Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Παρασκευή 27 Μαΐου 1922

Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Η φήμη ότι οι τράπεζες ευθύνονται για την αύξηση της τιμής της λίρας, η συζήτηση περί ψήφου των γυναικών, αποτελούν κάποια ακόμη πρόβλημα για τη γεμάτη από αυτά ελληνική κοινωνία, η οποία συνεχίζει να μετράει νεκρούς στο μικρασιατικό μέτωπο. Μια θυσία χωρίς αποτέλεσμα όπως προϊδεάζουν οι εξελίξεις…

ΑΘΗΝΑΙ

 • ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΤΑΙ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

«Εάν δ’ εκ των υστέρων αποδειχθή, ως και θ’ αποδειχθή, ότι αι καταθέσεις ήσαν ανώτεραι εις ποσόν των δηλωθέντων υπό των Τραπεζών μικτών νομισμάτων, τότε θα λάβωσι ταύτας εις ακέραιον νόμισμα μετά του τόκου αυτών. Οι καταθέται να αναμείνουσιν. Έχουσι παν συμφέρον προς τούτο»

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • ΕΦ’ ΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΠΙΤΑΧΘΗ ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΛΙΡΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΑΡΓΗΣΗ ΝΑ ΦΘΑΣΗ ΕΙΣ ΤΑΣ 500 ΔΡΑΧΜΑΣ
 • ΠΡΙΝ ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΗΣΗ Ο ΛΑΟΣ

«Η κυβέρνησις οφείλει να αντιληφθή ότι η ολονέν υποτίμησις της ελληνικής δραχμής εξ αιτίας των αδηφάγων ορέξεων των Τραπεζιτών δεν θα φέρη μόνον την υπερτίμησιν των ειδών της πρώτης ανάγκης, αλλά και τας εκ ταύτης συνεπείας : την εξαχρείωσιν των ηθών, την αναρχίαν και την επανάστασιν»

ΕΘΝΟΣ

 • ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ

«Η συντακτική των Ελλήνων συνέλευσις αρνείται εις τους αγρότας τα στοιχειώδη δικαιώματα του σημερινού πολίτου, αλαυσαχενίζεται δε συζητούσα και αποφασίζουσα περί ψήφου των γυναικών!»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΣΠΑΡΑΓΜΟΣ ΕΞΕΡΡΑΓΗ ΕΙΣ ΤΟ ΚΕΜΑΛΙΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ – ΕΜΒΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΕΜΑΛΙΚΟΙ
 • ΑΣ ΑΝΑΜΕΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΡΗΞΙΝ ΤΗΣ ΘΥΕΛΛΗΣ

«Αλλ’ η θύελλα μυκάται εις τους αγρούς. Το κύμα φουσκώνει και βογγά. Και δεν είνε μακράν η ημέρα που θα εκσπάση και θα σαρώση τον παλαιοκομματισμόν μεθ’ όλης της μεσαιωνικής του κυστωδίας. Περί αυτού ας είνε απολύτως βέβαιοι οι σήμερον εμπαίζοντες τους αγροτικούς πληθυσμούς κατά τον οικτρόν και άνανδρον αυτόν τρόπον»

ΕΜΠΡΟΣ

 • Η ΔΙΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΠΟΑΝΚΑΡΕ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΕΜΑΛΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
 • ΕΠΑΥΞΗΣΑΤΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΟΧΗΝ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΑΣ

«Το Μέτωπον, όπως και όπου παρίσταται σήμερον απροσμάχητον κατά του εχθρού, του οποίου ουδείς γνωρίζει τας προθέσεις, πρέπει ν’ ακτινοβολήση, ιδίως αυτήν την εποχήν την τρομερωτέραν αίγλην αυτού του. Είνε το μάλλον ακαταγώνιστον επιχείρημά μας, διά να εξασφαλίσωμεν εσαεί τα ζωντανά μας δίκαι διά γοργής και εντίμου ειρήνης»

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

 • Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΑΙ ΝΕΑΙ ΣΥΜΜΑΧΙΑΙ

«Η μεταπολεμική διαμόρφωσις των διεθνών σχέσεων της Ευρώπης θα οδηγήση κατ’ ανάγκην τους Λαούς εις νέας συνθήκας και νέας συμμαχίας. […] Η Ελλάς, χώρα κατ’ εξοχήν ναυτική, κυριαρχούσα εν τη ανατολική λεκάνη της Μεσογείου, θα δυνηθή μετά την συνομολόγησιν της ειρήνης μετά της Τουρκίας να συνέλθη και συγκροτηθή εις Κράτος ισχυρότατον κατά ξηράν και κατά θάλασσαν και θα καταστή ούτω ΠΕΡΙΖΗΤΗΤΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ δι’ όλους αυτής τους γείτονας»

ΕΣΤΙΑ

 • ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΗ Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ;

«Είνε δε τάχα ικανοποίησις δι’ ένα λαόν να μανθάνη τώρα μόνον ότι εκείνοι, εις τους οποίους ενεπιστεύθη την τύχην του, επειραματίζοντο επί τόσον καιρόν, και τώρα μόνον ανακαλύπτουν ότι λείπει εκείνο το οποίον υπήρχε πριν άφθονον, θετικόν και ικανοποιητικώτατον;»

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 • Η ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ

ΤΙ ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΔΙΑΚΟΙΝΩΣΙΝ ΤΟΥ ΠΟΥΑΝΚΑΡΕ. ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ Ο ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΤΟΥΡΚΙΑΣ

 • ΑΛΛΑ ΝΑ ΚΙΝΗΘΟΥΝ…

 «Και είναι σήμερον το έδαφος πρόσφορον διά μίαν ειρήνην υποφερτήν και έντιμον. Διότι και εν τη Ευρωπαϊκή ατμοσφαίρα παρατηρείται κάποια ελαφρά αιθρίασις υπέρ της Ελλάδος, και ο εχθρός παρουσιάζει πλείονα του ενός συμπτώματα κοπώσεως και εξαντλήσεως. Αλλά να κινηθούν δι’ όνομα του θεού, να κινηθούν οι κυβερνήται μας. Ολίγον ακόμη αν εξακολουθήουν εξαγγέλοντες ψευδοαποφάσεις και ψευδοκινήσεις θα είνε πλέον αργά διά κάθε τι…»

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ

ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

 • ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΕΙΣ ΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ;

ΠΑΤΡΙΣ

 • ΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΩΜΕΝ ΛΟΙΠΟΝ

«Η Ελλάς οφείλει να ανακτήση την εξωτερικήν πολιτικήν ήτις την κατέστησε μεγάλην και την οποίαν απολέσασα τείνει να γείνη μικρά. Η Ελλάς πρέπει να γείνη σύμμαχος της Μεγάλης Αντάντ πρώτον. Και της Μικράς Αντάντ δεύτερον. Το πώς θα κατορθώση τούτο είνε έργον της Κυβερνήσεως. Εν μόνον έχομεν να είπωμεν : Ότι η Κυβέρνησις δεν είνε δυνατόν να σκέπτεται και να συζητή και να συσκέπτεται επ’ άπειρον. Το χρονικόν περιθώριον είνε ελάχιτον. Οφείλει να φθάση εις αποφάσεις και να τας εκτελέση αμέσως»

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 • ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ κ. ΣΚΑΝΤΖΕΡ
 • ΚΑΤΑΠΤΩΣΙΣ ΚΑΙ ΑΘΛΙΟΤΗΣ

ΠΡΩΪΝΗ

 • ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΝ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

«Όταν δε λέγωμεν πραγματικάς εγγυήσεις είνε αδύνατον να θεωρήσωμεν ως τοιαύτας οιασδήποτε άλλας, εκτός εκείνων, αι οποίαι θα στηρίζωνται επί της ισχύος των τηλεβόλων, είτε των ιδικών μας, είτε των Συμμάχων. Μόνον αυταί αι εγγυήσεις θα είνε επαρκείς διά να αναγκάσουν τους Τούρκους να σεβασθούν τας διεθνείς αποφάσεις και να δεχθώσι την ειρήνευσιν της Ανατολής με θυσίαν του θεοκρατικού των εγωϊσμού και της δήθεν εθνικής των υπάρξεως, η οποία είνε μόνον αερώδης, διότι έθνος Τουρκικόν ούτε υπήρξεν, ούτε θα υπάρξη ποτέ»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

 • ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΑΝΕΒΛΗΘΗ…
 • ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΓΕΡΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΒΟΛΟΥ

ΣΚΡΙΠ

 • ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΤΟΥ κ. ΧΑΡΖΗΑΝΕΣΤΗ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ
 • Ο ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ

«Η Ελλάς γνωρίζει πόσον πικρόν, πόσον θλιβερόν είναι το θέαμα τύπου συστηματικώς ακολουθούντος πολιτικην υπονομεύσεως, πολιτικήν ιδίων συμφερόντων, πολιτικήν αντιτιθεμένην προς τους γενικούς σκοπούς της Κυβερνήσεως, προς τας κατευθύνσεις και τας επιδιώξεις των οποίων την πραγματοποίησιν επιδιώκει αύτη βασιζομένη επί των δεδομένων και των γεγονότων, τα οποία αυτή και μόνη γνωρίζει»

ΣΦΑΙΡΑ

 • ΑΙ ΓΑΛΛΙΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ
 • Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΙΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΕΝ ΤΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΗ

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ