Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Παρασκευή 17 Ιουνίου 1922

Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Νέα σύσκεψη, στο υπουργείο Εξωτερικών, για την οριστικοποίηση των αποφάσεων, στη βάση των πορισμάτων της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο εικοσιτετράωρο στα ανάκτορα της Δεκέλειας. Εν αναμονή των ανακοινώσεων, ο ελληνικός λαός…

ΑΘΗΝΑΙ

 • ΙΣΜΗΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

«Δεν νομίζομεν, ότι η Συνέλευσις θα επιτρέψη την επιψήφισιν του νομοσχεδίου περί συμμετοχής του κράτους εις το Συνδικάτον του Συναλλάγματος εις το ηλιθιούργημα και ανηθικούργημα όπερ φέρει την επωνυμίαν δασμολογικαί μεταρρυθμίσεις. […] Το απομείναν ποσοστόν ευλαβείας του λαού προς τας εξουσίας του ανήκει από του νυν εις τους αντιπροσώπους του […] Ας φιλοσοξήσωμεν ότι παρά τον θεατρινισμόν της Ισμήνης καταστήσωσι την Συνέλευσιν Αντιγόνην ποδηγετούσαν τον αμαρτωλόν και τυφλωμένον Οιδίποδα, εις ου την τραγικήν θέσιν μετέπεσε το επίσημον κράτος»

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • ΖΗΤΟΥΜΕΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΙΣ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΙΣ ΛΟΓΟΥΣ – Ο ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΥΡΗ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΕΥΟΜΕΝΟΝ ΛΑΟΝ ΕΙΣ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥ
 • Η ΑΝΑΜΙΞΙΣ ΤΟΥ ΑΝΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΣ

«Η δράσις, ήτις μετά τινας ημέρας θα εκδηλωθή, η πολιτική και στρατιωτική, θα έχη βεβαίως και ωρισμένας συνεπείας και εσωτερικάς και εξωτερικάς. […] Αλλ’ η Κυβέρνησις δεν δικαιούται να ζητήση τον καταμερισμόν των ευθυνών διά την αποφασισθείσαν δράσιν μετά του παράγοντος τον οποίον το πολίτευμα έταξεν ανεύθυνον και απαραβίαστον. Εάν οι κυβερνώντες ησθάνοντο ασθενείς τους ώμους των διά την ανάληψιν των ευθυνών τοιούτων αποφάσεων, εάν έκριναν αναγκαίαν την ενίσχυσιν του κυβερνητικού κύρους διά την εκτέλεσιν των αποφασισθέντων, ώφειλον ν’ αποτανθούν εις το αντιπροσωπευτικόν σώμα»

ΕΘΝΟΣ

 • ΜΕΤΑ ΝΟΥ

«Ό,τι γίνη, πρέπει να είνε το απαύγασμα πλήρους, υπό όλας τας μορφάς και τας απόψεις, μελέτης της καταστάσεως. Αλλοίμονον, εάν εσυνεχίζετο εν τη νέα εξελίξει η μέχρι τούδε πολιτική της εθελοτυφλώσεως και της αυταπάτης. Αύτη είνε, λοιπόν, η ΑΞΙΩΣΙΣ σύμπαντος του λαού, όστις εν τω πόθω της ταχείας ειρήνης και της πραγματώσεως των δικαίων εθνικών ελπίδων πειθαρχεί και θα πειθαρχήση απολύτως εις τας κυβερνητικάς αποφάσεις, έχων άλλως τε αυτήν ολοκληρωτικώς ΥΠΕΥΘΥΝΟΝ και υπόλογον διά τα γενησόμενα»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΠΑΛΙΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΑΠΗΤΟΣ
 • Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΟΔΗΓΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΧΕΙΛΟΣ ΤΗΣ ΑΒΥΣΣΟΥ ΟΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΠΕΣΗ ΑΠΟ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΙΣ ΣΤΙΓΜΗΝ – ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

ΕΜΠΡΟΣ

 • ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ – Ο κ. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΚΟΝΣΟΡΤΣΙΟΥΜ
 • ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΕΚΕΛΕΙΑΝ

«Πρώτον η Ελλάς δεν θα εκκενώση ποτέ την Μικράν Ασίαν. Δεύτερον, το Μέτωπον μέχρι τελικής καταρρεύσεως του εχθρού θα μείνη αμετακίνητον επί των σημερινών του γραμμών […] Επί των δύο εκείνων βάσεων του εθνικού μας ζητήματος η Κυβέρνησις οφείλει να προέλθη άνευ αναβολής εις σαφείς δηλώσεις. Εάν η Κυβέρνησις εξακολουθήση την αυτήν περιφρονητικήν σιγήν, ελπίζομεν να ευρεθούν εις την Συνέλευσιν ολίγοι τίμιοι και θαρραλέοι άνδρες, οίτινες να την αναγκάσουν να λύση την γλώσσαν της»

 • Η ΧΟΛΕΡΑ ΚΑΙ Ο ΕΞΑΝΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΜΠΡΟΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕΝ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

 • ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΣΩΜΕΝ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΤΟΥ

«Ο Βασιλικός παράγων υπέβαλεν ήδη εις την Κυβέρνησιν το πρόγραμμά Του. Η Κυβέρνησις κατ’ αρχήν το ενέκρινε […] Έχομεν τυφλήν εμπιστοσύνην προς το νέον πρόγραμμα της διπλωματικής και στρατιωτικής δράσεως, το οποίον υπέδειξεν εις την Κυβέρνησιν και το οποίον αναμφιβόλως θα μας εξαγάγη ΑΠΟ ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟΝ, εις το οποίον περιέπλεξεν η ακαταλόγιστος μεγαλομανία του μεγάλου ψεύστου […] Από το αδιέξοδον αυτό του Μικρασιατικού αγώνος θα εξέλθωμεν εάν εφαρμοσθή κατά γράμμα το σχέδιον της εθνικής δράσεως, όπερ ήδη θα θέσουν εις εφαρμογήν οι αρμόδιοι παράγοντες υπό την Αρχιστρατηγίαν του Βασιλέως»

ΕΣΤΙΑ

 • ΝΑ ΦΑΝΗ ΑΝΤΑΞΙΑ

«Υπάρχουν ώραι εις την ζωήν των λαών, κατά τας οποίας η εμπιστοσύνη εις τους ηγουμένους των τυχών των αποτελεί καθήκον πειθαρχίας και αναγκαίαν προϋπόθεσιν διά την επιτυχίαν. Τούτο αισθάνεται βαθέως ο Ελληνικός λαός. Αναγκαίως δε και η Κυβέρνησίς του δεν είνε δυνατόν να λησμονή ότι, ζητούσα εις λευκόν νέαν πίστωσιν εμπιστοσύνης, αναλαμβάνει την βαρυτέραν των ηθικών υποχρεώσεων : Να φανή αξία της εμπιστοσύνης. Ακόμη δε : εις ώρας τόσον οδυνηράς και σκληράς να μη παίζη με την υπομονήν και με την ευπιστίαν του Λαού, όστις λαχταρά ν’ ακούση, επί τέλους, κάτι προστικόν, κάτι χαρμόσυνον, κάτι αληθές περί της τύχης του»

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 • ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΛΗΨΙΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟΝ ΜΑΚΡΟΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ. ΠΟΙΟΣ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΝΤΣΕΡ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ

«Οι επίσημοι ετήρησαν και σήμερον απόλυτον επιφυλακτικότητα, παραστήσαντες και την ανάγκην, όπως ο τύπος μη προτρέχη εις την αναγραφήν πληροφοριών, αίτινες είνε δυνατόν ν’ αποβούν βλαπτικαί των εθνικών σμφερόντων. Εν τούτοις, καθ’ ά ελέγετο υπό των κυβερνητικών κύκλων, αι οριστικαί αποφάσεις δεν θα βραδύνουν να εκδηλωθούν»

 • ΚΑΛΕΣΑΤΕ ΤΟΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΚΑΛΠΑΣ !

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ

 • ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΡΩΪΚΗΝ ΟΥΤΟΠΙΑΝ ΤΟΥ ΣΑΓΓΑΡΙΟΥ

«Παρήλθε χρόνος και χρόνος μακρός καθ’ ον η Ελλάς παρέμεινεν αδρανούσα στρατιωτικώς. Διατί παρέμεινεν επίσης αδρανούσα και πολιτικώς; Διατί η όλη ημών ενεργητικότης εξηντλείτο εις αγόνους διπλωματικάς προσπαθείας εκ των οποίων ημείς οι ίδιοι είμεθα εκ των πορτέρων βέβαιοι ότι ουδέν εδικαιούμεθα να αναμείνωμεν; Διατί εις ουδεμίαν πολιτικήν απόφασιν προέβημεν από της επομένης του σαγγαρίου; […] Διατί εις την στρατιωτικήν αδράνειαν ημών προσετέθη και ο πολιτικός λήθαργος; Τοιαύτα είνε τα ερωτήματα τα οποία εξετάζει ήδη εν συνειδήσει ο Ελληνικός λαός»

ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

 • Η ΕΞΕΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

«Οι επίσημοι ετήρησαν και πάλιν την αυτήν απόλυτον επιφυλακτικότητα, παραστήσαντες και την ανάγκην όπως ο τύπος, πειθαρχών, μη προτρέχη εις την αναγραφήν πληροφοριών αίτινες είνε πιθανόν να αποβούν εις βλάβην των εθνικών συμφερόντων»

 • ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΝ
 • ΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ ΣΑΝΤΖΕΡ ΚΑΙ ΑΓΓΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΠΑΤΡΙΣ

 • Η ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΩΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΣΩΘΗ Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΡΑΞΗ Ο ΕΛΛΗΝ. ΛΑΟΣ ΠΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΤΟΥ

 • Ο ΚΛΩΔ ΦΑΡΡΕΡ ΚΑΛΛΙΕΡΓΩΝ ΤΟΝ ΦΙΛΟΤΟΥΡΚΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΕΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΧΑΝΟΥΜΙΣΣΩΝ ΤΟΥ ΧΑΡΕΜΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 • ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
 • ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ

Εξισλαμίσθη υπό τινος Μπέη. Το δώρον του Μουσταφά Κεμάλ. Μόλις όμως έφθασεν εις Σμύρνην…

ΠΡΩΪΝΗ

 • Η ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΙΣ

«Πρέπει διά παντός μέσου να επωφεληθώμεν της ψυχολογικής ταύτης στιγμής, διότι βραδύτερον θα είνε ίσως πολύ δύσκολον να επιτύχωμεν ό,τι διά ταχείας αποφάσεως θα ηδυνάμεθα τώρα να φέρωμεν εις πέρας και να παρουσιάσωμεν ως γεγονός τετελεσμένον. Η Αγγλία μόνον επί τετελεσμένων γεγονότων δεν φέρει συνήθως αντιρρήσεις. Τούτο δε αποδεικνύει και η δήλωσις αυτής περί αναγνωρίσεως του εν Ελλάδι Νομίμου Καθεστώτος. Ας μη διαφεύγη τους κυβερνώντας την Ελλάδα ποτέ ο ακρογωνιαίος αυτός λίθος της Αγγλικής πολιτικής»

 • ΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗΝ ΒΟΥΛΗΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

 • Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΑΠΕΦΥΓΕ ΔΙΑ ΝΕΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΗΝ ΚΡΑΥΓΗΝ ΤΩΝ ΑΘΩΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ

Η ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΙΣΧΥΝΤΟΝ ΠΡΟΚΛΗΣΙΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ

 • ΜΗ ΔΙΚΑΖΕΤΕ ΤΟΥΣ ΤΙΜΙΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΑΣ ΜΑΣ
 • Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΑΘΩΩΣΙΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΣΚΡΙΠ

 • Η ΓΑΛΛΙΑ ΠΡΟΣΕΧΩΡΗΣΕΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
 • ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

«Η Λογοκρισία πρέπει ν’ αναδιοργανωθή και να επιβληθή υπό οριστικωτέραν και θετικωτέραν μορφήν. Τούτο είναι δυσχερές εκ της μη υπάρξεως Στρατιωτικού Νόμου; […] Η Κυβέρνησις ουδαμώς οφείλει να διστάση διά την λήψιν μέτρων προλαμβανόντων τον εσωτερικόν κλονισμόν δι’ ηττοφίλων κηρυγμάτων ή απειθάρχων παρατηρήσεων ή συκοφαντικών επιθέσεων. Είναι υπεύθυνος έναντι της Πατρίδος, των οποίων αυτή επιδιώκει την πραγμάτωσιν»

ΣΦΑΙΡΑ

 • ΕΠΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ

«Ο Ελληνικός λαός όμως, όστις σφαδάζει κυριολεκτικώς εκ της πιέσεως και της παρελκύσεως της εμπολέμου καταστάσεως επί τόσα συνεχή έτη, δεν είνε δυνατόν πλέον να παρακολουθή τας διπλωματικάς των αποπείρας απαθής και ήρεμος. Εννοεί και πρέπει διά παντός μέσου και διά πάσης θυσίας να εκβιάση μίαν λύσιν, έστω και αν πρόκειται η λύσις αύτη να του στοιχίση εις νέας θυσίας αίματος, αρκεί να επανεύρη και αυτός την ποθητήν ειρήνην, της οποίας τόσην έχει επιτακτικήν ανάγκην διά την εκπλήρωσιν της αποστολής του και της ευημερίας του»

 • Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ