Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Πέμπτη 26 Μαΐου 1922

Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Επιμένουν οι φήμες περί διεξαγωγής απευθείας ελληνοτουρκικών συνομιλιών και τίθεται το ερώτημα αν αυτό είναι εφικτό. ‘’Αρκεί μόνον οι κορυφαίοι πολιτικοί και των δύο γειτόνων των τόσα κοινά εχόντων συμφέροντα εθνών, απαλλασόμενοι από οιανδήποτε στενοκεφαλιάν εμπνεομένην από τυφλόν σωβινισμόν, δυνηθούν να αποβλέψουν προς το απώτερον, αλλά και ευρύτερον μέλλον των δύο χωρών και των δύο λαών’’…

ΑΘΗΝΑΙ

 • Η ΑΠΟΤΙΝΑΞΙΣ ΕΝΟΣ ΖΥΓΟΥ

«Είνε μυριάκις προτιμότερον να αφίση τους ανθρώπους των λεγομένων ‘’Μεταρυθμίσεων’’ να κυβερνήσωσιν αυτοί μόνοι την χώραν, στηριζόμενοι επί της ψήφου των Φιλελευθέρων και επί της ανοχής του Λαϊκού κόμματος. Εάν δεν πράξωμεν τούτο, ας αποτινάξωσιν αμέσως τον ζυγόν, όστις βαρύνει το Λαϊκόν κόμμα.Ας αποκτήσωσι πρωτοβουλίαν και ελευθερίαν κινήσεως, ίνα κινηθή και η χώρα ελευθέρως εις την ρύθμισιν των τε εσωτερικών και των εξωτερικών αυτής συμφερόντων»

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • ΕΦ’ ΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΠΙΤΑΧΘΗ ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΛΙΡΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΑΡΓΗΣΗ ΝΑ ΦΘΑΣΗ ΕΙΣ ΤΑΣ 500 ΔΡΑΧΜΑΣ
 • ΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΣΚΑΝΤΖΕΡ
 • ΠΩΣ ΕΨΗΦΙΣΑΝ ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΕΘΝΟΣ

 • ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ

«Δεν είνε ο καιρός των ευθυνών τώρα, αλλά πάντως είνε ίσως ακόμη στιγμή, όπως τονίσωμεν άπαξ έτι τον μέγαν αυτόν κίνδυνον του τόπου, ον φέρουν εις την καταστροφήν την πλήρη, την απόλυτον, την ανεπανόρθωτον. Ας το εννοήσουν, οφείλουν να παύσουν σκεπτόμενοι οι μικροκομματάρχαι. Οφείλουν να θέσουν τον δάκτυλον επί του τύπου  των ήλων και ν’ αποτρέψουν, ν’ ανακόψουν την σταύρωσιν του μαρτυρικού ελληνικού λαού»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΑΙ ΦΗΜΑΙ ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΩΝ. ΠΟΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΠΡΟΤΕΙΝΕΝ Ο ΚΕΜΑΛ
 • ΑΘΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΝΔΡΟΣ ΕΠΙΘΕΣΙΣ

«Ο παλαιοκομματισμός, δι’ όλων των οργάνων του, επισήμων και ανεπισήμων, μικρών και μεγάλων, εστρατεύει πανστρατιά εναντίον του στρατηγού Παπούλα. Ηττήθημεν. Και υπεύθυνος της ήττης είνε ο αρχιστράτηγος! […] Δεν θέλομεν να δεχθώμεν το πανταχόθεν επαναλαμβανόμενον, ότι η Κυβέρνησις ευρίσκεται εις διαπραγματεύσεις με τον Κεμάλ, οπότε η εκστρατεία κατά του στρατηγού Παπούλα και η αναγνώρισις της ήττης ουδέν άλλο θα ήτο ή μεθοδική προπαρασκευή της κοινής γνώμης, όπως δεχθή την ειρήνευσιν υπό όρους παν άλλο ή ελαφρούς!»

ΕΜΠΡΟΣ

 • Η ΔΙΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΠΟΑΝΚΑΡΕ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΕΜΑΛΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
 • ΕΠΑΥΞΗΣΑΤΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΟΧΗΝ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΣ

«Το Μέτωπον βοά ακλόνητον εις τας γραμμάς του αλλά οργίλον και υπερήφανον : Ισότητα εις τον φόρον του αίματος, ενίσχυσιν και ανακούφισιν! Θα εξακολουθή λοιπόν η Κυβέρνησις ακόμη να μην ακούη αυτήν την φωνήν; Υπάρχει άλλη μεγαλειτέρα και μάλλον ιερά από αυτήν φωνή, ήτις είνε η φωνή των Τάφων και η φωνή των Ζωντανών;»

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

 • ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΝ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

«Όταν δε λέγωμεν πραγματικάς εγγυήσεις είνε αδύνατον να θεωρήσωμεν ως τοιαύτας οιασδήποτε άλλας, εκτός εκείνων, αι οποίαι θα στηρίζωνται επί της ισχύος των τηλεβόλων, είτε των ιδικών μας, είτε των Συμμάχων. Μόνον αυταί αι εγγυήσεις θα είνε επαρκείς διά να αναγκάσουν τους Τούρκους να σεβασθούν τας διεθνείς αποφάσεις και να δεχθώσι την ειρήνευσιν της Ανατολής με θυσίαν του θεοκρατικού των εγωϊσμού και της δήθεν εθνικής των υπάρξεως, η οποία είνε μόνον αερώδης, διότι έθνος Τουρκικόν ούτε υπήρξεν, ούτε θα υπάρξη ποτέ»

ΕΣΤΙΑ

 • Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΤΑΚΤΑ ΠΑΛΙΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΙΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 • Η ΑΠΑΤΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΤΑΘΗ
 • Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΘΡΑΚΗΝ. ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΥΒΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΕΓΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΗΛΑΚΙΣΜΟΙ

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ

 • ΔΙΑΒΗΜΑ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΖΗΤΕΙ ΕΝΑΡΞΙΝ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ – ΠΟΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΘΕΤΕΙ ΩΣ ΒΑΣΙΝ ΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ

«Δέον να σημειωθή επίσης ότι οι ως ανωτέρω φερόμενοι κεμαλικοί όροι δεν αποτελούν τους καθ’ αυτό όρους ειρήνης, αλλά τας βάσεις εφ’ ων θέλουσι διεξαχθή αι σχετικαί συζητήσεις»

ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

 • Η ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
 • ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
 • Η ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ ΤΟΥ ΚΟΝΣΟΡΤΣΙΟΥΜ
 • ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ

ΠΑΤΡΙΣ

 • ΤΑ ΟΣΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΕΞΩ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝ. ΛΑΟΝ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΑΙ ΤΟΥ – ΟΤΑΝ ΘΑ ΕΛΘΗ Η ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΟΔΥΝΗΡΩΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΝ – Η ΑΝΑΝΗΨΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ Η ΜΟΝΗ ΕΛΠΙΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 • ΟΜΙΛΕΙ Ο κ. ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ !

ΕΜΜΕΝΩΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΗΝ ΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΕΙ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΕΙ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΕΙ

ΠΡΩΪΝΗ

 • ΝΑ ΕΠΙΤΑΧΘΗ ΤΑΧΕΩΣ ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

«Εάν θέλη η Εθνοσυνέλευσις να αρθή εις το ύψος της αποστολής της πρέπει να επιτάξη όλον το εξωτερικόν συνάλλαγμα, το οποίον ηγόρασαν αι Τράπεζαι με τας ιεράς ςκαταθέσεις του Ελληνικού Λαού προβαίνουσα εις την κατάσχεσιν αυτού. Η Εθνοσυνέλευσις μέχρι σήμερον ειργάσθη αντιθέτως προς το δημόσιον φρόνημα. Εάν εξακολουθήση την ιδίαν πορείαν και εις το μέλλον η Εθνοσυνέλευσις οφείλει να γνωρίζη, ότι θα κατατριβή και θα καταρρεύση»

 • ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΔΙ’ ΟΛΟΥΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

 • ΟΧΙ ΠΛΕΟΝ ΝΕΑΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ! – ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΝΑΥΤΑΣ ΣΠΗΤΙΑ ΤΟΥΣ ! – ΚΑΜΕΤΕ ΤΑΧΕΙΑΝ ΕΙΡΗΝΗΝ !
 • ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ
 • ΕΝΙΣΧΥΣΑΤΕ ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΑΣ – ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΝ ΤΑΞΙΝ

ΣΚΡΙΠ

 • ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ
 • ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ

ΣΦΑΙΡΑ

 • ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΪΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
 • ΑΙ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

«Υπάρχουν τόσον μεγάλαι αντιθέσεις αξιώσεων μεταξύ Τουρκίας –και ιδίως της Αγκύρας- και Ελλάδος, ώστε ν’ αποκλείεται οιαδήποτε απόπειρα μιας τοιαύτης συνεννοήσεως. Αλλά τάχα, παρά τας φαινομενικάς αυτάς αντιθέσεις, δεν υπάρχουν άλλα κοινά σημεία συνταυτισμού των μεγάλων εθνικών γραμμών των δύο γειτόνων και από αιώνων αλληλοσπαρασσομένων Κρατών;»

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ