Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 1921

Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Συγκεχυμένες οι πληροφορίες για τη συνάντηση Λόϋδ Τζωρτζ – Μπριάν και τα κρίσιμα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. ‘’Θα καταλήξουν εις συμβιβασμόν; Θα υποκύψη η Γαλλική πολιτική; Θα παραταθή η εκκρεμότης;’’…

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΗΣ ΧΘΕΣΙΝΗΣ ΕΟΡΤΗΣ

«Ο Λαός, πιστός εις το πολίτευμα, το οποίον ο ίδιος απεκατέστησε, πιστός εις τον Βασιλέα, τον Οποίον ατρομήτως αγωνισθείς επανήγαγεν επί του θρόνου Του, αναζητεί ήδη τα μέσα, διά των οποίων θα εξέλθη εκ της σημερινής δοκιμασίας και θα δημιουργήση πολιτείαν ανταξίαν αυτού»

 • Ν’ ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΣΤΡΑΠΗ

 • ΕΥΟΙΩΝΟΣ ΑΠΑΡΧΗ

«Το ολιγώτερον κακόν, όπερ δύναται να διαπράξη ο βενιζελισμός, είνε να διαταράσση πάντοτε την ησυχίαν του Ελληνικού λαού, η οποία είνε αγαθόν πολύτιμον διά πάντα λαόν και όρος ουκ άνευ της προόδου εκάστης χώρας. και διά το κακόν τούτο πρέπει να αφίεται ελεύθερος ο βενιζελισμός; Έως πότε δε θα γίνωνται ανεκταί αι στασιαστικαί ασχημοσύναι; Ο Ελληνικός λαός αξιοί να έχη την ησυχίαν του και η Κυβέρνησις έχει υποχρέωσιν να την δώση. Διά τούτο χαιρετίζομεν ως απαρχήν δραστηριωτέρας πολιτικής τα κυβερνητικά μέτρα, άτινα αυτή η συνείδησις του λαού επιβάλλει»

ΕΘΝΟΣ

 • ΦΩΝΗ ΛΑΟΥ

«Δεν την ακούουν την φωνήν αυτήν; Δεν ακούουν την κραυγήν των ζώντων και των νεκρών υιών της πατρίδος, που ουδεμιάς θυσίας εφείσθησαν διά το εθνικόν μεγαλείον; Δεν ακούουν την γοεράν κραυγήν της κατατεμαχιζομένης πατρίδος; Και νομίζουν, ότι θα γελάσουν πάλιν, θα απατήσουν, θα φενακίσουν; Ας το γνωρίζουν. ΑΠΑΤΩΝΤΑΙ. ΑΠΑΤΩΝΤΑΙ. ΑΠΑΤΩΝΤΑΙ! Θα έλθη στιγμή –η στιγμή της λύσεως- καθ’ ην περίτρομοι και έκφρονες θα εξαφανισθούν, ίνα μη απαντήσουνεις την φωνήν του λαού –φωνήν θεού- ερωτώντος επί ταις εθνικαίς απωλείαις : ‘’Κάϊν, Κάϊν, τι έκαμες τον αδελφόν σου;’’»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • Ο ΑΓΓΛΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΗ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗΝ ΔΙΑΣΚΕΨΙΝ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
 • ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΩΔΕΚΑΤΗΝ ΩΡΑΝ

«Η Κυβέρνησις πρέπει να απομακρυνθή και να αντικατασταθή υπό Κυβερνήσεως η οποία ως μόνον σκοπόν θα έχη την επάνοδόν μας εις την συμμαχίαν και ήτις θα μας πληροφορήση τι πρέπει να πράξωμεν διά να γίνωμεν και πάλιν σύμμαχοι της Αντάντ, αφού η ιδιότης μας ως συμμάχου είνε το μόνον αλεξικέραυνον με το οποίον θ’ αμυνθώμεν κατά του κεραυνού, όστις μας απειλεί. Έστω και την δωδεκάτην ώραν, έστω και μετά δεκατρείς μήνας, ίσως υπάρχει ακόμη ελπίς σωτηρίας, η οποία δεν είνε άλλη παρά μόνον η επάνοδός μας εις την συμμαχίαν οπωσδήποτε»

ΕΜΠΡΟΣ

 • Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΛΟΫΔ ΤΖΩΡΤΖ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΜΠΡΙΑΝ
 • ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗΝ ΒΟΥΛΗΝ

«Και ποίαν έχουν εικόνα οι Αγγλικοί κοινοβουλευτικοί κύκλοι περί της αμεταβλήτου ταύτης καταστάσεως; Εννοούν άρα γε νίκην των Ελλήνων ή νίκην του εχθρού; […] Από το επιχείρημα της νίκης, το επιχείρημα του ακλονήτου Μετώπου, το επιχείρημα της αποσυνθέσεως του εχθρού, το επιχείρημα της εκπολιτιστικής και ειρηνικής εικόνος της Μικρασίας, το επιχείρημα της άκρας εμπιστοσύνης, μετά της οποίας αποβλέπουν εις την Ελλάδα ομόθρησκοι και αλλόθρησκοι και αλλόφυλοι πληθυσμοί, και του τρόμου, όστις τους καταλαμβάνει και επί μόνη τη ιδέα ότι ήθελε ποτέ τους εγκαταλείψη ο Ελληνικός στρατός;»

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

 • Η ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

«Ο Ελληνικός λαός παραμένει ακόμη ένοπλος και πάσχων και αγωνιζόμενος μέγαν αγώνα, παρακολουθεί δε με εντεταμένην προσοχήν τας συνεννοήσεις του Λονδίνου, διότι γνωρίζει ότι εκ της εξελίξεως των συνεννοήσεων τούτων εξαρτώνται πολλά και σπουδαία των ζητημάτων αυτού. Αι διαφωνίαι, ως αγγέλλονται εκ Λονδίνου, αποβαίνουν παρήγοροι διά τους λαούς, όπως ό,τι θα σώση τα δίκαια των λαών της Ευρώπης, των ηττημένων και των μικρών, έστω και αν ούτοι εισίν νικηταί, δεν είνε η Αγγλογαλλική συμμαχία, αλλ’ η Αγγλογαλλική αντίθεσις»

ΕΣΤΙΑ

 • ΜΕΤΑΞΥ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΣ

«Ο ‘’Πανελλήνιος Λαϊκός Πολιτικός Σύλλογος’’ εδημοσίευσε σήμερον υπό τύπον ανακοινωθέντος τας πρώτας σκέψεις του επί της καταστάσεως. […] Αποδεικνύεται ότι και η νέα αυτή εμφάνισις της ζυμώσεως ξεκινά από την ιδίαν αρχήν και διευθύνει προς το ίδιον τέρμα. Υψώνεται εναντίον ενός μεγίστου μέρους του Ελληνικού λαού, το οποίον ηκολούθησε και ακολουθεί την πολιτικήν του αρχηγού του […] Νέον κόμμα, εμφανιζόμενον με νέας αξιώσεις, δεν είνε αρκετόν να κτυπά δεξιά και αριστερά και να βεβαιώνη ότι δεν συνδέεται προς κανέν των υπαρχόντων κομμάτων»

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 • Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΛΟΫΔ ΤΖΩΡΤΖ – ΜΠΡΙΑΝ. Η ΑΓΓΛΙΑ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΙΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ. ΤΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ

«Αι διαπραγματεύσεις είνε περιτταί ίσως δε επικίνδυνοι όταν μία των Δυνάμεων, ήτις θα αναμιχθή εις τας διαπραγματεύσεις θα έχη δεσμευμένας τας χείρας με ένα εκ των ενδιαφερομένων. Αύτη θα είνε η θέσις της Γαλλίας, εκτός αν δηλώση σαφώς ότι δεν δεσμεύεται από τους όρους τους υπογραφέντας υπό του Μπουγιόν. Θα είναι τελείως περιττόν να ομιλήση περί γενικής συζητήσεως ως αυτή υποδεικνύεται εν Παρισίοις»

 • ΧΑΫΘ – ΤΣΕΚΕΡΣ

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ

 • ΚΑΤΩ Ο ΠΑΛΑΙΟΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

«Αλλ’ η δικτατορία έπεσε και αντικατεστάθη διά του πολιτικού παρελθόντος της, νωθρού, μικρού, αναποφασίστου όπως άλλοτε, και επί πλέον γεγηρακότος κατά δέκα έτη από του 1909. Στερούμενον δυνάμεως και ειλικρινείας το κατερρακωμένον τούτο παρελθόν πώς να επανορθώση τας βενιζελικάς καταστροφάς; Πώς ν’ ανεγείρη φραγμόν εις την ορμήν των βενιζελικών έξεων και μεθόδων αφού μόλις συγκρατείται εις τους πόδας του;»

ΠΑΤΡΙΣ

 • ΑΣ ΟΨΩΝΤΑΙ ΑΥΤΟΙ !

«Αλλ’ έστω, η κατάστασις επί της Κυβερνήσεως Βενιζέλου δεν ήτο ευχάριστος. Ας το παραδεχθώμεν. Ποίος πόθος εκίνησε τα παλαιά κόμματα να ζητούν όσον το ταχύτερον εκλογάς, διά ν’ ανέλθουν αυτά εις τα κάρβουνα, επί των οποίων εψήνοντο ήδη οι Φιλελεύθεροι; Αλλ’ έβλεπαν τότε τα πράγματα ρόδινα, όπως πράγματι ήσαν. Και πλανώντες τον Λαόν παρέστησαν ως ελάχιστον το ιστορικόν έργον του Βενιζέλου, ακριβώς διά να στρέψουν την προσοχήν του Έθνους προς τα ταπεινά μίση των, ακριβώς διά να πλανήσουν την χώραν επί της πραγματικής σημασίας των ζωτικών συμφερόντων της»

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 • ΕΙΣ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ

«Αλλά, προτού εκφέρωμεν οριστικήν κρίσιν, περί των σχεδιαζομένων και σκηνοθετουμένων, ας αναμείνωμεν και τα αποτελέσματα της νέας συναντήσεως των δύο πρωθυπουργών. Θα καταλήξουν εις συμβιβασμόν; Θα υποκύψη η Γαλλική πολιτική; Θα παραταθή η εκκρεμότης; Ερωτήματα, εις τα οποία η απάντησις δεν δύναται να είναι άμεσος και επιπολαία»

ΠΡΩΪΝΗ

 • ΑΓΡΥΠΝΟΙ ΦΡΟΙΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑΣ

«Άς συνεορτάσωμεν σήμερον, ως εμπρέπει εις ελευθέρους Λαούς την επέτειον της παλινορθώσεως του θρόνου, ήτις τόσον μεγάλα και σπουδαία σημαίνει διά την ελευθερίαν και την ανεξαρτησίαν, και άγρυπνοι ας δώσωμεν εις τους εχθρούς της Φυλής και του Κράτους ημών να εννοήσουν, ότι είμεθα και θα παραμείνωμεν φρουροί των δικαίων ημών και κύριοι εις τον οίκον μας, ας αναπέμψωμεν δε ευχάς προς τον θεόν όπως σκέπη πάντοτε την Πατρίδα και την Εθνικήν Δυναστείαν»

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

 • ΠΕΡΙ ΔΥΣΦΟΡΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

«Δυσφορία υφίσταται βέβαια. Οι αγνοί ιδεολόγοι δυσφορούν. Αλλ’ οι αγνοί ιδεολόγοι πρέπει να μη λησμονούν ότι ο κ. Γούναρης έκτισεν το νέον κράτος με το υλικόν το οποίον του εδώκαμεν […] Ante portas Hannibal. Ο εχθρός είνε πάντοτε επί θύραις. Αυτό πρό πάντων δεν πρέπει να λησμονούν οι μέχρις ενός σημείου δικαίως δυσφορούντες»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

 • Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ

«Η έξωσις του βασιλέως Κωνσταντίνου, εχαιρετίσθη ως μία νίκη των δημοκρατικών ιδεών και ως αναστήλωσις των συνταγματικών ελευθεριών. Ωσαύτως η επάνοδος του βασιλέως Κωνσταντίνου εδοξάσθη διά τον αυτόν λόγον […] Σήμερον με την σειράν των οι βασιλικοί εορτάζουν την ελευθερίαν των. Και έχουν απολύτως δίκαιον, διότι απολαμβάνουν πάσης ελευθερίας διά να καταπατούν την ελευθερίαν»

 • ΑΚΤΙΔΕΣ ΕΛΠΙΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΚΡΙΠ

 • Η ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩΝ
 • Η ΗΜΕΡΑ ΕΓΓΙΖΕΙ

«Διότι έπρεπε να αισθανθώσιν ότι εάν ο Ελληνικός λαός ώφειλεν εις την χθεσινήν ημέραν την ελευθερίαν του, τον Βασιλέα του, αυτοί οι Βενιζελικοί οφείλουν την ύπαρξίν των! Εάν ο λαός έσωσε το Πολίτευμά του, αυτοί  έσωσαν το κεφάλι των! […] Είναι δε τόσον ανόητοι, ώστε δεν διακρίνουν ότι επέρχεται γοργή η στιγμή, καθ’ ην ένας απειλούμενος λαός έχει όλον το δικαίωμα και το επιτακτικόν καθήκον να τους ερωτήση : Κύριοι, έχετε καμμίαν σχέσιν με τον εχθρόν αυτόόν του Ελληνικού λαού, όστις κηρύσσει την Δημοκρατίαν ή όχι; Εάν δεν έχετε σχέσιν τινα, αποκηρύξατε τον κοινόν της ησυχίας μας εχθρόν. Εάν έχετε, τότε θα σας κηρύξωμεν ημείς εχθρούς μας! Η ημέρα αύτη εγγίζει»

ΣΦΑΙΡΑ

 • ΜΕΤΑ ΕΝ ΕΤΟΣ

«Όταν οι Σύμμαχοι εξηνάγκαζον τον Βασιλέα εις την υπερτάτην θυσίαν, να εγκαταλείψη και θρόνον και πατρίδα χάριν των υψηλοτέρων εθνικών συμφερόντων, ολόκληρος ο Ελληνισμός έκλαυσε μαζί Του και επένθει την απουσίαν Του, πλειότερον και από Αυτόν ακόμη, τον θρυλικόν μάρτυρα της ιδεωδεστέρας φιλοπατρίας […] Ευτυχώς η κακή εκείνη εποχή παρήλθεν ανεπιστρεπτεί πλέον και ο Άναξ, παρά ποτέ λατρευόμενος επανήλθεν εν μέσω του λαού Του»

 • Η ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ

Τα Αμερικανικά ναυπηγεία εργάζονται. Μερικοί αριθμοί νεοναυπηγηθέντων σκαφών

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ