Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Κυριακή 8 Μαΐου 1922

Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Μετά από πολύωρες διαβουλεύσεις, επιτυγχάνεται συμφωνία μεταξύ των Δ. Γούναρη και Ν. Στράτου για το σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας με πρωθυπουργό τον Κ. Πρωτοπαπαδάκη…

ΑΘΗΝΑΙ

 • Η ΕΥΚΑΜΨΙΑ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΧΕΙΡΩΝ

«Οι άνθρωποι, οίτινες διεξεδίκουν να διαδεχθώσιν εκείνους, οίτινες εκυβέρνησαν, είχον μόνον σκοπόν την επιδρομήν εις την εξουσίαν και την λαφυραγωγίαν αξίωμά των. Η ολιτική εκβίασις απέβη ούτω σύστημα πολιτικόν. Τοιαύτης πολιτικής εκβιάσεως θύμα υπήρξε το ισχυρότερον των εν Ελλάδι Κομμάτων, όπερ βαθύτατον συναισθάνεται αποτροπιασμόν εναντίον των εκβιαστών οίτινες εκλήθησαν συνεργάται κατ’ ανάγκην»

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • ΝΑ ΕΠΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΤΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

«Το κράτος, κατόπιν της δκεοκταμήνου πρωθυπουργίας του κ. Γούναρη, περιέστη εις αποσύνθεσιν κατά την ομολογίαν του ιδίου υπό την έποψιν της εσωτερικής διοικήσεως. Το κόμμα μετέβαλε πάσας τας υπηρεσίας εις όργανα θεραπείας αθεμίτων ατομικών συμφερόντων. Η εξακολούθησις του συστήματος τούτου αποβαίνει εντελώς άσκοπος. Εις τους μέλλοντας δε ν’ αποτελέσουν την νέαν Κυβέρνησιν παρέχεται ήδη ευκαιρία επιβολής χρηστής και αφατριάστου διοικήσεως»

ΕΘΝΟΣ

 • ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ

«Η νέα Κυβέρνησις είνε πράγματι Κυβέρνησις επιβολής. Αν όχι τίποτε άλλο, επιβάλλεται διά της μεγαλοπρεπείας της εμφανίσεώς της. Πόσα υπουργεία παλαιά και νέα! Πόσα υπουργικά αυτοκίνητα! […] Το αποτέλεσμα λοιπόν της κρίσεως, θα ερωτήση τις, ήτο να επανέλθουν εις τα αυτοκίνητά των, οι παλαιοί επιβάται των ή να μετατεθούν από του ενός εις το άλλο ή να ανέλθουν ‘’νέοι άνδρες’’ εις νέα υπουργικά αυτοκίνητα; Δυστυχώς ναι. Η Ελλάς ουδέν έχει να ωφεληθή εκ της τοιαύτης αλλαγής»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΘΑ ΣΗΜΑΙΝΗ ΕΞΟΝΤΩΣΙΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ. ΤΟ ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ
 • ΩΣ ΠΑΙΔΙΚΑ ΦΡΟΥΡΙΑ

«Ο παλαιοκομματισμός, προαισθανόμενος, προβλέπων, μετά μαθηματικής ακριβείας, την επερχομένην καταστροφήν, ανεζήτησε πέριξ αυτού ν’ ανεύρη συνενόχους, διά να καταπνίκη πάσαν φωνήν διαμαρτυρίας, διά να είνε όσον το δυνατόν ολιγώτεροι εκείνοι που θα ηδύναντο να γίνουν αύριον τιμηταί του! Και το κατώρθωσε! Θλιβερόν κατώρθωμα. Η θύελλα μυκάται. Η θύελλα προσεγγίζει. Η ισχύς των πραγμάτων είνε αδυσώπητος. Και όταν τα πράγματα ορθωθούν αμείλικτα, τα προσωρινά τεχνάσματα και τα προσωρινά οχυρώματα του παλαιοκομματισμού θα σαρωθούν ως παιδικά φρούρια εις ακτήν από κύμα θαλάσσης»

ΕΜΠΡΟΣ

 • ΣΗΜΕΡΟΝ ΟΡΚΙΖΕΤΑΙ Η ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΓΟΥΝΑΡΗ –ΣΤΡΑΤΟΥ
 • ΑΝΤΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

 • ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΗ ΕΘΝΙΚΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ

«Τα εν τη πολιτική ιστορία της τερματιζομένης σήμερον της υπουργικής κρίσεως διά των θυσιών, εις τας οποίας προέβη κομματικώς ο κ. Γούναρης –θυσιών ΠΡΩΤΟΦΑΝΩΝ εν τη πολιτική ιστορία της αναγεννηθείσης Ελλάδος, διότι ουδέποτε μέχρι τούδε πολιτικός αρχηγός παρεχώρησε την προεδρείαν εις ένα εκ των υπουργών του και τέσσαρα υπουργεία εις ένα εκ των αντιπάλων του –εισερχόμεθα τέλος πάντων εις ομαλήν οδόν κυβερνητικής παραστάσεως του Κράτους»

ΕΣΤΙΑ

 • Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ
 • Η ΚΡΙΣΙΣ

«Οπωσδήποτε, είτε λήξη τυπικώς είτε δεν λήξη σήμερον η υπουργική κρίσις, ουσιαστικώς η κρίσις θα υφίσταται, οφειλομένη εις την ανομοιογένειαν των στοιχείων, τα οποία καλούνται να συμπράξουν. ‘’Το λάδι δεν ενώνεται με το γάλα’’ είπεν ο σοφώς απέχων του ανακατεύματος κ. Καλογερόπουλος. Και οι φίλοι της Ελλάδος εις την Αγγλίαν και οι πονούνττες την Ελλάδα παντού, ακόμη και εις την Ελλάδα, θα αισθάνωνται την ιδίαν απογοήτευσιν πολύν καιρόν ακόμη»

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 • ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΑ
 • ΠΕΡΙ ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ – ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΙ. ΕΝ ΣΦΟΔΡΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟΝ. ΜΙΑ ΦΩΝΗ ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ – ΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΑΙ ΑΓΡΙΟΤΗΤΕΣ
 • ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΥΗΣ – Η ΕΞΟΔΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟΝ

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ

 • ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΙΝ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ

«Απομένει μία όσον το δυνατόν θερμοτέρα αλλά και επιτακτικωτέρα έκκλησις προς την φιλοπατρίαν των πολιτικών ιθυνόντων. Έκκλησις προς το αίσθημα εκείνο το οποίον βεβαίως υπάρχει εις τας καρδίας των και το οποίον απλώς ναρκούται υπό την επήρειαν κομματικών και ατομικών επιδράσεων»

ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

 • Η ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΣ

ΠΑΤΡΙΣ

 • Ο ΠΑΛΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

«Είνε πλέον σαφές. Ο παλαιός πολιτικός κόσμος είνε ο θανάσιμος εχθρός της Ελλάδος. Και πρέπει να εξαφανισθή διά παντός. Και δι’ αυτό, ο Λαός, ο πολυάριθμος Ελληνικός Λαός –οι αγρόται, και οι εργάται, και οι αστοί, οι οποίοι φορολογούνται, στρατεύονται, παλαίουν και πάσχουν– έχει πλέον καθήκον. Να εξαρθή. Να νικήση τας αδυναμίας και τα πάθη το. Και εμπνεόμενος μόνον από το γενικόν συμφέρον της Πατρίδος, που είνε και συμφέρον ιδικόν του, ενούμενος και συναγειρόμενος, υπεράνω και των Προσώπων και των Κομμάτων, με διαδηλώσεις και με ψηφίσματα, να επιβάλη την διάλυσιν, αναλαμβάνων πλέον ο ίδιος την πρωτοβουλίαν της σωτηρίας του»

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 • ΘΕΛΟΜΕΝ ΝΑ ΕΛΠΙΣΩΜΕΝ

«Πρό παντός θέλομεν να ελπίσωμεν, ότι η ορθοφροσύνη και ο πατριωτισμός του κ. Πρωτοπαπαδάκη, θα συγκρατήσουν και ισορροπήσουν, πολλών ειδών ίσως αντιθέτους ροπάς, φιλοδοξίας και αξιώσεις, ίνα η νέα συμμαχική κυβέρνησις αποβή κυβέρνησις εθνικής προσπαθείας και μη καταλήξη και αύτη εις οδυνηρόν ναυάγιον»

ΠΡΩΪΝΗ

 • ΠΡΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΟΣ

«Θα δυνηθή όμως να το επιτύχη και να σωθή; Εδώ είνε το ζήτημα. Ημείς αμφιβάλλομεν, φοβούμενοι, ότι ο Αρχηγός του Λαϊκού κόμματος δεν θα δυνηθή να εξέλθη άνευ σημαντικών ζημιών εκ του αδιεξόδου εις το οποίον εισέρχεται και αυτός και η πολιτική μερίς, της οποίας ηγείται. Και η φθορά την οποίαν θα υποστή ο κ. Γούναρης εκ της τοιαύτης εξελίξεως της πολιτικής της Χώρας καταστάσεως, θα είνε ζημία μεγάλη διά το Νόμιμον της Χώρας καθεστώς»

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

 • Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΓΟΥΝΑΡΗ – ΣΤΡΑΤΟΥ

«Η επελθούσα μεταξύ των αρχηγών των δύο καθεστωτικών κομμάτων συμφωνία τερματίζει την κρίσιν και δίδει εις την χώραν ισχυρήν κυβέρνησιν […] Τα πρόσωπα άτινα απαρτίζουν την νέαν κυβέρνησιν, οι κ.κ. Πρωτοπαπαδάκης, Γούναρης, Στράτος πρό πάντων εγγυώνται ότι η κοινοβουλευτική συμμαχία δεν έγινε προς το κακόν της χώρας εις ην δίδει βιώσιμον διά το παρόν κυβέρνησιν και, πιστεύομεν, κυβέρνησιν όχι θερινών διακοπών»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

 • ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΙΑΣ ΟΥΤΟΠΙΑΣ

«Το άδοξον τέλος το οποίον έλαβεν η Συνδιάσκεψις της Γενούης αποτελεί συγχρόνως και το τραγικόν τέλος μιας ουτοπίας, της ουτοπίας της ειρήνης και της συνεργασίας των Ευρωπαϊκών λαών υπό την παρούσαν μορφήν του κεφαλαιοκρατικού συστήματος […] Η εργατική τάξις η οποία αποτελεί πάντοτε το αθωότερον υλικόν πολέμου είναι ανάγκη ν’ αποσείση την αδράνειαν της και ν’ αναλάβη μίαν ενεργόν δράσιν διά την ειρήνην»

ΣΚΡΙΠ

 • ΚΑΤΗΡΤΙΣΘΗ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΥΠΟ ΤΟΝ κ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΝ
 • ΑΣ ΕΛΠΙΣΩΜΕΝ !

«Ας ελπίσωμεν ότι η αγαθή αύτη προαίρεσις και η πολιτική θυσία, εις ην υποβάλεται ολόκληρον το υπό τον κ. Γούναρην λαΪκόν κόμμα, θα συνεπαγάγη ανάλογον θυσίαν εγωϊσμών και φιλοδοξιών των αντιπάλων αυτού και ότι εκ του ειλικρινούς και αδολιεύτου συνασπισμού πάντων θα κατορθωθή να ευοδωθή μετά του έργου της Εθνοσυνελεύσεως και το όλον εθνικόν έργον εις εκπλήρωσιν του οποίου πάντες έχομεν καθήκον να συνεισφέρωμεν, καταβάλλοντες πάσας τας ηθικάς και ψυχικάς δυνάμεις του τόπου και αποξενούμενοι όλων των αδυναμιών και ελαττωμάτων ημών»

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ