Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Τετάρτη 21 Ιουλίου 1921

Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Η δημοσιοποίηση της επίσημης έκθεσης του Γενικού Επιτελείου για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο μικρασιατικό Μέτωπο ‘’λεπτομερής και αναλυτική, όπως είνε, (…) παρέχει πραγματικώς πολύτιμα στοιχεία κρίσεως’’ . Για το σκοπό αυτό ζητείται από την κυβέρνηση ‘’να διασκορπίση παντού την έκθεσιν του Επιτελείου’’. Η χώρα γιορτάζει τα γενέθλια του βασιλιά Κωνσταντίνου ‘’με μίαν κοινήν και φλογεράν ευχήν : ‘’Να μπη στην Πόλιν και να συνεχίση την διακοπείσαν λειτουργίαν της Αγ. Σοφίας’’…

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • ΤΡΙΤΗ ΕΚΔΟΣΙΣ. Η ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΝ ΤΗΣ 8ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

«Ήρχισαν ήδη αι συνεννοήσεις μεταξύ Λονδίνου και Ρώμης, αλλά θεωρείτι βέβαιον ότι η Αγγλική Κυβέρνησις θα ζητήση όπως η συζήτησις του ανατολικού παραπεμφθή εις ειδικήν Συνδιάσκεψιν, η οποία θα συζητήση κατ’ αρχήν εάν υπάρχη περίπτωσις αναθεωρήσεως της Συνθήκης των Σεβρών»

 • Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ

«Και μία ευχή βγαίνει σήμερον από τα στήθη του Ελληνικού λαού. Η ευχή όπως εορτάση την προσεχή επέτειον των γενεθλίων του Αυτοκράτωρ των Ελλήνων εις την Βασιλεύουσαν»

ΑΣΤΡΑΠΗ

 • ΑΙ ΙΤΑΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ

«Η παρατηρηθείσα εσχάτως τάσις προσεγγίσεως των αγγλοϊταλικών αντιλήψεων και κοινής αυτών κατευθύνσεως εις τα ζητήματα της Ανατολής δεν εδικαίωσε τας εκφρασθείσας προσδοκίας.

ΕΘΝΟΣ

 • Η ΛΗΣΤΕΙΑ

«Ομολογείται και από τους κυβερνώντας υπευθύνους και αυτή η αθλιότης. Εις το Κράτος δεν υπάρχει δημοσία ασφάλεια. Η ύπαιθρος χώρα τρομοκρατείται υπό ληστών και λιποτακτών, θρασυτάτων […] Τοιουτοτρόπως η αναρχία είνε σήμερον ουσιαστικώς το Κράτος. Διότι η Κυβέρνησις – Κράτος, εις την αναρχίαν οφείλουσα την γέννησίν της, συγκροτείται και αυτή κατά ένα ανάλογον τύπον. […] Αλλά και θα έπρεπε να υπήρχε διά τούτο Κυβέρνησις εις την χώραν ικανή να διατάξη, να επιβληθή. […] Αλλά δεν ημπορεί να είνε τοιαύτη η διοικούσα τον τόπον Κυβέρνησις. Η Κυβέρνησις των τυραννομάχων»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • Η ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ. Ο ΜΕΓΑΣ ΥΠΕΡΚΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΛΙΓΜΟΣ. Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΙΟΥΤΑΧΙΑΣ. Ο ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΙΓΜΩΝ. ΠΩΣ ΔΙΕΦΥΓΕΝ Ο ΕΧΘΡΟΣ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΜΠΡΟΣ

 • Η ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣ Β’ ΣΕΛΙΔΑ
 • Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΙΣ ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΝ. ΤΟ ΟΝΕΙΡΟΝ ΠΕΝΤΕ ΑΙΩΝΩΝ. ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ

«’’Ο Έλλην Βασιλεύς επάτησεν εδώ; Πάει κι η Κιουτάχεια!’’. Η φράσις αυτή έχει πολλήν παραστατικότητα και διερμηνεύει πολύ την Τουρκικήν ψυχικήν κατάστασιν, όταν ακούεται λεγομένη από τους Τούρκους με την ιδιάζουσαν εις αυτούς έκφρασιν μορφής, την εξωτερικεύουσαν ύλην την υποταγήν των εις το πεπρωμένον»

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

 • Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΝ

«Όταν οι Τούρκοι έσχιζαν την συνθήκην των Σεβρών, εγνώριζον ότι θα αντιμετώπιζον τον Ελληνισμόν ολόκληρον, αλλά και όταν η Ελλάς έστελλεν εκεί τον στρατόν της και τον Βασιλέα της, εγνώριζε καλώς ότι η συνθήκη των Σεβρών απέθανε και ότι μίαν μόνην συνθήκην υπέγραφεν η Ελλάς, την ΣΥΝΘΗΚΗΝ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ. Οι Τούρκοι έχασαν το τελευταίον τους παιγνίδι και θα ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ μέσα εις την Κων/πολιν, χωρία καμμία ανθρωπίνη δύναμις να δυνηθή να τους σώση από την οριστικήν καταδίκην των»

ΕΣΤΙΑ

 • Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ

«Λεπτομερής και αναλυτική, όπως είνε, αλλά και ταυτοχρόνως επιστημονικώς εκθέτουσα τας φάσεις του αγώνος, παρέχει πραγματικώς πολύτιμα στοιχεία κρίσεως εις εκείνους εκ των Ευρωπαίων στρατιωτικών, οι οποίοι ειλικρινώς θέλουν να μορφώσουν γνώμην και να την μεταδώσουν και εις άλλους. […] Ας φροντίση λοιπόν η Κυβέρνησις να διασκορπίση παντού την έκθεσιν του Επιτελείου. Ό,τι αναφέρει η έκθεσις αυτή το εγνωρίζαμεν περίπου εις την Ελλάδα. Το αγνοούν όμως απολύτως οι έξω της Ελλάδος»

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 • Η ΝΕΑ ΦΑΣΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ο ΕΛΛΗΝ. ΣΤΡΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΟΕΛΑΣΗ ΜΕΧΡΙΣ ΑΓΚΥΡΑΣ. ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΟΝ ΚΑΤΑΛΗΨΙΝ ΤΗΣ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ

«Αι νέαι επιχειρήσεις θα έχουν αντικειμενικόν σκοπόν την ολοσχερή εκμηδένισιν του τουρκικού στρατού και την παρεμπόδισιν της ανασυγκροτήσεως και της ενιχύσεώς του διά νέων δυνάμεων. […] Εξ άλλου πληροφορίαι εκ διπλωματικής πηγής βεβαιούν, ότι η κατάληψις της Κων/πόλεως υπό του Ελληνικού στρατού πρόκειται να πραγματοποιηθή συντόμως ίσως δε και προτού συνέλθη το Ανώτατον Συμβούλιον, ίνα ούτω οι σύμμαχοι ευρεθούν προ τετελεσμένου γεγονότος και εξαναγκασθούν να λάβουν οριστικάς αποφάσεις»

ΠΑΤΡΙΣ

 • ΑΙ ΙΤΑΛΙΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

«Ο Ιταλός υπουργός εδήλωσεν εν αρχή ότι η Ιταλία οφείλει να σεβασθή τας εκ των Συνθηκών ειρήνης απορρεούσας υποχρεώσεις, αλλά δεν φαίνεται να περιλαμβάνη μεταξύ αυτών την Συνθήκην των Σεβρών. […] Τέλος, όσον αφορά την απέναντι της Τουρκίας πολιτικήν, ο μαρκήσιος Ντέλλα Τορρέττα, κατ’ αντίθεσιν προς τον προκάτοχόν του, δεν εζήτησε την αποκατάστασιν της τουρκικής κυριαρχίας επί της Σμύρνης και της Σμύρνης»

 • Η ΕΠΟΠΟΪΑ ΤΟΥ ΕΣΚΗ ΣΕΧΗΡ. ΠΩΣ ΔΙΕΞΗΧΘΗ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΑΧΗ. ΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ. Η ΗΡΩΪΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΑΡΧΙΩΝ ΜΑΣ. Ο ΕΧΘΡΟΣ ΑΠΟΚΟΠΤΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΤΙΘΕΤΑΙ. Η ΕΠΕΛΑΣΙΣ ΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ. ΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΙ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ ΒΑΡΕΙΑΙ

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 • ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΕΤΗ

«’’Ό,τι ποθεί κανείς νέος, το αποκτά αφθόνως ως ώριμος άνδρας’’, διδάσκει παλαιόν, σοφόν ρήμα. Ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος και ο Ελληνικός Λαός δικαιούνται να χαρούν την σημερινήν πραγματικότητα. Είναι το απόκτημα κοινού και των δύο πόθου, κοινού αγώνος, κοινής μακράς και πολυμόχθου παρασκευής»

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

 • ΧΑΙΡΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕ !

«Την μεγάλην αυτήν στιγμήν που ο θρύλλος έγεινεν ένα με την ζωήν μας και ο Κωνσταντίνος ανοίγει εις την αθάνατον ελληνικήν ορμήν τους παλιούς της δρόμους του Αλεξάνδρου, η ευλαβής μας ανάμνησις κλίνει το γόνυ εμπρός εις την προφητικήν πίστιν των πατέρων μας, και η φωνή μας αναμιγνύεται επάνω από τους τάφους με την ιδικήν των εις μίαν και την αυτήν διάθερμον ευχήν. ‘’Ζήθι Κωνσταντίνε!’’»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

 • ΟΙ ΒΕΝΙΖΕΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ

«Τι θέλουν τώρα οι βενιζελικοί; Να πείσουν μήπως τους αγρότας, ότι αν αυτοί ήσαν εις τα πράγματα, η κατάστασις θα ήτο διαφορετική; Να τους πείσουν, ότι όταν ξανάρθουν αυτοί στα πράγματα το ζήτημα των αγροτών θα λυθή; Ματαία και κωμική προσπάθεια! Οι αγρόται δεν τους πιστεύουν πλέον»

ΣΚΡΙΠ

 • Η ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΜΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΠΟΙΑ Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΑΡΧΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΙΝ ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ-ΕΣΚΗΣΕΧΗΡ. ΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΙ ΜΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΑΙ ΕΝ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΕΧΘΡΙΚΑΣ. ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΟΣ ΗΡΩΪΣΜΟΣ

«Χωρίς λυρισμούς και εξάρσεις, με λιτότητα στρατιωτικήν, με ακριβολογίαν και με ειλικρίνειαν χαρακτηρίζουσαν το θετικόν πνεύμα και αποτυπούσαν τα μεγάλα γεγονότα η έκθεσις του στρατηγείου εις όλας τας λεπτομερείας της και εν όλη τη αυστηρά στρατιωτική λιτότητι αποτελεί εν τούτοις ένα ενθουσιώδη ύμνον της ελληνικής ανδρείας και της ακρατήτου ελληνικής ορμητικότητος»

ΣΦΑΙΡΑ

 • ΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ

«Ο θρυλλικός Βασιλεύς μας και ο λατρευτός Στρατηλάτης εορτάζει σήμερον την επέτειον των γενεθλίων Του και μετ’ Αυτού συμπανηγυρίζει το έθνος ολόκληρον μ’ ένα απέραντον παλμόν χαράς και υπερηφανείας, αλλά και μίαν κοινήν και φλογεράν ευχήν : ‘’Να μπη στην Πόλιν και να συνεχίση την διακοπείσαν λειτουργίαν της Αγ. Σοφίας’’»

 • ΤΟ ΝΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΛΟΫΔ. Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1914 ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ 1921

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ