Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Τετάρτη 11 Μαΐου 1922

Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Οι συστηματικές διώξεις των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, επανέρχονται στην ημερήσια αρθρογραφία. Η αγγλική πρόταση ‘’διά το ζήτημα της ερεύνης επί των σφαγών της Ανατολής’’ έγινε αποδεκτή από Γαλλία και Ιταλία, τη στιγμή που δημοσιεύματα στον αγγλικό Τύπο αναφέρουν ότι ‘’η κυβέρνησις της Αγκύρας ενεκαινίασε προεσκεμμένην και συστηματικήν εκστρατείαν προς πλήρη εξόντωσιν της ελληνικής μειονότητος εν Μικρά Ασία’’…

ΑΘΗΝΑΙ

 • ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΑΔΟΙ

«Όταν δε το μεγαλείτερον σήμερον εν τω Κοινοβουλίω Κόμμα εμφανίζεται ως οργάνωσις προσωπικών μεριμνών, ως εκδίκησις τυφλή ή ως μέριμνα ανατρεπτικής δράσεως, παύει να έχη τον χαρακτήρα πολιτικού Κόμματος και δεν διαφέρει παντάπασιν ενός αποκόμματος της ‘’Ηνωμένης’’, σπεύδοντος να ανοίξη και δι’ εαυτό μίαν τρύπαν εισβολής εις την εξουσίαν, ως συνέβη διά της επιβολής των ‘’Μεταρρυθμίσεων’’. Το Κόμμα των Φιλελευθέρων δεν κατώρθωσεν ατυχώς ούτε κατά την τελευταίαν στιγμήν να φανή συνεπές προς την ψήφον εμπιστοσύνης, ην έδιδε προ μιας εβδομάδος»

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • ΑΝΑΓΚΗ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

«Η λύσις του Μικρασιατικού ζητήματος κατά ένα οιονδήποτε τρόπον εντός θέρους αποτελεί ανάγκην, την οποίαν ουδένα υποθέτομεν τόσον ασύνετον ώστε να την παραγνωρίση. Η νέα συμμαχική Κυβέρνησις οφείλει να προέλθη άνευ αναβολής εις μίαν οιανδήποτε απόφασιν εξάγουσαν την χώραν εκ της σημερινής αβεβαίας και ακαθορίστου πολιτικής, η οποία συνεχιζομένη ήθελε μας οδηγήση εις ανεπανόρθωτον καταστροφήν»

 • ΕΝΑ ΕΞΩΦΡΕΝΙΚΟΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΖΗΤΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΝ. ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΟΙ ΑΓΡΟΤΑΙ, ΟΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ, ΟΙ ΕΡΓΑΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΑΛΛΑ 440 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ

ΕΘΝΟΣ

 • Η ΕΞΟΝΤΩΣΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

«Εξοντώνονται κατά μυριάδας οι ατυχείς αδελφοί μας, μετ’ ολίγον δε δεν θα υπάρχη αυτόθι ούτε ίχνος Ελληνισμού. […] Οι Τούρκοι θέλουν να μην υπάρχη Έλλην, Χριστιανός γενικώς, εις τας επαρχίας των. Και δεν αφίνουν ούτε ένα! […] Αλλ’ η Ελλάς τι πράττει; […] Δεν εσκέφθη, ότι θα έπρεπε να ομιλήση ίσως εις τους Τούρκους την μόνον γλώσσαν, ην εννοούν : την γλώσσαν της απειλής δεκαπλασίων αντιποίνων!»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • ΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

ΟΛΙΓΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΟΝ – ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΤΟΝ ΣΥΓΚΙΝΕΙ Η ΤΥΧΗ ΤΩΝ ΑΛΥΤΡΩΤΩΝ – ΥΠΕΤΑΧΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΨΗΦΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΜΜΕΝΕΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ

ΕΜΠΡΟΣ

 • ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
 • ΤΙ ΑΝΑΜΕΝΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ;

«Και δεν νομίζει η Συμμαχική Κυβέρνησις ότι και οι λίθοι ακόμη της κραυγάζουν και την ωθούν προς άμεσον διπλωματικήν παρέμβασιν, κατά τρόπον θέτοντα τέρμα ως προς πάσαν προγενεστέραν υποχρέωσιν της Ελλάδος, εις το κατ’ ουσίαν νεκρωθέν διάβημα της μεσολαβήσεως των Δυνάμεων, και διαπιστούντα την σύγχρονον αντίληψιν πλήρους της διπλωματικής και πολεμικής ελευθερίας αυτής;»

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

 • ΟΙ ΔΡΑΣΤΑΙ ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ

«Επέπρωτο εις βάρος των ατυχών Ελλήνων του Πόντου και των κεντρικών επαρχιών της Μικράς Ασίας να εφαρμοσθή εις τον εικοστόν αιώνα υπό του Τουρκικού φανατισμού και νέον είδος ανθρωποκτονιών, ‘’οι λευκοί θάνατοι’’. Ούτως ωνομάσθησαν αι κακουχίαι, εις τας οποίας υποβάλλουν οι βάρβαροι της Αγκύρας τους ατυχείς Χριστιανούς μέχρις ου αποθάνουν διά των κακουχιών αυτών άνδρες, γυναίκες και παιδιά, εκτοπιζόμενοι και αποστελλόμενοι εις τα ενδότερα της Ασίας, και ληστευόμενοι καθ’ οδόν είτε υπό των συνοδευόντων τους εκτοπιζομένους χωροφυλάκων, είτε υπό ειδοποιουμένων παρ’ αυτών συμμοριών»

 • ΕΛΛΑΣ ΜΑΧΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΠΑΡΑΣΠΟΝΔΟΙ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 • ΟΥΔΕΝ ΑΓΑΘΟΝ

«Είναι πολύ αφελείς εκείνοι, οίτινες τυχόν φαντάζονται, ότι θα βελτιωθή η εσωτερική κατάστασις και θα ευοδοθούν τα εξωτερικά ζητήματά μας, διότι εις την εκπεσούσαν κυβέρνησιν του κ. Γούναρη προσετέθη ο αρχηγός των λεγομένων ‘’μεταρρυθμιστών’’ μετά τεσσάρων εκ των επιτελών του και απετελέσθη ούτω μία ‘’νέα’’ κυβέρνησις […] Ελάχιστα αγαθά δύναται να περιμένη τις εκ της νέας κυβερνήσεως, ο καταρτισμός της οποίας αν εξοικονόμησε εσωτερικάς ανάγκας του παλαιοκομματισμού, παν άλλο ή της Ελλάδος τας ανάγκας εξοικονομεί και την ευημερίαν της, εγγυάται»

 • Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΙΝ ΤΗΣ ΚΛΑΣΕΩΣ 1904 – Η ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΖΩΝΗ, ΑΙ ΥΠΟΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΤΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ

 • Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ

«Ουδεμία διαφορά ‘’αρχής’’ υφίσταται μεταξύ των εν τω Ελληνικώ Κοινοβουλίω υπαρχόντων κομμάτων, δεδομένου ότι δεν υφίσταται σήμερον σοσιαλιστικόν κόμμα. Αλλά μεταξύ των λοιπών κομμάτων και του βενιζελικού ιφίσταται διαφορά θεμελιώδης και η διαφορά αύτη αναφέρεται ακόμη εις το νόμιμον καθεστώς της χώρας, παρά την επελθούσαν μετανοεμβριανήν μεταβολήν»

ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

 • Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
 • ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΣΤΡΑΤΟΥ
 • ΝΕΑ ΥΨΩΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΝ
 • Ο ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΠΑΤΡΙΣ

 • ΠΡΟ ΠΑΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ

«Και η αλήθεια είνε μία: Ότι ημπορούμεν ν’ αλλάξωμεν και άλλας πέντε Κυβερνήσεις, αλλά δεν θα ΑΛΛΑΞΩΜΕΝ ΤΗΝ ΘΕΣΙΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΦ’ ΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΠΑΝΕΛΘΩΜΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΜΜΑΧΙΑΝ. Η νέα Κυβέρνησις οφείλει να αντιληψθή τούτο: Οφείλει να αντιληφθή ότι η ΕΚΚΕΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΝΕ ΜΟΙΡΑΙΑ, ΕΦ’ ΟΣΟΝ Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΣΙΝ ΤΗΝ ΟΠΟΊΑΝ ΤΗΣ ΕΙΧΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ. Υπό πολιτικήν και οικονομικήν απομόνωσιν ό,τι δυνάμεθα να ελπίζωμεν είνε η οριστική και ανεπανόρθωτος καταστροφή»

 • ΕΝΩ Η ΕΛΛΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΕΙ

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 • ΕΠΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ

«Η διεθνής αποκατάσταίς της είναι μόνον ζήτημα θελήσεως, δράσεως, ευφυούς χειρισμού. Τίνες μέλλουσι να την επιδιώξωσιν εκ νέου; Οι αποτυχόντες; Η Ελλάς δεν εστείρευσεν εις προσωπικά κεφάλαια. Να χρησιμοποιηθώσι. Παραμεριζομένων δε, τουλάχιστον εν τη διπλωματική κονίστρα, των μέχρι τούδε κακώς και ατυχώς χρησιμοποιηθέντων. Η νέα συμμαχική κυβέρνησις, ας μη χάνη πολύτιμον χρόνον. Ας χωρήση επί το εθνικόν έργον αποφασιστική και ταχεία»

ΠΡΩΪΝΗ

 • Η ΜΕΓΑΛΗ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ

«Ο κ. Γούναρης γνωρίζει την καταθορύβησιν των φίλων του εκ της επελθούσης λύσεως […] Αλλά το γόητρον αυτού, η ηθική του επιβολή, το αφίλαρχον και μετριοπαθές του ανδρός τους έπεισεν ότι όταν ΕΘΝΙΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙ επιβάλλουν και απαιτούν θυσίας, οφείλομεν πάντες, όσον μεγάλαι και αν είνε αύται, να τας υφιστάμεθα με την εύλογον ικανοποίησιν ότι εκπληρούμεν υπέρτατον προς την πατρίδα καθήκον, ανάλογον προς το καθήκον εκείνων, οίτινες πίπτουσιν εις τα πεδία των μαχών. Αυτήν την σημασίαν έχει η μεγάλη χειρονομία, εις την οποίαν προέβη ο αρχηγός του Λαϊκού κόμματος εν τω σχηματισμώ της νέας Κυβερνήσεως»

 • ΕΛΛΑΣ ΜΑΧΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΠΑΡΑΣΠΟΝΔΟΙ – Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

 • ΜΕΡΙΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

«Η παρούσα κυβέρνησις περιλαμβάνουσα τα δύο μεγάλα καθεστωτικά κόμματα, τα οποία κυρίως ηγωνίσθησαν διά την ανατροπήν του τυραννικού συγκροτήματος  είνε κατ’ ουσίαν αυτή αύτη η πλειοψηφία ήτις αφήρεσε το αρπαγέν δικαίωμα του κυβερνάν την Ελλάδα από την μειοψηφίαν»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

 • Ο ΠΟΛΕΜΟΣ

«Ο κ. Στράτος συμμαχεί με τον κ. Γούναρην, ο κ. Μπούσιος διαφωνεί συμφωνών, πάντες δε είναι πρόθυμοι εις νέας θυσίας του Έθνους, οι δε Βενιζελικοί επιχαίρουν ότι και άλλοι ήλθον επί τέλους να τους αποχρωματίσουν ολίγον από την κηλίδα της πολεμομανίας. Ο λαός ευρίσκεται ούτω εντός παγίδος αφ’ ης αδυνατεί να ξεγύγη. Όπου στραφή πόλεμος. Πάντες οι αστοί ζητούν πόλεμον»

ΣΚΡΙΠ

 • Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
 • Η ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ – ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΑΙ ΑΥΤΗΣ

ΣΦΑΙΡΑ

 • ΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ ΔΙΑ ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ

«Αυτό καθ’ εαυτό το γεγονός της επιμονής των Άγγλων διά την αποστολήν ανακριτικής επιτροπής προς εξακρίβωσιν των Τουρκικών θηριωδιών ενέχει υψίστην και βαρυσήμαντον σημασίαν, την οποίαν μάτην πειρώνται να εξουδετερώσουν οι εν Παρισίοις Τουρκόφιλοι κύκλοι»

 • ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΩΝ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΚΩΤΙΑ

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ