Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 1921

Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Οι συζητήσεις Λόϋδ Τζωρτζ – Μπριάν δεν έχουν το προσδοκώμενο αποτέλεσμα, καθώς οι δύο πλευρές παραμένουν σταθερές στις θέσεις τους. Στο εσωτερικό της χώρας, η δολοφονική απόπειρα κατά του ναυάρχου Κουντουριώτη, έρχεται να προσθέσει μία ακόμη ψηφίδα στο διχαστικό κλίμα που κυριαρχεί στην πολιτική σκηνή. Οι δράστες αναζητώνται…

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑ

«Ας αναμνησθούν οι αναλαβόντες την ανάκρισιν και την καταδίωξιν των ενόχων ποίον αποτέλεσμα έσχε διά το βενιζελικόν καθεστώς η ατιμωρησία των δολοφόνων του αειμνήσου Δραγούμη, ας αναμνησθούν ποίαν απέχθειαν εδοκίμασεν ο Ελληνικός Λαός κατά του καθεστώτος εκείνου, του φυγαδεύοντος και αμνηστεύοντος τους δολοφόνους. Ούτε πρόκειται την στιγμήν αυτήν διά την ζωήν του ναυάρχου Κουντουριώτου. Πρόκειται δι’ αυτήν την τιμήν του καθεστώτος, το οποίον θα εστιγματίζετο διά παντός, εάν απεδεικνύετο εξαρτών την ύπαρξίν του εκ δολοφονικών αποπειρών καθ’ οιουδήποτε πολίτου στρεφομένων»

ΑΣΤΡΑΠΗ

 • ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

«Απέναντι επομένως του αντιβενιζελισμού η Κυβέρνησις του κ. Γούναρη είνε καθαρώς κοινοβουλευτική, ως τοιαύτη δε δεν συνδέεται μετά του καθεστώτος κατ’ έννοιαν αδιάσπαστον και αδιαχώριστον. […] Αλλ’ απέναντι του βενιζελισμού η θέσις της Κυβερνήσεως είνε διάφορος. Ο βενιζελισμός δεν πολεμεί την Κυβέρνησιν ως τοιαύτην, αλλ’ ως καθεστώς, και όχι μόνον την παρούσαν Κυβέρνησιν αλλά και πάσαν άλλην, μη βενιζελικήν […] Ο βενιζελισμός πρέπιε να κτυπηθή με τα ιδικά του όπλα. Διότι τα κτυπήματα θα είνε ούτω βαρύτερα και αποτελεσματικώτερα»

ΕΘΝΟΣ

 • ΟΥΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΠΟΝ…

«Ο θρυλικός ναυμάχος, ον εσεβάσθησαν αι τουρκικαί οβίδες, επέπρωτο να πέση υπό σφαίρας, ας έρριψεν εναντίον του η ειδεχθεστέρα εκδήλωσις του κομματικού πάθους και του εμφυλίου σπαραγμού […] Διά τον ναύαρχον Κουντουριώτην η χθεσινή αντεθνική και βδελυρά απόπειρα αποτελεί ένα ακόμη τίτλον τιμής. Μίαν ακόμη υπηρεσίαν προς την πατρίδα. Διά το ελληνικόν όμως όνομα είνε εν όνειδος. Ουαί εις τον τόπον, όπου δολοφονούνται οι εθνικοί ήρωες!»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΒΔΕΛΥΡΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΑΦΝΟΣΤΕΦΟΥΣ ΝΙΚΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΣ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ

ΟΙ ΔΡΑΣΤΕΣ ΤΡΕΙΣ ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΜΕΤΗΜΦΙΕΣΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΣ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ – ΠΩΣ ΕΓΕΝΕΤΟ Η ΣΤΥΓΕΡΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ – ΔΩΔΕΚΑ ΣΦΑΙΡΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΧΟΥ – Ο ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ – ΠΑΛΛΗ ΚΑΙ ΔΥΟ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ – Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΥΠΕΣΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑ ΣΙΔΗΡΑΣ ΡΑΒΔΟΥ – ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΕΒΕΥΤΩΝ – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΧΟΥ – Η ΣΥΓΚΙΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ – ΑΙ ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ – ΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΘΟΝΤΩΝ

ΕΜΠΡΟΣ

 • ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙΑ ΤΗΣ ΧΘΕΣΙΝΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΠΕΙΡΑΣ
 • Η ΕΙΡΗΝΕΥΣΙΣ ΤΟΥ κ. ΜΠΡΙΑΝ

«Εις την θριαμβευτικήν επίδειξιν του έργου του εκ μέρους του κ. Μπριάν οι Άγγλοι είδον την ειδεχθή όψιν των δημίων των Χριστιανών και αντί να θαυμάσουν και προσκυνήσουν αυτό, οι Άγγλοι απέστρεψαν μετά φρίκης τους οφθαλμούς. ‘’Καθεστώς ειρηνεύσεως –είπεν ο Γάλλος Πρωθυπουργός- εξησφαλίσαμεν εις Μικράν Ασίαν’’. Θλιβεράς πράγματι ειρηνεύσεως ενός απεράντου νεκροταφείου – καθεστώς ουχί ειρηνεύσεως, αλλά της στυγνοτέρας ερημώσεως, την οποίαν επροκάλεσέ ποτε συνθήκη ειρήνης, εις μίαν χώραν, ήτις ηνάγκασε τους ιθαγενείς κατοίκους της Χριστιανούς πανικόβλητοι να εγκαταλείψουν την πατρίδα των»

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

 • ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΛΕΣΩΜΕΝ ΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑΣ ΜΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

«Αλλά το Νόμιμον Καθεστώς οφείλει να συνέλθη επί τέλους. Οφείλει να προλάβη την έκρηξιν της λαϊκής οργής και να συνετίση τους Βενιζελικούς […] Δειλίαι και δισταγμοί, δεν επιτρέπονται εις τας τρικυμίας. Υπέρ πάντα νόμον και πάσαν λογικήν, είνε υπερτέρα η ΑΝΑΓΚΗ. Η ανάγκη της κοινής σωτηρίας, της αποτροπής μεγάλων δεινών και της ευοδώσεως των εθνικών υποθέσεων. Εάν ανάγκα Θεοί πείθονται, υπό την ανάγκην πείθονται και άνθρωποι και νόμοι […] Όχι, δεν θα απολέσωμεν και διά δευτέραν φοράν τας πολιτικάς μας ελευθερίας»

ΕΣΤΙΑ

 • ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

«Θα εννοήση άραγε η Κυβέρνησις ότι η σύλληψις των αποπειραθέντων την δολοφονίαν του ενδόξου ναυάρχου είνε ζήτημα τιμής δι’ αυτήν; Και θα προσπαθήση να αποδείξη ότι τα δίποδα αυτά δεν είνε τυφλά και ασυνείδητα όργανα πολιτικού εγκλήματος, αλλά δυστυχισμένοι άνθρωποι, πεισθέντες ότι ένας ναύαρχος Κουντουριώτης –δόξα της Ελλάδος και εθνικόν κεφάλαιον ανεκτίμητον- εφατρίαζε καθ’ ον τρόπον εζήτησε να τον παραστήση ο κίτρινος Τύπος, διαρκώς εμπνέων και εξωθών προς το έγκλημα;»

 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 • ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΦΟΠΛΙΣΜΩΝ

Η ΑΓΓΛΙΑ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΑΝΕΝΔΟΤΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΝ ΤΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ – Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΑΠΕΙΛΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΝ

 • Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΝ ‘’ΑΓΝΩΣΤΩΝ’’

«Των ‘’αγνώστων’’ είπομεν. Αλλ’ είναι πολύ γνωστοί οι ‘’φενταήδες’’ αυτοί του καθεστώτος της ‘’ανορθώσεως’’ και της ‘’ελευθερίας’’. Είναι γνωστοί εις όλον τον άλλον κόσμον και μόνον διά τας αστυνομικάς και εισαγγελικάς αρχάς παραμένουν εσαεί άγνωστοι! […] Αλλ’ όταν οι κρατούντες τοιαύτα μετέρχωνται μέσα, όταν υψώνουν την κερασιάν και πιέζουν την σκανδάλην των πιστολίων των πασιγνώστων ‘’αγνώστων’’ ίνα ασκηθή τυραννίς εκ των κάτω προς τα άνω σημαίνει ότι αντελήφθησαν το χάσμα το οποίον ηνοίχθη μεταξύ αυτών και του λαού και φαντάζονται ότι θα το γεφυρώσουν ρίπτοντες εντός αυτού πτώματα»

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ

 • ΚΑΤΩ Ο ΠΑΛΙΟΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ) – ΠΟΥ ΕΓΚΕΙΤΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟΝ

«Αλλά εν τω επιπέδω εν ω διεξάγεται ο πολιτικός συναγωνισμός ποίος πραγματικώς πολιτικός ανήρ δύναται να προκόψη; Και τις εισερχόμενος εν τη πάλη ταύτη με πλήρη φυσικά εφόδια πολιτικής υπεροχής δεν θα κατατριβή και ως διάνοια, αλλά και ως χαρακτήρ; Και πρέπει ακόμη να τονισθή ότι η κατατριβή του χαρακτήρος είνε απώλεια θανάσιμος δι’ ένα άνθρωπον προοριζόμενον να θεσπίση μέτρα και να τα επιβάλη. […] Ιδού η εικών της νόσου του παλαιοκομματισμού, η επηρεάζουσα το κυβερνητικόν σώμα κατά το παρόν»

ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

 • ΑΓΑΘΗ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ

«Όλοι οι Σύμμαχοι ενδιαφέρονται βεβαίως εξ ίσου διά την αποκατάστασιν πλήρους και γενικής ειρήνης εις όλον τον κόσμον. Αλλά το τοιούτον ευγενές αίσθημα των ιθυνόντων τας τύχας των Εθνών, ποραπαιτεί, διά να φέρη τα αποτελέσματά του, υποχωρήσεις τινας αναγκαίας, διευκολυνούσας την οριστικήν συνενόησιν. Και δεν είνε δυνατόν να πιστευθή, ότι εν τούτω θα αρνηθή την συνδρομήν της η Γαλλία»

 • ΣΟΒΑΡΩΤΑΤΟΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

«Βδελυρά δολοφονική απόπειρα κατά του ναυάρχου Κουντουριώτου εκ μέρους τριών αγνώστων στρατιωτών έλαβεν χώραν σήμερον ολίγον προ μεσημβρίας. Η είδησις κυκλοφορήσασα αστραπιαίως καθ’ άπασαν την πόλιν επροκάλεσε απερίγραπτον αγανάκτησιν»

ΠΑΤΡΙΣ

 • ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΧΕΙΡΕΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΟΝ ΝΑΥΑΡΧΟΝ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΝ

«Η δολοφονία του Παύλου Κουντουριώτη, την σωτηρίαν της ζωής του οποίου επικαλούμεθα Άνωθεν, αποτελεί σύμπτωμα μιας καταστάσεως, η σημασία της οποίας δεν δύναται να την διαφεύγη. Η δολοφονία ενός Παύλου Κουντουριώτη, δεν αποτελεί μόνον πρωτοφανή διά την Ελλάδα ατίμωσιν, αίσχος πρωτάκουστον διά την χώραν αυτήν, αλλά και συγκινεί βαθύτατα την ψυχήν του Λαού της μέχρι φρίκης και απογνώσεως»

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 • ΤΑ ΧΘΕΣΙΝΑ ΕΚΤΡΟΠΑ

«Μέχρι της στιγμής, καθ’ ην γράφονται αι γραμμαί αύται, δεν έχουν εξακριβωθή τα πραγματικά αίτια των εκτρόπων σκηνών, αίτινες έλαβον χώραν χθες, εν τοις γραφείοις της βενιζελικής Περιθάλψεως […] Θα ήτο ουχί μόνον καθαρώς εγκληματικόν, αλλά και μωρόν, και ακατανόητον εάν επί πτωμάτων δύο – τριών αθώων και ακινδύνων οπαδών του κ. Βενιζέλου, ητοιμάζομεν την θριαμβευτικήν επάνοδόν του! Δι’ όλα ταύτα, θέλομεν να ελπίζωμεν, ότι η χθεσινή απόπειρα της οδού Απόλλωνος οφείλεται αποκλειστικώς εις λόγους ανθρωπίνης απογνώσεως και μηδεμίαν σχέσιν έχει με την πολιτικήν»

ΠΡΩΪΝΗ

 • Η ΓΕΦΥΡΩΣΙΣ ΤΟΥ ΧΑΣΜΑΤΟΣ

«Ο Ελληνικός Λαός, δεν ίσταται μόνον εν επιφυλακή απέναντι του Βενιζελισμού, αλλά και απέναντι των κυβερνητών του […] Εάν οι Λαοί πλανώμενοι υποστηρίζουν τυράννους ή ασεβείς ή ανικάνους, θάττον ή βράδιον, τους ανατρέπουν και τους τιμωρούν, αναπτυσσόμενοι δε οι Λαοί και οργανούμενοι, καθίστανται οι μόνοι άγρυπνοι φρουροί και ελεγκταί της πολιτικής και κοινωνικής ζωής των. Και τοιούτος οφείλει να αποβή και θα αποβή ταχέως ο Ελληνικός λαός οργανούμενος και συντάσσων και συστηματοποιών τας δυνάμεις του»

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

 • ΠΑΛΑΙΟΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΟΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

«Άς μη γίνεται όθεν διάκρισις μεταξύ παλαιών και νέων πολιτευτών. Άς γίνεται διάκρισις μεταξύ ικανών και ανικάνων. Μεταξύ ηθικών και ανηθίκων. Μεταξύ χαρακτήρων καλών και χαρακτήρων κακών […] Η συναλλαγή δεν θα περιορισθή αν αντικαταστήσωμεν ένα παλαιόν βουλευτήν δι’ ενός άλλου. Η συναλλαγή ίσως κτυπηθή μόνον διά της αποκεντρωτικής διοικήσεως […] Η κυβέρνησις τότε δεν θα διοική. Θα κυβερνά. Και η Βουλή δεν θα συνδιοική. Θα νομοθετή μόνον»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

 • Η ΕΚΡΥΘΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

«Αι πολιτικαί δολοφονίαι έχουν πάντα την σημασίαν της αδυναμίας μιας καταστάσεως να επιβληθή διά των πολιτικών μέσων και συνήθως είνε ο προάγγελος της χρεωκοπίας των. Όταν μία κατάστασις εξαντλήση τα επιχειρήματα και τα πολιτικά μέσα προς επιβολήν, αρχίζουν αι αναρχικαί απόπειραι και αι δολοφονίαι των πολιτικών ανδρών»

 • ΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

ΣΚΡΙΠ

 • Ο ΑΓΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΙΚΑΓΟΥ ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΖΕΙ ΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ. ΔΙΑΔΗΛΟΙ ΑΦΟΣΙΩΣΙΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ
 • ΣΥΛΛΟΓΙΣΘΗΤΕ ΤΟ !

«Ποίαν ειδικότητα είχον οι κ.κ. Κουντουριώτης και Πάλλης και η δεσποινίς Φρόσω διά να γνωρίζουν ποίοι και πόσοι είνε οι ένδοξοι τραυματίαι μας; Πόθεν εζήτησαν καταλόγους αυτών; […] Ώστε πρόκειται ουχί περί ανακουφίσεως τραυματιών αλλά περί τροφοδοτήσεως Βενιζελικών […] Και επιτρέπεται όλαι αυταί αι δοσοληψίαι να διενεργώνται υπό τα αδιάφορα όμματα αρχών, των οποίων πρώτιστος σκοπός είναι η φρούρησις του Πολιτεύματος και του Κράτους; Αλλ’ αυτό πλέον δεν είναι αδιάφορον! Είναι τύφλωσις παρασκευάζουσα νέαν φοβερήν κρίσιν. Συλλογισθήτε το»

ΣΦΑΙΡΑ

 • Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΩΝΗ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΥΝΑΣΤΕΥΟΜΕΝΩΝ
 • Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

«Υπάρχουν ιδανικά του Έθνους τα οποία είνε και πρέπει να είνε σεβαστά παρ’ όλου του Έθνους, διότι τα ιδανικά αυτά πρόσωπα επέχουν θέσιν ανωτάτην, διαφεύγοντα την κοινήν υπόστασιν. Και μεταξύ των προσώπων αυτών – των Ελλήνων ημιθέων- καταλέγεται και ο ναύαρχος Κουντουριώτης»

 • Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΙΝ

Τα μέγιστα των υπερωκεανίων είνε έτοιμα διά την έναρξιν ταξειδίων του Ατλαντικού. Προβλεπόμεναι επιδόσεις εις την ταχύτητα

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ