Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Κυριακή 26 Ιουνίου 1922

Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Κυβερνητικές εξαγγελίες μιλούν για σοβαρές αποφάσεις που αποβλέπουν ‘’εις τον διά στρατιωτικής και διπλωματικής δράσεως εκβιασμόν της λύσεως του εκκρεμούς πάντοτε εθνικού ζητήματος’’. Τι θα πράξει η Εθνοσυνέλευση; Το βασικό ερώτημα, που ζητά απαντήσεις…

ΑΘΗΝΑΙ

 • Η ΔΩΡΕΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟΝ

«Του κράτους υποχρέωσις απέβαινεν ίνα εξ ενός μεν το ήμισυ των εις τον χρυσόν ή κινητάς εν γένει αξίας αποθέματος των ιδρυμάτων αυτών εισαγάγη ως δάνειον εις το σημόσιον ταμείον, αφ΄ετέρου δε φορολογήση τα όντως τεράστια κέρδη των διά ποσού αναλόγου προς την φορολογίαν εις ην υποβάλλεται ο Ελληνικός λαός. Εάν τούτο δεν αξιώση και δεν ψηφίση η Συνέλευσις, θα είνε αναξία πάσηες εμπιστοσύνης του λαού, καθ’ ου έστρεψε μέχρι τούδε άκουαα έστω, ολόκληρον την δράσιν και εργασίαν αυτής»,

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • ΕΝΙΧΥΟΥΝ ΤΟΝ ΠΑΛΙΟΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΝ

«Και πρέπει να ελπίσωμεν εις την σωφροσύνην, αν μη τι άλλο, εκείνων οι οποίοι ανέλαβον την διαχείρισιν του πολιτικού τούτου αγώνος και έχουν όλην συνεπώς την ευθύνην διά τον εκτραχηλισμόν τον οποίον εμφανίζει εσχάτως η διεξαγωγή αυτού. Αλλά θα έπρεπε και μίαν άλλην ακόμη ελπίδα να μας επιτραπή να διατηρήσωμεν. Ότι θα εννοηθή επί τέλους προς θύελλαν παθών και μίσους τον τόπον η προσπάθεια διά την εγκατάστασιν εις την αρχήν πολιτικού, ο οποίος και αν υποτεθή ότι προσέφερεν υπηρεσίας προς τον τύπον, είνε ανίκανος να τας ανανεώση διότι εδημιούργησε πέριξ αυτού ποίας συμφοράς οδηγεί»

ΕΘΝΟΣ

 • ΤΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ

«Η Κυβέρνησις εξήγγειλεν, ότι ελήφθησαν ‘’σοβαραί’’ αποφάσεις, αποβλέπουσαι εις τον διά στρατιωτικής και διπλωματικής δράσεως εκβιασμόν της λύσεως του εκκρεμούς πάντοτε εθνικού ζητήματος. […] Καθ’ όσον όμως αφορά την διπλωματικήν δράσιν βλέπει τις, ατυχώς, κυοφορουμένην από τούδε την αποτυχίαν […] Με πείσματα, αντιθέσεις και προσωπικά διαρκώς ζητήματα είνε δυνατόν να διοικηθή εν έθνος εις τοιαύτας μάλιστα στιγμάς;»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • ΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙ ΘΑ ΣΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
 • ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟΛΥΤΑΡΧΙΚΑ ΔΟΓΜΑΤΑ

«Έπρεπε να δημιουργηθή η δίκη των Δημοκρατικών της Λαμίας διά να γνωρίση ο ελληνικός λαός όχι μόνον έως πού εξικνείται το πολιτικόν πάθος κατά των Φιλελευθέρων, όχι μόνον πού οδηγεί την χώραν η εγκληματική πολιτική των κυβερνώντων, αλλά και τα νέα δόγματα της απολυταρχίας, την οποίαν ενεθρόνισαν πλέον εν Ελλάδι»

ΕΜΠΡΟΣ

 • ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
 • ΟΧΙ ΤΑΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΑΛΛΑ ΤΑΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑΣ ΛΥΣΕΙΣ

«Μετά τόσον μακάριον ύπνον, κατά την διάρκειαν του οποίου δεν γνωρίζομεν τι είδους όνειρα η Εθνοσυνέλευσις έβλεπε διά την εθνικήν υπόθεσιν, μας έδωκε προχθές εν παρήγορον σημείον αφυπνίσεως, διά της αιτήσεως ην κατέθεσαν 25 πληρεξούσιοι ζητούντες από την Κυβέρνησιν να δηλώση οπότε να σκοπεί να καταστήση την Συνέλευσιν ενήμερον της στάσεως των εθνικών ζητημάτων περί ων η Εθνική Αντιπροσωπεία από πολλού ουδέν γνωρίζειν»

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

 • ΔΙΑ ΝΑ ΕΙΝΕ ΠΛΗΡΕΣ ΤΟ ΝΕΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Πρέπει ταχέως να γίνουν αι διπλωματικαί αποστολαί και να ανακληθούν μερικοί άχρηστοι διπλωματικοί υπάλληλοι. Ό,τι τέλος έχει να γείνη σοβαρόν, αποφασιστικόν, γενναίον, τολμηρόν και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΝ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ, ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΤΕΡΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, να διαταχθή αμέσως χωρίς δισταγμούς και βραδύτητας. Αυτό απαιτούν τα συμφέροντα της Χώρας, αυτό αξιοί και θέλει το Έθνος ολόκληρον. Και να γείνη το ταχύτερον»

ΕΣΤΙΑ

 • ΤΟ ΔΑΝΕΙΟΝ – ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΥΡΟΥΜΕΝΑΙ

«Η δημοσία και η ιδιωτική πίστις και οικονομία εσφαγιάσθησαν και εκατόμβαι προσεφέρθησαν εις τον βωμόν της αισχράς συναλλαγής, ήτις μιαίνει το πολιτικόν βίον της Εθνοσυνελεύσεως και της Κυβερνήσεως. Είνε οι άνθρωποι αυτοί, τους οποίους είχον ακεμηδενίσει τα μεγάλα γεγονότα των δύο ενδόξων Βαλκανικών πολέμων –έργου κοσμοϊστορικού του Μεγάλου Βενιζέλου- και οίτινες διέπραξαν και διαπράττουσι τα πάντα διά να ματαιώσωσι το εκ της συμμετοχής της Ελλάδος εις τον παγκόσμιον πόλεμον καταπληκτικόν αποτέλεσμα, το επισφραγισθέν διά της συνθήκης των Σεβρών! Και αλλοίμονον! Διά την δυστυχήν χώραν, κινδυνεύουσι να το επιτύχωσιν!»

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 • ΕΩΣ ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ;

«Ημείς βλέπομεν, ότι χθες ακόμη ο Λόϋδ Τζωρτζ εδήλωσεν, ότι δεν αναγνωρίζει η Μεγάλη Βρεταννία το Μετανοεμβριανόν καθεστώς. Την δήλωσιν την είδομεν μετά θλίψεως […] Αλλ’ έως πότε, τυραννούντες, θα καταστρέφετε; Έως πότε, επί τέλους θα είσθε αναίσθητοι προ των συμφορών της Πατρίδος, και θα είσθε αναίσθητοι μόνον διά την τύχην σας και την τύχην της Τυραννίας σας;»

 • ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΤΡΙΟΝ

ΕΙΣ ΠΟΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ – ΑΙ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟ[ΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ

 • ΑΝΤΙ ΠΑΣΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ

«Αρνείται σήμερον ο γουναρικός Τύπος παν κύρος εις την γνώμην του ανδρός εκείνου τον οποίον η γουναρική Κυβέρνησις προσεκάλει επανειλημμένως εις σύσκεψιν όπως διαφωτισθή εκ των γνωμών του. Αρνείται σήμερον την αξίαν του Ιωάννου Μεταξά ο γουναρισμός, όστις όμως προσεπάθει πέρυσι να παρασύρη αυτόν εν τη Μικρασιατική περιπετεία, της οποίας την ευθύνην πάσαν επεδίωξεν όπως επιρρίψη εις αυτόν διά της αναθέσεως της αρχηγίας των επιχειρήσεων. Αλλ’ ο Ιωάννης Μεταξάς δεν εδέχθη να γίνη παραίτιος συμφοράς διά την πατρίδα του. Και απέσχε»

ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

 • ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Αλλά θα έπρεπε και η Κυβέρνησις να μελετήση όσον το δυνατόν, βαθύτερον και εκτενέστερον το μέγα πρόβλημα, παρακάμπτουσα πάντα τυχόν σκόπελον, και καθιστώσα, εν γένει ειπείν, τα νέα φορολογικά μέτρα, ου μόνον πρακτικώς καρποφόρα, αλλά και δίκαια και ευπρόσδεκτα»

ΠΑΤΡΙΣ

 • ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΑ

«Όσον και αν θέλουν να παριστάνουν τους κυβερνήτας και μάλιστα τους αρχικαγκελαρίους, ο κ. Γούναρης και ο κ. Στράτος δεν είνε παρά οικτρά ομοιώματα κυβερνητών και αρχικαγκελαρίων, περιφρονηταί των πάντων και, προ παντός, των δικαιωμάτων του Ελληνικού λαού, τα οποία είνε τόσον φανερόν το πολιτικόν των ανάστημα, ώστε να μη ημπορούν, να τα καταπατούν τόσον ασυστόλως»

 • ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΚΗΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ

Η ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΤΟΥ κ. Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ – ‘’ΥΠΕΡΑΝΩ ΠΑΝΤΩΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΠΑΤΡΙΣ’’ – Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΑΠΟΘΑΝΗ

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 • ΟΙ 24 ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

«Οι κύριοι πληρεξούσιοι, οίτινες είχον την πρωτοβουλίαν να προκαλέσουν εγγράφως την απάντησιν, την οποίαν αναμένει εναγωνίως ο κόσμος, έχουσι την υποχρέωσιν να την εκβιάσουν οπωσδήποτε και τάχιστα. Άλλως καθίστανται συνυπεύθυνοι διά την αντιπολιτειακήν και επιβουλευτικήν των λαϊκών ελευθεριών υποβίβασιν του Σώματος από Βουλευτικού εις Εκτελεστικόν των κομματικών απρεπειών της Κυβερνήσεως. […] Πάσα ημέρα παρερχομένη άτονος και κενή, επιδεινοί την κρισιμότητα της καταστάσεως, ευεπιφόρου εις χειροτερεύσεις απελπιστικάς»

ΠΡΩΪΝΗ

 • ΔΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΩΣΙΝ ΑΚΙΝΔΥΝΟΙ

«Το μάθημα που τοις έδωκεν ο Λαός της Λαμίας διά των ενόρκων δεν θα τους σωφρονίση. Η λαϊκή ετυμηγορία δεν τοις είνε αρκετή. Τους βλέπετε πώς αρθρογραφούν και πώς υβρίζουν σήμερον διά των οργάνων των. Θέλουν αυστηρότερα μέτρα. Απαιτούν διαρκή, μακροχρόνιον σωφρονισμόν διά να καταστούν ακίνδυνοι. Και τοιούτος μόνον διά του προταθέντος νόμου δύναται να τοις επιβληθή. Από την Εθνοσυνέλευσιν εξαρτάται να κατοχυρώση διά της ψήφου της τον Λαόν από τους δημιουργουμένους υπό του αφηνιάσαντος Βενιζελισμού νέους κινδύνους»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

 • Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΙΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ

ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

«Θα παλαίση εναντίον όλων των αστικών κομμάτων και θα διεκδικήση διά λογαριασμόν της την θέσιν που της ανήκει μέσα εις την πολιτικήν ζωήν της χώρας, ως δυνάμεως εκπροσωπούσης τα συμφέροντα όλου του εργαζομένου και δεινοπαθούντος λαού, εναντίον των σχεδίων του παλαιοκομματισμού, εναντίον των επιβουλών του μοναρχισμού, εναντίον των παγίδων του βενιζελικού ψευδοδημοκρατισμού»

ΣΚΡΙΠ

 • ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΔΙΑ ΤΑΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
 • Η ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ

«Θα περιφρονήσωμεν τους εχθρούς μας; Θα επιτρέψωμεν εις αυτούς κραυγάς ανατροπής; Θα δώσωμεν χάριν εις τους καταδίκους και τιμάς εις τους οπαδούς των; Ας προβώμεν μετά σταθεράς χειρός εις την κατακρήμνισιν του καθεστώτος, το οποίον ανιδρύσαμεν, εις την κατακρήμνισιν του ωραίου οικοδομήματος των λαϊκών ελευθεριών. Αλλ’ οι λίθοι θα περιέλθωσιν εις χείρας του λαού, όστις, αμυνόμενος, δεν θα διακρίνη μεταξύ σοφών και κακοποιών κεφαλών»

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ