Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Σάββατο 28 Μαΐου 1922

Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Με το Ανατολικό ζήτημα να παραμένει το μεγάλο πρόβλημα της χώρας, ενόψει και της αναμενόμενης νέας Διάσκεψης –στη Χάγη- ο προβληματισμός εστιάζεται στη συνεχιζόμενη αρνητική για τις ελληνικές θέσεις στάση των Συμμάχων και στην πολιτική που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση. ‘’Τουλάχιστον ας αφαιρέσωμεν από τας Συμμάχους Δυνάμεις το δικαίωμα και την ευχέρειαν του να συζητούν και να λαμβάνουν αποφάσεις ερήμην ημών και εναντίον ημών’’…

ΑΘΗΝΑΙ

 • Η ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΕΣΜΩΤΟΥ

«Η συνοδεύουσα την εισήγησιν της συντάξεως του στρατηγού Παπούλα δήλωσις του κ. πρωθυπουργού ενείχε την μελαγχολίαν παραπόνου δεσμώτου, διακρίνοντος την καταστροφήν, γνωρίζοντος το μέσον της συντηρήσεως, αλλ’ ανισχύρου να κινηθή προς επίτευξιν του αγαθού. Η Συνέλευσις δεν δύναται να ανεχθή επί πλέον κατάστασιν τοιαύτην διότι και η προς το έργον αυτής ανοχή του λαού, συνδυάζεται μετά της πολιτικής τύχης των πληρεξουσίων»

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • ΕΦ’ ΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΠΙΤΑΧΘΗ ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΛΙΡΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΑΡΓΗΣΗ ΝΑ ΦΘΑΣΗ ΕΙΣ ΤΑΣ 500 ΔΡΑΧΜΑΣ
 • ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

«Το εις χείρας των Τραπεζών συνάλλαγμα ώφειλε να επιταχθή και να πληρωθή εις την τιμήν του κόστους. Αλλ’ η Κυβέρνησις είνε μόνον απέναντι των λαϊκών τάξεων, των οποίων εδιχοτόμησε προσφάτως τα χαρτονομίσματα, τολμηρά. [..] Δεν θέλομεν ν’ αναζητήσωμεν τους λόγους διά τους οποίους το κράτος εμφανίζεται αιχμάλωτον των κεφαλαιοκρατικών οργανισμών. Αλλ’ οφείλομεν να σημειώσωμεν τα αποτελέσματα τα οποία θα επέλθουν αναποφεύκτως εκ της εφαρμοζομένης αντιλαϊκής πολιτικής»

ΕΘΝΟΣ

 • ΩΡΙΣΜΕΝΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Ό,τι δεν επιτρέπεται είνε η ΑΝΑΒΛΗΤΙΚΟΤΗΣ και η ΠΑΡΕΛΚΥΣΙΣ. Ο λαός επιζητεί την λύσιν της θανασίμου ταύτης εκκρεμότητος. Δεν είνε δυνατόν να παρατείνωνται επ’ άπειρον τοιαύται καταστάσεις, ουδέ να κανονίζωνται αι τύχαι των εθνών με τας ιδιοσυγκρασίας των ατόμων. Απαιτούνται δραστικαί αποφάσεις και ωρισμένον πρόγραμμα. Εάν η κυβέρνησις δεν έχη την τοιαύτην θεληματικότητα, ας αποθέση το βαρύ φορτίον των κινδύνων. Ας μη θανατώση την Ελλάδα!»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • ΚΡΙΣΙΜΩΤΑΤΗ Η ΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΚΕΜΑΛ. ΥΠΕΣΧΘΗ ΟΤΙ ΘΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗ

«Βεβαιούται, ότι ο Κεμάλ, διά να κατευνάση την εναντίον του αντίδρασιν, εκάλεσε τους αρχηγούς των διαφόρων κομματικών αποχρώσεων και υπεσχέθη εις αυτούς ότι, μετά την λύσιν του Ανατολικού ζητήματος, θα υποβάλη την παραίτησίν του. Ακολούθως συνεσκέφθη επί μακρόν μετά του εν Αγκύρα αντιπροσώπου των Μπολσεβίκων Αραλώφ»

 • ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΕΜΠΡΟΣ

 • ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ ΤΟΥ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΑΜΨΟΥΝΤΟΣ

Ο ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΑΜΨΟΥΝΤΟΣ ΚΑΙ Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

«Αι Δυνάμεις συσκέπτονται όχι πώς να σώσουν τους ζώντας ακόμη, αλλά διά την χλεύην της εξετάσεως αν και πώς απέθανον αι χιλιάδες των θυμάτων των τουρκικών θηριωδιών. Αλλά η Ελληνική Κυβέρνησις δύναται και δικαιούται να παραμείνη επί πλέον απαθής και ασυγκίνητος προ του ραγδαίως συμπληρουμένου έργου της ολοκληρωτικής εξοντώσεως του ελληνικού πληθυσμού;»

 • Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ ΑΛΛ’ Η ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ ‘’ΧΕΙΜΑΡΡΑ’’ ΑΚΛΟΝΗΤΟΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

 • ΑΙ ΗΘΙΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ

«Εφ’ όσον υπάρχει το προηγούμενον της αποζημιώσεως των Νοεμβριανών και των Ιουλιανών, και εφ’ όσον υπάρχει σχετικόν ψήφισμα της Εθνοσυνελεύσεως περί αποζημιώσεως των παθόντων, ουδείς θα φανή τόσον έξυπνος και τόσον υπερόπτης, ώστε να νομίση ότι αι χιλιάδες των παθόντων θα τρώγουν εσαεί άχυρα και θα κινδυνεύουν ν’ αποθάνουν της πείνης, χωρίς ν’ αποζημιωθούν διά την στέρησιν των περιουσιών των και την οικονομικήν καταστροφήν, την οποίαν υπέστησαν»

ΕΣΤΙΑ

 • ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΑΙ ΕΥΘΥΝΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

«Δημιουργείται μία εκκρεμότης εις τας αγροτικάς σχέσεις επιβλαβής εις την γεωργικήν παραγωγήν η οποία δύναται να ενταθή μόνον όταν οι μεν καλλιεργηταί καλλιεργούν ως ιδιοκτήται πλέον τους αγρούς των, και δη ενισχυμένοι εις συνεταιρισμούς, οι δε μεγάλοι γαιοκτήμονες εκμεταλλεύωνται εντατικώτερον, ήσυχοι πλέον, την απομένουσαν εις αυτούς μετά της απαλλοτρίωσιν έκτασιν, εις όσας περιφερείας ήθελε περισσεύσει τοιαύτη»

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 • ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗ ΤΟ ΑΜΑΡΤΩΛΟΝ ΚΟΝΣΟΡΤΣΙΟΥΜ

ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ

 • ΠΡΩΤΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

«Διά τούτο έχομεν την αντίληψιν, ότι προ πάσης άλλης ‘’αποφάσεως’’ και προ παντός ‘’ελιγμού’’ και δεν γνωρίζομεν ποίας άλλης γενναίας και αποφασιστικής χειρονομίας εξ εκείνων τας οποίας διατυμπανίζει και διαλαλεί ο κυβερνητικός τύπος, οι ιθύνοντες οφείλουν να σπεύσουν το ταχύτερον, όπως λύσουν την Ελλάδα της υποχρεώσεως, με την οποίαν εδέσμευσεν αυτήν ο κ. Γούναρης και επί πλέον ανακαλέσουν την αποδοχήν της ανακωχής»

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ

 • ΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΣΑΝΤΣΕΡ

«’’Και επί τη προϋποθέσει της αποδοχής της προταθείσης ανακβχής, εξηκολούθησεν ο Ιταλός Υπουργός των Εξωτερικών κ. Σάντσερ, εξητάσαμεν το ενδεχόμενον της αναθεωρήσεως την οποίαν ήτο δυνατόν να υποστή η Συνθήκη των Σεβρών και προσεπαθήσαμεν να θέσωμεν κοινάς βάσεις ώστε να δυνηθώμεν να ανακοινώσωμεν αμέσως τας γενικάς γραμμάς των αποφάσεων ημώμ εις τε τους Έλληνας και τους Τούρκους και να καθορίσωμεν τους όρους της προκαταρκτικής ειρήνης’’»

ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

 • Η ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
 • ΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΙ ΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΟΥ ΚΟΝΣΟΡΤΣΙΟΥΜ
 • Ο ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΠΑΤΡΙΣ

 • Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ

«Μαζύ με τον σταρτόν και ο Ελληνικός λαός έχει κάθε δικαίωμα να αξιώση και αξιοί, όπως η Κυβέρνησις μη εξανεμίση, όπως εξανέμισε μέχρι σήμερον και κατέστησε ματαίας, τόσας θυσίας και τόσας προσπαθείας. Και η συνισταμένη αύτη της εθνικής θελήσεως. Και η στοιχιεώδης εκτίμησις των πραγμάτων. Και η μακρά πείρα του παρελθόντος απέδειξεν, ότι άλλος τρόπος σωτηρίας δεν υφίστατι παρά μόνον η αποκατάστασις της Ελλάδος εις την πορτέραν της συμμαχικήν θέσιν, παρά μόνον η επιστροφή του ασώτου εις την συμμαχικήν στέγην»

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 • ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ

«Αναμφιβόλως η επιτυχής έκβασις μιάς νέας αποπείρας προς μεσολάβησιν εν τη Ελληνοτουρκική διαφορά εξαρτάται κυρίως εκ της υπάρξεως, όχι μόνον τυπικής συμφωνίας μεταξύ των Συμμάχων, αλλ’ ουσιαστικής και ειλικρινούς και εξικνουμένης μέχρι της εφαρμογής κυρώσεν κατά του απειθούντος εκ των εμπολέμων. Τοιαύτη σύμπτωσις γνωμών και προθέσεων δεν κατωρθώθη πράγματι μέχρι τούδε»

ΠΡΩΪΝΗ

 • Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΑΙ ΝΕΑΙ ΣΥΜΜΑΧΙΑΙ

«Η μεταπολεμική διαμόρφωσις των διεθνών σχέσεων της Ευρώπης θα οδηγήση κατ’ ανάγκην τους Λαούς εις νέας συνθήκας και νέας συμμαχίας. […] Η Ελλάς, χώρα κατ’ εξοχήν ναυτική, κυριαρχούσα εν τη ανατολική λεκάνη της Μεσογείου, θα δυνηθή μετά την συνομολόγησιν της ειρήνης μετά της Τουρκίας να συνέλθη και συγκροτηθή εις Κράτος ισχυρότατον κατά ξηράν και κατά θάλασσαν και θα καταστή ούτω ΠΕΡΙΖΗΤΗΤΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ δι’ όλους αυτής τους γείτονας»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

 • ΣΤΙΣ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΙΚΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ
 • ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ
 • Η ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΣΚΡΙΠ

 • ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ ΟΤΙ ΘΑ ΣΥΝΕΝΝΟΗΘΩΜΕΝ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ
 • ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ

«Εναντίον της Κυβερνήσεως η ενδημούσα αντίδρασις εκτοξεύει την κατηγορίαν ότι σωρεύει εσωτερικά και εξωτερικά ερείπια, ότι ουδέν πρόβλημα επέλυσεν, ότι αναβάλλει το αγροτικόν διά να μη πραγματοποιήση τους πόθους των αγροτών, ότι ουδεμίαν ενέργειαν καταβάλλει προς επίλυσιν του εξωτερικού ζητήματος. […] Τόσον ο λαός όσον και το Κράτος οφείλουν να κατανοήσουν τούτο και να ενεργήσουν συμφώνως προς τας υπαγορεύσεις, τας οποίας η κρισιμότης των περιστάσεων επιβάλλει ως υποχρεώσεις. Πρέπει να πεισθώμεν ότι η βενιζελισμός δεν πρέπει ν’ ανακτήση πλέον την Αρχήν»

ΣΦΑΙΡΑ

 • ΑΡΧΗ ΔΡΑΣΕΩΣ
 • ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΚΑΙ Η ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ

«Εφ’ όσον η νομιμοφροσύνη και η ευπείθεια της Ελληνικής Κυβερνήσεως προς τας συστάσεις των Συμμάχων δεν μας απέφερε άλλους καρπούς από την Κεμαλικήν αυθάδειαν και την εξαντλητικήν εκκρεμότητα, οιαδήποτε Ελληνική ενέργεια, τείνουσα να εξασφαλίση τα Ελληνικά δίκαια και να προασπίση τα Ελληνικά συμφέροντα, δεν είνε δυνατόν παρά να τύχη της πλήρους επιδοκιμασίας ολοκλήρου του πεπολιτισμένου κόσμου, ιδίως δε μετά την αποκάλυψιν των τουρκικών θηριωδιών και ωμοτήτων, αίτινες εξήγειραν σύσσωμον την κοινήν γνώμην όλων των χριστιανικών λαών»

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ