Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Σάββατο 9 Οκτωβρίου 1921

Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Ο Γούναρης βρίσκεται ήδη στο Παρίσι, η συνάντησή του ωστόσο με τον Γάλλο ομόλογό του Μπριάν έγινε και ήταν επιτυχής, ανεβλήθη λόγω υποχρεώσεων του Μπριάν στη Βουλή, ανάλογα με την εφημερίδα που διαβάζει κάποιος. Η ενημέρωση το 1921, ήθελε το χρόνο της… Και σύμφωνα με μία άκρως αντιβενιζελική εφημερίδα, ο Ελληνικός λαός φοβάται περισσότερο το Βενιζέλο απ’ ότι τον Κεμάλ…

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • ΑΛΛΩΣ Η ΠΑΤΡΙΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ

«Είτε ο Κ. Γούναρης αποτύχη εις το ταξείδιον, το οποίον επεχείρησε, είτε επιτύχη, είνε ανεπίδεκτον συζητήσεως, ότι βαδίζομεν προς την ειρήνην, άσχετον αν αύτη θα είνε ειρήνη νίκης ή συμβιβασμού […] Η σοβαρότης και η σπουδαιότης έγκειται ιδίως εις τας συνεπείας της ειρήνης ταύτης. Εάν δε υπάρχουν, και βεβαίως υπάρχουν άπειροι ηθικοί παράγοντες μεταξύ ημών, οίτινες θέλουσι να ίδωσι την Ελλάδα σταθεράν και ακλόνητον εις την κρατικήν και κοινωνικήν αυτής εκδήλωσιν, ας μη χάνουν καιρόν. Ας σπεύσουν προς αλλήλους διά μίαν κοινήν συνεργασίαν και αμοιβαίαν υποστήριξιν. Άλλως η πατρίς κινδυνεύει»

 • Η ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

ΑΣΤΡΑΠΗ

 • ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΑΛΛΟΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

«Θέλομεν όμως να ελπίζωμεν ότι οι εν Γαλλία δεν θα εξωθήσωσι τας απαιτήσεις των μέχρι βαθμού οδυνηρού δι’ ημάς. Και διά τούτο ελπίζομεν επίσης ότι, το περιεχόμενον της υπογραφείσης Γαλλοτουρκικής συμφωνίας δεν θα διαρρυθμίζη τα γαλλοτουρκικά συμφέροντα κατά τρόπον διαγράφοντα την εκ των προτέρων άρνησιν της Ελλάδος. Διότι εν τη περιπτώσει ταύτη η Ελλάς θα επιδείξη αλλοίαν αποφασιστικότητα ήτις ούτε το Γαλλικόν συμφέρον θα ωφελήση ούτε την ιδέαν της ειρήνης»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • Η ΣΥΝΑΨΙΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΤΑΦΑ-ΚΕΜΑΛ. Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΥΠΟΧΩΡΗΣΙΣ
 • ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΩΝ

«Νομίζομεν, ότι η αηδής αυτή ιστορία της συστηματικής κατασυκοφαντήσεως του κόμματος των Φιλελευθέρων πρέπει να τελειώση. Το κόμμα τούτο έχη επίσημον εκπροσώπησιν και  ευθύνεται διά την συνολικήν του εμφάνισιν, η δε ενδεκάμηνος σταδιοδρομία του αρκεί διά να πείση πάντα οιονδήποτε περί των διαθέσεών του»

ΕΜΠΡΟΣ

 • ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΜΠΡΙΑΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΓΑΛΛΟΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
 • ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΝ ΤΟ ΥΛΙΚΟΝ ΤΗΣ ΚΙΛΙΚΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΕΜΑΛΙΣΤΑΣ;
 • ΤΟ ΚΤΥΠΗΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΝ/ΠΟΛΙΝ

«Ο κ. Μπριάν πιστεύει ότι δυστυχώς ο πόλεμος θα διαιωνισθή. Αλλά την ευθύνην της διαιαωνίσεως του πολέμου φέρει πάντοτε η Τουρκία, ήτις ηρνήθη να δεχθή την ειρήνην […] Αλλ’ αν διαιωνίζεται ο πόλεμος εις την Ανατολήν, ας μη λησμονή κανείς ότι διαιωνίζεται συγχρόνως και η κατοχή της Ελλάδος και παγιούται και η κυριαρχία της Ελλάδος εις την Μικρασίαν […] Εάν όμως αι Δυνάμεις επιθυμούν ειλικρινώς τον τερματισμόν του πολέμου, ας λύσουν τας χείρας της Ελλάδος εις την Κων/πολιν»

 • ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΘΗΡΙΩΔΙΑΣ. ΕΥΓΛΩΤΤΟΝ ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΚΑΙ ΕΥΓΛΩΤΤΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑ

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

 • ΑΝΙΣΧΥΡΑ ΟΠΛΑ

«Η ισχυροτέρα δύναμις, είνε η δύναμις του κατέχοντος και παραμένοντος ισχυρού επί των κατεχομένων. Τοιούτοι σήμερον, δεν είνε οι Τούρκοι, αλλ’ ημείς. Κατέχομεν την Μικράν Ασίαν, οι τούρκοι ζητούν να μας εκδιώξουν και απειλούν να εκδιώξουν. Εάν ήσαν ισχυροί δεν θα ηπείλουν. Θα μας εξεδίωκον κακήν κακώς. Είνε ανίσχυροι να το πράξουν και δι’ αυτό απειλούν»

 • ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΡΙΣΙΣ

ΕΣΤΙΑ

 • Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΟΥ ΟΨΙΣ

«Και η Ελλάς, νομίζουσα ότι υπάρχουν ακόμη εις τον κόσμον λαοί, οι οποίοι ημπορπύν να κανονίζουν μόνοι των την τύχην των, όπως θέλουν και όπως τους καπνίση, έπαθε δεινήν απογοήτευσιν […] Ένδεκα μήνες διαχειρίσεως της εξουσίας εκ των παρασκηνίων και εν φανερώ εχρειάσθησαν εις τον κ. Γούναρην διά να εννοήση την αλήθειαν αυτήν, και να την ομολογήση δημόσια

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 • ΠΕΡΙ ΤΟ ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ ΤΟΥ κ. ΓΟΥΝΑΡΗ. ΔΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΧΘΕΣ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΜΠΡΙΑΝ. ΣΟΒΑΡΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΟΣ ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ

«Όσον αφορά την στάσιν του κ. Μπριάν απέναντι του κ. Γούναρη, η ιδία προσωπικότης εδήλωσεν ότι η Γαλλία δεν προτίθεται να μεταβάλη την Ανατολικήν πολιτικήν της, απεναντίας έχει σκοπόν να επιδιώξη την αποκατάστασιν της ειρήνης εν Ανατολή επί τη βάσει της τροποποιήσεως της Συνθήκης των Σεβρών θεωρούσα απαραίτητον προς ειρήνευσιν όρον την αποχώρησιν των Ελλήνων εκ Μικράς Ασίας»

 • ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ

‘’Ο Μέγας Έλλην πολιτικός απέκτησεν εις τα τελευταία παγκόσμια συνέδρια κύρος και αυθεντίαν, την οποίαν με ό,τι και αν είπη κανείς είνε αδύνατον να υπερβάλη ‘’[…] Αυτή ήτο η γνώμη (…) η οποία επεκράτει εις Παρισίους περί του τότε αντιπροσώπου της Ελλάδος. Βλέπετε τώρα εις τας κουτσουρεμένας και κάποτε παραγεμισμένας περιλήψεις των άρθρων των Γαλλικών και Αγγλικών εφημερίδων ποία γνώμη επικρατεί διά τον νυν αντιπρόσωπον της Ελλάδος […] Ποία διαφορά, ποία μεταστροφή, ποία ανατροπή, ποία καταστροφή έκτοτε!

ΠΑΤΡΙΣ

 • ‘’Ο ΒΕΝΙΖΕΛΙΣΜΟΣ ΑΠΕΘΑΝΕΝ’’;!

«Ο κ. Γούναρης, ημέρας τε και νυκτός, δεν ημπορεί, ως φαίνεται, ν’ απολυτρωθή της εμμόνου καταδιωκτικής ιδέας, η οποία τον βασανίζει αφ’ ης στιγμής διεδέχθη τον κ. Βενιζέλον. Το σκαμνί εις το οποίον ξάθηται, του εμπνέει τον φόβον, τον οποίον εμπνέει εις πάντα μέτριον άνθρωπον το μέγα κενόν, το οποίον αφήκεν εις μέγας ανήρ. Μόνον ούτως εξηγείται διατί μόλις εξήλθε των συνορών της Ελλάδος έσπευσε να δηλώση ότι ‘’ο κ. Βενιζέλος εκηφανίσθη εκ της πολιτικής σκηνής και ο Βενιζελισμός απέθανεν’’!»

 • ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ ΜΕΧΡΙΣ ΕΣΧΑΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 • ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΚΑΙ Ο ΚΕΜΑΛ

«Παριστάμεθα τοιουτοτρόπως από τινων ημερών εις το θέαμα μιας πολιτικής Κεμαλικής δραστηριότητος, της οποίας μοναδικκός σκοπός είναι να πεισθούν, όσοι θα ήσαν διατεθειμένοι προς τούτο, ότι η στομφωδώς διακηρυσσομένη αδιαλλαξία των Τούρκων εθνικοφρόνων απορρέει εκ της αυτοπεποιθήσεως, την οποίαν τοις εμπνέει η πραγματική πολιτική αυτών δύναμις εν Ανατολή και η δυνατή επίδρασις αυτής επί σύμπαντος του Ισλαμικού κόσμου»

 • ΑΣΥΜΦΟΡΟΣ Η ΑΜΕΣΟΣ ΕΚΛΟΓΗ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ. ΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΘΕΙΣΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ. ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΤΙΝΕΣ. ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

ΠΡΩΪΝΗ

 • ΥΒΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ

«Ύπουλος υπονόμευσις των εθνικών ζητημάτων και άτιμος συκοφαντία, ότι ο Ελληυνικός στρατός ηττήθη, επικρατήσαντος του κεμάλ. Δηλαδή οδηγίαι σύμφωνοι προς τας θεωρίας του, ότι ο Πολιτικός Αρχηγός ενός κόμματος δεν πρέπει να είνε τίμιος άνθρωπος!!! Ωμολόγησε δηλαδή ο τέως Δικτάτωρ, ότι διά να είνε κανείς αρχηγός ενός πολιτικού κόμματος δεν πρέπει να είνε ούτε ευθύς, ούτε έντιμος, ούτε να έχη ανεξαρτησίαν πνεύματος»

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

 • ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΒΟΥΡΔΟΥΛΑ

«Την δολοφονικήν επίθεσιν εναντίον του δημοσιογράφου όστις μετέβη εις την Διεύθυνσιν της Αστυνομίας να εκπληρώση το επαγγελματικόν του καθήκον δεν εξετέλεσεν ο ανθυπασπιστής, ο οποίος εχρησιμοποίησε το καμουτσίκι εναντίον του […] Την εξετέλεσε το Ελληνικόν Κράτος. Το μετανοεμβριανόν Ελληνικόν Κράτος, εις το οποίον έδωκε ζωήν και πνοήν ένας υπέρτατα ευγενής αγών»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

 • ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ – Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ‘’ΛΥΣΙΣ’’
 • ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΣΙΑ
 • ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑΣ
 • ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΙΔΗΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ. ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΚΡΙΠ

 • ΟΙ κ.κ. ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΚΑΙ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΣΥΝΗΝΤΗΘΗΣΑΝ ΜΕΤΑ ΤΟΥ κ. ΜΠΡΙΑΝ. Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΥΠΗΡΞΕΝ ΕΓΚΑΡΔΙΟΣ
 • ΒΕΒΑΙΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΤΑΜΕΛΗΘΩΜΕΝ

«Δεν διστάζομεν δε να είπωμεν ότι η Ελληνική αποστολή θα συναντήση πολύ μεγαλειτέρας δυσχερείας εκ των σκευωριών και αντιδράσεων των βενιζελικών, παρά από τας ενεργείας του Κεμάλ. Διότι ο Ελληνικός λαός φοβείται πολύ πλειότερον τον τέως δικτάτορα των Αθηνών από τον σημερινόν δικτάτορα της Αγκύρας. Πολύ δε περισσότερον βλάπτει τα Ελληνικά δίκαια η σκοτεινή και ύπουλος αντίδρασις του πρώτου, παρά η ανδρική επί τέλους αντίστασις του δευτέρου»

 • ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΥΣΙΝ ΤΟΥ ΣΙΛΕΣΙΑΚΟΥ. ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΕΘΝΙΚΙΣΤΩΝ. ΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑΙ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΝΟΥΝ ΗΣΥΧΟΙ

ΣΦΑΙΡΑ

 • ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ

«Οι πολιτικοί κύκλοι, οι έχοντες κάποιαν μεγαλειτέραν οξυδέρκειαν, διαπνέονται υπό πολλής αισιοδοξίας διά την επιτυχίαν της περιοδείας του κ. Γούναρη εις τας Συμμαχικάς πρωτευούσας […] Χωρίς να θέλωμεν να κακίσωμεν κανένα, αλλ’ ούτε και να κοιμήσωμεν εις ρόδα ελπίδων το Ελληνικόν κοινόν, φρονούμεν όμως ότι ενισχύοντες την Κυβέρνησιν της χώρας εις τοιαύτας κρισίμους στιγμάς, εκτελούμεν απλώς το στοιχειωδέστερον δημοσιογραφικόν και πατριωτικόν ταυτοχρόνως καθήκον»

 • Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ

ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ 1920

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ