Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Τρίτη 18 Ιανουαρίου 1922

Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Νέα παράταση της αβεβαιότητας, με την αναβολή της Διάσκεψης των Παρισίων προκειμένου να εξετασθούν οι γαλλικές προτάσεις. Μία ακόμη απόδειξη ότι οι διαφορές Αγγλίας – Γαλλίας, που προέκυψαν μετά την υπογραφή της γαλλοκεμαλικής συνθήκης παραμένουν άλυτες…

ΑΘΗΝΑΙ

 • ΔΙΑΤΙ ΕΔΩΡΗΣΑΜΕΝ ΤΗΝ Β. ΗΠΕΙΡΟΝ

«Ο τότε πρωθυπουργός ανέτρεπε προφανώς από βάσεως το πρόγραμμα της ‘’Ηνωμένης’’. Ετόλμα να ομιλήση και περί Βορείου Ηπείρου ενώ πρόσφατος ακόμη ήτο η θερμή φιλοξενία της αδελφής Ιταλίας! Κάτω λοιπόν ο Ράλλης. Εζήτει πολιτικήν συμμαχικήν. Εζήτει εις ακέραιον την συνθήκην των Σεβρών, ηρνείτο να ξιφουλκήση άνευ συμμαχικής εντολής, ήθελε και βορειοηπειρωτικήν ενέργειαν δυσαρεστούσαν την Ιταλίαν. Να φύγη λοιπόν»

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΘΗ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΘΕΣΙΣ ΜΑΣ

«Και διά μεν τους Συμμάχους και δι’ εκείνους ακόμη εξ αυτών οίτινες παρίστανται ως ευμενώς ενδιαφερόμενοι διά την Ελληνικήν υπόθεσιν, η παράτασις αύτη της εκκρεμότητος και η αναβολή των οριστικών λύσεων είνε δυνατόν ν’ αποβαίνη εις την εξυπηρέτησιν των συμφερόντων των, εν πάση όμως περιπτώσει δεν φαίνεται διακυβεύουσα ταύτα σοβαρώς. Δι’ ημάς όμως υπάρχει εν όριον αντοχής και οικονομικής και ηθικής ανυπέρβλητον […] Η δε νέα πολεμική περίοδος πρέπει να εύρη την Ελλάδα έχουσαν ειλημμένας τας αποφάσεις της, αλλά και εξησφαλισμένα τα μέσα της εκτελέσεως αυτών»

ΕΘΝΟΣ

 • ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΣΗ ΠΟΤΕ

«Την ‘’πικράν αλήθεια’’, ότι από την πορσεχή Διάσκεψιν των υπουργών εν Παρισίοις ‘’θα εγκαταλειφθούν εις χείρας των Τούρκων οι χριστιανικοί πληθυσμοί’’. ‘’τους προδίδουν και πάλιν οι Ισχυροί’’. […] Δεν θα το πιστεύση, όχι, ποτέ, το Ελληνικόν Έθνος, ότι το αναμένει από την συνείδησίν σας και από την δικαιοσύνην σας και από τον φιλελληνισμόν σας και από τον πολιτισμόν σας και από την τιμή σας τοιαύτη απόφασις»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • Ο κ. ΠΟΥΑΝΚΑΡΕ ΕΔΕΧΘΗ ΕΙΣ ΑΚΡΟΑΣΙΝ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΝ
 • ΕΡΩΤΩΜΕΝ

«Είνε δυνατόν να παραμείνη έστω και επί μίαν ημέραν, έστω και μίαν ώραν, έστω και επί εν λεπτόν ακόμη πρωθυπουργός ο κ. Γούναρης, όταν τόσας συνεσσώρευσε συμφοράς; Όταν τόσας άλλας μας επιφυλάσσει συμφοράς; […] Δεν υπάρχει λοιπόν καμμία δύναμις, η οποία να υπενθυμίση εις τον κ. Γούναρην, ότι οφείλει ν’ απέλθη της αρχής το ταχύτερον, μετά τα όσα κατά της Ελλάδος απειργάζετο;»

ΕΜΠΡΟΣ

 • Η ΑΥΡΙΑΝΗ ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΑΝΕΒΛΗΘΗ
 • Ο κ. ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΥΠΕΒΑΛΛΕΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΠΟΥΑΝΚΑΡΕ
 • ΕΛΛΑΣ Ο ΦΥΛΑΞ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ

«Η Ελλάς, ήτις διά του αίματος και του οβολού των τέκνων της απέδειξε τρία ήδη έτη ότι είνε ικανή να εξασφαλίση την ασφάλειαν Στενών και Κων/πόλεως και να επιβάλη και τηρήση τάξιν της μάλλον ευνόμου και εκπολιτιστικής διοικήσεως εις την απέραντον χώραν, ην κατέχει (…) είνε η μόνη δύναμις ήτις δικαιούται ν’ αξιωθή της εμπιστοσύνης των Δυνάμεων διά την μόνιμον φρούρησιν των Στενών, προσκυρουμένης διεθνώς της εγκαταστάσεώς της και επί των Μικρασιατικών ακτών των Στενών και της Προποντίδος»

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

 • ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΣ ΓΟΥΝΑΡΗ ΠΟΥΑΝΚΑΡΕ

«Εις το Συνέδριον των Παρισίων δεν θα συμμετείχεν η Ελλάς, ενώ εις την Γένουαν θα παρακαθήση. Επίσης εις την Γένουαν θέλουν παρακαθήση εν τω Συνεδρίω και οι αντιπρόσωποι των Βαλκανικών. […] Συνεπώς η αναβολή οφείλει να κριθή, ως αληθώς είνε, ωφέλιμος τουτέστιν, διά την ευτυχή διευθέτησιν των εθνικών ζητημάτων. […] Ο Λαός δεν πρέεπι να απατάται εκ των ψευδών φημών και των συκοφαντικών δημοσιευμάτων. Πρέπι να γνωρίζη, ότι αι εθνικαί υποθέσεις ευρίσκονται εις καλήν οδόν και εις καλάς χείρας, η δε παράτασις της επιλύσεως και της διευθετήσεως αυτών, προέρχεται εκ του μεγέθους του διεξαγομένου αγώνος»

ΕΣΤΙΑ

 • Η ΕΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

«Η εκλογή του Οικουμενικού Πατριάρχου Μελετίου Δ’ (…) ενίσχυσε την ελπίδα της πραγματοποιήσεως της ενώσεως της Αγγλικανικής μετά της Ορθοδόξου Εκκλησίας εν Αμερική και εν Αγγλία. […] Είνε δε ευνόητον οποίαν ωφέλειαν δύναται να προξενήση η ένωσις εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν και εις το Ελληνικόν Έθνος, διότι αι συνέπειαι δεν θα είνε μόνον καθαρώς θρησκευτικαί και εκκλησιαστικαί. […] Η Αγγλία ορθόδοξος και ομόδοξος προς την Ελληνικήν Ανατολήν θ’ αποβή δι’ αυτήν κολοσσιαία πνευματική δύναμις»

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ

 • ΜΙΑ ΚΑΘ’ ΥΠΟΘΕΣΙΝ ΑΦΗΓΗΣΙΣ

«Κατά πάσαν δυνατήν πιθανότητα, ο κ. Πουανκαρέ θα εξέθηκεν εις την Ελληνικήν Αποστολήν τας αρίστας και όλως προστευτικάς και πλήρεις αγνού και αφιλοκερδούς ενδιαφέροντος της Γαλλίας έναντι της Ελλάδος διαθέσεις […] Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αποστολής θα ετόνισεν αναμφιβόλως ότι εν Ελλάδι επικρατεί πλήρης πεποίθησις εις τα φιλοδίκαια αισθήματα της Γαλλίας […] Τερματίζων όθεν τον λόγον ο Αρχηγός της Ελληνικής Αποστολής θα έσπευδε να εκφράση εκ των προτέρων τας ευχαριστίας της Ελλάδος διά το ενδιαφέρον της Γαλλίας […] Και ταύτα κατ’ αφήγησιν υποθετικήν μεν, αλλά κατά πλήρη πιθανότητα μικρόν απέχουσαν των τελεσθέντων και διαμειφθέντων»

ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

 • ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

«Συνεπώς η μεταστροφή των Δυνάμεων, ιδίως της Αγγλίας, η οποία ενεθάρρυνε την Ελλάδα, όπως αποβιβασθή κατέληξεν εις αληθή ‘’προδοσίαν’’. Η Ανατολή δεν θα ειρηνεύση, αν μη οι Σύμμαχοι επανορθώσουν τας συνεπείας και διαγράψουν τα προσχήματα της ‘’προδοσίας’’ ταύτης. Δεν θα ειρηνεύση άνευ της Ελληνικής συνδρομής, άνευ της Ελληνικής δράσεως, άνευ της επιστέψεως των Ελληνικών πόθων»

 • ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ

ΠΑΤΡΙΣ

 • ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ

«Ας αρθούν λοιπόν αι παρεξηγήσεις μεταξύ Κρήτης και του λοιπού Κράτους, διά να αποκατασταθή ευκολώτερον η τάξις τη συνδρομή πάντων των Κρητών, ανεξαρτήτως πολιτικών φρονημάτων, διότι πάντες ποθούν την ειρήνην και την ασφάλειαν. Αλλά διά να αρθούν αι παρεξηγήσεις πρέπει να αρθούν τα εξαιρετικά μέτρα, τα οποία λαμβάνονται κατά της Κρήτης και κατά των Κρητών και να εννοηθή, ότι η Κρήτη δεν κατεκτήθη, αλλά ηλευθερώθη με τους αγώνας της και τας μεγάλας θυσίας της τας οποίας συνέδραμε το ελεύθερον Βασίλειον διά να αποτελέση μετ’ αυτής εν ενιαίον και ομοιόμορφον σύνολον»

 • Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 • ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΙΝ ΜΙΑΣ ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ

«Η πιθανωτέρα προϋπόθεσις ότι η Διάσκεψις των Παρισίων δεν θα τερματίση, αυτή, την Ανατολικήν εκκρεμότητα και ότι θα επακολουθήση βραδεία κατά το μάλλον ή ήττον συζήτησις των συμμαχικών αντιγνωμιών επί τε της βάσεως και των λεπτομερειών μιας λύσεως, ουδαμώς θα ηδύνατο να δικαιολογήση αδρανή του αποβησομένου αναμονήν. […] Δι’ ημάς, η ασφαλεστέρα πολιτική μέχρι της επιτεύξεως πλήρους συμμαχικής συμφωνίας εφ’ όλων των λεπτομερειών της λύσεως του Ανατολικού είναι η διατήρησις της στρατιωτικής ημών υπεροχής επί του Κεμάλ και η εν ενότητι ψυχική ένταις πάσης δυνατής προσπαθείας προς αντιμετώπισιν των εξελιχθησομένων και το εις το επί του Βοσπόρου πολιτικόν μέτωπον»

ΠΡΩΙΝΗ

 • Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΜΑΣ

«Εις την ψυχήν του Ελληνισμού υπερεπληρώθη σήμερον το ποτήριον της πικρίας και της αγανακτήσεως και είνε αποφασισμένος να κραυγάση προς τους εχθρούς του, ό,τι και άλλοτε είπεν, αλλά και έπραξε. Θέλετε να με αδικήσετε, ορίστε να το πράξετε. Θέλετε να με εκβάλλεται των εδαφών μου, ορίστε να το επιχειρήσετε. […] Έχω φρουρόν την λόγχην μου και την εθνικήν ψυχήν μου. Διά της βίας και των αγώνων έζησα διά μέσου τεσσαράκοντα αιώνων, διά της βίας των αγώνων θα κατακτήσω την αύριον, όπως κατέκτησα την χθες»

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

 • ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΕΣ ΤΟ ‘’ΝΟΝ ΠΟΣΣΟΥΜΟΥΣ’’

«Το πρόβλημα της ειρήνης εν τη Ανατολή θα ηδύνατο να αχθή προς την λύσιν του μόνον διά της καταλύσεως της Κεμαλικής οργανώσεως. Μόνον διά της διαλύσεως ενός στρατού ο οποίος είνε διαρκής απειλή διά την ειρήνην. […] Εφ’ όσον υπάρχει αμφιβολία διά την άσκησιν πιέσεως επί του δυστροπούντος αντάρτου, εφ’ όσον ενισχύονται αι ελπίδες του περί συνεχίσεως των διαφωνιών (…) δεν υπάρχει πιθανότης ότι ο άνθρωπος της Αγκύρας θα υποκύψη εις τας συστάσεις των Συμμάχων. Εκτός αν τουπροταθούν όλα τα αδίκως αξιούμενα. Οπότε δεν θα υποκύψωμεν ημείς προβάλλοντες το ‘’νόν πόσσουμους’’»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

 • Η ΡΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ

«Το Κόμμα μας εδήλωσεν ήδη καθαρώς την γνώμην του επί του Ανατολικού ζητήματος εν πλήρη αρμονία προς την Κομμουνιστικήν πολιτικήν. Η σημερινή εξάρτησις της λύσεως της Ανατολικής κρίσεως εκ των χειρών της Ρωσσίας δικαιώνουσα την πολιτικήν και αποτελούσα μίαν άλλην χρεωκοπίαν της εγκληματικής ————– πολιτικής της Κυβερνήσεως θα δώση εις τον ελληνικόν λαόν το δίδαγμα ότι άνευ της Ρωσσίας αληθής ειρήνη μόνιμος και δικαία δεν είνε δυνατόν να πραγματοποιηθή πουθενά»

ΣΚΡΙΠ

 • ΟΙ ΘΡΑΚΕΣ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
 • ΦΑΥΛΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

«Αναβάλλοντες οι Σύμμαχοι την λήψιν της αποφάσεως και αλλοιούντες την τελευταίαν στιγμήν τον χαρακτήρα της Διασκέψεως, δημιουργούν τον κίνδυνον της επαναλήψεως νέων αιματηρών αγώνων τους οποίους αδύνατον, η Ελλάς ιδίως, ν’ αποφύγη, μη δυναμένη να συνθηκολογήση υφ’ ούς όρους θέτους οι ηττημένοι της Αγκύρας. Όλαι αι προσπάθειαι όθεν προς ειρήνευσιν καταλήγουν εις ένα φαύλον κύκλον, εκ του οποίου άγνωστον πώς θα ήτο δυνατόν να εξέλθουν οι περιπλακέντες εν αυτώ»

 • Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΖΗΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΑΛΛΑΓΗΝ

ΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΝ ΑΓΓΛΟΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΗΝ

ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΑ ΟΜΟΣΗ ΠΙΣΤΙΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ

ΔΙΑΛΥΣΙΣ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΧΡΟΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΑΜΝΗΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΣΦΑΙΡΑ

 • Η ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΥΗΣ

«Εάν η Αμερική δεν μετάση εις την Διάσκεψιν και εξακολουθήση την πολιτικήν της απομονώσεως, η Διάσκεψις της γενούης θα αποτύχη και δεν θα ήνε αύτη άλλο τι ή το προοίμιον νέας Διασκέψεως»

 • ΚΙΝΗΣΙΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ