Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Παρασκευή 13 Μαΐου 1922

Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Εν αναμονή του νέου φορολογικού νομοσχεδίου, στην αρθρογραφία καταγράφεται η δικαιολογημένη αναστάτωση που επικρατεί στην κοινωνία η οποία απαιτεί –ματαίως- να φορολογηθεί το κεφάλαιο. ‘’Η μεσαία αστική τάξις, η βασανισμένη συνομοταξία των ανθρώπων που παλαίουν μεταξύ αξιώσεων και μέσων, αυτή θα επιβαρυνθή και πάλιν’’…

ΑΘΗΝΑΙ

 • ΕΝΩ ΤΡΩΓΟΥΝ ΤΟ ΔΑΝΕΙΟΝ

«Ο Ελληνικός Λαός αξιοί τέλος να ζήση δι’ εαυτόν και ουχί ως δορυάλωτος φεουδαρχών του Κράτους. Τω αφαιρείται δε πάσα ελπίς διαβιώσεως υπό την αρξαμένην νέαν περίοδον του εμπαιγμού των οικονομιών και της απειλής νέων επιβαρύνσεων. Γενική αντίληψις απέβη πλέον, ότι το μέγα, αλλά και ύστατον εσωτερικόν δάνειον της Ελλάδος χρησιμοποιείται διά να καλύπτη ελλείμματα σπατάλης και ελλείμματα αναγκών του καθ’ ημέραν βίου του Κράτους. Συγχρόνως δε βλέπει ουχί φορολογουμένους, αλλά σωρεύοντες πλούτη αμύθητα αντιπροσώπους ευαρίθμων τάξεων, μετενεγκόντας εδώ το σύστημα του Ρωσσικού μεγαλοδουκισμού»

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • Ο ΛΑΟΣ ΘΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΑΝ ΔΕΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΗ ΠΡΩΤΟΝ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
 • ΜΟΝΟΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

«Η πολιτεία θα διακινδυνεύση τα πάντα εάν εξωθήση τον αρξάμενον κοινωνικόν αγώνα προς τοιαύτην κατεύθυνσιν. Μόνον δε διά της αποκαταστάσεως της φορολογικής δικαιοσύνης και μόνον διά της αδιστάκτου και γενναίας φορολογίας των συνησπισμένων κεφαλαιοκρατικών τάξεων θα κατορθώση να κρατήση σταθεράν και αδιατάρακτον την κοινωνικήν ισορροπίαν»

ΕΘΝΟΣ

 • ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΙ

«Διά να υποχρεωθή ο λαός εις τόσους φόρους και διά ν’ αναγνωρίση και συναισθανθή, ότι πρέπει να τους πληρώση αγογγύστως, απαιτείται πρώτον : ΔΙΚΑΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ κατανομή των βαρών. Δεύτερον : ΕΞΑΝΤΛΗΣΙΣ ΟΛΩΝ των άλλων μέσων, διά των οποίων είνε δυνατόν να προσπορισθή το Κράτος το αναγκαιούν αυτώ χρήμα. Και ΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΙ είνε ασφαλώς το ΚΥΡΙΩΤΑΤΟΝ ΜΕΣΟΝ. Η σπατάλη των τελευταίων καιρών και η διά της μεθόδου των προμηθειών διαφυγή εκατοντάδων όλων εκατομμυρίων είνε καταφανές εξ όλων των σημείων και ομολογουμένη δι’ όλον σχεδόν των στομάτων αυτού τούτου του καθεστώτος»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • ΤΑ ΤΑΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗ ΕΙΣ ΕΛΒΕΤΙΑΝ
 • ΟΙ ΤΣΕΤΗΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΜΠΡΟΣ

 • ΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΟΫΔ ΤΖΩΡΤΖ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΚΕΨΙΝ ΤΗΣ ΓΕΝΟΥΗΣ
 • Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
 • ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΑΤΕ ΤΑ ΧΑΡΤΟΠΑΙΓΝΙΑ

«Όταν με τόσην αυθάδειαν προβάλλεται και πάλιν η αξίωσις της φορολογίας των πρώτων ειδών της ζωής του λαού, και της παραγωγής του λαού δεν νομίζει η Κυβέρνησις ότι αξίζει τον κόπον να μελετηθή και επιβληθή αμέσως σύστημα φορολογίας των χαρτοπαιγνίων και κατά την ανωτέρω εν γενικαίς γραμμαίς διαγραφείσαν μέθοδον του εισιτηρίου;»

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

 • ΥΠΟΝΟΜΕΥΟΥΝ ΥΠΟΥΛΩΣ ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ

«Είνε πλέον προφανή τα’ ανατρεπτικά σχέδια των Βενιζελικών. Επιδιώκουν διά προπαγάνδας και δι’ όλων των θεμιτών και αθεμίτων μέσων την κατάργησιν του Βασιλέως και την ανακήρυξιν της Δημοκρατίας, ότε και μόνον θα στέρξη φαίνεται ο τέως αρχηγός των να επανέλθη εις την πολιτικήν ως πρόεδρος πλέον της Δημοκρατίας και όχι ως αρχηγός κόμματος. Επομένως όταν διακηρύττη ότι δεν πολιτεύεται πλέον, τούτο σημαίνει ότι δεν στέργει να πολιτευθή ως απλούς αρχηγός κόμματος, αλλά θ’ αναμείνη ν’ ανατραπή το ισχύον πολίτευμα και να εκτεθή πλέον εις την ψήφον του Λαού ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας!»

 • ΕΛΛΑΣ ΜΑΧΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΠΑΡΑΣΠΟΝΔΟΙ – Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΣΤΙΑ

 • ΠΛΗΡΩΝΕ, ΔΟΥΛΕ !

«Προς ποίαν κατεύθυνσιν; Προς ποίαν άλλην παρά προς εκείνην, εναντίον της οποίας γίνεται πάσα οικονομική ηλεκτρική εκκένωσις υπό των λαμπρών οικονομολόγων της στιγμής; Η μεσαία αστική τάξις, η βασανισμένη συνομοταξία των ανθρώπων που παλαίουν μεταξύ αξιώσεων και μέσων, αυτή θα επιβαρυνθή και πάλιν. […] Αυτή πληρώνει και δεν διαμαρτύρεται. Αυτή προσφέρει, πρόθυμος αχθοφόρος, την ράχιν της διά να την φορτώσουν. Αυτή δεν έχει κανέν μέσον αντιρρήσεως, αντιδράσεως, ασντιστάσεως. Αυτή ευρίσκεται μεταξύ του Κράτους, το οποίον αρπάζει, και της εργατικής τάξεως, η οποία ζητεί, και δικαίως ζητούσα επιτυγχάνει»

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ

 • «Ύστερον από μίαν μακροτάτην περίοδον δισταγμών, διαβουλίων, συσκέψεων, προτάσεων, αντιρρήσεων, φαίνεται ότι αι Δυνάμεις αντελήφθησαν ότι άνευ ενεργού εκ μέρους αυτών επεμβάσεως η ειρήνη είνε ΑΔΥΝΑΤΟΣ. Επί της βάσεως ταύτης διεξάγονται ήδη αι συνεννοήσεις μεταξύ των Δυνάμεων και επί της βάσεως ταύτης θα καθορισθή η ιδιαιτέρα εκάστης εξ αυτών ενέργεια. Προφανώς δεν πρόκειται να μείνη αμέτοχος η Ελλάς»
 • Ο ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

ΤΙ ΗΤΟ ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΕ ΣΗΜΕΡΟΝ – Ο ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ – Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΤΟΥ – ΠΟΙΟΙ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΟΥΝ – ΤΟ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑ ΤΟΥ ΤΡΟΤΣΚΥ

ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

 • ΤΑ ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΠΑΤΡΙΣ

 • ΔΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΝ ΦΟΡΑΝ

«Οι άνθρωποι της Ηνωμένης θα έχουν εννοήσει ότι ένας Λαός δεν είνε δυνατόν να καταστραφή ατιμωρητεί. Η πολιτική των εναυάγησε και οδηγεί εις τον όλεθρον. Μίαν ακόμη ημπορούν να προσφέρουν υπηρεσίαν, να φύγουν. Όσον ταχύτερα, τόσον το καλλίτερον και δι’ αυτούς και διά την Ελλάδα. Η δε διάλυσις της Συνελεύσεως, εναποθέτουσα την κρίσιν επί της διαφοράς εις τον κυρίαρχον Λαόν, παρέχει τον ευσχημότερον τρόπον και τον πλέον ειρηνικόν, όπως διά της φυγής των σώσουν την πατρίδα των»

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 • ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ

«Το ανατολικόν ζήτημα εισέρχεται εις νέαν σοβαρωτάτην φάσιν, φάσιν, ην έχομεν συμφέρον και υποχρέωσιν να καταστήσωμεν τελικήν, του όλου ελληνικού ζητήματος. Πρέπει να αποβάλωμεν, άνευ δισταγμού, ταχέως τον χθεσινόν εαυτόν μας. Οφείλομεν να εμφανισθώμεν με νέους τρόπους επιδιώξεως αγαθών αποτελεσμάτων εν τοις ζητήμασιν υμών […] Ουδέποτε απέλιπεν ημάς η πίστις επί το τελικόν στεφάνωμα του εθνικού και ηθικού αγώνος, ον ανέλαβεν ο ωραίος λαός ούτος, έναντι μυρίων εξωτερικών και πολλών εσωτερικών εχθρών. Αλλ’ οι κυβερνήται αυτού υπήρξαν κατώτεροί του»

ΠΡΩΪΝΗ

 • Η ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

«Διά τούτο φρονούμεν ότι συμφέρον θα ήτο να συμμετάσχουν εις τας επιτροπάς, πλην του αντιπροσώπου της Ελλάδος, και Αρμένιος τοιούτος και του Βατικανού απεσταλμένος και ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ τοιούτοι, διά να αποκαλυφθούν εν πλάτει και λεπτομερώς τ’ αντιχριστιανικά όργια των Τούρκων και επί τη βάσει των επισήμων εκθέσεων να ληφθούν γενικώτερα και ριζικώτερα μέτρα διά τους εν Τουρκία Χριστιανούς»

 • ΤΑ ΠΙΚΡΑ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ

ΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑΙ ΣΥΜΦΟΡΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

 • Η ΑΦΥΠΝΙΣΙΣ

«Η Ευρώπη του 1922 δοκιμάζει να αφυπνισθή. […] Φαίνεται διατεθειμένη να ενθυμηθή το ηθικόν της χρέος προς λαόν-μάρτυρα, του οποίου το όνομα σημειώνει την αφετηρίαν του πολιτισμού της […] Η Ελλάς του 1922 δεν έχει ανάγκην ευτυχώς ξένων στόλων και ξένων στρατών όπως αγάγη εις πέρας τον αγώνα της. Ζητεί κάτι πολύ ολιγώτερον από την συμμαχικήν Ευρώπην. Ζητεί την αναγνώρισιν των θυσιών της, την επιβεβαίωσιν των καρπών της νίκης, τους οποίους διά των ιδίων της χειρών έδρεψε»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

 • Ο ΛΑΪΚΟΣ ΑΝΑΒΡΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

«Εις κάθε γωνίαν της Ελλάδος ————– ακούεται μία ενιαία και διάτορος φωνή και διαμαρτυρία. Φτάνει πιά, το μαχαίρι έφθασε στο κόκκαλο. Και η διαμαρτυρία αυτή δεν θ’ αργήση να εκδηλωθή και να εμφανισθή συσσωματωμένη και ισχυρά ως πολιτική θύελλα που θα σαρώση τους πάντας. Η τιμία παράδοσις του Κόμματός μας και οι αγώνες του γύρω εις το ζήτημα της ειρήνης και της οικονομικής ανασυγκροτήσεως της χώρας δεν έμειναν άκαρποι»

ΣΚΡΙΠ

 • ΣΟΒΑΡΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΟΫΔ ΤΖΩΡΤΖ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗΝ ΒΟΥΛΗΝ
 • ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΣΦΑΙΡΑ

 • ΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΛΟΫΔ ΤΖΩΡΤΖ

«’’Εις την Διάσκεψιν της Γενούης –είπεν- έλαβον μέρος 34 όλα έθνη, τα οποία συνεζήτησαν τα εις την ΔΙάσκεψιν τεθέντα ζητήματα μετά μεγίστης εγκαρδιότητος’’ […] Όσον ολίγα και αν επέτυχεν εκ των πολλών της προσδοκιών, πρέπει να ομολογηθή ότι επετέλεσε μέγα έργον, άνευ του οποίου το αιματοκύλισμα της Ευρώπης θα ήτο αναπόφευκτον»

 • ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Πού ανεκαλύφθησαν τα πρώτα φρέατα – Από πότε ήρχισεν η γενίκευσίς του – Ποίαι χώραι θεωρούνται ως πετρελαιοπαραγωγοί – Στατιστικοί πίνακες

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ