕΝ. ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΤΑ ΑΙΣΧΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

ΣΚΡΙΠ

 • Η ΑΓΓΛΙΑ ΕΛΕΧΘΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΛΗΣΙΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ ΕΝ ΒΕΝΕΤΙΑ
 • Η ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ

«Η Ελλάς, ει και γνωρίζει εκ των προτέρων την αποτυχίαν της Διασκέψεως, θα προσέλθη εις αυτήν ουχί διά να συζητήση βεβαίως επί τη βάσει των προτάσεων του Μαρτίου, αλλά διά να επιδείξη την νομιμόφρονα αυτής διάθεσιν έναντι της ανάγκης της επιλυσεως του Ανατολικού ζητήματος. Προβάλλουσα τας δικαίας και συμφέρουσας αυτή αξιώσεις, δεν θα ωθήση την Διάσκεψιν προς την διάλυσιν […] Βασιζομένη επί των ιδίων αυτής δυνάμεων θα επιδιώξη την συνεννόησιν, ίνα μη οι εχθροί και οι φίλοι αυτής επιρρίψουν εις αυτήν την ευθύνην του ναυαγίου της Διασκέψεως»

 • Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ – ΣΜΥΡΝΗ ΚΑΙ ΚΩΣΝΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ

ΣΦΑΙΡΑ

 • Η ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ

«Διά τούτο φρονούμεν ότι η συγκατάθεσις της Αγγλίας διά την σύγκλησιν της Διασκέψεως εις την Βενετίαν είνε έν επί πλέον διπλωματικόν πρόσχημα, διά του οποίου οι ελιγμοί της θα καταλήξουν λίαν συντόμως εις το μοιραίον αποτέλεσμα, το οποίον αρχικώς διέγραψεν η περίνους Αγγλική πολιτική, εν συνδυασμώ πάντοτε προς τα Ελληνικά δίκαια»

 • ΤΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΗΝΩΜΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

 

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ