Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 1922

Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

‘’Εν αναμονή της αποφάσεως’’ που θα κρίνει το μέλλον των ελληνικών ζητημάτων και ‘’ενώπιον του κινδύνου’’ που διαφαίνεται…

ΑΘΗΝΑΙ

 • ΑΠΟ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ

«Εδέχθη να γείνη πρωθυπουργός διότι δεν υπήρχε πλέον ο δυνάμενος να αντιμετωπίση τας κυβερνήσεις των τέως συμμάχων μας. Ο κ. Δ. Γούναρης προσχηματικώς ισχυρίζετο την ανάγκην και της προσωπικής του εις την Διάσκεψιν του Λονδίνου μεταβάσεως. Ο κ. Ν. Καλογερόπουλος ενόμιζεν, ότι θα παρείχεν ούτω υπηρεσίαν εις την πατρίδα του. Δεν ηδύνατο να φαντασθή, ότι τω απεκρύβησαν, όσα αποκαλυπτικά ο κ. Ε. Βενιζέλος διεβίβαζε προς την κυβέρνησιν, ίνα μη ευρεθή ενώπιον απροόπτων και απροσδοκήτων»

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ

«Ο λαός, πλήρως διαφωτισθείς επί της Μικρασιατικής πολιτικής, μετά τα γεγονότα ιδία τα λαβόντα χώραν κατά το τελευταίον έτος, θέλει πρωτίστως την ειρήνην. Και θα εκτιμήση, εντελώς αδιαφορών διά τας κομματικάς επιχειρήσεις των ανταγωνιζομένων διά την κατοχήν της εξουσίας, διά τους κομπασμούς των μεν και τας αιτιάσεις των άλλων, εάν η προσφερομένη υπό των Συμμάχων Δυνάμεων είνε δυνατή και εξασφαλιστική της γαλήνης εν τη υπεράγαν δοκιμασθείση εις ατελευτήτους αγώνας Εγγύς Ανατολή»

 • Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΙΣ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΑΔΙΕΞΟΔΟΝ. ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

ΕΘΝΟΣ

 • Η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΡΧΗΓΟΥ. ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

 • Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ

«Όχι μόνον εις την Κων/πολιν, αλλά και εις τα μεγάλα Ευρωπαϊκά κέντρα, η Ελλάς θεωρεί περιττήν κάθε προπαγάνδαν, με την διαφοράν, ότι εις την Βασιλεύουσαν, η κυβέρνησις Γούναρη βοηθουμένη και από την σύνοδον των Αθηνών και την παρασυναγωγήν της Θεσ/νίκης, προπαγανδίζει κατά τρόπον εντελώς πρωτότυπον»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ. ΝΕΑΙ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΟΠΑΔΩΝ ΤΟΥ ΖΑΓΛΟΥΛ. ΠΑΥΣΙΣ ΠΕΝΤΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
 • ΤΙ ΛΕΓΕΙ ΚΑΙ Η ΛΑΪΚΗ ΦΩΝΗ

«Οι δημιουργοί πολλών, ας το ομολογήσωμεν, κομματικών ολεθριοτήτων, ούς κατά μέγα μέρος βαρύνει η δημιουργηθείσα πολιτική οξύτης, ουδεμίαν πλέον θέσιν δύνανται να έχουν εν τη διοικήσει του Κόμματος, προς ό ο ελληνικός λαός δύναται ν’ αποβλέπη ως προς το κόμμα τάξεως και ευνομίας, όπερ, καλούμενον οψέποτε εις την διοίκησιν της χώρας υπό της κυριάρχου λαϊκής θελήσεως, δεν θα κληθή μόνον να συνεχίση την μεγαλειώδη εξωτερικήν πολιτικήν του Μεγάλου Αρχηγού του, αλλά θα μετέλθη και παν μέσον ίνα συναδελφώση τον λαόν, όν εχώρισεν η οξύτης των πολιτικών παθών, ίνα η Πατρίς με ενιαίας τας δυνάμεις της δυνηθή να βαδίση υπερήφανος προς τα μεγάλα αυτής πετρωμένα»

ΕΜΠΡΟΣ

 • ΗΡΧΙΣΑΝ ΧΘΕΣ ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛΟ-ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ
 • ΠΟΙΑ ΕΙΝΕ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ;

«Αλλ’ η Αγγλική πολιτική επιθυμεί ν’ απατάται και να αυταπατάται αν νομίζη ότι δύναται διά της πολιτικής των υποχωρήσεων να καταλήξη εις συμφωνίαν μετά της Γαλλίας χωρίς να προσφέρη βοράν εις τον Τουρκικόν λύκον και τους φίλους του ολοκληρωτικώς τα δίκαια της Ελλάδος και των Χριστιανών της Ανατολής μαζύ με τα ιδικά της ζωτικώτατα συμφέροντα και την τιμήν της υπογραφής, ην έθεσε κάτωθι μιας Συνθήκης»

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

 • ΔΕΝ ΘΑ ΕΜΕΝΕΝ ΟΥΤΕ ΕΙΣ ΑΠΟ ΣΑΣ

«Τούτο πρέπει δε να εννοήση καλώς ο Βενιζελισμός, ότι υποσκάπτων τον Θρόνον μωρώς και αγωνιζόμενος να τον κρημνίση μωρότερον, δεν καταγίνεται εις τίποτε άλλο ή να σκάπτη τον λάκκον, εντός του οποίου θα κρημνισθή αυτός ο ίδιος. Και θα κρημνισθή καλώς και διά παντός χωρίς να δυνηθή να τον σώση εκ του ολέθρου ουδεμία ανθρωπίνη δύναμις»

ΕΣΤΙΑ

 • ΠΩΣ ΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ

«Ο Κεμάλ ενεθαρρύνθη από την υποχωρητικότητα των Δυνάμεων. Δεν υποχωρεί πλέον από τους όρους, τους οποίους έθεσε το ‘’Εθνικόν Συμβόλαιον’’ δηλαδή την πλησιεστέραν ικανοποίησιν των Τουρκικών αξιώσεων. Της δυσκολίας αυτής, της οποίας την ευθύνην δεν έχει η τα πάντα εις ‘’χείρας των Δυνάμεων’’ αναθέσασα Ελληνική Κυβέρνησις, θα κατορθώση ο κ. Γούναρης να επωφεληθή υπέρ της Ελλάδος; Ιδού το ζήτημα, το οποίον παρουσιάζεται την παραμονήν της ενάρξεως της Διασκέψεως»

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 • ΠΩΣ ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ. Η ΑΓΓΛΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΝ ΚΑΙ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ. ΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΕΚΟΙΝΩΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΕΜΑΛΙΚΟΥΣ
 • ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

«Η θλιβερά πληροφορία, εις την οποίαν δεν ετολμήσαμεν να πιστεύσωμεν χθες, επαναλαμβάνεται κατά τρόπον σοβαρώτερον και εγκυρότερον θα ελέγομεν. […] Πρόκειται περί της διακοινώσεως του λόρδου Κώρζον προς το Και Ντ’ Ορσαί, διά της οποίας προτείνει αυτονομίαν διά την Σμύρνην και παραχώρησιν εις την Τουρκίαν εν Θράκη νέας συνοριακής γραμμής από Ραιδεστού διά Τυρολόης εις Μήδειαν!»

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ

 • ΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

«Ούτω και τώρα, η προσπάθεια προς ελάφρυνσιν της θέσεως του περιβοήτου αρχηγού δέον οσάκις εμφανίζεται να κατασυντρίβεται διά των όπλων εκείνων τα οποία θερμά ακόμη και στίλβοντα παρέχει η πρόσφατος πραγματικότης. Ώ, μυριάκις όχι, δεν υπήρξαν τα ετεροκίνητα ανδρείκελα σοβαρώς ένοχα ουδεμιάς εκ των πολυποίκιλων καταδυναστευτικών πράξεων αίτινες καθήμαξαν την Ελλάδα, ακριβώς καθ’ ον λόγον περί την πλοκήν της τραγωδίας ουδόλως συμμετέχουσι τα μέλη του χορού»

 • Η ΣΠΕΙΡΑ ΤΩΝ ΑΜΥΝΤΟΡΩΝ ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

 • ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

«Η διανοητικότης λοιπόν των φιλελευθέρων είνε διανοητικότης δημιουργική, και ουχί ανατρεπτική, ως τοιαύτη δε δεν είνε δυνατόν να συγχωρήση αντεκδικήσεις και αντίποινα, οψέποτε ο Ελληνικός λαός θα ανέθετεν εις φιλελευθέραν Κυβέρνησιν και πάλιν την αρχήν»

ΠΑΤΡΙΣ

 • Η ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΣ

«Η δε σκέψις περί εισαγωγής της Ανατολικής υποθέσεως εις την παγκόσμιον Συνδιάσκεψιν της Γενούης δεν φαίνεται ούτε πιθανή, ούτε σκόπιμος. Διότι η Συνδιάσκεψις της Γενούης φέρεται ως αποκλειστικώς οικονομική. Και διότι ακόμη η συζήτησις του προβλήματος της Εγγυτάτης Ανατολής εν αυτή μοιραίως θα έθετεν αυτό υπό την κρίσιν συμφερόντων αμέσως αντιτιθεμένων προς τα γενικά συμφέροντα της Αντάντ και θα έδιδε δικαίωμα γνώμης, αν όχι και ψήφου, και εις τους Γερμανούς και εις τα Ρωσικά Σοβιέτ. Το Ανατολικόν πρόβλημα ούτως αντί να διευκρινισθή θα περιεπλέκετο ακόμη περισσότερον»

 • ΑΙ ΤΥΡΑΝΝΟΜΑΧΙΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 • ΕΥΒΟΥΛΙΑΝ ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΑ

«Προαπαιτείται, εν τούτοις, να καταβληθή πάντοθεν ειλικρινής και γενναιόφρων προσπάθεια καταπαύσεως πάσης εσωτερικής διαμάχης, προσπάθεια κατασιγασμού μικροψύχων εμπαθειών, αμβλύνσεως χαμαιπολιτικών οξυτήτων. Η δε Κυβέρνησις καθήκον έχει να σπεύση, μεταξύ άλλων, ν’ αποστείλη εις την Κωνσταντινούπολιν αντιπρόσωπον άξιον των περιστάσεων, ουχί είδωλον αρμοστού, αλλά δυνάμενον να επιβληθή και να ενώση και να οργανώση το εκεί εθνικόν μέτωπον. Και η Κυβέρνησις δεν αγνοεί ποίος είναι ούτος»

ΠΡΩΙΝΗ

 • Ο ΘΡΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΙΝΕ ΣΤΕΡΕΟΣ

«Αλλ’ αι Βενιζελικαί προπαγάνδαι, πλανώνται μίαν οικτράν πλάνην. Πιστεύουν, ότι ο εχθρός των, είνε ο Βασιλεύς και φρονούν ακόμη, ότα αν δυνηθούν να ανατρέψουν τον Θρόνον, θα επιδράμουν κατά της Ελλάδος και θα τον επανακατακτήσουν. Ιδού η πλάνη. Εχθρός του Βενιζελισμού, είνε ο Λαός. Ο λαός ανέτρεψε τον Βενιζέλον. Ο Λαός κατεδίκασε τον Βενιζελισμόν»

 • ΝΕΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΝ ΡΩΜΗ

Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ Η ΙΤΑΛΙΑ. Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

 • ΑΙ ΣΥΝΤΑΓΑΙ ΤΟΥ κ. Α. ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ

«Χρειάζεται ακόμη μεγαλειτέρα πώρωσις διά να ισχυρίζεται ο κ. Αλέξανδρος Καραπάνος ότι μία μερίς του Βενιζελισμού ή παροικούσα ή εν αποδημία δεν εργάζεται εναντίον του θρόνου και κατά της εθνικής ενότητος. Χρειάζεται πώρωσις ακόμη διά να κατηγορήται η κυβέρνησις ως αστοχούσα καθ’ ήν στιγμήν εργάζεται ωα επιτύχη εν τοις πράγμασιν ό,τι επέτυχεν εις το χαρτί –χάριν προεκλογικών σκοπών- ο κ. Βενιζέλος»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

 • Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

«Και, το χειρότερον, η Κυβέρνησις υπέβαλε τον λαόν, εις όλας αυτάς τας θυσίας εν γνώσει, ότι δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα, εξαπατώσα αυτόν κατά τον εγκληματικώτερον τρόπον, απλώς και μόνον διά να κάμη επίδειξιν πατριωτισμού απέναντι του βενιζελικού κόμματος και διά να εξυπηρετήση τα συμφέροντα της τάξεως εκείνης, που εκπροσωπεί, της τάξεως που από τους πολέμους και την λαϊκήν δυστυχίαν αντλεί τον πλούτον και την ευημερίαν της. Κατόπιν τούτου, εάν η Κυβέρνησις είχε και κόκκον έστω φιλοτιμίας, ώφειλε να σπεύση να παραιτηθή»

ΣΚΡΙΠ

 • ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
 • Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ Ή Ο ΛΑΟΣ

«Ώστε υπάρχουν δύο φοβερά και ανυπέρβλητα εμπόδια διά την επάνοδον του Βενιζελισμού : Πρώτον η θέλησις του λαού! Το παλαιόν αίμα, το οποίον εχύθη! Και δεύτερον η ασφαλής πρόβλεψις της αύριον : το νέον αίμα το οποίον θα χυθή! Ταύτα πάντα πρέπει να εύρη τον τρόπον να τα είπη προς τους Βενιζελικούς η Κυβέρνησις και να τους πείση περί της πλάνης των. Είναι δε επείγον να πράξη τούτο η Κυβέρνησις, διότι άλλως υπάρχει κίνδυνος να το πράξη ο λαός»

ΣΦΑΙΡΑ

 • Η ΠΙΘΑΝΩΤΕΡΑ ΛΥΣΙΣ
 • ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΛΕΜΩΝ

«Επομένως, προ πάσης συζητήσεως επί της Ελληνοτουρκικής διαφοράς, θα έπρεπεν αι τρεις Μεγάλαι Δυνάμεις να συμφωνήσουν πλήρως και ειλικρινώς επί των ιδικών των βλέψεων και κατόπιν επί της ανάγκης της επιβολής των αποφάσεών των διά στρατιωτικής βίας. Εφ’ όσον δεν καταλήξουν εις παρομοίαν συμφωνίαν, όλαι αι συζητήσεις και αι αποφάσεις των θα αποβούν εις μάτην»

 • Ο ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
 • ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΕΝ ΤΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ