Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Τετάρτη 22 Ιουνίου 1922

Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Ο όρος ‘’διαρρύθμισις του Μικρασιατικού και Θρακικού’’, αποτελεί τη μοναδική, ουσιαστική πληροφορία που έχει επιτραπεί να διαρρεύσει αναφορικά με τις αποφάσεις που ελήφθησαν ομόφωνα από τους κυβερνητικούς παράγοντες στη σειρά συσκέψεων των τελευταίων ημερών. Όρος που προετοιμάζει ουσιαστικά την κοινή γνώμη για το τι ακολουθεί…

ΑΘΗΝΑΙ

 • Η ΝΕΑ ΡΟΠΗ

«Η σύμπραξις του μεγάλου Λαϊκού κόμματος προς την διασύρουσαν αυτό μικράν ομάδα, επήνεγκε τον κλονισμόν δι’ ου απεσείσθη η απάτη περί ευλαβείας προς την βούλησιν των πολλών εκ μέρους των ολίγων. Από γεγονότα τοιούτων περιφρονήσεων στρεφομένων εναντίον της ψυχής και της αξιοπρεπείας των λαϊκών αντιπροσωπειών, ενέσκυψαν, πολλάκις αι πανίσχυροι ροπαί προς αναδημιουργίας πολιτικάς. Τοιαύτης ακατανικήτου ροπής την επίδρασιν υφίσταται ήδη η ψυχή της Συνελεύσεως»

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

«Ωρισμέναι εντολαί, αλλά και ωρισμένα σφάλματα, διαπραχθέντα εν τη διαχειρίσει του εσωτερικού ζητήματος, έδωσαν την αφορμήν εις νέαν έξαψιν των πολιτικών παθών […] Αλλ’ απέναντι του λαού, ο οποίος εζήτησε ν’ αποκαταστήση την γαλήνην και την τάξιν εν τη Χώρα, απέναντι της μερίδος εκείνης της δημοσίας γνώμης, η οποία κατέβαλλε πάσαν προς τούτο προσπάθειαν, δεν είνε υπεύθυνοι πλέον διά την σημερινήν εσωτερικήν κατάστασιν οι κριθέντες και καταδικασθέντες. Είνε οι κυβερνήται, εις ούς παρεδόθη από είκοσι μηνών η διαχείρισις της λαϊκής εντολής»

ΕΘΝΟΣ

 • Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

«Πρέπει να διαλυθή η Συνέλευσις! Και πρέπει ο λαός να συγκροτήση νέαν αξίαν αντιπροσωπείαν με άνδρας, ικανούς ν’ αρθούν υπεράνω των παθών και του μίσους, ν’ αναζητήσουν δε ειλικρινώς τα μέτρα, δι’ ων θα επέλθη η κατά το δυνατόν βελτίωσις της δεινοτάτης θέσεως του έθνους και του κράτους. Αρκετά ωργίασεν επί της ελληνικής υπάρξεως και της τιμής ο μαύρος παλαιοκομματισμός»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • ΟΥΔΕΜΙΑ ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΑΚΡΙΣΕΩΝ. Η ΑΓΓΛΙΑ ΕΙΝΕ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΗ
 • Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΠΕΛΙΔΝΟΥ ΚΑΓΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

«Αλλ’ η Κυβέρνησις είχε καταστήσει γνωστόν παντού, ότι η καθεστωτική (ανάγν. Παλαιοκομματική) σκοπιμότης επέβαλλε την αντί πάσης θυσίας εγκάθειρξιν των δημοκρατικών. Και προς την σκοπιμότητα ταύτην συμμορφούμενος ο Εισεγγελεύς Γερακάρης διέταξε παρανόμως την βιαίαν πρπσαγωγήν των δημοκρατικών, όπως δικασθούν ενώπιον του Κακουργιοδικείου»

 • ΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΟΙ

ΕΜΠΡΟΣ

 • ΤΑ ΧΘΕΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ
 • ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΦΟΡΟΙ

«Ο κ. υπουργός μας παρηγόρησε μόνον με θεωρίας και με υποσχέσεις διά το μέλλον. Κατήνεγκε μετά τινος γενναιότητος την μάχαιραν την φορολογικήν, διά της μιάς χειρός, αλλά διά της ετέρας, παρά τας επισήμους επαγγελίας του κ. Αρχηγού του Μεταρρυθμιστικού κόμματος περί αυστηροτάτων οικονομιών, εξηκολούθησε να θωπεύη ως μετά των αυτών και η Κυβέρνησις του κ. Γούναρη περιπαθούς μερίμνης την ογκώδη κοιλίαν του κόμματος. Αυτή είναι ιερά και πρέπει να μείνη άθικτος και ανενόχλητος, όχι μόνον μη νηστεύουσα, αλλά και διαρκώς παχυνομένη εις το απέραντον τούτο Ελληνικόν βουστάσιον»

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

 • Η ΑΚΡΙΒΗΣ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΙΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΥΑΝΚΑΡΕ
 • ΤΟ ΝΕΟΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ

«Η διπλωματική ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΕΙΝΕ Ο ΤΑΦΟΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ. […] Είνε καιρός να ανακληθούν πάντες οι νεαροί αυτοί διπλωμάται, και ΝΑ ΣΟΒΑΡΕΥΘΩΣΙΝ ΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ της Κυβερνήσεως, προκειμένου σήμερον να ληφθώσι τελικαί διά την εθνικήν υπόθεσιν αποφάσεις, χρήζουσαι σθεναράς υποστηρίξεως εκ μέρους του διπλωματικού ημών Κέντρου και των αντιπροσώπων του»

 • Η ΑΛΗΘΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ Η ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ

ΕΣΤΙΑ

 • ΝΑ ΜΗ ΕΠΙΜΕΙΝΟΥΝ

«Ως έχουν δε σήμερον τα πράγματα εν τη Κυβερνήσει, αρκεί και απλή μνεία ενός ονόματος εν τη συζητήσει περί της συμπληρώσεως και της ενισχύσεως του διπλωματικού μετώπου διά να συνοφρυώση τον κ. υπουργκαι να καταστήση ‘’ανεπιθύμητον’’ τον φέροντα το όνομα τούτοόν των Εξωτερικών, να φέρη δάκρυα εις τους οφθαλμούς του κ. Δ. Γούναρη»

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 • Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ

ΑΠΕΛΟΓΗΘΗΣΑΝ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΩΜΙΛΗΣΕΝ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΥΣ. ΣΗΜΕΡΟΝ ΘΑ ΕΚΔΟΘΗ Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

 • Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ

Η ΑΓΓΛΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΑΜΕΙΛΙΚΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΝ. ΑΠΟΣΤΕΡΓΕΙ ΤΗΝ ΕΝΑΣΚΗΣΙΝ ΒΙΑΣ Η ΙΤΑΛΙΑ

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ

 • ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ‘’ΑΜΥΝΑΝ’’

‘’ΠΑΝΤΙ ΤΡΟΠΩ ΟΜΟΝΟΗΣΑΤΕ ΚΑΙ ΕΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΙΝ’’

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ‘’ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ’’ ΕΙΣ ‘’ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΝ’’

ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

 • ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 • Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝ ΤΩ ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΩ ΛΑΜΙΑΣ

«Η καταδίκη των κατηγορουμένων θα εσήμαινε την αυτοκτονίαν της Ελλάδος. Αλλ’ η Ελλάς δεν θέλει ν’ αποθάνη. Οι κατηγορούμενοι δεν φοβούνται την καταδίκην, αλλά ζητούν δικαιοσύνην και ισότητα. Ο πολιτικός έλεγχος δεν είνε αδίκημα»

ΠΑΤΡΙΣ

 • … Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΤΥΧΩΣ ΖΗ…

«Ώστε ατυχώς διά την Ελλάδα ζη ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο οποίος κατηνάλωσεν όλας τας δυνάμεις διά να δημιουργήση την Μεγάλην Ελλάδα; […] Αλλά ποίος ανήρ όλων των αιώνων και όλων των εθνών προσέφερε τας ιδικάς του υπηρεσίας και ποίος δύναται να σταθή τόσον ευθυτενής και τόσον υπερήφανος ενώπιον της Ιστορίας διά να λογοδοτήση ενώπιον αυτής; Ώστε ‘’ατυχώς’’ ζη ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ζη ‘’ευτυχώς διά την Ελλάδα ο κ. Γούναρης; Και ο κ. Στράτος; Και ο κ. Πρωτοπαπαδάκης; Και ολόκληρος η συνομοταξία των μεγάλων αυτών προσωπικοτήτων, αι οποίαι εγκληματούν συστηματικώς από είκοσι μηνών εις βάρος της Ελλάδος;»

ΠΡΩΪΝΗ

 • ΤΑΣ ΥΠΕΡΤΑΤΑΣ, ΑΛΛΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΘΥΣΙΑΣ

«Αρκεί η Κυβέρνησις της Χώρας να σπεύση εις την λήψιν αυτών των αποφάσεων, αι οποίαι θα τείνουν προς τερματισμόν της αδρανείας και επιτάχυνσιν της ειρήνης. Αυτό επιθυμεί ολόκληρον το Έθνος, και ο Βασιλεύς και ο Λαός. Τον πόθον αυτόν τρέφομεν πάντες, και αν ακόμη πρόκηται ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩΜΕΝ ΘΥΣΙΑΣ ΥΠΕΡΤΑΤΑΣ. Αλλά τας τελευταίας πλέον»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

 • Η ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ

Η ΡΩΣΣΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ – ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΘΕΙΣΑΙ ΞΕΝΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΠΩΣ ΕΙΝΕ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΠΕΛΘΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

 • ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ

ΜΕ ΠΟΙΑ ΜΕΣΑ ΕΠΕΔΙΩΚΕΤΟ Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΒΟΛΟΥ – ΜΙΑ ΚΑΚΟΗΘΗΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ

ΣΚΡΙΠ

 • ΥΠΕΒΛΗΘΗΣΑΝ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ
 • ΑΦΥΠΝΙΣΙΣ

«Εγκρίνομεν ότι ο λαός πρέπει ν’ αφυπνισθή, ν’ αφυπνίση αυτός εαυτόν, χωρίς τούτο να σημαίνη ότι αποδεχόμεθα την εις τον ύπνον ακουσίαν βύθισίν του […] Συναλλάσσεται η Κυβέρνησις! Αλλά μετά ποίων, ποίοι απαιτούν παρ’ αυτής; Ποίοι κατηγορούν δε αυτήν επί συναλλαγή; […] Ν’ αφυπνισθή ο λαός διά να κρίνη τας Κυβερνήσεις ή την Κυβέρνησιν. Αλλά προηγουμένως οφείλει αφυπνιζόμενος να κρίνη εαυτόν»

 • Ο ΑΓΡΟΣ

ΣΦΑΙΡΑ

 • ΑΙ ΤΕΛΙΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

«Προκειμένου όμως περί ‘’τελικών αποφάσεων’’ μη επιδεχομένων πλέον μεταβολήν, ο Ελληνικός λαός έχει την δικαίαν αξίωσιν να μάθη ποίαι ε΄΄ινε και πού οδηγούν αι αποφάσεις αυταί. Αρκετόν χρόνον εβάδισεν εις τα τυφλά και παρέσχεν εις την Κυβέρνησιν την τυφλήν του εμπιστοσύνην»

 • ΒΕΛΓΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ