Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Κυριακή 22 Μαΐου 1922   

Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Μια νέα ευκαιρία για τα ελληνικά συμφέροντα φαίνεται ότι αρχίζει να διαγράφεται στον ευρωπαϊκό διπλωματικό ορίζοντα. Και οι πλέον επιφυλακτικοί το παραδέχονται. Το πρόβλημα για μία ακόμη φορά είναι η αδυναμία της κυβέρνησης να εκμεταλλευτεί και αυτή τη συγκυρία…

ΑΘΗΝΑΙ

 • ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΩΜΕΝ ΤΑ ΙΜΑΤΙΑ

«Τα οικονομολογικά σχέδια της συγκαλύψεως των τεραστίων ελλειμμάτων του τακτικού προϋπολογισμού ελησμονήθησαν. Η πλουτοκρατική τάξις των φορέων της λαϊκής οικονομίας, ήπλωσεν τας χείρας, ουχί διά να δώσωσιν αφού ουδείς τολμά να ζητήση τι εξ αυτών, αλλά να αρπάσωσι και τα υπολειπόμενα […] Διαμελίσωμεν λοιπόν και διαμοιράσωμεν τα ιμάτια ημών αδελφοί, ίνα μη διαμελίζοντες αλλήλους διαμοιράσωμεν μετά ξένων όσα τόσαι τίμιαι θυσίαι κατέστησαν Ελληνικά»

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • ΖΗΤΩ Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ !

ΕΘΝΟΣ

 • Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Οφείλουν οι κυβερνώντες να ενθυμούνται, ότι ουδέν δεινώτερον και κινδυνωδέστερον δι’ εν κράτος από την πείναν του λαού. Έφθασε δ’ εις αυτό το σημείον ο ελληνικός λαός. Το στυγνόν φάσμα της πείνης παρουσιάζεται προ αυτού απειλητικώτερον και εναργέστατον!»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ – ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 • Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ

ΕΜΠΡΟΣ

 • ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΟΥΡΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ
 • ΕΜΠΡΟΣ ! ΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ! ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

«Αλλ’ εάν η βραδύτης αύτη και η δυστοκία της εκδηλώσεως της πολιτικής της Κυβερνήσεως, παρέχει ακριβώς την ένδειξιν της συγκρούσεως των παλαιών αντιθέτων γνωμών και αντιθέτων ρευμάτων, πού είνε η διαβοηθείσα συμφωνία; Ποίους ηπάτα η Κυβέρνησις και οι αποτελούντες αυτήν; Και εις βάρος ποίων και διά λογαριασμόν ποίων;»

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

 • ΤΙ ΕΥΧΕΤΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΑΡΧΗΓΟΝ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

ΕΣΤΙΑ

 • Η ΝΕΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

«Και οι πλέον επιφυλακτικοί και οι περισσότερον απαισιόδοξοι είνε υποχρεωμένοι να παραδεχθούν ότι αυτάς τας ημέρας γίνεται βραδέως, αλλ’ ενδεικτικώς μεταστροφή υπέρ του Ελληνικού δικαίου εις την Ευρώπην. […] Ελληνική Κυβέρνησις με σύστημα και με πρόγραμμα εργασίας δεν θα επερίμενε να έλθουν αι περιστάσεις μόναι των. Αλλά, τέλος πάντων, ιδού ότι ήλθον. Θα έχη τουλάχιστον η Κυβέρνησις την δύναμιν και την θέλησιν να τας εκμεταλλευθή; Δυσκολευόμεθα να το πιστεύσωμεν»

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 • Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΔΙΑ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

ΕΙΣ ΤΙ ΠΕΡΙΕΣΤΡΑΦΗΣΑΝ ΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ – Η ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΘΡΑΚΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ

 • ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ . Η ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΜΕΓΑΛΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟΥΣ – ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ

 • ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ

«Το ζήτημα του Βασιλέως Κωνσταντίνου είνε ζήτημα καθαρώς ελληνικόν, ουδένα άλλον ενδιαφέρον ή τους Έλληνας. Ουδεμίαν επίδρασιν δύναται να θεωρηθή ασκούσα η παρουσία του Βασιλέως Κωνσταντίνου επί της αισίας ή μη τροπής του Ελληνικού ζητήματος»

ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

 • ΕΥΡΕΙΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΙ
 • Ο ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΠΑΤΡΙΣ

 • Ο ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΑΙ Ο ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ !
 • ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο κ. ΓΟΥΝΑΡΗΣ – ΠΩΣ ΘΑ ΗΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΣΩΘΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ Η ΕΛΛΑΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

«Ο Κ. Γούναρης δεν διστάζει να ομιλή ακόμη περί της …’’τυραννίας’’ των προκατόχων του! Περί εκείνων οι οποίοι προβιβάσαντες την μικράν Ελλάδα εις Μεγάλην Μεσογειακήν Δύναμιν, προέταξαν την ΠΑΤΡΙΔΑ απέναντι της ΦΑΤΡΙΑΣ, ενώ ο κ. Γούναρης συνεχώς προβάλλει την φατρίαν απέναντι της Πατρίδος»

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 • ΥΠΟΜΝΗΣΕΙΣ

«Το γεγονός της συμμετοχής ενός δευτέρου κόμματος εις την παρούσαν κυβέρνησιν, δεν αποτελεί απόλυτον εγγύησιν αιφνιδίας μεταμορφώσεως μιας τάξεως πραγμάτων και ιδεών και μεθόδων, μιας πραγματικότητος εν μια λέξει, πραγματικότητος κακής δε, ην διεμόρφωσαν ούτω σφάλματα αλλεπάλληλα και έξεις ατυχείς»

 • ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ

ΠΡΩΪΝΗ

 • ΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΑΛΛΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
 • Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

«Όλαι αι τελευταίαι πληροφορίαι βεβαιούν ότι βαίνομεν προς την αναθεώρησιν των περί Ανατολής Συμμαχικών αποφάσεων των Παρισίων. […] ΟΙ Σύμμαχοι επρότειναν την εκκένωσιν της Μικρασίας υπό της Ελλάδος και την τροποποίησιν των Θρακικών συνόρων της. Το σχέδιον ήτο ανεφάρμοστον και ως ιδέα και ως εκτέλεσις. […] Και ήδη οι Σύμμαχοι θα προβούν εις την αναθεώρησιν των αποφάσεων αυτών»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

 • ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΙ ! Η ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΜΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΝΑ ΓΡΑΨΩΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΔΙΩΞΕΙΣ ΣΑΣ
 • ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ (ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ) ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΑΣ, ΑΓΡΟΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΑΣ
 • ΕΝΙΣΧΥΣΑΤΕ ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΑΣ, ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΝ ΤΑΞΙΝ
 • Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

ΣΚΡΙΠ

 • Ο κ. ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΕΙΣ ΣΜΥΡΝΗΝ
 • ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΣ

«Η πίστις του λαού επί το Μέλλον, η πίστις του Βασιλέως επί τον λαόν Του αποτελούν δύναμιν ακατάβλητον. Με την πίστιν δε αυτήν επί το μέλλον, με τον ενθουσιασμόν της ελληνικής ψυχής τον οδηγούντα προς τα μεγάλα, ο Ελληνικός λαός χαιρετά τον βασιλέα του ανακράζων : Ζήτω ο Κωνσταντίνος!»

 • ΖΗΤΩ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ !

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ