Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Σάββατο 16 Οκτωβρίου 1921

Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Στο Λονδίνο στρέφονται τώρα οι ελπίδες για εξεύρεση λύσης στο Ανατολικό ζήτημα. Ο κυβερνητικός Τύπος υποστηρίζει ότι ‘’η Ελλάς προσφέρει την ειρήνην. Νικήτρια και ισχυρά, δεν έρχεται να εκβιάση την ειρήνην, όπως επίσης δεν έρχεται να εξαγοράση την ειρήνην’’. Η πραγματικότητα ωστόσο είναι διαφορετική…

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ

«Η διεθνής αναγνώρισις του νομίμου καθεστώτος, του αποκατασταθέντος διά της θελήσεως του Ελληνικού λαού, ζητείται, ως αναγνώρισις δικαιώματος, του οποίου και αυτή η υπό την πολεμικήν βίαν εφευρεθείσα αμφισβήτησις εξέλιπε μετά την Συνθήκην των Σεβρών και επί της απεριορίστου ασκήσεως του οποίου ουδείς δύναται να νοηθή συμβιβασμός»

 • ΑΙ ΖΗΜΙΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΑΣΤΡΑΠΗ

 • ΘΛΙΒΕΡΑΙ ΜΩΡΙΑΙ

«Είνε ιδιαιτέρας σημασίας το γεγονός, ότι το ανακοινωθέν του Ρώϋτερ εδημοσιεύθη την ημέραν ακριβώς καθ΄ην η Ελληνική αποστολή αφικνείτο εις Λονδίνον, τούτο δε δηλοί ότι εγίνετο έμμεσος υπόδειξις εις αυτήν, όπως αποφύγη να θίξη κατά τας συνεντεύξεις της μετά των επισήμων κύκλων ζήτημα αναγνωρίσεως του Βασιλέως, αφού δημοσία εγένοντο γνωσταί αι περί του ζητήματος τούτου αντιλήψεις αυτών»

ΕΘΝΟΣ

 • ΠΡΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΙΝ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

«Η αποκατάστασις συνεπώς της Ανατολικής ειρήνης, η λύσις της Ελληνοτουρκικής διαφοράς, θα επιτευχθή διά κοινής συμφωνίας των Συμμάχων […] Η εξέλιξις εν τούτοις του παγκοσμίου πολέμου, μολονότι η ήττα των Κεντρικών παρουσίαζε μεγίστας διαφοράς εν σχέσει με τον αγώνα κατά του Κεμάλ, παρέσχε μαθήματα, τα οποία ώφειλον να διδάξουν πολλά εις τους διαδόχους του κ. Βενιζέλου περί του πώς πρέπει να κερδίζεται η ειρήνη»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • ΜΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΤΟΥ ΜΠΕΚΗΡ. Η ΑΓΚΥΡΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΕΙΡΗΝΗΣ. ΕΝ ΔΙΑΒΗΜΑ ΤΟΥ ΛΟΡΔΟΥ ΓΚΡΑΝΒΙΛ
 • ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ

«Το ταξείδιον του κ. Γούναρη απέτυχεν. Η διπλωματική βαθύνοια του κ. Μπαλτατζή, δεν ηδυνήθη ν’ αποκαταστήση συμμαχικούς δεσμούς, ούς τα δημοσιογραφικά όργανα του εθεώρουν περιττεύοντας. […] Και η Μεγάλη Ελλάς διατρέχει τον κίνδυνον, ον εβλέπομεν ερχόμενον από πολλού […] Αλλοίμονον! Επέστη η ώρα θλιβερών λογοδοσιών, πικροτάτων εκκαθαρίσεων»

ΕΜΠΡΟΣ

 • Ο ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ κ. ΓΟΥΝΑΡΗ
 • Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΑΥΤΗΣ

«Άρνησις της Ελλάδος εις οιανδήποτε αξίωσιν ή υπόδειξιν εκκενώσεως και εγκαταλείψεως της Μικρασίας –ό εστί προδοσίας εθνικής και αυτοκτονίας, ολοκλήρου της Ελλάδος. Σταθερά απόφασις αυτής να μείνη και ριζωθή εις την  Μικρασίαν. Θα φύγη μόνον εάν εκδιωχθή διά της λόγχης. Ειρηνική εκμετάλλευσις της κατεχομένης και διοικουμένης υπό της Ελλάδος χώρας. Επίκλησις της συνδρομής των Δυνάμεων εις το έργον τούτο της ειρήνης»

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

 • ΤΙ ΖΗΤΕΙ Η ΕΛΛΑΣ

«Αλλ’ ό,τι ζητεί η Ελλάς, δεν αποτελεί συμφέρον μόνον της Ελλάδος, αλλά συμφέρον υπέρτατον και των Δυνάμεων της Αντάντ. Διότι Ανατολή αναρχουμένη και σπαρασσομένη ουδόλως εξυπηρετεί τα έργα της ειρήνης […] Σήμερον η Ελλάς προσφέρει την ειρήνην. Νικήτρια και ισχυρά, δεν έρχεται να εκβιάση την ειρήνην, όπως επίσης δεν έρχεται να εξαγοράση την ειρήνην […] Εάν δε αγωνιζόμεθα διά την παγίωσιν της Μεγάλης Ελλάδος, πράττομεν τούτο, ουχί όπως αποβώμεν μάστιγες και εξολοθρευταί εν της Ανατολή, όπως οι Τούρκοι ή οι Βούλγαροι, αλλά θεμελιωταί της ειρήνης»

 

ΕΣΤΙΑ

 • ΑΝΑΓΚΗ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑΣ

«Η διπλωματική ευστροφία ελάχιστα χρειάζεται εις το Λονδίνον. Υπό τας σημερινάς περιστάσεις μάλιστα δύναται να βλάψη. Μόνον μία ειλικρινής και σαφής και απροκάλυπτος συζήτησις δύναται να δώση και αγαθήν εντύπωσιν εις τους συνομιλητάς του κ. Δ. Γούναρη και ευχάριστα εξαγόμενα διά την Ελλάδα»

ΠΑΤΡΙΣ

 • ΑΝΘΡΑΚΕΣ Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ! ΠΩΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ Η ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ
 • Ο ΙΤΑΛΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 • ΕΙΣ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ

«Είναι προφανές ότι η Αγγλία αισθάνεται την ανάγκην της επιτεύξεως μιάς Ανατολικής διευθετήσεως όσω το δυνατόν ταχύτερον. η λύσις αύτη δεν πρόκειται, βεβαίως, να δοθή κατ’ αυτάς. […] Ούτως ο κ. Γούναρης θα επανέλθη κομίζων όχι λύσεις, αλλά την καθαράν πλέον και ασφαλή γνώσιν του είδους της λύσεως, η οποία θα ηδύνατο να επιτευχθή. Και όταν εκθέση, ως οφείλει, το πόρισμα της περιοδείας του και τας κυβερνητικάς σκέψεις επί του πρακτέου, θα κρίνη το Έθνος και περί τούτων και περί της Κυβερνήσεως, λαμβάνον τας αποφάσεις του»

 • ΑΙ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΙ ΤΩΝ ΑΓΓΛΟ-ΙΡΛΑΝΔΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

 

ΠΡΩΪΝΗ

 • Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

«Η δύναμις των πραγμάτων σήμερον, καλώς και ψυχραίμως εξεταζομένη, δεν είνε καθ’ ημών, αλλά υπέρ ημών […] Ο Ελληνικός Λαός αναμένει μετ’ ευλόγου συγκινήσεως την επάνοδον του κ. Πρωθυπουργού, διότι τότε θα γνωρίση την διπλωματικήν αυτού θέσιν και θα λάβη τας υστάτας και αμετακλήτους αυτού αποφάσεις αναλόγους προς τας κολοσσιαίας αυτού θυσίας και τα δίκαιά του εις την Ανατολήν. Διότι εάν τα βλέμματα της Δύσεως στρέφωνται βουλιμιώντα προς την Ανατολήν, η Ανατολή υπήρξε πάντοτε ο πολυπαθής οίκος του Ελληνισμού»

 • ΑΙ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΓΟΥΝΑΡΗ

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

 • ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩΜΕΝ ΑΛΛΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩΜΕΝ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗΝ

«Η θέσις της Ελλάδος απέναντι του αντιπάλου της παραμένει υπέρ ποτε προνομιούχος. […] Εις δε τας συμμαχικάς πρωτεούσας δεν πρόκειται να ζητήσωμεν, αλλά να προσφέρωμεν ειρήνην. Να την προσφέρωμεν εις τον ηττημένον αντίπαλόν μας, συνομολογούντες πάσαν δικαίαν και λογικήν υποχώρησιν. Να την προσφέρωμεν, συνεχίζοντες τας ευγενείς παραδόσεις του Έθνους αυτού, το οποίον εβάσισε πάντοτε την ανάπτυξίν του και την επικράτησίν του εις τους ειρηνικούς υπέρ της ανθρωπίνης προόδου και του πολιτισμού αγώνας»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

 • ΕΡΓΑΤΕΣ, ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΑΙ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΙ ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΣΧΟΥΣΑΝ ΡΩΣΣΙΑΝ
 • Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

«Είχαμε πάντοτε υπ’ όψιν μας ότι η αστική τάξις της χώρας δεν θα έβλεπε με απάθειαν την εξέλιξιν του κινήματός μας. Εκείνο όμως που μας προκαλεί την αγανάκτησιν και την αηδίαν είναι ότι τα ανθρωπομαλάκια που διευθύνουν τον τόπον μετά την αισχράν εκμετάλλευσιν της ψήφου της 1ης Νοεμβρίου απομιμούνται μεθόδους τυραννικάς και ανελευθέρους τας οποίας ήλθαν να καταλύσουν και υπέρ των οποίων ηγωνίσθησαν δήθεν»

ΣΚΡΙΠ

 • ΜΙΚΡΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ ΤΩΝ κ.κ. ΓΟΥΝΑΡΗ, ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ ΚΑΙ ΚΟΡΖΟΝ
 • ΕΥΟΙΩΝΟΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΥΣΙΝ ΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ
 • ΝΑ ΣΕΒΑΣΘΩΣΙ ΤΟ ΠΡΩΤΙΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣ

ΣΦΑΙΡΑ

 • Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΚΑΙ Η ΚΑΛΛΙΤΕΡΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

«Μία τοιαύτη ένωσις όλων των σκλάβων επαγγελματιών της αστικής τάξεως πολλά – πάρα πολλά θα ηδύνατο να κάμη διά την καλλιτέρευσιν των συνθηκών του σημερινού αβιώτου βίου, αλλά και υπό την ηθικήν ακόη και εκπολιτιστικήν εν γένει πρόοδον, θα ηδύνατο να δράση εις ευρυτάτην ακτίνα»

 • ΝΑΥΑΓΙΑ ΚΑΘ’ ΟΛΟΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 1920. ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ LLOYDS REGIS

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ