Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 1921

Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Η στάση των Συμμάχων τόσο στο Ανατολικό, όσο και κυρίως στο Βορειοηπειρωτικό, καθώς ‘’ήδη η θλιβερά πραγματικότης καταγράφεται εναργέστατα’’, προκαλεί απογοήτευση, προβληματισμό, οργή, ενώ η κυβέρνηση προχωράει σε αποφάσεις χωρίς να έχει την έγκριση της Εθνοσυνέλευσης…

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • ΝΑ ΚΛΗΘΗ Η ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

«Και αν δε υποτεθή ότι η σημερινή Κυβέρνησις εξακολουθεί να περιβάλλεται διά της εμπιστοσύνης της λαϊκής αντιπροσωπείας και πάλιν ουδεμίαν θα είχεν αρμοδιότητα όπως αποφασίση άνευ της γνώμης της Συντακτικής Συνελεύσεως την έκτασιν των Ελληνικών διεκδικήσεων. Καμμία δε Κυβέρνησις δεν ετόλμησε ποτέ να προβή εις τοιαύτας κολοσσιαίων συνεπειών αποφάσεις, διαφευγούσας τα όρια της Εκτελεστικής Εξουσίας άνευ συγκεκριμένης εντολής και του κυριάρχου λαϊκού παράγοντος, εκ της συγκαταθέσεως του οποίου εξαρτάται το κύρος αυτών»

 • Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

«Είμεθα βέβαιοι ότι ο Ηπειρωτικός λαός δεν θ’ ανεχθή την απαραδειγμάτιστον αδικίαν, ήτις εγένετο εις βάρος του υπό των Συμμάχων και ότι θα υπερασπίση πάση θυσία την ελευθερίαν του, όπως και άλλοτε το έπραξεν. Αλλ’ από την Κυβέρνησιν αυτήν της αισιοδόξου και αδιαταράκτου αδιαφορίας δεν πρέπει τίποτε να περιμένη»

ΑΣΤΡΑΠΗ

 • Η ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ

«Πιστεύομεν ακραδάντως, και την πίστιν ημών αντλούμεν εκ της συναισθήσεως των αναγκών, τας οποίας εμφανίζει εις τα όμματα όλων η παρούσα κατάστασις, ότι η τακτική της διασπάσεως της ιεράς ενότητος, ην ενεκαινίασν ωρισμέναι εφημερίδες, δεν αποβαίνει προς ωφέλειαν των εθνικών συμφερόντων

 • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΙ

ΕΘΝΟΣ

 • Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΕΩΝ

«Ήδη η θλιβερά πραγματικότης διαγράφεται πλέον εναργέστατα. Δεν είνε ανάγκη να προΐδη τις, αρκεί να ανοίξη απλώς τους οφθαλμούς διά να ίδη εις ποίαν οικτράν θέσιν έφεραν την εθνικήν μας υπόθεσιν, οι ανάξιοι διαχειρισταί της. Η Βόρειος Ήπειρος χάνεται οριστικώς διά την Ελλάδα, περί των Δωδεκανήσων δεν γίνεται πλέον λόγος […] Πόσον μακράν ευρισκόμεθα από την μέχρι της χθες ακόμη επιδεικνυομένην αισιοδοξίαν της Κυβερνήσεως, ο ρόδινος πέπλος της οποίας δεν άφησε να προβλεφθή η έλευσις της ώρας των απογοητεύσεων και παρίστανεν όλα, ως βαίνοντα κατ’ ευχήν!»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΑΝΙΣΛΑΜΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ. ΠΟΛΥΑΡΙΘΜΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΕΙΣ ΑΓΚΥΡΑΝ
 • Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΗΡΧΙΣΕΝ

«Εφθάσαμεν λοιπόν εις την εποχήν της συγκομιδής. Η Ελλάς συγκομίζει πλουσίους τους καρπούς της πολιτικής των παλαιών κομμάτων. Από χθες έχομεν το πρώτον θύμα, την πρώτην μεγάλην απώλειαν. Η Βορεία Ήπειρος, η ελληνικωτάτη Βορεία Ήπειρος περιέρχεται εις την Αλβανίαν […] Αλλ’ εσυλλογίσθητε, κύριοι, ποίου εθνικού εγκλήματος γίνεσθε ένοχοι; Εσυλλογίσθητε, ποίας εθνικής καταστροφής είσθε υπεύθυνοι; Με ποίον δικαίωμα αφήσατε έξω των συνόρων του κράτους εν ελληνικώτατον τμήμα, του οποίου ολόκληρος η ιστορία είνε εν έπος;»

ΕΜΠΡΟΣ

 • ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ Β. ΗΠΕΙΡΟΥ

«Αλλ’ εκείνο το οποίον καταφέρει το πραγματικόν καίριον κτύπημα κατά του Βορειοηπειρωτικού ζητήματος είνε η συγχρόνως εξαγγελλομένη διά των ημιεπισήμων Πρακτορείων Στέφανι και Χαβάς συνομολόγησις της ιδιαιτέρας Αγγλοϊταλικής συμφωνίας επί του Αλβανικού ζητήματος. […] Ο κ. Γούναρης ετοιμαζεται ν’ απέλθη ήδη εις Ευρώπην. Αλλά ποίαν θύραν θα εύρη ανοικτήν και ποίαν θέλει κρούσει διά το Βορειοηπειρωτικόν ζήτημα;»

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

 • Ο ΚΑΚΙΣΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

«Στρατιωτικώς νικηταί, αγνοούμεθα τόσον, ώστε να μας πιστεύουν ηττημένους. Η αχαρακτήριστος ανικανότης ωρισμένων κρατικών υπηρεσιών περιήγαγε την Πατρίδα μας εις άγνοιαν ενώπιον του Ευρωπαϊκού κοινού, και εις τοιαύτην ανυπαρξίαν, ώστε ισχυρούς να μας πιστεύουν ανισχύρους, νικητάς να μας θεωρούν ηττημένους, κυρίους δε της καταστάσεως να μας πιστεύουν εξηντλημένους και ανικάνους και ετοίμους να καταρρεύσωμεν. Και διερωτάται ο Ελληνικός Λαός, πού να αποδώση τούτο; Εις την αχαρακτήριστον αθλιότητα της διπλωματίας μας ή εις την όλην κακήν διαχείρισιν των πολιτικών ζητημάτων;»

ΕΣΤΙΑ

 • ΕΙΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ

«Το Βορειοηπειρωτικόν λοιπόν ελύθη κατά της Ελλάδος. […] Και περί του Δωδεκανησιακού δεν γίνεται πλέον λόγος. […] Εις πάσαν άλλην χώραν του κόσμου Κυβέρνησις ατυχήσασα τόσον εις τα εξωτερικά ζητήματα, θα εξηφανίζετο μόλις έβλεπε την δυσάρεστον τροπήν των και πριν ακόμη φθάση η τραγική λύσις των […] χρειάζεται ίσως μεγίστη έρευνα εις την ιστορίαν του κόσμου διά να αποδειχθή αν και εις τον βίον άλλων εθνών παρουσιάσθη αυτό το φαινόμενον της αδιαφορίας των υπευθύνων απέναντι τόσων τρομακτικών εθνικών κινδύνων»

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 • ΑΓΝΟΕΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΑΝΤΙΠΡΠΟΣΩΠΕΙΑΝ!

«Αλλ’ η Κυβέρνησις θέλει να αγνοή και τον λαόν και την Αντιπροσωπείαν του. Ευχόμεθα να μη αποβή τούτο εις βάρος των ελληνικών δικαίων, ευχόμεθα δε ακόμη να μη είναι δεινή η στιγμή διά την Κυβέρνησιν και αργά διά την Εθνικήν υπόθεσιν, όταν η Κυβέρνησις, μετά το πέρας του διπλωματικού αγώνος, εμφανισθή ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας…»

 • ΠΩΣ ΕΛΥΘΗ ΤΟ ΑΛΒΑΝΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ. ΑΝ Η ΑΛΒΑΝ. ΕΙΝΕ ΑΝΙΚΑΝΟΣ ΝΑ ΔΙΟΙΚΗΘΗ ΘΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΗ ΥΠΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΤΡΙΣ

 • ΚΑΙ ΝΙΚΗΣΑΝΤΕΣ … ΧΑΝΟΜΕΝ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟΝ !

«Ερωτώμεν δικαιωματικώς την Κυβέρνησιν : Τι σκοπεύει να κάμη; Λέγομεν ‘’δικαιωματικώς’’, διότι μέχρι σήμερον, επαναπαθεύντες εις τας επανειλημμένας διαβεβαιώσεις της Κυβερνήσεως ότι ουδένα διέτρεχεν η Β. Ήπειρος κίνδυνον, εφησυχάσαμεν πεποιθότες, διά να ίδωμεν κατάπληκτοι τας σκληράς και αδίκους αποφάσεις των τριών Μ. Δυνάμεων. Δικαιούμεθα επομένως να ερωτήσωμεν την Κυβέρνησιν τι σκέπτεται να κάμη εναντίον των αποφάσεων τούτων»

 • ΚΑΜΜΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΝΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Η ΕΛΛΑΣ ΘΕΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 • ΕΜΠΡΟΣ ! ΕΙΣ ΕΡΓΟΝ !

«Οι Ηπειρώται και οι Έλληνες θα πολεμήσουν, όπως γνωρίζουν αυτοί να πολεμούν, αδιαφορούντες διά τας συνεπείας της αποφάσεώς των. […] Διότι και αν πρόκηται να χαθή ολόκληρος ο Ελληνισμός εν τω υπέρ της Βορείου Ηπείρου αγώνι, ο θάνατός του θα είναι κήρυγμα ζωής δι’ όλον τον κόσμον, το κήρυγμα εκείνο, το οποίον απεδείχθησαν ανίκανοι να διασαλπίσουν οι Σύμμαχοι, κήρυγμα Δικαιοσύνης. Ηπειρώται, εμπρός! Εις έργον!

ΠΡΩΪΝΗ

 • Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑΝ

«Η Βόρειος Ήπειρος, παρά την προηγηθείσαν αναγνώρισιν αυτής ως Ελληνικής και παρά την επικύρωσιν αυτής εις την Ελλάδα, αναγνωρίζεται ήδη ότι πρέπει να αποδοθή εις την Αλβανίαν διά να καταστή το νεοσύστατον τούτο Κράτος βιώσιμον. […] Είτε δε τα συμφέροντα της Βορείου Ηπείρου ενεπιστεύθησαν υπό της Κυβερνήσεως εις στιβαράς ή ασθνεικάς και απείρους χείρας, το ζήτημα αντί να απαλλάσσεται των κινδύνων, τουναντίονν επιβαρύνεται διά νέων και μεγαλειτέρων, και αποκαλύπτεται Αλβανική τάσις, όχι μόνον κατά της Βορείου Ηπείρου, αλλά και κατ’ αυτής της Ηπείρου»

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

 • ΤΕΛΕΙΑΝ ΚΑΙ ΠΑΥΛΑΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΦΗΜΑΣ

«Λοιπόν; Θέτομεν τελείαν και παύλαν εις τας φήμας σας άνθρωποι του γνωστού προαυλίου, εκ προμελέτης φονείς της Ελληνικής δραχμής, εκ προμελέτης φονείς του συμφέροντος της Ελλάδος. Θέτομεν τελείαν και παύλαν εις τας φήμας σας, εκούσιοι ή ακούσιοι πράκτορες του Κεμάλ εις τας Αθήνας. Δεν διελύθη ο Ελληνικός στρατός […] Τελείαν και παύλαν εις τας ανθελληνικάς φήμας. Δεν θα παραιτηθή ο κ. Δ. Γούναρης»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

 • ΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΡΩΣΣΙΑΣ

«(…) αναφορικώς με την επανάληψι των σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και Ρωσσίας, ολόκληρος ο αστικός τύπος, εξαιρουμένων μόνον των δύο γνωστών φαλαγγιτικών οργάνων, αναγνωρίζει την ανάγκη της επαναλήψεως των εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών […] Η επικράτησις των Σοβιέτ στην Ανατολή είναι η μόνη που θα εξασφαλίση την πολιτικήν και οικονομικήν των μικρών λαών ελευθερία»

ΣΚΡΙΠ

 • ΟΙ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΑΙ ΕΝ ΕΞΕΓΕΡΣΕΙ ΔΙΑ ΤΑΣ ΛΗΦΘΕΙΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 • Ο κ. ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΚΥΡΙΑΚΗΝ
 • ΟΧΙ Ο ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΑΛΛ’ Η ΕΛΛΑΣ

«Αι πολεμικαί μας επιτυχίαι εδημιουργήθησαν διά της ενότητος του στρατού. Αι διπλωματικαί επιτυχίαι θα εξαρτηθώσιν εκ της ενότητος του λαού. Έχετε καιρόν να πολεμήσητε, ν’ ανατρέψητε και να διαδεχθήτε την κυβέρνησιν Γούναρη. Σήμερον όμως οφείλετε να ενισχύσητε την Ελλάδα. Διότι εις το Λονδίνο δεν μεταβαίνη ο Γούναρης, αλλ΄ η Ελλάς»

ΣΦΑΙΡΑ

 • Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

«Η Ελλάς, προασπίζουσα, όχι μόνον τα συμφέροντά της, αλλά και την αξιοπρέπειαν των … αποφάσεων του Ανωτάτου Συμμαχικού Συμβουλίου, διεξήγαγε μίαν σκληράν εκστρατείαν, ήτις απήτησε και θυσίας τεραστίας και αίμα πολύτιμον. Είνε πλέον ή δίκαιον επομένως να ζητήση αναλόγους αποζημιώσεις, όχι μόνον εν τω δικαιώματι του νικητού, αλλά χρησιμοποιούσα αυτό το Διεθνές, και το στοιχειωδέστερον ακόμη, Δίκαιον»

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ