Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Τρίτη 27 Ιουλίου 1921

Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Οι εργασίες της Διάσκεψης των Συμμάχων στο Παρίσι ξεκίνησαν σε ένα μάλλον δυσμενές για τα ελληνικά συμφέροντα περιβάλλον. Η αγγλογαλλική διένεξη επί του θέματος της Σιλεσίας δεν βοηθά στη συνεννόηση των δύο αυτών δυνάμεων για εξεύρεση λύσης στο Ανατολικό. Στο εσωτερικό της χώρας, ο κυβερνητικός Τύπος συντηρεί το κλίμα διχασμού, ενώ η ελληνική διπλωματία παραμένει ανενεργή καλυπτόμενη στις στρατιωτικές επιτυχίες…

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

«Και εφόσον ο έλεγχος, το μοναδικόν μέσον αποκαθάρσεως, ασκείται κατά το πλείστον από χείρας ασθενείς, η ελπίς δια την βελτίωσιν του κλάδου εναπόκειται μοναδικώς εις τα εν αυτώ υγιά στοιχεία, τα οποία και αρκετόν αριθμόν είναι και αγωνιζόμενα μετά σθένους δι’ όσων μέσων παρέχει ο δικαστικός οργανισμός, θα κατορθώσουν συν τω χρόνω την απομάκρυνσιν εκείνων, οίτινες κατά λάθος βέβαια ευρέθησαν επί της δικαστικής έδρας»

ΑΣΤΡΑΠΗ

 • Η ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ

«Η οξύτης της αντιθέσεως των Συμμάχων επί του ζητήματος της Σιλεσίας δεν επιτρέπει σήμερον την ψύχραιμον συζήτησιν περί της Ελληνοτουρκικής διαφοράς. Άλλοτε επεζητούμεν την παρεμβολήν του Ανατολικού εις στιγμάς καθ’ ας η Αγγλογαλλική διάστασις εθεωρείτο ότι εύρισκεν έδαφος συμβιβασμού εις την περί των ζητημάτων της Ανατολής συζήτησιν. Σήμερον όμως δεν ευχόμεθα τοιούτον τι. Διότι οι όροι μετεβλήθησαν εντελώς»

ΕΘΝΟΣ

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΟΥ κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ. Η ΚΑΤΑΤΡΟΠΩΣΙΣ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ

«Ήδη, εξηκολούθησεν ο κ. Θεοτόκης, δύναται να λεχθή ασφαλέστατα, ότι ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ δεν υφίσταται πλέον. […] Δέον να σημειωθή ότι ο Κεμαλικός στρατός παρουσιάζει ήδη μωσαϊκόν. […] Και η τοιαύτη σύνθεσις του εχθρικού στρατού δεν είνε δυνατόν παρά να αποβή εις βάρος του. […] Ημείς βεβαίως δεν θα υποβάλωμεν προτάσεις ειρήνης. Εάν όμως μας γίνουν τοιαύται, καθ’ οιονδήποτε τρόπον, τότε, βεβαιωθήτε, ότι γνωρίζομεν πλήρως τι πρέπει να κάμωμεν. Αι θυσίαι αι μέγισται, τας οποίας υπέστη ο Ελληνικός Λαός δεν θα αποβούν επί ματαίω»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • Ο ΚΕΜΑΛ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ. Ο ΙΣΜΕΤ ΕΠΑΥΘΗ. Η ΑΜΥΝΑ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ

«Επείγουσαι πληροφορίαι εξ Ανατολής αγγέλλουν, ότι οι Κεμαλικοί αναπτύσσουν πυρετώδη δραστηριότηα εν αναμονή ενδεχομένης ελληνικής προελάσεως προς Άγκυραν. […] Την αρχιστρατηγίαν του στρατού ανέλαβεν ήδη αυτοπροσώπως ο Μουσταφά Κεμάλ»

 • ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

«Και αληθές μεν είνε ότι τας δηλώσεις ταύτας επανέλαβεν η ιταλική διπλωματία απειράκις έκτοτε, διακηρύττουσα, διά λόγων πάντοτε, ότι προσωρινώς μόνον κατέχει την Δωδεκάνησον, αληθές όμως επίσης είνε, ότι, λησμονούσα αυτάς και εκμεταλλευομένη εκάστοτε περιστάσεις, κατακρατεί και εκμεταλλεύεται την Δωδεκάνησον επί εννέα και ήμισυ ολόκληρα έτη υπό διαφόρους μορφάς!»

 • ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΝ ΕΠΟΠΟΙΪΑΝ. ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΝ ΤΟΥ ΙΠΠΙΚΟΥ

ΕΜΠΡΟΣ

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΤΟΥ ΡΩΫΤΕΡ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ. ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ;
 • ΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ ΠΡΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ΟΥΔΕΤΕΡΑΣ ΖΩΝΗΣ

«Οφείλομεν ν’ αναγνωρίσωμεν, ότι αντιθέτως προς την μακαριότητα της Ελληνικής Κυβερνήσεως, ήτις αναπαύεται ήσυχος επί των δαφνών του Ελληνικού στρατού, η Υψηλή Πύλη εν πλήρει και αδιακόπω αρμονική συνεννοήσει μετά της Αγκύρας, παρά το τρομερόν κτύπημα, όπερ εθρυμμάτισε το Μέτωπον του Κεμάλ, διατηρεί ουχ ήττον όλην την διπλωματικήν της ευστροφίαν και σατανικότητα διά της οποίας προσπαθεί να ελαττώση την εκ της Τουρκικής ήττης εντύπωσιν, να ανακόψη το περαιτέρω έργον του Ελληνικού στρατού, να κρατήση άθικτον το διπλωματικόν της Μέτωπον»

 • ΟΙ ΕΝΔΟΞΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΙ. 1204 ΝΕΚΡΟΙ – 5265 ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΙ
 • ΤΙ ΕΧΑΣΕΝ Ο ΚΕΜΑΛ. Η ΑΚΡΙΒΗΣ ΕΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΕΛΑΣΙΝ

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

 • ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΙΡΗΝΙΚΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΙΝ

«Μόνον όταν καταλάβωμεν την Άγκυραν και όταν ταπεινώσωμεν ολοκληρωτικώς και στρατιωτικώς και πολιτικώς τον Κεμαλισμόν, και περιβάλλωμεν εντός σιδηρού κλοιούν την Κων/πολιν, τότε μόνον θα τείνωμεν ευμενές το ους εις προτάσεις ειρήνης. Απέναντι δολίων και κακοπίστων εχθρών, δεν είνε δυνατόν να αποσύρωμεν τον δάκτυλον από την σκανδάλην του όπλου, ουδαμώς δε είνε διατεθειμένη ούτε η στρατιωτική Ελλάς να επιτρέψη, αλλ’ ούτε η πολιτική να προσέξη προτάσεις ειρηνικής μεσολαβήσεως, εφ’ όσον ο εχθρός δεν περιαχθή απέναντι ημών εις πλήρη στρατιωτικήν ταπείνωσιν και εις ολοκληρωτικήν πολιτικήν εξουθένωσιν»

 • Η ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

ΕΣΤΙΑ

 • ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΗΡΩΪΚΩΝ ΕΥΖΩΝΩΝ ΜΑΣ. Η ΑΝΕΛΠΙΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΧΗ
 • ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ !

«Την ιδίαν στιγμήν, καθ’ ην χθες ο κ. Γούναρης ανεκοίνωνεν εις τας Αθήνας ότι το Ανατολικόν ζήτημα δεν θα συζητηθή εις το Ανώτατον Συμβούλιον των Παρισίων, την ιδίαν στιγμήν ο κ. Τσάμπερλαιν εις την Βουλήν των Κοινοτήτων, απαντών εις επερώτησιν, εβεβαίωνεν ότι το Ανατολικόν θα συζητηθή εις το Παρίσι»

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 • ΤΑ ΝΕΩΤΕΡΑ ΑΠΟ Ο ΜΕΤΩΠΟΝ. Ο ΚΕΜΑΛ ΔΙΕΤΑΞΕΝ ΤΗΝ ΕΚΚΕΝΩΣΙΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΞΕΙΝΟΥ

«Αγγέλλεται εκ του εσωτερικού της Ανατολής ότι πάσαι αι προσπάθειαι του Κεμάλ προς νέαν στρατολογίαν απέτυχον. Οι κληθέντες ετράπησαν εις τα όρη»

 • ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΑΓΡΟΤΑΙ

ΠΑΤΡΙΣ

 • ΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΓΟΗΤΡΟΝ

«Το Βασιλικόν γόητρον όμως δεν έχει, ούτε την πρόθεσιν, ούτε την δύναμιν να φθείρη η ‘’Πατρίς’’, όπως δεν έχει, ούτε την ικανότητα να το προβιβάση. Διότι απλούστατα το γόητρον των θεσμών, όπως και των ατόμων, μειώνεται ή προάγεται εξ αυτής και μόνης της δράσεώς των, αναδεικνυομένης υπέρ πάσαν δημοσιογραφικήν τυμπανοκρουσίαν»

 • ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΟΙΪΑΝ ΤΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ. ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Η ΕΝΔΟΞΟΣ ΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΠΙΚΟΥ ΜΑΣ. ΠΩΣ ΔΙΕΣΚΟΡΠΙΣΕ ΤΟΝ ΕΧΘΡΟΝ ΜΕ ΓΥΜΝΗΝ ΤΗΝ ΣΠΑΘΗΝ

Η ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ ΤΗΣ ΑΣΠΡΗΣ ΣΠΗΛΙΑΣ. ΟΙ ΚΑΒΑΛΛΑΡΕΟΙ ΠΕΖΟΜΑΧΟΥΝΤΕΣ. ΟΝΟΜΑΤΑ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ. ΤΟ ΗΡΩΪΚΟΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΖΗΡΑ. ΠΩΣ ΕΜΑΤΑΙΩΘΗ ΤΟ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ. ΤΡΙΑΚΟΣΙΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΣΠΑΘΙΣΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΟΚΤΑΚΟΣΙΟΙ ΗΧΜΑΛΩΤΙΣΘΗΣΑΝ

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 • Η ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΣ

«Μ’ όλα ταύτα πρέπει να θεωρηθή αληθώς ως ευτύχημα, ότι η νέα αύτη συνδιάσκεψις ευρίσκει τον στρατόν μας νικητήν και κύριον της εν Ανατολή καταστάσεως.

 • Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΖΗΤΗΣΕΝ ΕΙΡΗΝΗΝ. ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΙΑΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ. Ο ΑΓΓΛΟΣ ΑΡΜΟΣΤΗΣ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ. Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ΠΑΡΕΣΧΕΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΙΝ. Η ΑΓΓΛΙΑ ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΙΝ, ΑΛΛ’ ΟΧΙ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ

ΠΡΩΤΕΟΥΣΑ

 • Η ΝΕΑ ΣΥΝΘΗΚΗ

«Δεν δύναται δε η Ελλάς να θεωρήση εαυτήν δικαιωθείσαν αν η ΝΕΑ ΣΥΝΘΗΚΗ δεν επανορθώση όσα εις βάρος μας ηργάσατο μία προηγουμένη συνθήκη. Εφ’ όσον όλα τα Σερβικά και όλα τα Ρουμανικά όνειρα εξεπληρώθησαν και εφ’ όσον Ρουμανία και Σερβία επολλαπλασιάσθησαν η Ελλάς ήτις συνέβαλεν ολιγώτερον εις την νίκην και η οποία διεξήγαγε νέον ιδικόν της πόλεμον χάριν της αποκαθάρσεως της Ανατολής δικαιούται νομίζομεν ν’ αξιώση παν ό,τι αδιαμφισβητήτως ανήκε και ανήκει εις αυτήν»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

 • ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΩΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΤΑΣ
 • ΠΩΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΕΚΒΙΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΑΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥΣ. ΜΙΑ ΑΜΙΜΗΤΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

ΣΚΡΙΠ

 • ΤΑΔΕ ΛΕΓΕΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ

«Ο Βενιζέλος όστις τόσον καλά γνωρίζει να παίζη το πρόσωπον του μνηστήρος των εκατομμυρίων, λησμονεί και πάλιν να παρουσιασθή ως διεκδικητής της Κων/πόλεως. Παθαίνει όχι πλέον αμνημοσύνην, αλλ’… αφασίαν! Και κάτι πλέον. Υφίστατο νευρικήν ταραχήν όταν τω ανέφερον περί Κων/πόλεως. Και ενταύθα μεν από της Βουλής εχαρακτήριζε την μεγάλην ιδέαν ως προγονοπληξίαν! Εις δε την Θεσσαλονίκην απαντών προς τινα όστις ανέφερε την Κων/πολιν λέγει : ‘’Έχομεν τώρα και τους Παλαιολόγους!’’ Αυτή είνε η πολιτική του βενιζέλου σχετικώς με την Κων/πολιν. Αυτά δε λέγει η ιστορία»

ΣΦΑΙΡΑ

 • ΗΡΧΙΣΕ ΤΟ ΑΛΛΗΛΟΦΑΓΩΜΑ

«Χαρακτηριστικόν της ανεπανορθώτου συμφοράς του κεμαλικού στρατού κατά τας μέχρι τούδε διεξαχθείσας Ελληνοτουρκικάς μάχας, είνε το αρχίσαν μεταξύ των επισήμων Τουρκικών κύκλων αλληλοφάγωμα. […] Παρά τους ταρταρινισμούς του όμως φαίνεται πλέον οριστικώς, ότι ο Κεμάλ έχασε παντελώς το ηθικόν του και διέψευσε τας προσδοκίας Ευρωπαϊκών τινών κύκλων, οίτινες εβασίσθησαν επί των φαμφαρονσμών του»

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ