Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Κυριακή 16 Ιανουαρίου 1922

Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

‘’Κανείς πλέον δεν τολμά να αμφισβητήση το αναμφισβήτητον ήδη γεγονός, ότι η Ελλάς θα κληθή να εκκενώση την Σμύρνην’’… Και ενώ η ελληνική κυβέρνηση μοιάζει να έχει συνθηκολογήσει με την προοπτική αυτή, ο λαός συνεχίζει να ελπίζει ότι οι Σύμμαχοι δεν θα υλοποιήσουν αυτό που θα αποτελέσει ‘’μίαν μουντζούραν διά την ιστορίαν’’…

ΑΘΗΝΑΙ

 • ΜΕ ΤΑ ΕΦΟΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ

«Η Ελλάς καλείται νυν να συγκομίση τους καρπούς της πολιτικής κατευθύνσεως ήν έδωκεν εις τον Εθνικόν αγώνα η πολιτική της ‘’Ηνωμένης’’. […] Έδιδεν η Ελλάς το παν την στιγμήν εκείνην χωρίς να έχωσιν οι κυβερνώντες αυτήν άλλο τι διά τας συνειδήσεις των εφόδιον πλην της ελπίδος. […] Ήλπιζον ότι θα εξετιμάτο το γεγονός της μόνον δι’ αυτούς και δι’ αυτών εκκινήσεως του ενόπλου Έθνους συμπλήρωσιν του ελευθερωτικού αγώνος. Τίποτε άλλο δεν είχον σταθερόν και ασφαλές όταν ασυνειδήτως μετέτρεπον την συμμαχικήν εντολήν εις ρήξιν Ελληνοκεμαλικήν. Ελησμόνουν ακόμη ότι τούτο πράττοντες καθίστων την Ελλάδα, την νικήτριαν, διάδικον ενός λησταντάρτου λυμαινομένου την ηττηθείσαν πατρίδα του»

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΣΣΛΙΝ

«Απελογήθη της ιδεολογία του χωρίς καμμίαν να καταδειχθή συνθηκολόγησιν. Και εστάθη απ’ αρχής μέχρι τέλους της τραγικής εκείνης δίκης ενώπιον των δημίων του, των δικαστών του, με Σπαρτιατικήν υψηλοφροσύνην, με απαράμιλλον ευγένειαν και απλότητα. Και τέλος τους εσυγχώρησε, διδάξας το κατ’ αρετήν θνήσκειν»

ΕΘΝΟΣ

 • ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

«Όσον όμως και αν είνε δυσχερής ο αγών διά την σωτηρίαν της χώρας, δεν επιτρέπεται εις κόμμα, έχον την ιστορίαν του ημετέρου, να διατηρήση την παθητικήν στάσιν και να παρακολουθή με εσταυρωμένας τας χείρας την εξόντωσιν της πατρίδος. Έστω με τα παρεχόμενα αυτώ ελάχιστα μέσα οφείλει να εξαγγέλη την αλήθειαν, οφείλει παντί τρόπω να διαφωτίζη τον λαόν, ίνα, έστω, μειώση απλώς, τα αποτελέσματα της συνεχούς και ασυνειδήτου απάτης έχει σιδηρούν καθήκον, όπως διά των κορυφαίων του, μη ορρωδούντων προ του ατομικού κινδύνου, βροντοφωνήση εις τους καταστροφείς ν’ ανακόψουν το απαίσιον έργον του ολέθρου»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • Η ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ. Ο ΛΟΡΔΟΣ ΚΟΡΖΩΝ ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ. ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗΝ ΑΡΧΕΤΑΙ Η ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ
 • ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ, ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ !

«Καμμία προσπάθεια, καμμία θέλησις, καμμία δύναμις δεν είνε δυνατόν να επαναδώση εις τον κ. Βενιζέλον την θέσιν του εις την πολιτικήν ζωήν της χώρας του, εφ’ όσον ο ελληνικός λαός ανθίστατι. Και καμμία προσπάθεια, καμμία θέλησις, καμμία δύναμις δεν θα δυνηθή να το αποτρέψη, αν τοιαύτη είνε η λαϊκή θέλησις. […] Μωροί είνε εξ ημών και εκ των αντιπάλων μας εκείνοι, οίτινες πιστεύουσιν ότι θα τω υπαγορεύσωσι τας επιταγάς των παθών και των συμφερόντων των. […] Ο λόγος πλέον δεν ανήκει ούτε εις τους αντιπροσώπους των, ούτε εις τους αντιπροσώπους μας : Ανήκει εις τον ελληνικόν λαόν και μόνον εις αυτόν!»

 • ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΕΜΠΡΟΣ

 • Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ κ. ΓΟΥΝΑΡΗ ΜΕΤΑ ΤΟΥ κ. ΠΟΑΝΚΑΡΕ
 • Ο ΟΡΚΟΣ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΟΡΚΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

«Εάν ο Κεμάλ έχη τον όρκον της Αγκύρας της 20 Ιανουαρίου 1920, δι’ ου ζητεί Σμύρνην και θράκην, ας μη λησμονούν ο εχθρός, ο Παρισινός ‘’Χρόνος’’ και αι Δυνάμεις, αίτινες θα συγκροτήσουν την ερχομένην Τετάρτην την Διάσκεψιν των Παρισίων, ότι οι Έλληνες έχουν ένα όρκον πολύ παλαιότερον, τον όρκον της 29ης Μαΐου 1453, έχουν τον όρκο του Εικοσιένα, έχουν τον όρκον του Κιλκίς και του Μπιζανίου (…) και ο όρκος αυτός κελεύει εις τους Έλληνας τα εθνικά εδάφη, τα οποία απηλευθέρωσαν από την Τουρκικήν τυραννίαν μετά 500 ετών δουλείαν»

 • ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΟΙΪΑΝ ΤΟΥ ΣΑΓΓΑΡΙΟΥ

ΠΩΣ ΕΘΡΑΥΣΘΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ. ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΣΕΛΙΔΕΣ ΗΡΩΪΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΟΞΗΣ. Ο ΣΚΛΗΡΟΣ ΑΓΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΑΚΡΟΝ ΔΕΞΙΟΝ ΜΑΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

 • Η ΑΠΟΜΟΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

«Δεν θα σώση τότε την Γαλλίαν, ούτε η φιλία της Αγκύρας, ούτε η κοινή γνώμη των Τούρκων. Η απομόνωσις, από την οποίαν απειλείται η Γαλλία, θα σώση πρωτίστως αυτήν ταύτην από μιάς νόσου, ήτις την φέρει εις την καταστροφήν, και τότε βεβαίως θα κρύψη το πρόσωπον από εντροπήν διά τα εγκλήματα, τα οποία διέπραξεν, ιδίως κατά των λαών της Ανατολής, και τας εκατοντάδας χιλιάδων θυμάτων, τα οποία εξήπλωσε νεκρά ο ανερμάτιστος ιμπεριαλισμός της και η ωμή κεφαλαιοκρατία της»

 • ΠΟΥ ΕΙΝΕ Η ΘΕΣΙΣ ΤΟΥ κ. ΓΟΥΝΑΡΗ

ΕΣΤΙΑ

 • Ο ΛΑΟΣ ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ

«Ο κ. Γούναρης, διά της βίας συρθείς ν’ αποδεχθή, παρά τας πεποιθήσεις του, την πολιτικήν την οποίαν ήθελεν ο λαός, δεν είχε τουλάχιστον την έμπνευσιν να παραιτηθή όταν τα πράγματα δεν είχον προσλάβει την θλιβερώς οριστικήν μορφήν, την οποίαν παρουσιάζουν σήμερον. Επιστρέφων τώρα, θα παραιτηθή και θα νίψη τας χείρας του. Αλλά το νίψιμον των χειρών δεν ημπόδισε και προ είκοσι αιώνων να συντελεσθή μία συμφορά»

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 • Η ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ

ΔΕΝ ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΟΡΙΣΤΙΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗΣ; ΙΔΙΑΙΤΕΡΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑΣ

 • ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

«Ούτως ή άλλως η αποτυχία του κ. Γούναρη είναι πλήρης παταγώδης, ολεθρία, απελπιστική και κανείς λόγος, καμμία δικολαβία, καμμία σοφιστεία, κανέν πρόσχημα, τίποτε δεν ημπορεί να την μεταβάλη ή την μετριάση. Και οιοσδήποτε πρωθυπουργός παντός Κράτους, και της Αβυσσηνίας ακόμη, αλλά και του Αφγανιστάν αν θέλετε, επανερχόμενος εις την χώραν του μετά τοιαύτην αποτυχίαν, θα έσπευδε κατ’ ευθείαν από του μεταγωγικού μέσου, διά του οποίου έφθασε, εις το γραφείον του, διά να συντάξη το έγγραφον της παραιτήσεώς του. […] Θα πράξη άρα γε τούτο ο κ. Γούναρης πριν το αξιώση ο Ελληνικός λαός; Ζωηρώς αμφιβάλλομεν»

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ

 • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΣΛΙΝ

«Γνωρίζομεν πώς εκρίθη και πώς εδικάσθη και πώς κατεδικάσθη και πώς διεσύρθη και πώς εμαρτύρησεν. Αλλ’ απέθανεν αστένακτος. Εκ στήθους ως το ιδικόν του στεναγμός καταθλίψεως ήτο αδύνατον ν’ αναδοθή»

ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

 • Η ΠΡΟΑΙΣΘΗΣΙΣ

«Υπάρχουν, ουχί σπανίως, προαισθήσεις των λαών, διαφεύγουσαι τας διαψεύσεις της πραγματικότητος. Και μία τοιαύτη προαίσθησις παραμένει εν τη καρδία του Ελληνικού λαού απαραμειώτως επίμονος, ότι θα δικαιωθή επί τέλους. Και διά τούτο και συνεχώς ερωτά, και καθ’ εκάστην κατατρώγει τας εφημερίδας, όπως πεισθή, ότι αι προαισθήσεις του δεν είνε υποκειμενικαί, αλλά τας εμπνέει η αλήθεια»

 • Η ΡΩΣΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ

ΠΑΤΡΙΣ

 • ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

«Εκείνοι, οι οποίοι προσπαθούν να το αποσυνθέσουν διά της μεθόδου της εκκαθαρίσεως εν τη αντιπολιτεύσει, δύνανται ν’ αποτελέσουν ιδιώνυμον κόμμα, αν θέλουν. Δικαίωμά των είνε. Αλλ’ ουδέν δικαίωμα έχουν αναμίξεως εις τα του κόμματος των Φιλελευθέρων, το οποίον και άνευ του αρχηγού του, είνε εν τη ψυχή του τελείως συγκεκροτημένον και μετά περισσής περιφρονήσεως ατενίζει τόσον προς τους δεδηλωμένους όσον και προς τους κρυφίους αυτού εχθρούς»

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 • Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΙ ΑΙ ΤΡΕΙΣ Μ. ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗΝ Ν’ ΑΠΟΤΡΑΠΗ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΕΧΘΡΟΠΡΑΞΙΩΝ

Η ΑΓΓΛΙΑ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΛΥΣΙΝ ΠΕΡΙΣΩΖΟΥΣΑΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΝ ΕΥΘΙΞΙΑΝ

ΒΑΣΙΣ : ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΑΪΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΕΡΕΙΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΤΗΣ ΤΣΑΤΑΛΤΖΑΣ – ΕΛΑΧΙΣΤΑΙ ΕΝ ΤΟΥΤΟΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΟΜΟΦΩΝΙΑΣ

ΤΙ ΜΟΝΟΝ ΘΑ ΗΣΑΝ ΔΙΑΤΕΘΕΙΜΕΝΟΙ Ν’ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΣ ΕΚ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

ΠΡΩΙΝΗ

 • ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ

«Εις την Μικράν Ασίαν, όπου θέλουν και εργάζονται να μας πλήξουν, είμεθα κυρίαρχοι. […] Το στρατιωτικόν μέτωπον ημών είνε ακλόνητον και ισχυρότατον, οι εχθροί μας απηλπίσθησαν να το θραύσουν. Τώρα εστράφησαν κατά του εσωτερικού μετώπου, αλλά ταχέως θα πεισθούν, ότι και τούτο είνε ακόμη στερεώτερον και μάλλον ακλόνητον του στρατιωτικού. Η νίκη η τελειωτική είνε εις τας χείρας μας»

 • ΠΟΙΑΙ ΕΙΝΕ ΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΑΣ

«Η Ανατολή έχει απόλυτον ανάγκην της ειρήνης, την οποίαν μόνη η πλήρης συντριβή της κεμαλικής οργανώσεως θα παγιώση. Πάσα άλλη λύσις, μη αναγνωρίζουσα την ολοσχερή του κεμαλισμού εξόντωσιν ως τον κυριώτερον παράγοντα διά την εν τη Εγγύς Ανατολή αποκατάστασιν της ειρήνης, δεν θα στηρίζεται επί της πραγματικότητος και είνε καταδικασμένη να καταρρεύση»

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

 • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΣΣΛΙΝ

«Αίφνης ανηγγέλετο μία δίκη. Η δίκη των Νοεμβριανών ηρώων. Μεταξύ των κατηγορουμένων υπήρχεν ο Κωνσταντίνος Έσσλιν! […] Μας έδειξεν εις ποίαν στάσιν ένας ελεύθερος πολίτης οφείλει να ατενίζη τους τυράννους του. […] Ήκουσε με απάθειαν το κατηγορητήριον, εδέχθη απτόητος, σαν βράχος, την κατηγορίαν του δολοφόνου. […] Αλλά ήλθε μια στιγμή κατά την οποίαν το στόμα του Κ. Έσσλιν ελύθη. […] Υβρίζετο ο Βασιλεύς του. Τούτο υπήρξε το ασύνηθες, το νέον, το υπεράνθρωπον εις την στάσιν του. ότι υψώθη υπέρ την υποκειμενικήν συνείδησιν της αδικίας»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

 • ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΑΣ

«Κανείς πλέον δεν τολμά να αμφισβητήση το αναμφισβήτητον ήδη γεγονός, ότι η Ελλάς θα κληθή να εκκενώση την Σμύρνην. […] Και θα υπέθετε κανείς, ότι κατόπιν της τραγικής της πολιτικής της αποτυχίας η Κυβέρνησις απεφάσισεν επί τέλους να λογικευθή και να ζητήση έστω την τελευταίαν στιγμήν να περισώση ό,τι περισσότερον ειμπορεί. […] Αντιθέτως η Κυβέρνησις δεν σκέπτεται τίποτε άλλο, παρά πώς να παρατείνη την σημερινήν εκκρεμότητα, επωφελούμενη της πιθανής εκ μέρους των Τούρκων αδιαλλαξίας»

 • ΤΟ ΜΠΟΫΚΟΤΑΖ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ ΚΑΠΝΩΝ – ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΣΚΡΙΠ

 • Ο κ. ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΕΦΘΑΣΕ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
 • ΘΑ ΤΟ ΑΝΕΧΘΟΥΝ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ;

«Το αίμα θα εξακολουθή να ρέη εις την Ανατολήν, ο πόλεμος θα υποδαυλίζεται εις την βαλκανικήν και η αναρχία θα ευρίσκη πρόσφορον έδαφος την απογοήτευσιν του αδικουμένου λαού διά να μεταφέρη τα κηρύγματα μέχρι της Ελλάδος! Αυτά τα αποτελέσματα θα είχεν η εκκένωσις της Μικρασίας! Μίαν παλινωδίαν διά τους Συμμάχους, αναιρούντας τας υπογραφάς των! Μίαν μουντζούραν διά την ιστορίαν […] Και ο μεν λαός της Μικράς Ελλάδος δεν θα το ανεχθή! Θα το ανεχθούν όμως οι λαοί οι Μεγάλοι;»

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ