Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 1921

Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Η πολιτική αντιπαράθεση στα ύψη, το διχαστικό κλίμα ζωντανό, ενώ τα πραγματικά και ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα της χώρας τόσο στο εσωτερικό όσο και το εξωτερικό παραμένουν άλυτα. Η επιστολή Βενιζέλου που δημοσιεύεται στην εφημερίδα ‘’Ελεύθερος Τύπος’’, αποτελεί την καλύτερη αφορμή…

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • Ο ΝΕΟΣ ΜΕΣΣΙΑΣ

«Καλούνται λοιπόν οι Έλληνες να πιστεύσουν εις την νέαν θρησκείαν του Γουναρισμού. Να πιστεύσουν δηλαδή ότι ο κ. Γούναρης, επανελθών εκ της εξορίας τη τελευταίαν εβδομάδα προ των εκλογών του παρελθόντος Νοεμβρίου κατέλυσε τον Βενιζελισμόν διά της μαγικής ράβδου […] Είνε εν τούτοις βέβαιον ότι ο λαός –όσον και αν χειροκροτήται επί της οθόνης ο κ. Γούναρης- δεν σκέπτεται να τους παρακολουθήση εις τους ειδωλολατρικούς θαυμασμούς των και να συνδέση την τύχην του με αυτόν»

 • ΔΕΝ ΧΩΡΕΙ ΑΝΑΒΟΛΗ

«Είναι διά τούτο επιβεβλημένη απολύτως και η συμπλήρωσις εις το άρτιον του εφοδιασμού του στρατού και η χρησιμοποίησις πάντων των ηγητόρων, οίτινες θα δυνηθούν να συγκρατήσουν αμείωτον την εμπριστοσύνην των εν τω μετώπω ανδρών. Η αμέλεια και η αναβλητικότης εν τη λήψει των ενδεικνυομένων μέτρων, τα οποία αρμοδίως υπεδείχθησαν εις την Κυβέρνησιν, θ’ απετέλει ασυγχώρητον έγκλημα κατά της πατρίδος»

ΑΣΤΡΑΠΗ

 • ΤΑ ΨΕΥΔΗ ΤΟΥ ΕΞΟΡΙΣΤΟΥ

«Δύναται ο εξόριστος πολιτικός ν’ αποκηρύττη νυν την πατρότητα του τέκνου του, ως απεκάλει την Συνθήκην των Σεβρών. Αλλά τα ψεύδη του ουδένα πείθουν. Και εις την συνείδησιν του Ελληνικού λαού θα μένη ως εθνικός εγκληματίας και υπαίτιος της απομονώσεως τα Ελλάδος»

 • ΠΗΓΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Καταρράκται, ηλιακή θερμότης, ηλεκτρισμός ατμοσφαίρας, παλίρροιαι… Ο κ. Ρατώ προτιμά την υδραυλικήν ενέργειαν

ΕΘΝΟΣ

 • Η ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΟΤΗΣ ΤΩΝ

«Δι’ αυτούς η κατάστασις αναμετράται μόνον με το ζήτημα, αν θα μείνουν ή όχι εις την Αρχήν. Αυτή είνε η διανοητικότης των. Ουδέν δι’ αυτούς αν εχάθη η Β. Ήπειρος. Ουδέν αν χάνωνται αι Δωδεκάνησοι. Ουδέν αν ανησυχίαι τιναί εγείρονται δι’ αυτήν την Μ. Ασίαν. […] ας μείνουν λοιπόν εις την Κυβέρνησιν. Θα μείνουν ν’ αποτελειώσουν το φοβερόν έργον των. Το έργον της καταστροφής ενός Κράτους που είχεν αποκτήσει την ηγεμονίαν της Ανατολής και ήκμεζεν οικονομικώς και εθαυμάζετο διεθνώς και ήτο σύμμαχος πολύτιμος των ισχυρών […] Τώρα έρχεται η ώρα των απογοητεύσεων και των συμφορών»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • ΦΩΣ ΕΙΣ ΤΑ ΣΚΟΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΣΤΙΓΜΗΣ

ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΠΩΣ ΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΘΕΣΙΝ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ

Ο προς την Τουρκίαν πόλεμος και η Ελληνική απομόνωσις – Και οι Φιλελεύθεροι δεν ηννόησαν περί τινος πρόκειατι – Τι επιδίωξεν η Αγγλία κατά τας αρχάς του 1921 – Η δευτέρα μεσολάβησις – Η Θράκη μέχρι της Τσατάλτζας και αυτονομία διά την Σμύρνην – Πότε θα έφευγον τα Ελληνικά στρατεύματα – Το τίμημα του σφάλματος – Τι θα συνέβαινεν αν οι Τούρκοι απέκρουον την μεσολάβησιν – Η αγγλική Κυβέρνησις και η κοινή γνώμη – Εν περιπτώσει πλήρους νίκης – Η περιφρούρησις της Κωνσταντινουπόλεως υπό των πρώην συμμάχων μας – Ο Βουλγαρικός κίνδυνος και η Θεσσαλονίκη – Προρρήσεις διά το Βορειοηπειρωτικόν ζήτημα – Η Γαλλική εχθρότης – Τα κατά τους Κους Πολίτην και Αθηνογένην – Η ανακοίνωσις και η μεσολάβησις – Αι δύο προδοσίαι – Η συνηγορία υπέρ της συνθήκης των Σεβρών και η αναγνώρισις του Βασιλέως – Η δεκάμηνος επιστράτευσις του 1915-16

ΕΜΠΡΟΣ

 • Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕ ΤΟΝ κ. ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΝ
 • ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ!

«Εν αρχή ην η οργάνωσις η στρατ. Και η χαλυβδίνη ασφάλεια της στρατιωτικής μας καταστάσεως. Επ’ αυτήν θα οργανώσητε, αν σοβαρώς σκέπτεσθε, την οργάνωσιν και διοίκησιν της Μικρασίας. Ο κ. Γούναρης ετοιμάζεται ν’ απέλθη εις Λονδίνον. Αλλά διά να αγωνισθή και νικήση εις τον διπλωματικόν αγώνα και επιτύχη την αναγνώρισιν των Ελληνικών αξιώσεων, δεν έχει άλλο πεοστικώτερον επιχείρημα από την Ελληνικήν Νίκην και άλλην ασπίδα ισχυροτέραν κατά των αντιφράσεων από το σημερινόν Ελληνικόν Μέτωπον»

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

 • ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

«Και έρχεται εις την επιστολήν του ο Βενιζέλος να κακοποιήση την αλήθειαν, εκτός εάν εις την επιστολήν του εγένοντο παραμορφώσεις υπό των εν Αθήναις δημοσιευσάντων αυτήν. […] Αλλ’ οπωσδήποτε και εάν εμφανίζεται εις ένα και μόνον αποκοπεί, εις το πώς να ανατρέψη το νόμιμον εν Ελλάδι καθεστώς, πώς να κρημνίση τον θρόνον και πώς να έλθη να στήση τον ιδικόν του θρόνον, αδιάφορον εάν πατήση επάνω εις πτώματα, εάν βουτηχθή εις το αίμα και εάν υψωθή επάνω εις ερείπια πυριφλεγή»

ΕΣΤΙΑ

 • ΟΧΙ, ΔΕΝ ΗΠΑΤΗΘΗΜΕΝ

«Όχι, το κόμμα των Φιλελευθέρων δεν ηπατήθη και δεν επίστευε τας επαγγελίας της Κυβερνήσεως των Ηνωμένων, περί συνεχίσεως της εθνικής πολιτικής. Το κόμμα των Φιλελευθέρων εβοήθησε την Κυβέρνησιν υπέρ τας δυνάμεις του. Στάσις διαφορετική δεν θα ωφελούσεν εις τίποτε, και μόνον θ’ απήλασσεν ίσως μέρους της ευθύνης εκείνους οι οποίοι πρέπει να την έχουν ολόκληρον»

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 • Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

«Οπωσδήποτε το εις Λονδίνον ταξείδιον είναι η τελευταία προθεσμία, την οποίαν οι κυβερνώντες λαμβάνουν εκβιάζοντες τα πράγματα. Ευχόμενοι να μη αποβή η λήψις αυτής εις βάρος της εθνικής υποθέσεως, δεν δυνάμεθα να αποκρύψωμεν ότι δεν τρέφομεν την μεγαλειτέραν αισιοδοξίαν…»

 • Ο ΚΕΜΑΛ ΚΑΙ ΟΙ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟΙ. ΠΡΟΣ ΠΟΙΟΝ ΣΚΟΠΟΝ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΞΙΣ. ΤΑ ΣΧΕΙΑ ΤΗΑ ΑΓΚΥΡΑΣ ΠΕΡΙ ΠΑΝΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΕΩΣ

«Εκ Λονδίνου τηλεγραφείται ότι η κεμαλική προπαγάνδα διά παντοίων δημοσιευμάτων αγωνίζεται να πείση, ότι η Κυβέρνησις της Αγκύρας κατώρθωσε να λάβη την ηγεσίαν ολοκλήρου του Μουσουλμανικού κόσμου»

ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ

 • Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΦΑΛΗΡΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ
 • ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΥΡΟΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΕΝΩΝΕΙ ΑΝΤΙ ΝΑ ΧΩΡΙΖΕΙ. Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΗΝ ΚΑΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
 • ΜΑΝΗ – ΘΕΚΕΛ – ΦΑΡΕΣ

«Τα από της υποχωρήσεως του σαγγαρίου λεγόμενα και σχεδιαζόμενα μας πείθουν ότι το μεθύσι εξακολουθεί, αν και εις τελευταίον στάδιον. Αλλ’ εις το τραγικόν τραπέζι της κομματικής κραιπάλης το αδυσώπητον χέρι της σκληράς ειμαρμένης έχει ήδη γράψει με πύρινα γράμματα υπέρ τον ορίζοντα των Αθηνών τας τραγικάς λέξεις Μανή – Θεκέλ – Φαρές»

ΠΑΤΡΙΣ

 • ΠΕΡΙ ΠΟΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΟΜΙΛΕΙΤΕ;

«Παρέμειναν εις την Βόρειον Ήπειρον μόνον όσοι δεν ηδυνήθησαν να απέλθουν εκείθεν, και παραμένουν υπό το κράτος της βίας και υπό την απειλήν της ζωής των, χωρίς να δύνανται να έχουν ουδεμίαν γνώμην και ουδεμίαν θέλησιν, περιμένοντες την σωτηρίαν των εκ της ανά πάσαν ημέραν προσδοκωμένης προελάσεως του Ελληνικού στρατού»

 • ΕΛΑΤΕ ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ!
 • ΜΙΑ ΑΥΓΗ ΠΟΥ ΘΑ ΦΩΤΙΣΗ ΕΡΕΙΠΙΑ…

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 • ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

«Έχω την γνώμην, ότι δεν είναι δυνατόν να ζήση η Ελλάς, αναβαλλομένης επ’ άπειρον της αναγνωρίσεως του Βασιλέως και του καθεστώτος με απηνή οικονομικόν και πολιτικόν αποκλεισμόν. […] Πλανώνται πλάνην οικτράν οι νομίζοντες, ότι το σημερινόν καθεστώς, ιδρυθέν διά της αναμφισβητήτου πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, θα ηδύνατο να διατηρηθή μετά εθνικάς ατυχίας και συμφοράς. Νόμος απαράβατος, ειλημμένος εκ της φύσεως των πραγμάτων και της ιστορίας, διδάσκει, ότι τας εθνικάς συμφοράς επακολουθούσιν εσωτερικαί ανατροπαί»

ΠΡΩΙΝΗ

 • Ο ΚΑΚΙΣΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

«Στρατιωτικώς νικηταί, αγνοούμεθα τόσον, ώστε να μας πιστεύουν ηττημένους. Η αχαρακτήριστος ανικανότης ωρισμένων κρατικών υπηρεσιών περιήγαγε την Πατρίδα μας εις άγνοιαν ενώπιον του Ευρωπαϊκού κοινού, και εις τοιαύτην ανυπαρξίαν, ώστε ισχυρούς να μας πιστεύουν ανισχύρους, νικητάς να μας θεωρούν ηττημένους, κυρίους δε της καταστάσεως να μας πιστεύουν εξηντλημένους και ανικάνους και ετοίμους να καταρρεύσωμεν. Και διερωτάται ο Ελληνικός Λαός, πού να αποδώση τούτο; Εις την αχαρακτήριστον αθλιότητα της διπλωματίας μας ή εις την όλην κακήν διαχείρισιν των πολιτικών ζητημάτων;»

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

 • ΟΙ ΔΗΜΙΟΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

«Και ο λαός της Ελλάδος, προκειμένου να εκλέξη μεταξύ του συμφέροντός του έστω, της ευημερίας του έστω, και του δικαιώματος της ελευθερίας του, δηλαδή της τιμής του, θα ελησμόνει εαυτόν, εάν απήντα διαφοροτρόπως. […] Δεν εκρημνίσαμνε την τυραννίαν, υπό την αιφνιδίαν παρόρμησιν της αγανακτήσεως μιας στιγμής […] Την εκρημνίσαμεν λελογισμένως κατόπιν μακράς και επιμόχθου παρασκευής (…) εν πλήρει συνειδήσει των κινδύνων τους οποίους ηδύνατο να συνεπαγάγη η πτώσις της»

Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΣ

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Λευκό χρώμα καλύπτει μεγάλο τμήμα του πρωτοσέλιδου, αποτέλεσμα για μία ακόμη φορά της δράσης της λογοκρισίας

 • ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ 26ΗΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΡΑΝΟΙ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ
 • Η ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΣΧΑΝ

ΣΚΡΙΠ

 • Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΑΚΛΟΝΗΤΟΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ
 • ΟΙ ΔΙΑΚΟΜΕΤΑΚΟΜΙΣΘΕΝΤΕΣ ΧΘΕΣ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΓΙΓΑΝΤΟΜΑΧΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΓΓΑΡΙΟΥ
 • ΑΛΛΩΣ ΘΑ ΤΟ ΑΝΑΛΑΒΗ Ο ΛΑΟΣ
 • ΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΙΣΜΟΥ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ ΝΑ ΠΕΙΣΗ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΟΤΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗ, ΥΒΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΤΙΜΟΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ