Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 1921

Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Παρά την επί μία εβδομάδα παραμονή της στο Παρίσι, η ελληνική κυβερνητική αντιπροσωπεία δεν κατάφερε να αναστρέψει το εναντίον της χώρας κλίμα. Επόμενος σταθμός, το Λονδίνο και ‘’όλαι αι ενδείξεις πείθουν, ότι εις την Αγγλικήν πρωτεύουσαν θα διεξαχθή η μεγάλη διπλωματική μονομαχία και ότι εκεί θα διευκρινισθή το σύμπλεγμα των περιπεπλεγμένων περιστάσεων’’…

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΛΥΣΙΣ

«Αλλά και η εκ νέου ανάληψις του αγώνος εναντίον του κράτους της Αγκύρας διά του συνόλου των εθνικών δυνάμεων, την οποίαν θεωρούν φαίνεται ως δυνατήν οι φαντασιοκοπούντες υπερπατριώται, προσκόπτει εις δυσχερείας ανυπερβλήτους, των οποίων η παραγνώρισις δεν είνε επιτετραμμένη από τους παρακολουθούντας τας εκδηλώσεις και τας ροπάς της δημοσίας γνώμης. Μένει κατά συνέπειαν η επιδίωξις του συμβιβασμού υπό τους όρους τους οποίους χθες εξητάσαμεν ως μοναδικός τρόπος τερματισμού του πολέμου»

 • Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙ ΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΔΑΣ ΔΙΑ ΤΑ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΧΙΟΝΙΑ. ΟΛΙΓΗ ΚΑΛΗ ΘΕΛΗΣΙΣ ΔΙΑ ΝΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΘΗ ΕΝΑ ΩΡΑΙΟΝ ΕΡΓΟΝ

ΑΣΤΡΑΠΗ

 • ΤΟ ΕΝ ΚΙΛΙΚΙΑ ΥΛΙΚΟΝ ΤΩΝ ΓΑΛΛΩΝ

«Μας ενδιαφέρει συνεπώς σπουδαίως να μάθωμεν ποία θα είνε η τύχη του εν Κιλικία πολεμικού υλικού των Γάλλων. Αλλ’ ελπίζομεν ότι οι φόβοι μας θ’ αποδειχθούν αβάσιμοι. Δεν είνε δυνατόν τω όντι να φαντασθώμεν, ότι η Γαλλία θα θελήση δι’ ομοίας πράξεως να οπλίση την χείρα των Τούρκων εναντίον χριστιανικών πληθυσμών»

 

ΕΘΝΟΣ

 • ΕΙΣ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ

«Εξ άλλου, οι Κεμαλικοί φαίνονται αποφασισμένοι να μας πολεμήσουν διπλωματικώς και εν Λονδίνω, αφού αποστέλλουν εκεί τον εν Παρισίοις πρεσβευτήν των, ακολουθούντα κατά πόδας τον κ. Γούναρην με τον προφανή σκοπόν ν’ αντιδράση εφ’ όσον θα δυνηθή κατά των ενεργειών του Έλληνος Πρωθυπουργού. Όλαι αι ενδείξεις πείθουν, ότι εις την Αγγλικήν πρωτεύουσαν θα διεξαχθή η μεγάλη διπλωματική μονομαχία και ότι εκεί θα διευκρινισθή το σύμπλεγμα των περιπεπλεγμένων περιστάσεων»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • ΟΙ ΑΡΜΟΣΤΑΙ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΤΑΝΤΑΙ ΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΝ ΤΕΛΕΤΗΝ. ΖΩΗΡΟΤΑΤΗ ΑΙΣΘΗΣΙΣ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ
 • ΑΠΕΡΓΙΑΙ
 • Η ΔΙΑΣΩΣΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΜΠΡΟΣ

 • Ο ΠΡΩΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΚΑΡΟΛΟΣ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΣ
 • Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΥΝΑΤΗΣΙΣ ΤΟΥ κ. ΓΟΥΝΑΡΗ ΜΕΤΑ ΤΟΥ κ. ΜΠΡΙΑΝ
 • ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ. ΑΙ ΕΥΧΑΙ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ ΔΙΑ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ

«Το μάλλον προέχον, το κυριαρχικώς δεσπόζον της όλης πολιτικής και πολεμικής καταστάσεως ζήτημα, είνε το οικονομικόν. Και έπρεπε ν’ αναμένεται ότι προς επίτευξιν μιας ικανοποιητικής διεξόδου ο κ. Γούναρης θα έστρεφεν από της πρώτης στιγμής όλας τας ενεργείας του εις Παρισίους»

 • ΑΚΛΟΝΗΤΟΝ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ ΤΟΥ ΑΦΙΟΝ-ΚΑΡΑΧΙΣΣΑΡ. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΙΚΗΣ. ΕΑΝ ΕΠΕΤΥΓΧΑΝΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

 • Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΔΕΜΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ

«Εάν υπάρχουν σελίδες άλγους και πικρίας εις τον θρόνον της Πατρίδος μας, αι αλγεινότεραι και πικρότεραι συνεσωρεύθησαν εις την βραχυτάτην Βασιλείαν του δεσμώτου εκείνου Βασιλέως, όπως εκ των τόσων μελανών σελίδων του Βενιζελισμού, από των οποίων η ιστορία θα αποστρέψη το πρόσωπον, μία μαύρη ως νέφος κελαινόν, είνε η εκτυλιχθείσα κατά του Βασιλέως Αλεξάνδρου υπό των τυράννων της εποχής εκείνης»

 • ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΤΗΣ Α.Μ. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΔΑΣ ΤΑΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

ΕΣΤΙΑ

 • ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΝ

«Είχεν, εν τούτοις, και έχει ακόμη, ευτυχώς, η Ελληνική Αποστολή καιρόν ν’ αφήση, αναχωρούσα εξ Ευρώπης, μίαν ευνοϊκήν δήλωσιν περί των σκέψεων της Ελληνικής Κυβερνήσεως, περί των βλέψεων αυτής διά το ζήτημα της ειρήνης και περί των γενικωτέρων αντιλήψεών της διά την διεθνή θέσιν της Ελλάδος»

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 • Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ. ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΗ ΑΥΤΗ
 • ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΝΕΩΝ ΕΝΔΟΞΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ. ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΩΝ. Η ΓΕΝΟΜΕΝΗ ΔΕΞΙΩΣΙΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΝ
 • ΑΠΕΛΠΙΣΤΙΚΗ ΒΡΑΔΥΠΟΡΙΑ

«Αύριο συμπληρούται ολόκληρος εβδομάς αφ’ ης ο κ. Γούναρης και ο Μπαλτατζής αφίκοντο εις Παρισίους […] Αλλ’ αν διά κάθε βήμα αυτής χρειάζεται και ανά μία εβδομάς πρέπει να μη τρέφωμεν τας ζωηροτέρας ελπίδας ότι θα φθάση ποτέ εις το τέρμα από το οποίον μας χωρίζουν σταθμοί πολλοί και παρασάγγες περισσότεραι»

ΠΑΤΡΙΣ

 • ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

«Γη, η οποία ανήκεν εις τους πατέρας ημών, ανήκει σήμερον δικαιώματι αίματος εις τους επιγόνους, οι οποίοι υπερηφάνως αποκαθίστανται και αυτοί αντάξιοι πρόγονοι. Και την επιτακτικήν αυτήν αξίωσιν, βαμμένην με το αίμα των παιδιών μας, θα την προβάλη το Έθνος και σήμερον, και αύριον, και πάντοτε»

 • ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥ Η ΜΝΗΜΗ
 • ΟΙ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΕΝΔΟΞΩΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΠΛΙΤΑΙ ΤΩΝ 22ΟΥ ΚΑΙ 23ΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 7ΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 • ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟΝ

«Το Ανατολικόν, εν τέλει, εξακολουθεί παραμένον εις ήσσονα μοίραν ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Διότι και αν έληξεν η περιπετειώδης όσον και βραχεία εκστρατεία του Καρόλου, είναι βέβαιον ότι το πορέχον σήμερον ζήτημα είναι η εξεύρεσις τρόπου αποσοβήσεως νέας επαναλήψεως ομοίας αποπείρας –τούτο δε θ’ απασχολήση κυρίως τους Συμμάχους κατά τας προσεχείς ημέρας»

 • Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΑΔΙΑΛΛΑΞΙΑ

ΠΡΩΪΝΗ

 • ΑΙ ΕΛΠΙΔΕΣ ΤΩΝ ΕΧΘΡΩΝ ΜΑΣ

«Ουδέποτε αι θυσίαι υπέρ των πατριωτικών ιδεωδών εκλόνισαν τον Ελληνικόν Λαόν και ουδέποτε Λαός έδωσε τόσον υψηλά παραδείγματα, όσον ο Ελληνικός. Εκείνοι, οίτινες επίστευσαν εις τας κατ’ αυτού συκοφαντίας και εστήριζον ελπίδας επλανήθησαν, όπως πλανώνται εκείνοι, οίτινες ίσως πιστεύουν ακόμη, ότι είνε δυνατόν η Ελλάς να εγκαταλείψη εδάφη κατοικούμενα υπό Ελλήνων και να ίδη πάλιν υπαγομένους υπό δουλείαν αδελφούς άπαξ απελευθερωθέντας διά των όπλων και του ποταμού των αιμάτων, άτινα έυχσεν αφειδώς όλος ο Ελληνισμός»

 • ΜΕΤΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΤΗ ;

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

 • ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΤΑΙ

«Οι εργάται οφείλουν να σκεφθούν ψυχραιμότερον, οφείλουν να στρέψουν τα νώτα εις τους υπόπτους προπαγανδιστάς οι οποίοι παρεισδύουν εις τας τάξεις των, οφείλουν να ακούσουν την φωνήν της πατριωτικής των συνειδήσεως η οποία θα τους πληροφορήση ότι πολύ κακήν ώραν εξέλεξαν δια τας απεργίας των»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

 • ΕΡΓΑΤΕΣ, ΕΛΑΤΕ ΑΥΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ κ. ΛΙΓΔΟΠΟΥΛΟΥ
 • Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ
 • ΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΣΚΡΙΠ

 • ΟΙ κ.κ. ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΚΑΙ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΑΝΑΧΩΡΟΥΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΔΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
 • ΕΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Π ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΣΠΑΡΑΓΜΟΣ
 • ΑΙ ΓΑΛΛΙΚΑΙ ΣΥΜΠΑΘΕΙΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
 • ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΙΝ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ ΤΟ ΑΛΒΑΝΙΚΟΝ. ΜΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΤΟΥ ΣΠΑΛΑΪΚΟΒΙΤΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ‘’ΣΚΡΙΠ’’

ΣΦΑΙΡΑ

 • Η ΑΓΓΛΟΓΑΛΛΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

«Η έμμονος και σταθερά φιλοτουρκική κατεύθυνσις της Γαλλικής πολιτικής δεν έχει λόγον άλλον, από την μείωσιν της Αγγλικής επικρατήσεως, εις αντίκρουσιν της οποίας η Γαλλική Κυβέρνησις Μπριάν ενηγκαλίσθη τόσον περιπαθώς την Άγκυραν και τον κεμάλ»

 • ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ 1920
 • ΤΑ ΕΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝ ΤΩ ΤΕΛΩΝΕΙΩ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΝ 20ΗΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1921

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ