Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Κυριακή 25 Ιουλίου 1921

Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Προβλήματα στο εσωτερικό της χώρας, προβλήματα με τους Συμμάχους –για μία ακόμη φορά- συνθέτουν το πολιτικο-διπλωματικό σκηνικό. Στον στρατιωτικό τομέα, οι πληροφορίες από το Μέτωπο, λογοκριμένες πάντα, συνεχίζουν να δίνουν ένα αίσθημα νίκης και αισιοδοξίας…

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • ΜΕ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑΝ ΤΗΣ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑΣ. ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΗΝ ΑΡΧΗΝ

«Αφού δε ο κ. Πρωθυπουργός δεν κατώρθωσεν είτε λόγω των υπαρχουσών προκαταλήψεων εις βάρος του να κατανικήση την εχθρότητα των Συμμάχων, οφείλει να εγκαταλείψη την αρχήν και να την παραδώση εις άλλους μη βαρυνομένους υπό προκαταλήψεων, έστω και αδίκων. Ας είναι δε βέβαιος ότι ούτω πράττων ο κ. Γούναρης θα προσφέρη την μεγαλειτέραν υπηρεσίαν προς την πατρίδα εξ όσων κατά το μακρόν πολιτικόν του στάδιον προσήνεγκεν»

ΑΣΤΡΑΠΗ

 • Η ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΒΑΣΙΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΜΑΣ

«Αλλά προς το συμφέρον της ειρήνης και διά την ασφάλειαν της Ασιατικής και Ευρωπαϊκής Ελλάδος επιβάλλεται η απομόνωσις της Κωνσταντινουπόλεως διά της υφ’ ημών κατοχής της ασιατικής ακτής του Βοσπόρου. Τούτο αποτελεί την θεμελιώδη βάσιν των ελληνικών αξιώσεων και ελπίζομεν λοτι δεν θα λησμονήση αυτήν η Κυβέρνησις»

ΕΘΝΟΣ

 • Η ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

«Και εν τοιαύτη περιπτώσει προβάλλει το ερώτημα : ποία είνε η πρακτική ωφέελεια της νέας φορολογίας, εφ’ όσον το κατά πολύ μέγα μέρος του υπό του λαού αποζυμωμένου χρήματος, αντί να ενισχύση το Δημόσιον, θα παχύνη έτι μάλλον τους ασυνειδήτους αισχροκερδείς;»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • ΑΙ ΚΕΜΑΛΙΚΑΙ ΩΜΟΤΗΤΕΣ. ΖΩΗΡΟΤΑΤΗ Η ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ. ΠΙΘΑΝΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 • Η ΜΟΝΗ ΔΙΕΞΟΔΟΣ

«Είνε να στραφώμεν προς τους γηγενείς τους ειρηνικούς Τούρκους της, οίτινες μισούσι τους Ρωμυλιώτας και Λαζούς και Καυκασίους τυχοδιώκτας και τους εκμεταλλευτάς ‘’ντονμέ’’ και τους Τουρκοκρήτας φανατικούς από της επικρατήσεως των οποίων η χώρα των δεν ησύχασε, να διαπραγματευθώμεν μετ’ αυτών, να συνομολογήσωμεν ειρήνην μετά των πολιτικών και θρησκευτικών αντιπροσώπων των, συγκροτούντων κυβέρνησιν εκπροσωπούσαν την αληθή θέλησιν του Έθνους»

 • ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΝ ΤΟΥ ΙΠΠΙΚΟΥ. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΙΚΗΝ Ή ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ. Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΦΑΛΑΓΞ. Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝ. ΑΘΛΟΙ ΗΜΙΘΕΩΝ. ΤΟ 14ΟΝ ΠΕΖΙΚΟΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΝΑ ΧΑΣΗ ΤΗΝ ΣΗΜΑΙΑΝ ΤΟΥ. ΕΜΠΡΟΣ ΟΙ ΑΝΔΡΕΙΟΙ. ΔΙΑ ΝΑ ΣΩΘΗ Η ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΟΣ. ΟΙ ΙΠΠΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΑ ΕΧΘΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΩΜΑΤΑ

ΕΜΠΡΟΣ

 • ΑΓΓΛΙΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΚΕΜΑΛ
 • ΤΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΣΚΕΨΙΝ

«Αλλ’ από την Ελληνικήν ΚΥβέρνησιν, εάν έχη πλήρη αντίληψιν της ευθύνης αυτής και σαφώς διαγεγραμμένην την πολιτικήν της και τους σκοπούς αυτής, αξαρτάται να εκμεταλλευθή την υπό ευνοϊκούς διά την Ελλάδα όρους εξελισσομένην κατάστασιν διά δράσεως αγρύπνου, ευψύχου, θαρραλέας, δραστηρίας, ήτις να μας φέρη και διπλωματικώς εις το υψηλόν και αποτελεσματικόν επίπεδον των πολεμικών αγώνων και των θριαμβευτικών Νικών του ανδρείου Ελληνικού στρατού»

 • ΤΟ ‘’ΕΜΠΡΟΣ’’ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑΝ! ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΝ. ΠΟΙΟΣ ΗΤΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΖΗ Ο ΚΕΜΑΛ. ΟΙ ΑΘΕΡΙΣΤΟΙ ΚΑΜΠΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΚΑΤΟΧΟΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

 • ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟΝ ΟΔΗΓΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΛΥΣΙΝ

«Εξωθούμεν αληθώς ημείς οι Έλληνες το Ανατολικόν ζήτημα εις το αδιέξοδον, το έξωθούμεν διά της δυνάμεως των όπλων μας και αφού απηλπίσθημεν επί του δυνατού της ειρηνικής και δικαίας αυτού διευθετήσεως. Το εξωθούμεν προς το αδιέξοδον, διότι δι’ αυτού θα επιτύχωμεν την οριστικήν αυτού λύσιν […] Ο διπλωματικός σίελος έχει αρκετά ρυπάνη το Ελληνικόν ζήτημα. Εάν δε εις αυτόν οφείλεται η αφειδής χύσις πολυτίμου Ελληνικού αίματος, το αίμα τούτο, ας είνε βέβαιοι οι εν Παρισίοις και Ρώμη διπλωμάται, ότι ούτε εχύθη, ούτε θα χυθή επί ματαίω»

ΕΣΤΙΑ

 • Ο ΕΧΘΡΟΣ ΦΕΥΓΕΙ! Η ΑΠΟΡΙΑ ΤΟΥ ΦΑΝΤΑΡΟΥ. ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΤΩΝ ΘΗΡΙΩΝ

«Ο εχθρός καταδιώκεται! Εισερχόμεθα εις μίαν από τας μάλλον ανιαράς φάσεις του αγώνος. Είνε η ενέργεια, η οποία, παρατεινομένη, κουράζει ηθικ’ως και σωματικώς τον στρατιώτην. Η μάχη, η επίθεσις, το άλμα, η κατάληψις του χαρακώματος, το όραμα της κυανής σημαίας ανεμιζομένης εκεί όπου πρό ολίγου ακόμη εκοκκίνιζεν η ημισέληνος, ο θόρυβος, η ιαχή, όλα αυτά είνε ζωή φλογερά και έντονος. Ι νικητής στρατιώτης ζη διπλά και τριπλά»

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 • ΝΑ ΜΗ ΒΑΣΚΑΘΟΥΜΕ!

«Λοιπόν καθ’ όλα τα φαινόμενα το ζήτημα της Κων/πόλεως, εχάθη προς το παρόν τουλάχιστον, χάρις εις την αμετροέπειαν του κ. Πρωθυπουργού αφ’ ενός και την αφέλειαν του κ. υποτργού των Εξωτερικών αφ’ ετέρου»

 • ΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΚΥΡΑΣ-ΜΟΣΧΑΣ. ΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΜΠΡΟΥΣΙΛΩΦ. ΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΜΠΟΛΣΕΒ. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ

 • Η ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ ΤΗΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ

«Και ότι η Ελλάς θα καταλάβη την Κων/πολιν ημέραν τινά είνε αναπόφευκτος συνέπεια των περιστάσεων. Αν όμως το αναπόφευκτον τούτο θα γίνη τόρα ή μετά χρόνον, αν θα γίνη μετά θυσιών ή άνευ τοιούτων, αν θα γίνη μετά περιορισμών και παραχωρήσεων, τούτο είνε ζήτημα της διαχειριζομένης αυτό Κυβερνήσεως, την οποίαν δεν βλέπομεν χρησιμοποιούσαν άλλον όπλον εκτός των νικών του στρατού μας αίτινες είνε ζήτημα αν θ’ αρκέσουν»

Η ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΑΛΛΑ Η ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΤΡΙΣ

 • ΥΠΟΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΤΟΝ κ. ΓΟΥΝΑΡΗΝ

«Ας μη εκπλαγή κανείς ότι υποδεχόμεθα τον κ. Γούναρην, επανερχόμενον από το αμόλυντον μέτωπον της Ελληνικής νίκης, με τον βαρύν αυτόν χαρακτηρισμόν της εσωτερικής καταστάσεως. Διότι ζητούμεν να εκμεταλλευθώμεν τας εκείθεν νωπάς και υγιείς εντυπώσεις του υπέρ της εξυγιάνσεως του καθεστώτος, εις την αποκατάστασιν του οποίου καυχάται ότι ηγήθη»

 • ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΨΩΜΕΝ ΕΙΡΗΝΗΝ;

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 • Η ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ

«Το να αγνοώμεν την συμμαχικήν επί του προκειμένου θέλησιν και την συμμαχικήν επί του ανατολικού πολιτικήν, είναι απλούστατα παραλογισμός ή αν επιεικέστερον κρίνωμεν το πράγμα, ρωμαντισμός άκαρπος και ολέθριος. […] Αλλ’ αφού είναι βέβαιον, ότι δεν δυνάμεθα να παραβλέψωμεν τας συμμαχικάς απόψεις, έργον ημών ουσιώδες, εξ ίσου δε απαραίτητον, όπως και του στρατού η δράσις, έδει να θεωρηθή ευθύς εξ αρχής η πάση θυσία και διά παντός μέσου διαφώτισις της ευρωπαϊκής πολιτικής επί των υποθέσεών μας, και η προσπάθεια προς υπέρ ημών μεταστροφήν των συμμαχικών αντιλήψεων»

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

 • ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΛΗΜΜΑΤΟΣ

«Ο Ελληνισμός εσεβάσθη πάντοτε τας αποφάσεις των Συμμάχων, αλλά δεν δύναται ν’ ανεχθή επί πλεόν την παράτασιν της εκρύθμου και αφορήτου ταύτης καταστάσεως και θ’ αναγκασθή επί τέλους να λάβη πάντα τα ενδεικνυόμενα υπό των αναγκών του πολέμου μέτρα προς ασφάλειάν του και προς όσον ένεστι ταχύτερον τερματισμόν του πολέμου»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

 • Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΡΧΙΑΣ

«Μεγαλυτέραν ποταπότητα, μεγαλυτέραν αχρειότητα και ατιμίαν δεν εγνώρισε ποτέ η ιστορία των αστικών κρατών. Πουθενά του λεγομένου πολιτισμένου κόσμου, κόμματα πολιτικά δεν προέβησαν εις τοιαύτας χυδαιότητας προς εξόντωσιν των πολιτικών των αντιπάλων. […] Εμείς εδώ δεν θα παραλείψουμε το καθήκον μας. Ας μας καταδιώξουν, ας μας φυλακίσουν, ας μας εξορίσουν, ας μας συκοφαντήσουν. Δεν θα μας πτοήσουν όμως, ούτε θα μας τρομοκρατήσουν»

ΣΚΡΙΠ

 • Ο κ. ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΑΙΣΙΟΔΟΞΩΤΑΤΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΙΝ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΘΩΝ. ΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΘΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ.
 • ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΚΑΛΟΝ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΝ

«Αλλ’ εν τω μεταξύ και ο Ελληνισμός κάμνει τους λογαριασμούς του. Η οδός της Κων/πόλεως διέρχεται διά… της Αγκύρας. Ή θα σωθή η Κων/πολις διά τον Ελληνισμόν ή θα χαθή η Μικρασία ολόκληρος διά την Τουρκίαν! Και αυτό καλόν, και εκείνο καλύτερον»

 • ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΣΚΗ-ΣΕΧΗΡ. Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ 8ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟ ΤΟΥ ΕΣΚΗ-ΣΕΧΗΡ. ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΒΙΔΕΣ ΡΙΠΤΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ ΩΡΩΝ

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ