Ακριβώς πριν από έναν αιώνα… Κυριακή 15 Μαΐου 1922

Μια ματιά στα γεγονότα και στην κάλυψή τους από τον ημερήσιο Τύπο της εποχής.

Έρευνα : Μανιώ Μάνεση

Με τη δημιουργία υπουργείου προπαγάνδας η Άγκυρα προωθεί εντατικότερα τις θέσεις της στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα η νέα κυβέρνηση προσπαθεί να βρει το βηματισμό της, συνεχίζοντας τη διπλωματική αδράνεια των προηγούμενων μετανοεμβριανών κυβερνητικών σχημάτων…

ΑΘΗΝΑΙ

 • Η ΑΚΥΒΕΡΝΗΣΙΑ

«Ευρισκόμεθα εν απολύτω ακυβερνησία κατ’ ουσίαν. Οι πιστεύσαντες, ότι η συνάντησις επί τω αυτώ πολιτικών ανθρώπων, διϊσταμένων ψυχικώς, επιδειξάντων δε την οξυτέραν διανοητικήν αντίθεσιν, θα ηδύνατο να δώση Κυβέρνησιν ισχυράν τη χώρα, επλανώντο. […] Αι περί πυγμών ανοησίαι, καταπλήσσουσαι τον ραγιαδισμόν, και αι περί οικονομιών ψευδολογίαι, αν αποκοιμίζωσι τους νηπίους, δεν σώζουσι την κατάστασιν. Η δυσφορία του λαού εκδηλούται ολοέν εντονωτέρα»

ΑΘΗΝΑΪΚΗ

 • Ο ΛΑΟΣ ΘΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΑΝ ΔΕΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΗ ΠΡΩΤΟΝ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
 • ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ

«Εγένετο τέλος χθες η μετακομιδή των οστών των Γάλλων ναυτών, οίτινες έπεσαν μαχόμενοι την 18ην Νοεμβρίου του 1916. Εις την ιστορίαν της ημέρας εκείνης, κατά την οποίαν η μεγάλη Γαλλική Δημοκρατία, αρνηθείσα την παράδοσιν την οποίαν εκληρονόμησεν, ηθέλησε να μετέλθη πράξιν ωμής και βαρβάρου βίας εναντίον λαού ελευθέρου και υπερηφάνου, θα έπρεπε να προσπαθήσωμεν να ρίψωμεν το πέπλον της λήθης»

ΕΘΝΟΣ

 • ΟΙ ΦΟΡΟΙ

«Ο λαός δεν είνε πλέον επιδεκτικός διά νέους φόρους. Και εάν επιχειρήσουν να αγνοήσουν τας δύο αυτάς αρχάς, την εφαρμογήν ευρυτάτων οικονομιών και την φορολογίαν του κεφαλαίου, θ’ ακούσουν απ’ άκρου εις άκρον της Ελλάδος την βροντώδη φωνήν : ΚΑΤΩ ΟΙ ΦΟΡΟΙ! Και γνωρίζουν ότι ουδέν δεινότερον της εξ οικονομικών λόγων λαϊκής εξεγέρσεως. Το είπομεν επανειλημμένως. Ας προσέξουν. Όπισθεν όλων αυτών κρύπτεται ο μέγιστος των σημερινών πολιτειακών και κοινωνικών κινδύνων : Ο ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΙΣΜΟΣ. Είνε τυφλοί όσοι δεν βλέπουν προβάλλουσαν ήδη μεταξύ ημών την ερυθράν κεφαλήν του»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

 • Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

«Κατά την αντίληψιν της ‘’Εστίας’’ και οι Φιλελεύθεροι εξ αιτίας αυτής της 1ης Νοεμβρίου δεν ημπορούν να αναλάβουν καμμίαν πρωτοβουλίαν. Τι, λοιπόν, θα χαθή ένας ολόκληρος λαός, διότι εις μίαν εκλογήν επλανήθη; Και τι δικαιότερον από του να ερωτηθή τουλάχιστον εάν εγκρίνη την πολιτικήν του μετανοεμβριανού καθεστώτος εν γνώσει των αποτελεσμάτων της, τα οποία ούτε εφαντάζετο, όταν κατεψήφιζε το φιλελεύθερον καθεστώς;»

ΕΜΠΡΟΣ

 • Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ;

«Η Άγκυρα παρά τας νέας δυσχερείας, αίτινες την περισφίγγουν, με δίκτυον ισχυράς ήδη εξωτερικής προπαγάνδας, της οποίας η Ελλάς ησθάνθη οξείς τους οδόντας εις τας σάρκας, υπερεντείνει ήδη τας ενεργείας της δι’ ιδρύσεως ειδικού υπουργείου προπαγάνδας. Πώς θ’ ανατπεξέλθη κατά της νέας ταύτης διπλωματικής και προπαγανδιστικής εφόδου του εχθρού η Ελλάς; Διά της θλιβεράς μακαριότητος της Κυβερνήσεως εν Αθήναις, ή διά της οικτράς εμφανίσεώς της, ήτις είνε χειροτέρα και της πλήρους απουσίας και εις την Ευρώπην και εις την Αμερικήν;»

ΕΣΠΕΡΙΝΗ

 • Η ΕΚ ΣΟΦΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΤΙΣ

«Ο Ελληνικός Λαός τιμωρήσας ήδη επανειλημμένως την αδιόρθωτον βουλγαρικήν θρασύτητα και υπεροψίαν, δεν θέλει να δώση σοβαράν σημασίαν εις τα θρυλούμενα περί παρασκευαζομένης νέας ανακινήσεως του δήθεν Μακεδονικού ζητήματος διά της αποστολής εκ Σόφιας βουλγαρικών συμμοριών […] Πολύ πλανώνται οι Βούλγαροι αν νομίζουν ότι οιαδήποτε προπαγανδιστική κίνησις εν Μακεδονία και Θράκη είνε δυνατόν να προκαλέση επέμβασιν των Συμμάχων και ν’ ανακινήσουν έστω και τυπικώς τα λελυμένα ήδη προς μεγίστην χαράν και αυτών των Συμμάχων ζητήματα»

ΕΣΤΙΑ

 • ΨΑΛΛΙΔΑ ΜΟΝΟΝ ΒΛΕΠΟΜΕΝ

«Συμβαίνει δε και με τα δύο φορολογικά συστήματα ό, τι συμβαίνει και με όλην την άλλην δυαδικήν εμφάνισιν της Κυβερνήσεως. Το εν αντιτίθεται εις το άλλο. […] Το σύστημα Πρωτοπαπαδάκη – Γούναρη συμβολίζεται από την γνωστήν ψαλλίδα. Προ ενός μηνός η ψαλλίς αυτή εκλείσθη αποτόμως και έκοψεν εις δύο τα αχρτονομίσματα. Αύριον θα κλεισθή και πάλιν και θα κόψη εις τρία ή τέσσαρα τα σπίτια, το κεφάλαιον, την εργασίαν και ό,τι άλλο κόβεται εις τον κόσμον»

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑ

«Οπωσδήποτε, η σημερινή εγκληματική αδράνεια της ελληνικής διπλωματίας θα έχη οδυνηρότατα αποτελέσματα επί των εθνικών ζητημάτων και επί του προσεχούς μέλλοντος της Ελλάδος, διά τα οποία θα δώσουν λόγον οι μοιραίοι κυβερνήται, ως θα δώσουν λόγον και διά την πλήρη καταβαράθρωσιν, εις την οποίαν ώθησαν την χώραν…»

 • ΠΟΥ ΠΑΜΕ; ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ;
 • ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Η ΕΞΟΔΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟΝ – ΟΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ!

 • ΖΩΗΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ – ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ – ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΙ ΝΕΑΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ

ΝΕΑ ΗΜΕΡΑ

 • ΕΙΣ ΠΟΛΥ ΔΥΣΧΕΡΗ ΘΕΣΙΝ

«Αλλ’ οπωσδήποτε η Ελλάς αδημονεί. Η Ελλάς είνε ένοπλος, η Ελλάς δαπανά εκατομμύρια καθ’ εκάστην διά την συντήρησιν της ενόπλου δυνάμεως, η Ελλάς εξαντλείται ημέρα τη ημέρα μέχρις εσχάτων χωρίς να βλέπη προ αυτής εν οπωσδήποτε συγκεκριμένον τέρμα. Η Ελλάς ευρίσκεται εις πολύ δυσχερή θέσιν. Τοιαύτη είνε η θλιβερωτάτη αλήθεια»

ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

 • ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΙ

ΠΑΤΡΙΣ

 • ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΜΙΑΣ ΙΔΙΟΡΡΥΘΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΠΩΣ ΜΗ ΜΑΝΘΑΝΗ Ο ΕΛΛΗΝ. ΛΑΟΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ – Η ΑΛΗΘΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ ΤΟΥ κ. ΓΟΥΝΑΡΗ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ

«Ο κ. Γούναρης αποφεύγει να είπη προς τον Ελληνικόν λαόν την αλήθειαν και θα την είπουν μίαν ημέραν τα πράγματα, τα οποία, οσημέραι επιδεινούμενα εις βάρος της Ελλάδος, θα καταλήξουν εις λίαν οδυνηρά αποτελέσματα, διά να εμφανισθή και πάλιν ο κ. Γούναρης να επαναλάβη το ψεύδος το οποίον απετόλμησε να είπη από του βήματος της Ελληνικής Συνελεύσεως, ότι τάχα εις το έργον του αντέδρασαν εκείνοι οι οποίοι τω προσεφέρθησαν ουχί άπαξ, ούτε δίς, ούτε τρίς, να τον βοηθήσουν όπως ελαττωθώσι τουλάχιστον κατά το ενόν αι εθνικαί ζημίαι και εις την πατριωτικήν των οποίων προσφοράν αντέταξε την ύβριν και την συκοφαντίαν»

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 • ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

«Ο κεντρικός αντικειμενικός σκοπός, προς τον οποίον πρέπει να τείνη πάσα προσπάθεια των κυβερνώντων, οφείλει να είναι ο τερματισμός της εκκρεμότητος. Διότι μόνον μετά την εθνικήν αποκατάστασιν θα είναι δυνατή η πραγματική εξυγίανσις και της δημοσίας και της ιδιωτικής οικονομίας και μόνον διά ταύτης, ταχέως επερχομένης, θα δυνηθώμεν ν’ αποφύγωμεν τους κοινωνικούς κλονισμούς, προς τους οποίους άλλως αναποδράστως, είτε ταχέως, είτε βραδύτερον, θα φθάσωμεν»

ΠΡΩΪΝΗ

 • ΑΙ ΤΡΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ ΚΑΙ Η ΓΑΛΛΙΑ

«Καθήκον άρα είχε και το Βατικανόν να ενώση ΤΑΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ αυτού μετά των εν Αγγλία Διαμαρτυρομένων και των εν Ελλάδι Ορθοδόξων υπέρ των καταδυναστευομένων υπό του βαρβάρου Ασιάτου Χριστιανών. […] Είνε αδύνατον να πιστεύση τις, ότι η Γαλλία θα επιμείνη μέχρι τέλους να υπερασπίζεται τους εν Αγκύρα δολοφόνους, τους δράστας των ΛΕΥΚΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ, και να κωφεύη εις τας επικλήσεις όλων των Χριστιανών, οι οποίοι ευλόγως και δικαίως εξεγείρονται διά τας εν εικοστώ αιώνι συνεχιζομένας ωμότητας του επαναζώντος Γιανιτσαρισμού»

 • Η ΚΑΤΟΧΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΡΜΕΝΙΟΥ ΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

 • ΑΦΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙ ΑΝΤΟΧΗΣ

«Λέγομεν ότι δεν είνε απίθανος η μεταστροφή της Αγγλικής πολιτικής και η απομάκρυνσις από του προγράμματος της Παρισινής Διασκέψεως. Αλλά τα κράτη τα οποία θέλουν να ζήσουν, δεν δύνανται να στηρίζωνται εις μίαν υπόθεσιν. Ενδέχεται δε όπως μέχρι τούδε, και εις το προσεχές μέλλον να μείνωμεν μόνοι και μόνοι να χρειασθή να εξεύρωμεν τα μέσα διά των οποίων πρέπει ν’ ανθέξωμεν. Αφού κυρίως πρόκειται περί αντοχής»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

 • Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΙΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΔΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΝ ΦΟΡΑΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ

ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡOΣΩΠΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥΣ ΒΟΛΟΥ, ΤΑ ΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΑ, ΤΑΣ ΚΑΤΑΔΙΩΞΕΙΣ, ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΙΝ Κ.Λ.Π.

 • ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟΝ ΜΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

ΣΚΡΙΠ

 • ΗΡΧΙΣΑΝ ΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΚΕΨΙΝ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ
 • ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

«Επικαλούμεθα την αντίληψιν των Ελλήνων. Οφείλουν να εννοήσουν ότι οξύτης, έντασις απαιτήσεων θα επιφέρη συντριβήν πλήρη του οικονομικού οργανισμού. Αποτέλεσμα; Η αναρχία, η δυστυχία. Όχι ο μπολσεβικισμός. Υποδεικνύομεν την δικαίαν, την σεβομένην την ενότητα της λειτουργίας του κοινωνικού οργανισμού φορολογίαν, η οποία δεν θα καταστρέψη την κεφαλήν, ούτε θα λείχη τους πόδας»

Όλες οι Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο,  στο ertnews.gr

Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:
– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ