Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 1922

Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Ενώ συνεχίζεται η διπλωματική διελκυστίνδα Αγγλίας – Γαλλίας επί του Ανατολικού, τα νέα στοιχεία που προστίθενται στον γεωπολιτικό ‘’λαβύρινθο’’, εντείνουν την ανησυχία στην ελληνική κοινή γνώμη. ‘’Διότι, μα την αλήθειαν, σήμερον εις τα όμματα παντός Έλληνος, αλλά και παντός πεπολιτισμένου ανθρώπου, η επίσημος Γαλλία παρουσιάζεται ως Τουρκικωτέρα και αυτής της Αγκύρας’’…

ΑΘΗΝΑΙ

 • Ο ΣΤΑΜΠΟΛΙΝΣΚΙ ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΘΡΑΚΗΝ. Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ

«Ο Βούλγαρος πρωθυπουργός θέλει Θράκην διά της μεθόδου της εξόδου εις το Αιγαίον. Δεν τω αρέσκει η ελευθέρα δίοδος. Θέλει προσάρτησιν και του αναλόγου εδάφους. Διά να επιτύχη τούτο κάμνει και τον φιλέλληνα και ολίγον τον ‘’τυραννομάχον’’»

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • ΑΙ ΔΗΜΟΚΟΠΙΑΙ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΡΧΟΝΤΩΝ

«Κατά τας υπαρχούσας ενδείξεις, η κυβερνητική κρίσις φαίνεται εγγίζουσα. Θα εκραγή δε πιθανώς άμα τη εξ Ευρώπης επανόδω του κ. Πρωθυπουργού, πεισθέντος ίσως και αυτού του ιδίου ότι η διατήρησίς του εις την αρχήν θ’ απέβαινεν επί ζημία των συμφερόντων του έθνους. […] Οι παρασκευαζόμενοι διά την διαδοχήν της σημερινής Κυβερνήσεως θα έπρεπεν, επί του παρόντος τουλάχιστον και εφ’ όσον εξακολουθούν αι διπλωματικαί διαπραγματεύσεις, να εκθέσωσι τας γνώμας των και το πρόγραμμά των επί των άλλων ζητημάτων, των απασχολούντων την δημοσίαν γνώμην, των επίσης κεφαλαιώδους σημασίας, ως το οικονομικόν»

 • ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΧΑΟΣ – ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

ΕΘΝΟΣ

 • Η ΘΡΑΚΗ

«Αλοίμονον εις την ανθρωπότητα και τον πολιτισμόν της, εάν βραβευθούν η βαρβαρότης και η προδοσία ! Ο Θρακικός και μετ’ αυτού σύμπας ο ελληνικός λαός το διακηρύσσουν ενώπιον Θεού και ανθρώπων : Ουδεμία δύναμις είνε ικανή να τοις επιβάλη την απώλειαν των κεκτημένων. Και η απλή προσπάθεια θ’ απετέλει το έναυσμα νέας παγκοσμίου πολεμικής πυρκαϊάς !»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΙΝ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ. ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΟΣ ΟΜΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΘΡΑΚΙΚΟΝ

«Όσον αφορά την επανάληψιν των εχθροπραξιών εν Μικρά Ασία κατά το προσεχές έαρ, ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Θ’ ΑΝΑΛΑΒΩΣΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΝ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, διότι κρατεί η πεποίθησις ότι μία νέα επίθεσις, απαιτούσα θυσίας εις άνδρας και πυρομαχικά δεν θα ηδύνατο να φθάση εις ευτυχή έκβασιν»

 • ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ

«Η Κυβέρνησις απέδειξεν, ότι το εσωτερικόν μέτωπον την απησχόλει περισσότερον του εξωτερικού, του πολεμικού, και δεν εδίστασε να θυσιάση εις εσωτερικούς σκοπούς πολύτιμα χρηματικά μέσα, δι’ ων θα συνεπληρούτο και θα εστεφανούτο η πολεμική ενέργεια, εάν τα μέσα ταύτα ήθελον χρησιμοποιηθή αποκλειστικώς διά τον πολεμικόν σκοπόν, καθάπερ ην επιβεβλημένον υπό των εθνικών περιστάσεων. Η διασπάθισις αύτη των οικονομικών δυνάμεων της χώρας και η άστοχος χρησιμοποίησις αυτών εξησθένησαν τα νεύρα του πολέμου»

ΕΜΠΡΟΣ

 • Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΜΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗΝ ΒΟΥΛΗΝ
 • ΟΥΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΝ ΘΡΑΚΙΚΗΣ ΓΗΣ

«Η Αγγλία, εμμένουσα εις την διατήρησιν του εδαφικού καθεστώτος της Θράκης, θα ηδύνατο μόνον να εξετάση το ζήτημα της ελαφράς μετατοπίσεως των συνόρων περί την Τσατάλτζαν. […] Και πώς υπό το πρόσχημα της δήθεν κινδυνευούσης ασφαλείας αυτής θα ήτο επιτετραμμένον ν’ ακρωτηριασθή από του Θρακικού κοσρμού το τρίγωνον Πήδημα-Τυρολόης-Ραιδεστού ή Ηρακλείας, όταν διά της Συνθήκης των Σεβρών ορίζεται και αφοπλίζεται ασυγκρίτως βαθυτέρα Θρακική ενδοχώρα, φθάνουσα σχεδόν μέχρι της γραμμής Αίνου-Μηδείας, ακριβώς διά την ασφάλειαν των Στενών, άρα και της Κων/πόλεως;»

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

 • ΤΟ ΞΥΛΟΚΟΠΗΜΑ ΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ

«Οι Αμυνίται υπερέβησαν τους Τούρκους. Επιτίθενται δημοσία και κακοποιούν και ξυλοκοπούν αγρίως Ιεράρχας, μόνον και μόνον, διότι οι Ιεράρχαι ούτοι δεν εγένοντο τυφλά όργανα των ορέξεών των και των αντεθνικών συμφερόντων των και διότι επανελθόντες εις Κωνσταντινούπολιν ήσαν αποφασισμένοι να ζητήσουν εξηγήσεις, πώς ο Μεταξάκης αυτοανηγορεύθη Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως με τέσσαρας μόνον ψήφους, ενώ έπρεπεν εις την ψηφοφορίαν να μετάσχουν 69 εν όλω Μητροπολίται»

ΕΣΤΙΑ

 • ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ ΒΡΑΔΥΝΑΣΑ

«Τους συνένωσεν η άρνησις, και όχι η θέσις. […] Το ηνωμένον συγκρότημα, ευρεθέν παρ’ ελπίδα εις την αρχήν, μη έχον αυτό κανέν πρόγραμμα, αντιληφθέν εν τη εξουσία διαφορετικά τα πράγματα αφ’ ό,τι ήθελε να τα βλέπη όταν ευρίσκετο εις την αντιπολίτευσιν, υιοθέτησε το πρόγραμμα των προκατόχων του. […] Γνωρίζομεν ότι όταν ο κ. Γούναρης εδήλωσεν ότι, θα εξακολουθήση την εκστρατείαν, υπήρξαν οπαδοί του, οι οποίοι τον κατηγόρησαν ότι παρέβη τα συμφωνηθέντα κατά τας προηγουμένας συνεννοήσεις. Αλλά κανείς δεν ωμίλησε δημοσία. Τώρα εμφανίζονται ένας-ένας, αλλ’ η εμφάνισις γίνεται πολύ αργά»

 • Η ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ Π. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 • ΕΝΑΙ Η ΓΑΛΛΙΑ ΑΥΤΗ ;

«Ουδέ αγνοούν σήμερον οι Έλληνες ότι αν σήμερον η Ελλάς, καίπερ νικήσασα κατά την κοινήν νίκην και συντελέσασα υπέρ αυτής, καίπερ νικήσασα και κεχωρισμένως τον εναπολειφθέντα με το όπλον ανά χείρας εχθρόν, εκλαμβάνεται ως ηττηθείσα και κινδυνεύει να απολέση εκ των χειρών της τα λάφυρα της νίκης, το κακόν τούτο οφείλεται κατά πολύ εις την Γαλλίαν των Μπουγιών και των Εμπέρτ, οίτινες εστήριξαν την Τουρκόφιλον δράσίν των επί της μετανοεμβριανής μεταβολής. Αλλ’ η μεταβολή αύτη έπρεπε, επετρέπετο να ωθήση την Γαλλίαν εις την σημερινήν της στάσιν;»

 • Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ. ΤΙ ΔΙΑΔΗΛΟΙ Ο ΘΡΑΚΙΚΟΣ ΛΑΟΣ. ΟΥΤΕ ΣΠΙΘΑΜΗ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ

 • ΠΟΙΑ ΟΛΑ ;

«Ουδείς εισηγείται ως πολιτικήν, την εγκατάλειψιν της Μ. Ασίας. Εάν επέλθη η συμφορά αύτη θα είνε τούτο όχι πολιτική, αλλά αποτυχία της πολιτικής. Και ενώ το ενδεχόμενον τούτο κρατεί εν αγωνίά την Ελληνική ψυχήν, παρουσιάζεσθε έξαφνα μίαν πρωΐαν και μας αναγγέλλετε ότι δεν πρόκειται μόνον περί Μ. Ασίας αλλά και περί Θράκης. Αναμένομεν να μάθωμεν τι μέτρα λαμβάνονται προς αντιμετώπισιν ενός τοιούτου κινδύνου, και δεν βλέπομεν τίποτε»

ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

 • Ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ

«Άλλως τε κατά την στιγμήν ταύτην ενώ επιζητείται μία συμφωνία, είνε λογική η υπόθεσις ότι όλαι αι απόψεις έχασαν εκ της στερεότητός των και ότι το καλλίτερον δύναται να προέλθη εκ τινος συμβιβασμού. Αλλά δεν πρέπει ν’ αποκρυβή, ότι και οι συμβιβασμοί είνε δύσκολοι, μεταξύ τόσων στοιχείων, παρόντων και απόντων, τα οποία ευρίσκονται εις αντίθεσιν τριών δηλ. Μ. Δυνάμεων, Δύο Τουρκικών Κυβερνήσεων, της Ελλάδος, και εις το βάθος όλου του Ισλαμισμού»

ΠΑΤΡΙΣ

 • Ο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΕΝ ΘΡΑΚΗ

«Και συνταράσσεται ο Θρακικός λαός απ’ άκρου εις άκρον και διαμαρτύρεται εντονώτατα, και δυσφορεί και κατά της ιδέας ακόμη παρομοίας αδικίας. Όσοι δεν έζησαν υπό τον Τουρκικόν ζυγόν, όσοι δεν εγένοντο αυτόπται μάρτυρες της Βουλγαρικής κατοχής επί Βαλκανικού πολέμου, όσοι δεν υπέστησαν τους εξοντωτικούς διωγμούς και τας απελάσεις της κακούργου Νεοτουρκικής σπείρας, όσοι δεν έζησαν τας αγωνιώδεις στιγμάς σφαγών, δηλώσεων και καταστροφών (…) έχει πολύ δίκαιον να μη εννοή και να μη αισθάνεται το βαρύ πένθος και την θανάσιμον αγωνίαν υφ’ ων κατέχεται σήμερον η Θράκη»

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 • ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΘΑ ΕΧΗ ΤΟ ΕΘΝΟΣ

«Το Ανατολικόν θα ευρεθή εκκρεμές ακόμη κατά τον Μάρτιον και συνεπώς αι επιχειρήσεις θα επαναληφθούν. Επί ουδεμιάς θα στηριχθώμεν βοηθείας έξωθεν, δεν θα βασισθώμεν καν επί της βεβαιότητος εγκαίρου εξωτερικού δανείου. Ό,τι βέλτιον ήθελε προκύψει υπέρ τας προϋποθέσεις ταύτας, θα ήτο εις όφελος ημών. […] Το Έθνος δεν θ’ αρνηθή καμμίαν θυσίαν, όταν γνωρίζη ότι διά τοιαύτης θα κερδίση αυτό την δικαίαν ειρήνην, την οποίαν οι άλλοι δεν δύνανται να επιφέρουν εις την Ανατολήν»

ΠΡΩΙΝΗ

 • ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΙ ΣΕΡΒΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
 • Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΡΑΤΟΣ

«Ο Ελληνισμός δεν θα ανεχθή αδίκους κατ’ αυτού αποφάσεις, διότι και ουδείς έχει σήμερον την δύναμιν να επιβάλη εις αυτόν ταύτας. Αλλ’ οφείλει να αντιμετωπίση το ενδεχόμενον τοιούτων αποφάσεων μετά ψυχραιμίας και να διαχειρισθή τας δυνάμεις του μετά προορατικής θετικότητος. […] Η Ελλάς εννοεί να αγωνισθή μέχρις εσχάτων και διά την Μικράν Ασίαν και διά την Θράκην. Αυτό είνε το Εθνικόν πρόγραμμά της και αυτή είνε η θέλησις του Ελληνικού Λαού. Οι Λαοί δε, οι οποίοι λαμβάνουν την απόφασιν του θανάτου, νικούν και θριαμβεύουν»

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

 • ΣΥΜΜΑΧΟΙ Ή ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ;

«Η Γαλλία από της επομένης της ειρήνης είνε ο φυσικός αντίπαλος της Μ. Βρεττανίας. […] Η Γαλλία είνε μετά την καταστροφήν του Γερμανικού πολεμικού ναυτικού η Δευτέρα ναυτική δύναμις της Ευρώπης. […] Ως ηπειρωτική Δύναμις η Γαλλία είνε μέχρις αναρώσεως της Γερμανίας η σπουδαιοτέρα. […] Σήμερον λοιπόν –διότι πρόκειται περί της σήμερον- η Γαλλία ευρίσκεται εις πλεονεκτικήν θέσιν απέναντι της Αγγλίας. Εσωτερικοί εξ άλλου λόγοι παραλύουν την ενέργειαν του Φόρεϊν Όφφις εν τη Ανατολή»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

 • Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ

«Τα αντίπαλα αστικά Κόμματα, το βενιζελικόν αφ’ ενός και αφ’ ετέρου εκείνα που απετέλουν την μέχρι των εκλογών ‘’ηνωμένην’’, σπεύδουν να χωρίσουν τας απέναντι του Ελληνικού λαού ευθύνας των και αγωνίζονται να τας επιρρίψουν το ένα επί του άλλου, το μέν κυβερνών γουναρικόν κόμμα διά να διατηρηθή εις την εξουσίαν, τα δε άλλα διά να την καταλάβουν. Και εις τον αγώνα αυτόν που διεξάγουν εναντίον αλλήλων τα αστικά Κόμματα προς αλληλοκαταλογισμόν των κοινών ευθυνών, καταβάλλετια κάθε δυνατή προσπάθεια εξαπατήσεως του λαού και παραπλανήσεώς του ως προς τα πραγματικά αίτια, τα οποία ωδήγησαν εις την σημερινήν —————»

ΣΚΡΙΠ

 • Ο κ. ΡΟΥΦΟΣ ΜΕΤΑΒΑΙΝΕΙ ΑΡΜΟΣΤΗΣ ΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΝ
 • ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

ΣΦΑΙΡΑ

 • Η ΠΙΘΑΝΩΤΕΡΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ

«Η Γαλλία, διά νέου υπομνήματός της προς την Αγγλικήν Κυβέρνησιν επρότεινε την Δημαρχικήν αυτονομίαν της Σμύρνης και την διεθνοποίησιν των Στενών, την φύλαξιν των οποίων ν’ αναλάβη η Κοινωνία των Εθνών. Αλλά και τας νέας ταύτας προτάσεις, τας διαπνεομένας υπό του αυτού φιλοτουρκισμού, η Αγγλική Κυβέρνησις απέρριψε κατηγορηματικώς, υποδεικνύουσα το αδύνατον όχι της αποδοχής των, αλλά και της απλής συζητήσεώς των»

 • Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΛΗΞΑΝ ΕΤΟΣ 1921

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ