Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Τρίτη 6 Ιουλίου 1921

Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Με καθυστέρηση αρκετών ωρών και μετά από μία περιπετειώδη διαδικασία επιβεβαίωσης της είδησης, η ελληνική κοινωνία ενημερώνεται για την κατάληωη της Κιουτάχειας. Μεγάλος ο ενθουσιασμός, ακόμη μεγαλύτερες οι προσδοκίες για τη συνέχεια…

Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Τρίτη 6 Ιουλίου 1921

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • Η ΠΡΩΤΗ ΝΙΚΗ

«Διά της καταλήψεως της Κιουταχείας η πρώτη περίοδος του Μικρασιατικού πολέμου, η παρουσιάζουσα και τας μεγαλειτέρας δυσχερείας, λόγω της εκτάσεως του μετώπου των επιχειρήσεων και του διαχωρισμού των ενεργουσών επιθετικών μονάδων δι’ ανυπερβλήτων εδαφικών φραγμών, ήχθη εις ευτυχές τέρμα. Ο πόλεμος θα συνεχισθή βεβαίως. Αλλ’ η πρόβλεψις περί συντόμου τερματισμού αυτού δεν πρέπει να θεωρηθή ως παρακεκινδυνευμένη»

 • ΤΡΙΤΗ ΕΚΔΟΣΙΣ. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΕΟΡΤΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΤΩΣΙΝ ΤΗΣ ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ. Ο Μ. ΒΕΖΥΡΗΣ ΕΖΗΤΗΣΕ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΙΝ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑΣ. Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΘΑ ΑΝΑΓΚΑΣΘΗ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΗ ΕΠΑΙΣΧΥΝΤΟΝ ΕΙΡΗΝΗΝ

Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Τρίτη 6 Ιουλίου 1921

ΑΣΤΡΑΠΗ

 • ΖΗΤΩ Ο ΣΤΡΑΤΟΣ

«Είνε όμως τρομερόν εις τόσον μεγάλας και ιεράς στιγμάς να γίνεται λόγος περί των κυβερνώντων σήμερον την χώραν και να εκφράζωνται αμφιβολίαι περί του τρόπου διαχειρίσεως παρ’ αυτών της νίκης. […] Τας στιγμάς ταύτας, τας κατ’ εξοχήν κρισίμους και ιεράς, όλοι οι πραγματικοί Έλληνες μίαν και μοναδικήν έχομεν υποχρέωσιν, την υποχρέωσιν όπως δεηθώμεν προς τον μέγαν της Ελλάδος Θεόν (…) όπως ενισχύση και ενδυναμώνη αυτούς εν τω ιερώ υπέρ πίστεως και πατρίδος αγώνα»

 • ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑ

«Η Κιουτάχεια, την οποίαν σκιάζει την στιγμήν ταύτην η γαλανόλευκος, σκορπίζουσα την ελευθερίαν και την ισοπολιτείαν εις πάντας τους κατοικούντας αυτήν, ανεξαρτήτως θρησκεύματος η οποία φιλοξενεί τον Διάδοχον του Ελληνικού Θρόνου εντός δε μικρού και αυτόν τον υπερένδοξον Βασιλέα των Ελλήννω, η Κιουτάχεια, η δόξα αύτη της Ελλάδος, υπήρξεν ο τάφος της βαρβαρότητος»

Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Τρίτη 6 Ιουλίου 1921

ΕΘΝΟΣ

 • Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ

«Η Ελλάς απήντησεν όπως γνωρίζει ν’ απαντά εις τους εχθρούς της και εις τους φίλους των εχθρών της, τους σπεύσαντες να προεξοφλήσουν ταπεινωτικήν υποταγήν της εις τους όρους επαισχύντων διπλωματικών παζαρευμάτων. […] Οι μαχόμενοι εις την καρδίαν της Ανατολής διά των επικών κατορθωμάτων των ανοίγουν ευρυτάτην την οδόν προς εκπλήρωσιν των εθνικών ιδεωδών. […] Έργον δε των σημερινών Κυβερνητών είνε να επιτύχουν την αποτίμησιν των πολεμικών επιτυχιών εις διπλωματικάς τοιαύτας»

Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Τρίτη 6 Ιουλίου 1921

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΝ ΚΥΜΑΤΙΖΕΙ Η ΚΥΑΝΟΛΕΥΚΟΣ. ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΑΓΓΕΛΜΑ ΜΕΤΕΔΟΘΗ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΟΥ ‘’ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ’’. Η ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ. ΑΙ ΔΥΟ ΠΟΛΕΙΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΥΝ

«Η Βουλή εφωταγωγήθη αμέσως, η συνεδρίασις διεκόπη τιμής ένεκεν, και μικροδιαδηλώσεις ήρχισαν να διασχίζουν την πόλιν εν ζητωκραυγαίς. Η κίνησις εις την πόλιν παρετάθη και μετά το μεσονύκτιον, εις τα θέατρα δε πατριωτικαίσκηναί έλαβον χώραν μέσω ακρατήτου ενθουσιασμού»

Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Τρίτη 6 Ιουλίου 1921

ΕΜΠΡΟΣ

 • Η ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑ ΚΑΤΕΛΗΦΘΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ 3 Μ.Μ. Η ΘΑΝΑΣΙΜΟΣ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΙΣ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΑΛΑΓΓΩΝ ΜΑΣ. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΝΙΚΗΣ. ΜΟΝΑΔΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑ.
 • ΟΙ ΝΙΚΗΤΑΙ ΤΗΣ ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ!

«Η Κιουτάχεια έπεσε! Και μετ’ αυτής σωριάζεται εις ερείπια ολόκληρον το Κεμαλικόν κράτος, του σκότους, της σφαγής, της τυραννίας. Η Άγκυρα καταποντίζεται και μετ’ αυτής όλοι οι Τουρκόφιλοι κύκλοι οίτινες είχον οπλίσει και κατευθύνει την αιμοσταγή χείρα του κεμάλ κατά της Ελλάδος, κατά των χριστιανικών λαών, κατά της ειρήνης και του πολιτισμού»

 • Ο ΠΡΩΤΟΣ ΘΡΙΑΜΒΟΣ. Η ΚΥΑΝΟΛΕΥΚΟΣ ΚΥΜΑΤΙΖΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΝ!
 • Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΟΦΙΑΝ

«Δεν είνε μόνον το Μέτωπον του Κεμάλ, το οποίον θραύουν αι άθραυστοι Ελληνικαί λόγχαι. Με αυτό το κτύπημα συντρίβεται επίσης το Βουλγαρικόν Μέτωπον, το οποίον ήτο έτοιμον να κινηθή εναντίον μας εις πρώτην Κεμαλικήν επιτυχίαν»

Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Τρίτη 6 Ιουλίου 1921

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

 • ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΝ

«Απόγονοι τιμίων και γενναίων, αλλ’ ατυχησάντων προγόνων, ανιστάμεθα ισχυροί, θεληματικοί, μαχητικοί και ανακτώμεν την κληρονομίαν μας με την βοήθειαν του Θεού και την ισχύν των όπλων μας. Καμμία ανθρωπίνη δύναμις δεν θα δυνηθή να ανακόψη τον δρόμον μας, διότι όλοι οι βραχίονες είνε έτοιμοι να υψωθούν τιμωροί, αμείλικτοι, αλλά και εκδικηταί τρομεροί. Βασιλεύς γενναίος, αλλά και σοφός, Λαός ενθουσιώδης, αλλά και μεγαλόψυχος, στρέφουν τα βλέμματα εκεί όπου από τόσων αιώνων ουδέποτε έπαυσε προσατενίζων ο Ελληνισμός. Προς την Κων/πολιν»

 • Η ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΕΜΑΛ

Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Τρίτη 6 Ιουλίου 1921

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 • Η ΕΠΟΠΟΙΪΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ. Ο ΑΓΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΝ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ – ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΣΥΝΤΡΙΒΟΝΤΑΙ. Η ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ

«Η Εθνοσυνέλευσις της Αγκύρας συνεκλήθη εσπευσμένως εις μυστικήν συνεδρίασιν και συνεζήτησε κεκλεισμένων των θυρών. Εν μέσω απολύτου σιγής ανεγνώσθησαν τηλεγραφήματα εκ του μετώπου και εκθέσεις των Τούρκων σωματαρχών, οι οποίοι αφηγούνται τα απογοητευτικά διά την Τουρκίαν πολεμικά γεγονότα και τας νίκας του Ελληνικού στρατού»

Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Τρίτη 6 Ιουλίου 1921

ΠΑΤΡΙΣ

 • Ο ΝΕΟΣ ΠΕΡΙΦΑΝΗΣ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ Μ. ΑΣΙΑΝ. Η ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑ ΠΕΡΙΣΦΙΓΧΘΕΙΣΑ ΠΑΝΤΑΧΟΘΕΝ ΚΑΤΕΛΗΦΘΗ ΠΡΟΧΘΕΣ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ. Ο ΕΧΘΡΟΣ ΠΑΝΙΚΟΒΛΗΤΟΣ ΦΕΥΓΕΙ. Η ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ

«Την είδησιν της πτώσεως έλαβεν ο ασύρματος, διαβιβαζομένην εκ Σμύρνης προς την εφημερίδα ‘’Νεολόγον’’ της Κωνσταντινουπόλεως. […] Η Κυβέρνησις, μέχρι της μεσημβρίας εστερείτο οιασδήποτε σχετικής επιβεβαιώσεω, περί τας πρώτας δε μεταμεσημβρινάς ώρας ο κ. Πρωθυπουργός εδήλωσε, κατόπιν συνεννοήσεώς του μετά της Σμύρνης, ότι η είδησις δεν είνε εισέτι ακριβής. Περί την 5 μ.μ. νέα είδησις της αυτής πηγής, προερχομένη την φοράν αυτήν εκ του Γενικού Στρατηγείου και αγγέλλουσα την πτώσιν της Κιουταχείας […] Και την φοράν αυτήν η είδησις διεψεύσθη»

 • ΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΣ. ΑΓΩΝ ΑΦΑΝΤΑΣΤΩΣ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ

Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Τρίτη 6 Ιουλίου 1921

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 • Ο ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ‘’ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ’’ ΑΝΗΓΓΕΙΛΕ ΧΘΕΣ ΤΗΝ ΠΡΩΪΑΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΙΝ ΤΗΣ ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑΝ ΤΗΝ 14ΗΝ (2 Μ.Μ.) ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΕΙΣΗΛΘΟΝ ΧΘΕΣ ΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ ΕΙΣ ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΝ. Ο ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝ ΤΗ ΠΟΛΕΙ. Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ

Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Τρίτη 6 Ιουλίου 1921

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

 • ΕΝΙΚΗΣΑΜΕΝ

«Ανεστήσαμεν την προσφιλή παράδοσις του Μαρμαρωμένου Βασιληά, και είδομεν το ξίφος ενός νέου Κωνσταντίνου να ανοίγη τον δρόμον της ανταποδόσεως, την οποίαν ώφειλεν η φυλή εις την ηρωϊκήν θυσίαν του τελευταίου των Παλαιολόγων. Προητοιμάσαμεν την νέαν άνθησιν του ‘’Ελληνικού θαύματος’’»

 • Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

«Η Κιουτάχεια έπεσε και εκ της αγγελλομένης στρατιωτικής καταστάσεως του εχθρού ο πόλεμος δύνατα να θεωρηθή ΩΣ ΛΗΞΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ. Αι εφεξής επιχειρήσεις του Ελληνικού στρατού είνε έργον σαρώθρου»

Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Τρίτη 6 Ιουλίου 1921

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

 • ΤΑ ΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΑ ΚΑΠΝΑ

«Δύο σύγχρονοι ανακοινώσεις εκ Λονδίνου και εξ Αλεξανδρείας, αμφότεραι εξ αστικής πηγής, πληροφορούν την Κυβέρνησιν ότι τα Ελληνικά καπνά μένουν αζήτητα κατά εκατομμύρια λίτρας εις τας σπουδαιοτέρας αγοράς της καταναλώσεως των καπνών μας, ότι η έλλειψις ζητήσεως αυξάνει καθημερινώς, ότι η έλλειψις αύτη οφείλεται εις το ανεπεξέργαστον των καπνών, πράγμα που ελαττώνει την αξίαν των, καθιστών αυτά κατωτέρας ποιότητος»

Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Τρίτη 6 Ιουλίου 1921

ΣΚΡΙΠ

 • Η ΚΙΟΥΑΧΕΙΑ ΚΑΤΕΛΗΦΘΗ ΤΗΝ 3ΗΝ Μ.Μ. ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. Ο ΕΧΘΡΟΣ ΥΠΟΧΩΡΕΙ ΕΦ’ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΚΑΤΑΔΙΩΚΟΜΕΝΟΣ. ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΟΣ ΟΡΜΗ ΤΩΝ ΓΕΝΝΑΙΩΝ ΜΑΣ. Η ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ
 • ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ

«Το Καραχισάρ χθες, η Κιουτάχεια σήμερον, το Εσκή ΣΕχήρ αύριον, παρέρχονται ως λεπτομέρειαι! Αποτελούν μεν βεβαίως ενδόξους σελίδας, αλλά ο Ελληνισμός διψά σήμερον διά μεγάλα αποτελέσματα. Αποβλέπει δε προς εν και μόνον σημείον, την κατασυντριβήν και τελείαν εκμηδένισιν του εχθρού όπως καταστή ούτος ανίκανος να βλάψη ή να απειλήση εις το μέλλον»

Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Τρίτη 6 Ιουλίου 1921

ΣΦΑΙΡΑ

 • Ο ΠΡΩΤΟΣ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ ΘΡΙΑΜΒΟΣ. Η ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑ ΕΠΕΣΕ!

«Διότι η πτώσις της Κιουταχείας ενώ αφ’ ενός εξυψοί το ακμαίον ηθικόν του στρατού μας, μαχομένου ήδη μετά πλειοτέρας ορμής και περιφρονήσεως προς τον εχθρόν, αποθαρρύνει αφ’ ετέρου και συντρίβει τελείωε το ηθικόν των Κεμαλικών στρατιών, αι οποίαι ελαχίστην πλέον θ’ αντιτάξουν άμυναν, τελικώς αποκαρδιωμέναι εκ του πρώτου τούτου, τόσον δυσκόλου θριάμβου»

 • ΝΑΥΤΙΛΙΑ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. Η κρίσις της ναυτιλίας εν Βελγίω. Επερώτησις εν τη Βουλή. Η Βελγική βιομηχανία προοδεύει

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr
Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube
Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος