Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Σάββατο 15 Ιανουαρίου 1922

Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Αντιμέτωπη με τις επερχόμενες δυσμενείς εξελίξεις στα εθνικά θέματα βρίσκεται η Ελλάδα.  ‘’Διά ποίων δε τότε μέσων θ’ αντιμετωπίση η Κυβέρνησις του κ. Γούναρη την επερχομένην εθνικήν θύελλαν;’’ Διερωτώνται ολοένα περισσότεροι…

ΑΘΗΝΑΙ

 • ΑΙ ΑΠΑΡΧΑΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

«Είδομεν υπό ποίας συνθήκας εκλήθη να μεταβή εις Λονδίνον ο κ. Δ. Γούναρης […] Ολόκληρος η μέθοδος της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδος ανετρέπετο ούτω. Δηλαδή ετίθεντο νέαι βάσεις εθνικής πολιτικής. Με την συνείδησιν ελαφράν εδέχετο ο νυν πρωθυπουργός να αποξενωθή η Ελλάς την συμμαχικήν αλληλεγγύην και να απομονωθή συγκεντρούσα συγχρόνως την Ιταλικήν αντίδρασιν, την Γαλλικήν εχθρότητα και την Αγγλικήν αδιαφορίαν προϊόν περιφρονήσεως της εν Αγγλία δημοσίας γνώμης. Ούτω η συμμαχική εντολή μετετρέπετο εις Ελληνοκεμαλικήν ρήξιν»

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • ΠΡΟ ΠΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ

«Η νέα εκστρατεία, εάν ήθελεν αποφασισθή εξ ανυπερβλήτου ανάγκης, πρέπει να έχη την έννοιαν ασκήσεως εντολής των Συμμαχικών Δυνάμεων των αναλαβουσών την διαιτησίαν εν πάσαις αυτής ταις συνεπείαις. Πρέπει δε να έχη ακόμη καθωρισμένους σκοπούς, γνωστούς εκ των προτέρων και διεθνώς ανεγνωρισμένους. Ουδεί είνε δυνατόν ν’ ανεχθή η εθνική συνείδησις την επανάληψιν των αναξίων μικροπονηριών, αίτινες ενεφανίσθησαν ως μεγαλόπνευστος και ανιδιοτελής πολιτική υπό του ενασμενιζομένου εις τον ρόλον του παγκοσμίου κύρους πολιτικού ανδρός, διά να καταλήξουν εις την οικτράν αποτυχίαν των ακάρπων αγώνων και θυσιών»

 • Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΙΣ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΑΔΙΕΞΟΔΟΝ. ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

ΕΘΝΟΣ

 • ΤΟ ΠΡΩΤΙΣΤΟΝ ΠΟΡΙΣΜΑ
 • ΟΡΟΙ ΕΙΡΗΝΗΣ !…

«Πώς τώρα εινε δυνατόν να της επιβληθούν τοιούτοι καταστρεπτικοί και άτιμοι όροι ειρήνης; Πώς είνε δυνατόν ν’ αποδεχθή τοιαύτην αυτοκαταδίκην εις θάνατον; Διότι περί θανάτου πρόκειται. Η Ελλάς αδυνατεί να ζήση άνευ της Μ. Ασίας. Αι Ασιατικαί επαρχίαι της είνε οι πνεύμονςε, δι’ ων αναπνέει. Και η θράκη είνε η κεφαλή. Ουδέ μεθ’ ήτταν πάναισχρον και ολοκληρωτικήν δεν θ’ απηυθύνοντο εις ένα λαοίν τοιούτοι ειδεχθείς και απαραδειγμάτιστοι όροι ειρήνης!»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • Ο ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΕΝΣΙΝ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ. ΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΣ
 • ΤΑ ΚΕΜΑΛΙΚΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΣ

«Είνε καιρός πλέον ν’ αποκατασταθή η αλήθεια. Είνε καιρός ν’ αποκαλυφθή εν όλω τω βάθει αυτής η τεραστία συμβολή του κινήματος της θεσσαλονίκης εις τον ΣΗΜΕΡΙΝΟΝ εν Μ. Ασία αγώνα μας. […] Και εις εκείνο και μόνον οφείλεται και το ότι ο Κεμάλ σήμερον δεν διαθέτει παρά μόλις μίαν εκατοντάδα χιλιάδων κακώς εξωπλισμένου στρατού και πυροβόλα κάτω των τριακοσίων. […] Μήπως αφώπλισε την Τουρκίαν διά της οψίμως εφευρεθείσης πολιτικής της αυτοτελούς και επικαίρως επεμβαινούσης ουδετερότητος ο κ. Γούναρης;»

ΕΜΠΡΟΣ

 • ΑΘΛΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ
 • ΕΜΠΡΟΣ! ΕΙΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΝ! ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ

«Η κίνησις της Ιταλίας προς αποστολήν εις παρισίους του Σφόρτα και της Γαλλίας να βασίζεται επί του Μπουγιών αποδεικνύει ότι και Γαλλία και Ιταλία έχουν στερράν απόφασιν να σφαγιάσουν τους Μικρασιάτας διά της μαχαίρας του κεμάλ. Η Κυβέρνησις έχει καθήκον να μη φέρη το ελάχιστον εμπόδιον εις την κίνησιν αυτήν του Μικρασιατικού λαού διότι θα φέρη μεγίστας ευθύνας απέναντί του. Ας τους αφήση να μεταβούν εις την Ευρώπην, και ας ομιλήσουν αυτοί, ως λαός που θέλει να ζήση ελεύθερος και τίμιος»

 • ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΟΙΪΑΝ ΤΟΥ ΣΑΓΓΑΡΙΟΥ

ΠΩΣ ΕΘΡΑΥΣΘΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ. ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΣΕΛΙΔΕΣ ΗΡΩΪΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΟΞΗΣ. Ο ΣΚΛΗΡΟΣ ΑΓΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΑΚΡΟΝ ΔΕΞΙΟΝ ΜΑΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

 • ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ

«Εις την Μικράν Ασίαν, όπου θέλουν και εργάζονται να μας πλήξουν, είμεθα κυρίαρχοι. […] Το στρατιωτικόν μέτωπον ημών είνε ακλόνητον και ισχυρότατον, οι εχθροί μας απηλπίσθησαν να το θραύσουν. Τώρα εστράφησαν κατά του εσωτερικού μετώπου, αλλά ταχέως θα πεισθούν, ότι και τούτο είνε ακόμη στερεώτερον και μάλλον ακλόνητον του στρατιωτικού. Η νίκη η τελειωτική είνε εις τας χείρας μας»

 • ΠΟΙΑΙ ΕΙΝΕ ΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΑΣ

«Η Ανατολή έχει απόλυτον ανάγκην της ειρήνης, την οποίαν μόνη η πλήρης συντριβή της κεμαλικής οργανώσεως θα παγιώση. Πάσα άλλη λύσις, μη αναγνωρίζουσα την ολοσχερή του κεμαλισμού εξόντωσιν ως τον κυριώτερον παράγοντα διά την εν τη Εγγύς Ανατολή αποκατάστασιν της ειρήνης, δεν θα στηρίζεται επί της πραγματικότητος και είνε καταδικασμένη να καταρρεύση»

ΕΣΤΙΑ

 • ΟΛΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΥΧΗΝ

«Τι συνέβη διά να γίνεται λόγος μόνον περί του αν η Τουρκία και οι φίλοι της θα προσχωρήσουν εις την δείνα ή την τάδε άποψιν και ουχί περί του αν η Ελλάς δέχεται να συζητήση επί της απόψεως ταύτης; Συνέβη τούτο : […] Ότι ολόκληρος η Κυβερνητική προσπάθεια, κατατριβείσα εις λεπτομερείας, εις θέματα συγκεκριμένα και εις σκοπούς κατωτέρους των περιστάσεων, δεν είδεν ότι ‘’ενός και μόνον εστί χρεία’’, της επανόδου ή της προσεγγίσεως εις την συμμαχικήν αλληλεγγύην. […] Και ούτω σήμερον ο Ελληνικός λαός ακούει έκπληκτος να γίνεται λόγος περί Θράκης, βλέπει την συζήτησιν περί Σμύρνης λήξασαν, ως επί θέματος εξηντλημένου, και αναμένει αγωνιών να ιδή τι άλλο, πάντοτε χειρότερον, του επιφυλάσσει η τύχη. Διότι όλα εις την τύχην πηγαίνουν»

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 • Η ΣΥΓΚΙΝΗΣΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΙΝΩΣΙΝ ΤΟΥ ΚΩΡΖΟΝ

ΟΠΟΥ ΟΙ ΚΕΜΑΛΙΚΟΙ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΛΙΑΝ ΕΙΡΗΝΟΦΙΛΟΙ. Η ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΚΩΡΖΟΝ ΚΑΙ ΣΑΙΝΤ ΩΛΑΙΡ ΗΡΧΙΣΕΝ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ

 • ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

«Και είναι καιρός πλέον να λάβη προ οφθαλμών ο Ελληνικός λαός ότι το κατάντημα των Εθνικών πραγμάτων θα είναι όλως διάφορον εκείνου το οποίον διέγραφον οι υστερικοί ενθουσιασμοί των κυβερνητικών οργάνων! […] Το ελάχιστον των εθνικών διεκδικήσεων είναι η συνθήκη των Σεβρών. Πώς λοιπόν η Κυβέρνησις δέχεται να ακούη σήμερον διά της εν Ευρώπη αποστολής της να τη προτείνουν εκκένωσιν της Σμύρνης και ψαλίδισμα της Θράκης;

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ

 • ΕΑΝ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

«Ατυχώς την φοράν ταύτην, εάν επιτευχθή η αναγγελομένη αγγλογαλλική συνεννόησις επί του Ανατολικού, δεν θα μας επιτραπή ουδέ και να συζητήσωμεν επ’ αυτής. Η Γαλλία θα επιβάλη την αποδοχήν αυτής εις τους Τούρκους και η Αγγλία εις ημάς. Και ούτω θα εκλείψη από την Ανατολήν η υπάρχουσα σήμερον εστία ταραχών, η παρενοχλούσα τοσούτω ζωηρώς τας Μεγάλας Δυνάμεις. Αλλά και ούτω θα παραμείνη ο ελληνικός λαός με το συναίσθημα μιας αδικίας την οποίαν υπέστη, διά την οποίαν βεβαίως ούτε αυτός, αλλ’ ούτε η Αγγλία ευθύνεται. Θα υποστή η Ελλάς την πικρίαν η οποία επακολουθεί ύστερον από την σκληράν αναγνώρισιν της ματαιοπονίας»

ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

 • ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΕΓΓΙΖΟΥΣΑ

«Αλλ’ αν όλα τα σημεία δεικνύουν ότι ευρισκόμεθα εις τας παραμονάς της λύσεως, ουδέν όμως απτόν ή αναμφίβολον σημείον έχομεν μέχρι τούδε καθιστούν εμφανείς τας οριστικάς αντιλήψεις είτε των οπωσδήποτε επικρατουσών, ή εκείνων, αίτινες τείνουν εις επικράτησιν σχετικών σκέψεων ή αποφάσεων. Διότι όσον αφορά ταύτα, βασιλεύει ακόμη η μεγαλειτέρα αοριστία και ασάφεια, ων ένεκα αι ειδήσεις είναε αντιφατικαί, εν πολλοίς αλληλοσυγκρουόμεναι και μόνον εικοτολογίαι υπάρχουσιν, απαύγασμα των λόγων, οίτινες τας υπαγορεύουσιν εις έκαστον εκδότην ή διερμηνευτήν των τοιούτωνεικαστικών ρήσεων»

ΠΑΤΡΙΣ

 • ΩΣ ΕΙΣ ΝΕΑΝ ΣΙΕΝΝΑΝ;

«Η καταδίκη της Μικράς Ασίας είνε συντελεσμένον γεγονός. […] Τι κάθεται πλέον εις τας Ευρώπας ο κ. Γούναρης; Μήπως διά να συντελεσθή εν αγνοία του έθνους η εκκένωσις; Όπως εν αγνοία του Έθνους συγκατένευσε και εις την απόφασιν περί εκκενώσεως; Ή εκλαμβάνει το Λονδίνον ως νέαν Σιένναν, από την οποίαν δεν ετόλμα να επανέλθη, διότι είχεε τότε να δώση λόγον εις την Δικαιοσύνην, όπως κατά την ώραν ταύτην προς τον Λαόν;»

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 • Ο ΠΑΡΙΣΙΝΟΣ ‘’ΧΡΟΝΟΣ’’ ΔΙΑ ΤΗΝ ΛΥΣΙΝ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ

«Ο ‘’Χρόνος’’ αναγνωρίζει εν ποροιμίω ότι απέβη αναγκαία η αποσόβησις της επαναλήψεως των εχθροπραξιών εις το Ελληνοτουρκικόν μέτωπον, επανλήψεως βεβαίας, αν η σημερινή εκκρεμότης παραταθή επί δίμηνον ακόμη. Σπεύδει, βεβαίως, να προσθέση ότι είναι αμφίβολον αν η επανάληψις γενικών επιχειρήσεων θα εβελτίου την θέσιν των Ελλήνων. Τούτο αποτελεί φιλοφρόνημα προς τον εν Αγκύρα φίλον της Γαλλίας. Προς την σύμμαχον Αγγλίαν απευθύνεται η συμπλήρωσις της δικαιολογίας της ανάγκης της ταχείας ειρηνεύσεως της Ανατολής»

ΠΡΩΙΝΗ

 • ΔΕΝ ΘΑ ΕΜΕΝΕΝ ΟΥΤΕ ΕΙΣ ΑΠΟ ΣΑΣ

«Τούτο πρέπει δε να εννοήση καλώς ο Βενιζελισμός, ότι υποσκάπτων τον Θρόνον μωρώς και αγωνιζόμενος να τον κρημνίση μωρότερον, δεν καταγίνεται εις τίποτε άλλο ή να σκάπτη τον λάκκον, εντός του οποίου θα κρημνισθή αυτός ο ίδιος. Και θα κρημνισθή καλώς και διά παντός χωρίς να δυνηθή να τον σώση εκ του ολέθρου ουδεμία ανθρωπίνη δύναμις»

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

 • ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΩΝ

«Η δε Ελλάς –εννοούμεν τον λαόν- δεν θα δυνηθή να στέρξη εις αποφάσεις μη ασφαλιζούσας ες αεί από την εκρίζωσιν ή την μάχαιραν τόσας μυριάδας Ελλήνων και Αρμενίων. Μόνον ηττημένοι και συντετριμμένοι θα υποκύψωμεν. […] Ο Ελληνικός στρατός δεν θα παραχωρήση την θέσιν του εις τον στρατόν του κεμάλ και ο οικονομικός βίος της ΜΙκρασίας δεν θα καταστή αδύνατος ες αεί. Τα όρια των Ελληνικών υποχωρήσεων είνε εκ των προτέρων γνωστά»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

 • Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΚΑΙ Η ΕΙΡΗΝΗ

«Γνωρίζει ακόμη ο λαός, ότι η ειρήνη του δεν εξαρτάται από την θέλησιν του Κεμάλ, παρά μόνον εφ’ όσον η Ελλάς θελήση να αποσυρθή εκ Μικράς Ασίας και να αποστρατευθή, ο λαός αποκτά την ειρήνην που ποθεί, χωρίς εις τίποτε πλέον να εμποδίζη ο Κεμάλ. [-λογοκρισία – ] Οφείλουν πρό παντός να δηλώσουν ποία θα είνε η ιδική των στάσις και όχι των Τούρκων, απέναντι των αγγλικών προτάσεων. Τούτο ενδιαφέρεται να μάθη ο λαός. Το ότι δεν το κάμνει είνε απόδειξις, ότι ουδέποτε επεδίωξαν ειλικρινώς την ειρήνην και ότι και σήμερον δεν επιθυμούν και δεν επιδιώκουν τίποτε άλλο, παρά πώς να την ματαιώσουν»

ΣΚΡΙΠ

 • Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΣΥΝΕΦΩΝΗΣΕ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΗΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑΚΗ
 • Ή ΤΟ ΕΝ Ή ΤΟ ΑΛΛΟ

«Δυοίν θάττερον. Ή πρέπει να παύση ελπίζων ο Βενιζελισμός ότι δύναται να επιβληθή πάλιν επί της Ελλάδος, ή πρέπι να παύση ελπίζουσα η Ελλάς ότι θα επανεύρη την γαλήνην και την εσωτερικήν ησυχίαν της. Ήλθε καιρός να ομιλήσωμεν πάντες με ολιγωτέραν επιφυλακτικότητα και με πλειοτέραν παρρησίαν. […] Λοιπόν ή καταργήσατε τας Βενιζελικάς ελπίδας, ή ενισχύσατε την πεποίθησιν του λαού. Όχι την πεποίθησιν εφ’ εαυτού, διότι την είχε και ουδέποτε την απώλεσεν, αλλά την πεποίθησιν επί του εσωτερικού σχεδίου σας, ήτις ήρχισε να κλονίζεται. Ή το έν ή το άλλο!»

ΣΦΑΙΡΑ

 • ΜΑΤΑΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

«Αλλά και η προσπάθεια αύτη δεν φαίνεται ότι θα έχη καλλιτέραν τύχην των προηγουμένων διασκέψεων επί του πολυθρυλλήτου και χρονίσαντος Ανατολικού ζητήματος, όχι μόνον διότι θα προσκρούση εις την Κεμαλικήν αδιαλλαξίαν, αλλά και θα χρειασθή μία Δευτέρα διάσκεψις διά την εξεύερσιν των μέσων της επιβολής. Εν τω μεταξύ, η Ελλάς, καλώς κρατούσα τα κεκτημένα, αναμένει εν ηρεμία την εξέλιξιν των διαφόρων συμμαχικών συνδυασμών»

 • ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΓΟΡΑ ΝΑΥΛΩΝ

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ