Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Πέμπτη 16 Ιουνίου 1922

Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Καμία επίσημη ενημέρωση για την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα ανάκτορα του Τατοΐου, με τη συμμετοχή του αρχηγού της στρατιάς στο μικρασιατικό μέτωπο. Το ερώτημα ποια είναι τα επόμενα βήματα της ελληνικής κυβέρνησης παραμένει αναπάντητο, ενώ ο λαός ταλαιπωρείται από κόπωση, αγωνία, ανέχεια…

ΑΘΗΝΑΙ

 • ΟΤΑΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΟΥΝ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΑΙ

«Είνε άρα γε χαιρέκακος ο πρωθυπουργός κ. Π. Πρωτοπαπαδάκης ακούων και ανεχόμενος πάντα ταύτα; Υπολογίζει δ’ ο αρχηγός της πλειονοψηφίας κ. Δ. Γούναρης το βάρος της ευθύνης εκ των πραττομένων. Εάν φρονούσιν, ότι δεν υπέοχυσιν ίσην ευθύνην πλανώνται […] Εάν ούτοι πάντες συνεκρότησαν εταιρείαν πεισιθανάτων, δεν έχει καμμίαν διάθεσιν να συναυτοκτονήση μετ’ αυτών η Ελλάς. Ας παραλάβωσι τας αποσκευάς των και ας απέλθωσι πριν ή ο Ελληνικός λαός αποκάμνων να πληρώνη τας αμαρτίας της αδιαφορίας ή της ανικανότητος των κυβερνώντων αυτόν, αναλάβη αυτός να τους κυβερνήση και να τους διδάξη»

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • Η ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

«Η προσπάθεια η οποία πρόκειται ήδη να επιχειρηθή είνε η εσχάτη την οποίαν θα δυνηθή ο σκληρότατα δοκιμασθείς Ελληνικός λαός εντείνων την αντοχήν του να καταβάλη. Μετά την περάτωσίν της θα έχη η Κυβέρνησις όλην την άνεσιν να σκεφθή περί των συμφερόντων του κόμματος και της θεραπείας των προσωπικών αξιώσεων και φιλοδοξιών. Αλλά κατά την διάρκειαν αυτής μία και μόνη ας υπάρξη  κυριαρχούσα σκέψις εις την Ελληνικήν συνείδησιν των κυβερνώντων. Η σκέψις και η μέριμνα διά την σωτηρίαν της κινδυνευούσης Πατρίδος»

ΕΘΝΟΣ

 • ΘΑ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ

«Η Κυβέρνησις ας προβή λοιπόν ταχέως εις την πραγμάτωσιν των αποφάσεών της, εάν όντως απέβη ικανή να λαμβάνη αποφάσεις και να μη πλέη ις διαρκή αναβλητικότητα και παρελκύσεις. Οι Φιλελεύθεροι δεν θα ελέγξουν τας αποφάσεις ταύτας, ουδέ θα προβάλουν δυσχέρειαν τινα εις τόσον κρισίμους διά την πατρίδα περιστάσεις. […] Η κυβέρνησις ανεξαρτήτως της σκοπιμότητος της πολιτικής της θα εύρη όλον τον λαόν συσωματωμένον εν τω εθνικώ αγώνι. Ενιαίον το μέτωπον κατά τοιαύτην ώραν»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΠΑΛΙΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΑΠΗΤΟΣ

ΕΜΠΡΟΣ

 • Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΕΙΣ ΤΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΤΟΥ ΤΑΤΟΪΟΥ
 • Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΑΣ ΜΗ ΔΙΣΤΑΣΗ! ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«Με το Μέτωπον ακλόνητον επί των σημερινών φρουριακών του γραμμών η Ελλάς οφείλει να κατευθύνη την σιδηράν της χείρα και να εκτινάξη την ψυχήν αυτής ρπος όλα τα σημεία των οποίων η αποκοπή θα είχεν ως αποτέλεσμα την αποστράγγισιν των πόρων του εχθρού, και την ταχυτέραν αποσύνθεσιν και εκμηδένισιν της καταππτούσης ολοέν δυνάμεώς του. […] Αι Δυνάμεις δεν θα έχουν τότε να ανοχληθούν από καμμίαν ειρηνευτικήν μεσολάβησιν μεταξύ των εμπολέμων, διότι δεν θα υπάρχη πλέον Κεμάλ και η ειρήνη θα βασιλεύη τότε εν Μικρασία. Η Κυβέρνησις ας μη διστάση προς ριζικάς πλέον λύσεις όχι των ολεθρίων ημιμέτρων και συμβιβασμών!»

ΕΣΤΙΑ

 • ΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

«Έπειτα από την πολύμηνον αδράνειαν και την μακράν μοιρολατρείαν, ζωηρά πολιτική και στρατιωτική κίνησις αυτάς τας ημέρας. Συμβούλια και διαβούλια εις τας Αθήνας και εις την Δεκέλειαν. […] Ο Τύπος της Κυβερνήσεως (…) παραδίδει πληροφορίας, αι οποίαι δεν απέχουν πολύ από φήμας. Μία εξ αυτών, παρεισφρύσασα πονήρως μέσα εις τας συμβουλάς της επιφυλακτικότητος, εμπνέει σκέψεις απογοητευτικάς. Η Κυβλερνησις –λέγει η φήμη αύτη- δεν θα λάβη καμμίαν οριστικήν απόφασιν  πριν πληροφορηθή το αποτέλεσμα της νέας Διασκέψεως των Πρωθυπουργών»

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 • ΓΚΡΕΜΙΣΘΗΤΕ ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ!
 • Η ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΜΥΝΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ – ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
 • Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΟΠΟΥ Ο ΛΕΒΙΔΗΣ ΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΙΝ. ΜΕΤ’ ΕΜΠΟΔΙΩΝ Η ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΤΟΥ κ. ΠΑΠΟΥΛΑ

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ

 • ΕΝ ΤΩ ΜΕΤΑΞΥ ΤΙ ΠΡΑΤΤΟΜΕΝ;

«Αλλ’ η Άγκυρα βεβαίως δεν είνε διατεθειμένη να προβή εις καμίαν διευκόλυνσιν. Δεν έχει καμμίαν όρεξιν να διευκολύνη το έργον των ανακρίσεων δια τας οποίας είνε απολύτως βεβαία εκ των προτέρων ότι δεν είνε δυνατόν ή να στραφώσιν εναντίον της. Άρα; Άρα μηδέν. Το Ανατολικόν ζήτημα, κατά παράδοξον και απίστευτον όντως τροπήν των πραγμάτων, δεν είνε πλέον οξύ ζήτημα, ούτινος οι πάντες ενδιαφέρονται να ίδωσι τον ταχύν τερματισμόν […] Εν τω μεταξύ όμως τι πράττει η Ελληνική πολιτική; Αλλ’ ουδέν. Απολύτως ουδέν. Αδρανεί εντελώς καταληφθείσα υπό θανασίμου ληθάργου»

ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

 • ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΕΚΕΛΕΙΑΝ
 • Ο ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΑΜΨΟΥΝΤΟΣ απασχολεί και πάλιν την Αγγλικήν Βουλήν
 • ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟΝ

ΠΑΤΡΙΣ

 • Ο ΦΟΒΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΜΕΡΟΣ ‘’ΤΙΓΡΙΣ’’ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΟΝ ΕΙΔΑ – Η ΕΥΓΛΩΤΤΙΑ ΜΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΣΙΩΠΗΣ – ΠΟΤΕ ΘΑ ΧΑΡΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

«Μου απήντησε μόνον τα εξής επί λέξει : ‘’Η ΕΛΛΑΣ ΕΚΑΜΕ ΜΕΓΑ ΚΑΚΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΝ ΤΗΣ, ΟΧΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ Ή ΕΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟΝ. ΕΑΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΑΧΕΩΣ ΤΟ ΣΓΑΛΜΑ ΤΗΣ, ΘΑ ΧΑΡΩ ΔΙ’ ΑΥΤΗΝ’’. Με τας τελευταίας αυτάς λέξεις, με απεχαιρέτισε φιλοφρονέστατα, ο Μέγας πολίτης Γάλλος και Μέγας επίσης Φιλέλλην, διά τον οποίον η Ελληνική ιστορία, θα διαφυλάξη τας ωραιοτέρας σελίδας της ιστορίας της. […] Ας ευχηθώμεν όπως πράγματι ο Ελληνικός λαός διορθώση ταχέως το Νοεμβριανόν σφάλμα του προς σωτηρίαν της Ελλάδος και ικανοποίησιν των μεγάλων αυτής φίλων»

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 • ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΛΥΣΙΝ

«Πάσα ολιγωρία, πάσα αντίδρασις κατά της ιδέας της διπλωματικής δράσεως της χώρας, εκ παραλλήλου προς την όλην άλλην προσπάθειαν ήτις θα καταβληθή, θα είναι εγκληματική, και θα βαρύνη εξ ολοκλήρου εκείνους εν τη κυβερνήσει, οίτινες εκ μικροφιλοτιμιών και ψυχικών στενοτήτων κρατούν αδρανείς συναδέλφους των, και άλλους παράγοντας δυναμένους τελεσφόρως να δράσουν κατά την κρίσιμον και υστάτην αυτήν στιγμήν»

ΠΡΩΪΝΗ

 • Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

«Είνε προφανές, ότι η κατάστασις εν Γερμανία θα εξελιχθή ως επιδιώκουν οι εθνικόφρονες, οίτινες προπαρασκευάζονται καθ’ όλην την γραμμήν, αναμένοντες να ενταθή ο ανταγωνισμός των τέως συμμάχων και τότε να προβούν καθ’ άπασαν την Γερμανίαν εις το μελετώμενον πραξικόπημα, το οποίο ευνοούν κατ’ εξοχήν οι Βαυαροί και οι Πρώσσοι, κατά δεύτερον δε λόγον οι Σάξωνες. Προς τους Παγγερμανιστάς θα ενωθούν φυσικά και οι εν Αυστρία υπάρχοντες τοιούτοι και επιδιώκοντες την πολιτειακήν των ένωσιν μετά της Γερμανίας. Διότι εις αυτήν διαβλέπουν την οικονομικήν και βιομηχανικήν των ανόρθωσιν»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

 • ΟΙ ΗΡΩΪΚΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΑΙ, ΟΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΟΝ

ΟΙ ΕΝΟΡΚΟΙ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΣ ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ ! – Η ΑΘΩΩΣΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΙΝΕ ΚΑΘΗΚΟΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ

ΣΚΡΙΠ

 • Ο κ. ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ ΕΞΕΘΕΣΕ ΧΘΕΣ ΤΑΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ
 • ΟΙ ΑΟΠΛΟΙ

«Οι σήμερον νομιμόφρονες εκ περιστάσεως καλούνται ν’ απορρίψουν το προσωπείον. Ζητούν να εξαπατήσουν τον λαόν μόνον. Όσα δε άγνωστον διατί, διακηρύσσουν είναι ψεύδη και επιπολαιότηται, αφού ούτε την αλήθειαν δύνανται να είπουν, ούτε πολεμικήν ισχυράν να εκτελέσουν. Τα εγκλήματά των κατά της Πολιτείας κατέστησαν αυτούς ανικάνους να φέρουν πολιτικά όπλα…»

ΣΦΑΙΡΑ

 • ΕΠΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

«Όταν λοιπόν λαός και στρατός ευρίσκονται εν πλήρει αρμονία πόθων και διαθέσεων, οιοιδήποτε ενδοιασμοί της Κυβερνήσεως δεν έχουν πλέον την θέσιν των. Αν η Κυβέρνησις δειλιά προ των ευθυνών ας το είπη καθαρά, συγκαλούσα την Εθνοσυνέλευσιν ή ας ζητήση εν ανάγκη την γνώμην της εν μυστική συνεδριάσει. Πάντως όμως το έθνος επιβάλλεται να βαδίση προς τα εμπρός, λύον κατά τον τρόπον του μεγάλου Αλεξάνδρου διά της λόγχης και του τηλεβόλου τον Γόρδιον δεσμόν του Μικρασιατικού προβλήματος»

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ