Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Τρίτη 26 Οκτωβρίου 1921

Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Δημοσιεύματα του ξένου Τύπου πληροφορούν περί ‘’της κατ’ αρχήν αποδοχής υπό του κ. Γούναρη της μεσολαβήσεως των Δυνάμεων εις την Ελληνοτουρκικήν διαφοράν’’. Η γαλλο-κεμαλική συμφωνία έχει δημιουργήσει αρνητικό περιβάλλον μεταξύ των συμμαχικών δυνάμεων και τα δημοσιεύματα θέλουν την Αγγλία να παρεμβαίνει προκειμένου να καμφθούν οι ελληνικές αντιρρήσεις ή επιφυλάξεις. Το ζητούμενο φαίνεται ότι είναι η διατύπωση των όρων…

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΕΩΣ

«Δεν είνε δυνατόν εισέτι να κρίνωμεν μετά θετικότητος εις ποίας προβλέψεις, εις ποίας ελπίδας και εις τίνας υπολογισμούς ανταποκρίνεται η γενομένη υπό του κ. Πρωθυπουργού δήλωσις περί της κατ’ αρχήν αποδοχής της μεσολαβήσεως. […] Δεν επιτρέπεται συνεπώς εκ της προτάσεως του κ. Πρωθυπουργού να προσδοκώμεν άμεσα αποτελέσματα. […] Ο Ελληνικός λαός μίαν και μόνην λύσιν δύναται να θεωρήση ως ικανοποιητικήν και σώζουσαν την πατρίδα. Την άμεσον συνομολόγησιν της ειρήνης. Και ταύτην αναμένει εναγωνίως»

ΑΣΤΡΑΠΗ

 • ΑΣ ΤΟ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΘΑΡΡΟΣ

«Τα έθνη δεν αγωνίζονται να συλλάβουν χιμαίρας. Γνώμων της ζωτικότητός των είνε η προσαρμογή των εις τας εκάστοτε πραγματικότητας και κριτήριον της προόδου των, η θετικότης εις τας πολιτικάς επιδιώξεις των. Και ο Ελληνικός λαός, μηδεμίαν τρέφων υπόληψιν εις τους τύπους, αποβλέπει μόνον εις την ουσίαν και αρκείται εις την κατάστασιν, ην παράγει η κατ’ ουσίαν ικανοποίησις των αξιώσεών του. Ο κ. Γούναρης έχει όλην την δύναμιν να θραύση μερικάς προλήψεις. Ας το πράξη με θάρρος»

ΕΘΝΟΣ

 • ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

«Το επαναλαμβάνομεν : Πρέπει να συνέλθη το Κόμμα εις συνέδριον και εκεί να διαγραφή η στάσις του. Πρέπιε να παύση η νάρκη και η αποχαύνωσις. Το Κόμμα οφείλει, έχει το καθήκον, είνε υπόχρεων, να ΕΡΓΑΣΘΗ και να ΔΡΑΣΗ εντός των ορίων, άτινα του παρέχει το πολίτευμα. Άλλως θα είνε ανάξιον της ιστορίας του και του μεγάλου Αρχηγού του. Θα ήτο ανάξιον ν’ ατενίση εν τω μέλλοντι εις την Αρχήν»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΟΚΕΜΑΛΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ.

ΤΑ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ. Η ΠΕΡΙΒΟΗΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΙΟΥΣΟΥΦ-ΚΕΜΑΛ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΝ ΜΠΟΥΓΙΟΝ

«Δημοσιεύομεν σήμερον επί λέξει το επίσημον κείμενον της Γαλλοκεμαλικής συμφωνίας ήτις τοσούτον εδημιούργησε θόρυβον και τόσον περιέπλεξε την εν Ευρώπη κατάστασιν. […] Εις το τέλος της συνθήκης παραθέτομεν και την περίφημον επιστολήν του Γιουσούφ κεμάλ προς τον κ. Μπουγιόν, διά της οποίας ο υπουργός των Εξωτερικών της κεμαλικής Κυβερνήσεως εκφράζει την ελπίδα, ότι η Γαλλία θα υποστηρίξη τας κεμαλικάς διεκδικήσεις»

ΕΜΠΡΟΣ

 • Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΑΤΑΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΙΝ. ΕΠΙ ΠΟΙΑΣ ΒΑΣΕΩΣ ΣΥΜΠΙΠΤΟΥΝ ΤΑ ΑΓΓΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ
 • ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΕΩΣ

«Εφ’ όσον λοιπόν το καλύπτον τον διπλωματικόν ορίζοντα ζήτημα είνε η διαπιστωθείσα μεταξύ των δύο Δυτικών Δυνάμεων εξ αφορμής της συμφωνίας της Αγκύρας, και εφ’ όσον ο ορίζων επί του μεγάλου τούτου και κρισίμου σημείου μένει ακόμη συγκεχυμένος και απειλητικός, δεν νομίζομεν ότι δύναται να γίνη σοβαρός λόγος περί μεσολαβήσεως των Δυνάμεων. Τοιαύτη μεσολάβησις προϋποθέτει πλήρη ομοφωνίαν των Συμμάχων. Αλλά η ομοφωνία αύτη ακριβώς αυτάς τας ημέρας υφίσταται τον μάλλον επικίνδυνον κλονισμόν, διά να μη είπωμεν ότι υπέστη ολικήν έκλειψιν»

 • ΑΙ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΤΙΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

 • ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

«Προ μιάς ειρήνης δικαίας και ειλικρινούς η Ελλάς ουδέποτε θα αποτρέψη το πρόσωπον. Αλλά προς τοιαύτην ειρήνην ΟΥΔΕΠΟΤΕ θα οδηγήση την Ελλάδα μία ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΙΣ, εάν δε αληθώς προυτάθη τοιαύτη μεσολάβησις, ουδέποτε θα καρποφορήση. Ίσως δε η πρότασις αύτη εάν εγένετο, θα εγένετο μόνον και μόνον με την προπεποίθησιν, ότι θα ναυαγήση ταχέως και ασφαλώς, ναυαγούσα δε θα αφαιρέση από των εχθρών ημών εν επιχείρημα καθ’ ημών, και όπερ το σπουδαιότερον, θα αφαιρέση από την γαλλικήν πολιτικήν, το προσωπείον με το οποίον ενεφανίζετο, όχι απέναντι ημών, αλλ’ απέναντι των συμμάχων της και προ παντός της Αγγλίας»

 • ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ

ΕΣΤΙΑ

 • Η ΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ

«Το Ανατολικόν ζήτημα, αιώνιον και πατροπαράδοτον, επλησίασε μίαν στιγμήν προς την οριστικήν του λύσιν. Διά να συμβή τούτο εχρειάζετο μία συρροή περιπτώσεων, η οποία σπανίως απαντάται εις την ιστορίαν. Εχρειάζετο να συμφωνήσουν απολύτως μεταξύ των αι Μεγάλαι Χιστιανικαί Δυνάμεις, των οποίων η διαφωνία και αι αντικρούσεις συνετήρησαν τον Τούρκον εις την Ευρώπην δυναστεύοντα Χριστιανούς […] Από την παράτασιν της Ευρωπαϊκής ανωμαλίας μόνον οι μοιρολάτραι είνε δυνατόν να περιμένουν αποτελέσματα αγαθά διά την Ελλάδα. Όλος ο άλλος κόσμος, ο σκεπτόμενος, εύχεται να επιβληθή η Αγγλική θέλησις διά να μετριάση τους όρους μιας συνθήκης, η οποία στρέεφται κυρίως κατά της Ελλάδος»

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 • Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ
 • ΘΑ ΔΙΑΣΠΑΣΘΗ Η ΑΓΓΛΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ;

Ο κ. ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΑΠΕΔΕΧΘΗ ΚΑΤ’ ΑΡΧΗΝ ΤΗΝ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΙΝ. ΣΥΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΩΡΑ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

«Περαιτέρω, ο αρθρογράφος λέγει, ότι ο κ. Γούναρης ΑΛΕΔΕΧΘΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΚΑΤ’ ΑΡΧΗΝ την μεσολάβησιν των συμμάχων κατά τας συνδιαλέξεις του εις Ντόουνινγκ Στρήτ. Καταλήγων σε προσθέτει τα εξής : ‘’Το Φόρεϊν Όφις συζητεί νυν μετά της Ελληνικής αποστολής τον τρόπον της εξευρέσεως της βάσεως επί της οποίας θα διατυπωθούν αι προτάσεις των συμμάχων. Εν πάση περιπτώσει το ζήτημα τούτο θα εξαρτηθή εκ της τροπής, ην θα λάβουν σχετικαί συνομιλίαι μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας»

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ

 • ΕΠΕΔΟΘΗ Η ΕΓΓΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ
 • ΩΡΑ 5Η ΠΡΩΪΝΗ. Η ΑΓΓΛΟΓΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΠΛΟΚΗ ΚΑΘΙΣΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑΝ ΠΑΡΑΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ κ. ΓΟΥΝΑΡΗ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ. ΑΝΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ ΠΡΟΣ ΔΙΑΛΛΑΓΗΝ

«Η δημιουργηθείσα όμως Αγγλογαλλική περιπλοκή θα καταστήση αναγκαίας νέας συνδιαλέξεις του κυρίου Γούναρη μετά του Άγγλου πρωθυπουργού και του λόρδου Κώρζον. Ένεκα τούτου θεωρείται ενδεχόμενον ν’ αναβληθή η αναχώρησις αυτού. […] Η ‘’Ηχώ των Παρισίων’’ βεβαιοί ότι το Φόρεϊν Όφφις προέβη εις ενεργείας υπέρ της ειρήνης και επέτυχε να καταστήση διαλλακτικήν την Ελληνικήν αντιπροσωπείαν»

ΠΑΤΡΙΣ

 • ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΠΙΦΥΛΑΞΙΣ

«Αλλ’ όταν ο κ. Γούναρης έπνιξε την ‘’αυτοτέλειαν’’ εις τα ύδατα του πειραϊκού λιμένος διά να εκκινήση προς τας Ευρωπαϊκάς πρωτευούσας και εζήτησεν ήδη την μεσολάβησιν των Δυνάμεων, την οποίαν, κληθείς άλλοτε, ηρνήθη, δεν νομίζομεν ότι εκυπηρετούν την νέαν του πολιτικήν οι δημοσιογράφοι του, οι οποίοι εξακολουθούν αμεταβλήτως την παλαιάν τακτικήν του διερεθισμού μεταξύ των Δυνάμεων. Όχι άπαξ ο κυβερνητικός Τύπος διεψεύσθη εις την εσωτερικήν κατανάλωσιν της ελαφράς αισιοδοξίας και πολάκις μέχρι τούδε έπιεν η Κοινή Γνώμη ικανά ποτήρια απογοητεύσεων. Και η πικρά αύτη πείρα προσφάτου εισέτι παρελθόντος, είναι ικανή να καταστήση πάντα αρειμάνειον συζητητήν, συνετώτερον και επιφυλακτικώτερον εις ό,τι αφορά την Αγγλο-Γαλλικήν διαφοράν»

 • Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ

Εις ποία αγωνίσματα καταγίνονται ιδιαιτέρως αι γυναίκες. Τα επιχειρήματα υπέρ του γυναικείου αθλητισμού. Αι Γαλλίδες πρωταθλήτριαι

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 • ΠΡΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΝ

«Ως εξελίσσονται τα πράγματα, το ζήτημα τίθεται μεταξύ Λονδίνου και Παρισίων ως εξής : Αν η Γαλλία επιμείνη θεωρούσαν έγκυρον την υπ’ αυτής κυρωθείσαν συμφωνίαν, δεν δύναται πλέον να συνεργασθή μετά της Αγγλίας ως ανιδιοτελής κριτής εις το Ανατολικόν. Και τότε εκάστη των τριών Συμμάχων Δυνάμεων θ’ απέκτα πλήρη ανεξαρτησίαν ενεργείας εν Ανατολή, ήτις όμως θ’ απέβαινεν ούτω πεδίον πολιτικής διαπάλης, πολλαχώς επιζημίου διά πάντας ανεξαιρέτως τους ενδιαφερομένους»

ΠΡΩΪΝΗ

 • Η ΑΓΓΛΟΓΑΛΛΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ

«Αλλά το κατασκεύασμα των κ.κ. Μπουγιόν-Κεμάλ-Μπριάν, δεν πλήττει μόνον καιρίως τον Ελληνισμόν (…) αλλ’ έρχεται να πλήξη καιριώτατα τας θεμελιώδεις γραμμάς της Ανατολικής πολιτικής της Αγγλίας. […] Η υποβόσκουσα διάστασις ανήλθεν εις την επιφάνειαν, η δε προκαλούσα εν τη περιπτώσει ταύτη, είνε η Γαλλία. Η Αγγλία συνηθίζει προκαλουμένη να κατέρχεται εις την πάλην βραδέως, αλλά περιεσκεμμένως, όπως συνηθίζει αντί ενός ραπίσματος να ανταποδίδη δύο»

 • Ο ΒΕΝΙΖΕΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΞΕΝΟΙ

  

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

 • ΑΙ ΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«Γνωρίζομεν άλλως τε ότι το Ελληνικόν μέτωπον είνε ακλόνητον και ότι δεν χρειάζονται μεγάλαι θυσίαι διά να μείνωμεν εκεί όπου θα χρειασθή αύριον να μείνωμεν, διά να προστατεύσωμεν την ζώνην των ημετέρων διεκδικήσεων. Μη αποκρούσαντες την μεσολάβησιν κατά Μάρτιον δεν έχομεν λόγους να την αποκρούσωμεν σήμερον. Αρκεί οι όροι αυτής αν μη θέτουν εις κίνδυνον την ζωήν, την τιμήν, την περιοουσίαν των Ελλήνων τους οποίους απελευθερώσαμεν»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

 • ΕΡΓΑΤΕΣ ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΕ ΚΑΘΕ ΘΥΣΙΑ ΤΗΝ ΡΩΣΣΙΑ ΤΩΝ ΣΟΒΙΕΤ
 • ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥ

«Ο ελληνικός λαός βλέπει πλέον καθαρά και αντιλαμβάνεται, ότι όλος ο όψιμος φιλειρηνισμός τόσον του βενιζελικού όσον και του βασιλικού τύπου, των τελευταίων ημερών, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια προσπάθεια των φαύλων αστικών κομμάτων, που είναι εξ ίσου υπαίτια και εξ ίσου υπεύθυνα της σημερινής καταστροφής του. […] Και δεν θα γελασθή πλέον. Γιατί η πλάτη του δεν σηκώνει άλλην, ούτε ‘’βραχείαν’’, ούτε ‘’εσχάτην’’ πολεμική περιπέτεια»

 • ΤΟ ΤΡΙΤΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣ

ΣΚΡΙΠ

 • ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΙΝ
 • ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗΝ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΩΝ
 • ΕΙΝΕ ΙΔΙΚΑ ΜΟΥ !

«Εννέα ακριβώς έτη μετά την απόκτησιν της Θεσσαλονίκης, εν ακριβώς έτος μετά την ανάκτησιν των πολιτικών του ελευθεριών, ο Ελληνικός λαός διακρίνει ήδη μέσα εις τα σκότη της διπλωματίας την φωτεινήν οδόν, ήτις τον οδηγεί προς το τέρμα του : Άλλην μίαν φοράν βραβεύονται ήδη και πάλιν αι πεποιθήσεις του. Και χαιρετίζων τους εκ Λονδίνου οιωνούς και πανηγυρίζων δύο ενδόξους επετείους, αναφωνεί : Είναι ιδικά μου!»

 • Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ. ΠΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΕΝΟΧΗ ΤΗΣ. ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ