Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 1921

Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα: Μανιώ Μάνεση

Στον απόηχο των δηλώσεων του Γάλλου πρωθυπουργού περί αισθημάτων υπερηφάνειας για τη γαλλοκεμαλική συνθήκη –η οποία οδήγησε στην εκδίωξη των Χριστιανών από την περιοχή της Κιλικίας- και του καταδικαστικού για την κατάσταση στην Κιλικία συλλαλητηρίου στο Λονδίνο, η αρθρογραφία στα πρωτοσέλιδα του ελληνικού Τύπου αναζητεί το στίγμα της…

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

«Δεν φανταζόμεθα βεβαίως ότι είνε δυνατόν η αγγελθείσα συγκέντρωσις ατάκτων Τσετών εις τα σύνορα της Τσατάλτζας να επιτύχη σοβαράν διατάραξιν της ασφαλείας της Θράκης. Αλλ’ εάν αύτη συνεδυάζετο προς ενέργειαν εκ βορρά εκ των βουλγαρικών συνόρων (…) η απειλή κατά της περιμαχήτου χώρας θα καθίστατο σοβαρωτέρα»

 • ΤΡΙΤΗ ΕΚΔΟΣΙΣ

Η ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ. ΑΝΤΙΔΡΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ. ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΩΝ ΑΜΥΝΤΟΡΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝ. ΠΩΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΙΔΕΟΛΟΓΟΙ

ΑΣΤΡΑΠΗ

 • Ο ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ…

 «Διά της εκκενώσεως της Κιλικίας, ην επέτυχε η συμφωνία αύτη, δίδονται εις την Τουρκίαν νέα όπλα προς ενίσχυσιν των προσπαθειών της υπέρ της ζωής της. Ο Ελληνικός στρατός, αποτελών εμπόδιον βαρύ, πρέπει να συναντήση ισχυροτέραν την Κεμαλικήν δύναμιν. Και όντως το Κεμαλικόν μέτωπον ενισχύεται διά των στρατιωτικών δυνάμεων, αίτινες απησχολούντο εν Κιλικία, και της κηρυχθείσης εις την χώραν ταύτην στρατολογίας. Δικαίως όθεν υπερηφανεύεται ο κ. Μπριάν. Τάχα είνε αναγκαίον ν’ αποβαίνη και τιμητική η υπερηφάνεια αύτη διά το Γαλλικόν όραμα;»

 • ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ

Η ζωή εις τα χαρακώματα. Τα αμπρί, τα πλινθόκτιστα και τα ξύλινα παραπήγματα. Μετά την τρικυμίαν η γαλήνη. Γρανιτωμέναι αι ψυχαί των Μικρασιατών

ΕΘΝΟΣ

 • ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΡΑΚΗΝ

«Οι καιροί είνε κρίσιμοι. Ας δείξη η κυβέρνησις, ότι δύναται να προΐδη και να προλάβη. Θα ήτο μεγίστη συμφορά η δημιουργία Θρακικού ζητήματος κατά τας ώρας ταύτας, καθ’ ας τοσούτοι κατά της Ελλάδος εγείρονται εχθροί, μικροί και μεγάλοι. Η από τούδε εφαρμογή των ενδεικνυομένων προληπτικών μέτρων αναμφιβόλως θ’ ανεχαίτιζε τους Τούρκους και τους Βουλγάρους από πάσης αποπείρας. Αρκεί να πεισθούν περί της αποτυχίας, ίνα μη επιχειρήσουν τι. Είνε βέβαιον τούτο»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ. ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΚΟΣΙΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ ΥΠΟΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΕΛΛΕΙΨΙΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
 • Η ΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ κ. ΓΟΥΝΑΡΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΟΡΔΟΝ ΚΩΡΖΟΝ

«Θεωρείται βέβαιον ότι η Αγγλία, υποστηριζομένη και υπό της Ιταλίας θα επιμείνη εις το να μη μεταβληθώσιν οι όροι της συνθήκης των Σεβρών, οι αφορώντες την Κωνσταντινούπολιν και τα Στενά. Το λογικόν είνε εν τοιαύτη περιπτώσει να μη γίνη καν λόγος περί μετατοπίσεως των ελληνικών συνόρων εκ της σημερινής γραμμής της Τσατάλτζας»

 • ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ. ΠΩΣ ΑΦΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΕΚΘΡΟΝΙΣΙΝ ΤΟΥ.

‘’ΕΙΜΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΘΩΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΤΟΥ!’’

ΕΜΠΡΟΣ

 • Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΔΗΛΩΣΕΝ ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΗ
 • ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΚΑΙ Η ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ κ. ΜΠΡΙΑΝ

«Ο Γάλλος Πρωθυπουργός είνε υπερήφανος διά μίαν πολιτικήν πράξιν, την οποίαν η Αγγλική συνείδησις και μετ’ αυτής όλος το τίμιος κόσμος, κατεδίκασεν ήδη ως αίσχος και προδοσίαν […] Εις τον υπερήφανον δι’ αυτό το όνειδος και δι’ αυτήν την ύβριν κατά της Χριστιανικής συνειδήσεως απήντησε την αυτήν ημέραν την καυστικήν εκείνην απάντησιν η φωνή του αγγλικού συλλαλητηρίου, αποσπώσα το προσωπείον των αναισθήτων και πεπωρωμένων σταυρωτών των Χριστιανών και ραπίζουσα αυτούς κατά πρόσωπον»

 • ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ. ΠΩΣ ΤΟ ΒΛΕΠΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕΝΟΙ – Ο ΑΝΤΙΚΡΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΗΜΑ – Η ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΕΝΙΖΕΛΙΚΟΙ

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

 • ΤΑ ΟΛΕΘΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΙΣΜΟΥ

«Ο Ελληνικός Λαός, δεν πρέπει να απατάται από τα δάκρυα του Βενιζελικού Τύπου εις τας Αθήνας, είνε δάκρυα κροκοδείλων, οι οποίοι επιδιώκουν να εξαπατήσουν τα θύματά των διά να τα συλλάβουν ασφαλέστερον μεταξύ των σιαγόνων των. Αλλ’ εάν ο χρόνος της εκκαθαρίσεως δεν επέστη ακόμη, βεβαίως δεν είνε μακράν, ό,τι δε αποβαίνει απαραίτητον διά την πρόοδον του Ελληνισμού, είνε η εκκαθάρισις αυτού από τον Βενιζελισμόν»

 • Η ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΕΣΤΙΑ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΙΣΜΟΥ

ΕΣΤΙΑ

 • ΕΦ’ΟΣΟΝ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ

«Αλλά τι θέλετε να γίνη; Θα ερωτήσουν οι φίλοι της Κυβερνήσεως. Αναγνωρίζετε την ανάγκην όπως ο κ. Δ. Γούναρης επανέλθη. Αλλ’ ο κ. Γούναρης δεν ημπορεί να είνε εδώ και συγχρόνως εις το Λονδίνον. Η αντίρρησις είνε λογική. Αλλ’ ημείς, αδελφοί εν γεφυρώσει, δεν θέλομεν τίποτε. Απλώς διαπιστούμεν μίαν κατάστασιν, η οποία εκθέτει την Ελλάδα εις την ανάγκην να έχη τόσους πρωθυπουργούς, όσαι είνε αι Ευρωπαϊκαί πρωτεύουσαι. Και, εφ’ όσον δεν τους έχει, η υπόθεσίς της δεν προχωρεί ασφαλώς»

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 • Η ΝΕΑ ΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΕΝ ΤΩ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΣΚΕΨΙΝ ΘΑ ΖΗΤΗΣΗ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – Η ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΝ

 • ΟΙ ΔΑΝΑΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΩΝ

«Οι Ιταλοί δεν έπαυσαν να είναι οι Δανοί του αρχαίου λογίου διά τους Έλληνας. Και πρέπει πάντοτε να τους φοβούμεθα, μάλιστα όταν κομίζουν το δώρον της μεταστροφής της πολιτικής των επί το φιλελληνικώτερον»

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ

 • ΚΑΘΗΚΟΝ ΚΑΚΩΣ ΕΚΠΛΗΡΩΘΕΝ

«Είμεθα υπόχρεοι να επαναλάβωμεν ότι η επαναστατική επανεμφάνισις του Βενιζελισμού οφείλεται εις την απέναντι της ιδεολογίας του χλιαράν πολιτικήν της ενεστώσης Κυβερνήσεως […] Η Βενιζελική τυραννία δεν απεκαλύφθη εν όλη αυτής τη φρικαλεότητι (…) ούτε εις τα όμματα του έσω ούτε εις τα όμματα του έξω Ελληνικού κόσμου […] Ο μαρασμός οτυ Ελληνικού λαού εκ της ατελευτήτου Μικρασιατικής περιπετείας και η επαναστατική επάνοδος του Βενιζελισμού επί της Ελληνικής σκηνής είνε περιστατικά τόσον βαρυσήμαντα ώστε να μη αρκούν προς δικαιολογίαν των μερικαί ωραιολογίαι περί δούλων αδελφών, εθνικών δικαίων και εθνικών υποχρεώσεων»

ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

 • ΕΠΙΚΑΙΡΑ

«Εφιστώμεν την προσοχήν της κοινής γνώμης επί της ιστορίας και της εξελίξεως του Κρητικού κινήματος. Το ζήτημα είνε υπερμέτρως σοβαρόν. Ευθύς από της πρώτης στιγμής ο κυβερνητικός τύπος σύμπας εξεστράτευσε κατά του βενιζελισμού χαρακτηρίσας το κίνημα ως υποκίνησιν Βενιζελικήν, και ως σχέδιον Βενιζελικόν προς ανατροπήν του καθεστώτος»

ΠΑΤΡΙΣ

 • ΔΙΑ ΝΑ ΕΞΗΓΟΥΜΕΘΑ ΤΕΛΕΙΩΤΙΚΩΣ

«Πλανώνται οι νομίζοντες ότι ποθούμεν, είτε εργαζόμεθα να καταπέση το καθεστώς της Ηνωμένης εις ερείπια διά να ανέλθωμεν ημείς επ’ αυτών. Ως κόμμα υπήρξαμεν δημιουργικόν πάντοτε και ουδέποτε εστηρίξαμεν την ύπαρξίν μας και την δύναμίν μας επί των καταστροφών τας οποίας θα επέφεραν άλλοι. Και διά το μέλλον στηριζόμεθα επί των θετικών μας υπηρεσιών προς τον τόπον και ουχί επί της αποτυχίας των αντιπάλων μας. Επί μίαν σχεδόν δεκαετίαν κυβερνήσαντες την Χώραν, δεν κατεχόμεθα υπό της βουλιμίας όπως σπεύσωμεν εκ νέου εις την ανάληψιν των ευθυνών»

 • Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 • ΕΙΣ ΑΔΟΞΟΥΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ

«Αλλ’ ο κ. Βενιζέλος δεν διαθέτει τας ψυχικάς ιδιότητας, αι οποίαι εν τη ήττη του, θα προσέδιδον αυτώ μείζονα αίγλην και θα τω ητοίμαζον ίσως και μίαν πανηγυρικήν αποκατάστασιν. Στενής ψυχικότητος άνθρωπος, πείσμων, σληρός, υποκειμενικός, παρ’ όλην την πειθαρχικήν προσπάθειαν δέκα μηνών, δεν ηδυνήθη να συγκρατηθή τελικώς εν τη μονώσει του, και αφήκε πάλιν αχαλίνωτον το πάθος να κυβερνήση την σκέψιν του. Τον βλέπομεν και θλιβόμεθα ειλικρινώς ως Έλληνες διά τούτο, να ακολουθή τρέχων, κυφός, με βλέμμα, αποφεύγον τον διαβάτην, ατραπόν οδηγούσαν εις αδόξους θανάτους»

ΠΡΩΪΝΗ

 • ΤΗΝ ΒΙΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ

«Το συλλαλητήριον και αι διαμαρτυρίαι των εκλεκτών πολιτών του Λονδίνου απευθύνονται προς τας Μεγάλας Δυνάμεις, τας Συμμάχους Κυβερνήσεις, κατά την διατύπωσιν του ψηφίσματος. Αλλά σήμερον η Αντάντ δεν υπάρχει ή κατά το πλάσμα μόνον. Συνεπήχθη προ των κοινών κινδύνων και τώρα αποσυντίθεται προ των αντιθέτων συμφερόντων. Αι πηγαί των συμφερόντων τούτων εύρηνται σπουδαίαι εις την Ανατολήν, αλλά δεν υστερούν κατά πολύ και αι αντιιθέσεις εν τη Δύσει. Υπό τας σφοδράς ταύτας αντιθέσεις ευρίσκονται συμφέροντα κολοσσιαία, υπό την ανάγκην των οποίων διαχαράσσονται αι μεγάλαι πολιτικαί γραμμαί»

 • Η ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΕΣΤΙΑ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

 • Η ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

«Εκ πάντων τούτων ευκρινώς προκύπτει, ότι και αυτή η Κωνσταντινούπολις, καίπερ τελούσα υπό έκρυθμον κατάστασιν ένθεν μεν ένεκα των ασκουμένων ποικίλων πιέσεων, ένθεν δε ένεκεν της καταπληκτικής ανεπαρκείας των Ελληνικών αρχών, δεν ηθέλησεν ουδ’ εσκέφθη να στραφή υπέρ εκείνων, οίτινες την διαίρεσιν και την έκπτωσιν του Γένους και του Κράτους μελετώσιν, ίδια και ξένα εξυπηρετούντες συμφέροντα»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

 • ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ

«Χωρίς να έχουν την ανάγκην των συμβούλων μας, οι Ευρωπαίοι κεφαλαιούχοι αρνούνται να συνδράμουν οικονομικώς την Ελλάδα, διότι γνωρίζουν την οικονομικήν και διανοητικήν της εξάρθρωσιν. Ο υπαίτιος αυτής της εξαρθρώσεως είνε μεν ο κ. Γούναρης και το Κόμμα του, αλλά τας συνεπείας της πληρώνει ολόκληρος ο λαός, και ιδιαιτέρως η εργατική τάξις της Ελλάδος»

ΣΚΡΙΠ

 • ΑΓΡΙΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΣΠΑΡΑΓΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑΝ
 • Ο ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ

«Εφαρμόσας τας φαυλοτέρας μεθόδους του πολιτεύεσθαι, εισαγωγών αγνώστους τέως οιαύτας εν Ελλάδι, επαισχύντους, ωμίλει περί πολιτικής ηθικής και χρηστότητος και απεκάλει τους αντιπάλους του ‘’φαυλοκράτας’’ […] Χρειάζονται άρα περισσότερα εκ των απειραρίθμων, προς απόδειξιν, ότι ο άνθρωπος των ημερών μας, αφ’ ης ενέσκηψε, κακή μοίρα, εν Ελλάδι, τίποτε διάφορον δεβ έπραξε, κατά την δράσίν του, του ανθρώπου της παραδόσεως! Αλλ’ ας έλθωμεν εις τα σημερινά γεγονότα. Περί τούτων αύριον»

ΣΦΑΙΡΑ

 • ΠΕΙΡΑΪΚΑ ΕΡΓΑ
 • Η ΑΓΓΛΟ-ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΓΩΝΟΣ 6 ΑΙΩΝΩΝ

Μέγας ενθουσιασμός – Το τηλεγράφημα του Βασιλέως της Αγγλίας – Ο Λόϋδ Τζώρτζ ο ευτυχέστερος άνθρωπος της Αγγλίας – Και οι μάλλον αδιάλλακτοι Σίν Φάϊνερς ευχαριστημένοι

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ